Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electro-energetic system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Według definicji Międzynarodowej Agencji Energii bezpieczeństwo energetyczne to ciągłe dostawy energii po akceptowalnych cenach. Krajowa energetyka oparta jest w głównej mierze na własnych surowcach energetycznych takich jak węgiel kamienny i brunatny. Produkcja około 88% energii elektrycznej z tych kopalin daje nam pełną niezależność energetyczną, a koszty produkcji energii z tych surowców są najmniejsze w stosunku do innych technologii. Energia wyprodukowana z węgla brunatnego charakteryzuje się najniższym jednostkowym kosztem technicznym wytworzenia. Polska posiada zasoby tych kopalin na szereg dziesiątków lat, doświadczenie związane z ich wydobyciem i przeróbką, zaplecze naukowo-projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego produkujące maszyny i urządzenia na własne potrzeby, a także na eksport. Węgiel jest, i winien pozostać, w Polsce przez najbliższe 25–50 lat istotnym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, gdyż stanowi jedno z najbardziej niezawodnych i przystępnych cenowo źródeł energii. Kontynuacja takiej polityki może być zachwiana w okresie następnych dekad, z powodu wyczerpywania się udostępnionych zasobów węgla tak brunatnego, jak i kamiennego. Uwarunkowania dla budowy nowych kopalń, a tym samym dla rozwoju górnictwa węgla w Polsce, są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Z podobnymi problemami borykają się Niemcy. Pomimo iż wizerunkowo jest to kraj inwestujący w odnawialne źródła energii, uchodzący za pionierów produkcji energii z OZE, to w rzeczywistości podstawowymi nośnikami służącym do produkcji energii elektrycznej wciąż są węgiel, a przede wszystkim węgiel brunatny.
EN
According to International Energy Agency (IEA) energy security is the continuous supply of energy at acceptable prices. National energy is based primarily on its own energy resources such as hard coal and brown coal. The 88% of electric energy production from these minerals gives us full energy independence. Additionally, the energy production costs from these raw materials are the lowest compared to other technologies. Of these two, the energy produced from brown coal is characterized by the lowest unit technical generating cost. Poland has the resources of these minerals for decades to come, the experience related to mining and processing them, scientific and design facilities and technical facilities and factories producing machines and equipment for their own needs, as well as for export. Coal is and should remain an important source of electricity and heat supply in Poland for the next 25–50 years. It is one of the most reliable and profitable energy sources. This policy may be difficult in the next decades due to the exhaustion of the available resources of hard and brown coal. The conditions for the construction of new mines, and thus for the development of coal mining in Poland, are very interdisciplinary in legal, environmental, economic and reputational terms. Germany has similar problems. Despite the fact that it is an image of a country investing in renewable energy sources, which are pioneers of energy production from RES, in reality hard and brown coal are still the primary sources utilized to produce electric energy.
PL
W artykule przedstawiono analizę ubiegłorocznej (2015 r.) zmienności inercji wybranego systemu elektroenergetycznego oraz dodatkowych parametrów związanych ze stabilnością częstotliwościową, tj. wielkość ubytku generacji mocy oraz pochodną częstotliwości po czasie (RoCoF – Rate of Change of Frequency).
EN
Analysis of the last year (2015) variability of a chosen electroenergetic system inertia and additional parameters connected with frequency stability, as the volume of the loss of power generated and time frequency derivative (RoCoF - Rate of Change of Frequency) are presented.
PL
W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub budynków jednorodzinnych o podstawowym wyposażeniu zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002 należy przyjmować wartości mocy zapotrzebowanej PM1 nie niższe niż: 12,5 kVA – dla mieszkań posiadających zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej centralnej sieci grzewczej, 30 kVA – dla mieszkań nieposiadających zaopatrzenia w ciepłą wodę z zewnętrznej sieci grzewczej, 7 kVA – w przypadku instalacji modernizowanych.
PL
W artykule przedstawiono model linii 110 kV oraz modele nadawczego i odbiorczego urządzenia elektroenergetycznej telefonii nośnej ETN wraz z urządzeniem sprzęgającym ETN z przewodem fazowym linii WN. W badaniach uwzględniono interferencyjne zakłócenia sygnałów analogowych (mowy ludzkiej). Zakłóceniem był sygnał będący odpowiedzią układu linia WN – ETN na wymuszenie, jakim jest bezpośrednie wyładowanie piorunowe w wybrane elementy tej linii.
PL
W artykule omówione zostały wyniki analizy związanej z zastosowaniem poszczególnych mechanizmów sieciowych, w celu spełnienia wymienionych w standardzie IEC 61850 wymagań dotyczących komunikacji. Wnioski poparto wynikami symulacji komputerowych dla wybranych topologii sieci.
EN
This paper is an attempt to discuss most important problems with connecting more significant numbers of manufacturing sources, but especially wind power stations to the power grid. In it the most important principles and requirements put before determining linking conditions to the network of high voltage power grid SN 15 kV were discussed. An influence, virtues and the threats connected with the installation of sources dispersed in the system were also described, in addition attention to the quality of the electric energy produced by these sources.
PL
Artykuł przedstawia badania symulacyjne pracy generatora synchronicznego wyposażanego w wieloparametrowy regulator generatora o strukturach spotykanych obecnie w krajowym systemic elektroenergetycznym (KSE). W pracy analizowano wpływu struktury i nastawień regulatora generatora, synchronicznego ua pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach awarii napięciowej.
EN
Voltage stability is one of major concerns for power system utilities because of voltage collapses events in the recent past. Sometimes, power system events lorce generators to operate in the overexcited or underoxcited region to support stable operation. Modern excitation systems besides voltage controller consist of many limiters: e.g. overvoltage limiter, volt per hertz ratio limiter, maximum held current limiter, and the minimum reactive [lower or power angle limiter. The authors have analysed limiters operation during low voltage occurrence in a, power system. It is shown that the stability area can be enlarged by properly designed limiters.
PL
W artykule zaprezentowano badaniu układu sterowania grupowego pozwalającego na ogranicze-nie kołysań mocy małych zespołów wytwórczych pracujących w systemie elektroenergetycznym (SKK). Koncepcja, układu sterowania opiera się na teorii stabilizatorów systemowych. Proponowany układ sterowania, wypracowuje swój sygnał wyjściowy w oparciu o wartości mocy chwilowej i prędkości kątowych generatorów źródeł rozproszonych. Przykładowe obliczenia, przedstawiono dla, układu 4-maszynowego zawierającego trzy źródła, generacji rozproszonej.
EN
The paper presents the design of a group control system enabling limitation of power swings of generating units operating in the power system. The idea of the control system is based on the system stabilizers theory. The output signal of the proposed control system depends on the power and angular speeds instantaneous values. The exemplary calculations for a 4-machine system containing three distributed generation sources are presented.
PL
Artykuł zawiera próbę zdefiniowania pojęć bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz określenia ich relacji wzajemnych i relacji z horyzontalni czasowymi, z jakimi mamy do czynienia w elektroenergetyce. Przedstawiono klasyfikację stanów systemu elektroenergetycznego i jej rozwój, a także horyzonty czasowe w jakich zachodzi), zjawiska i procesy w elektroenergetyce - dla zagadnień niezawodności najistotniejszy jest podział na horyzont operacyjny (operatorski) i horyzont planowania oraz na analizy i oceny niezawodności dotyczące przeszłości (ex post) i na analizy i oceny niezawodności dotyczące przyszłości (prognozy). Podjęto także próbę określenia związków stanów systemu elektroenergetycznego, horyzontów czasowych oraz miar i kryteriów niezawodnościowych. Podkreślono, że ocena niezawodności systemu elektroenergetycznego dla przeszłości odnosi się do jej obu aspektów - wystarczalności i bezpieczeństwa (niezawodności operacyjnej), natomiast analiza i ocena niezawodności dla przyszłości, z uwagi na ograniczenia stosowanych modeli i metod, jest zwykle ograniczona do aspektu wystarczalności. Istotne jest by w analizach ex post i w prognozach używać tych samych (a co najmniej spójnych) zestawów wskaźników niezawodności.
EN
The paper contains the trial of defining security and reliability of electric power system terms and determining relations between them and relations with time horizons, existing hi electrical power engineering. The classification of electric power system state's and its development as well as time horizons, in which phenomena and processes in electrical power engineering are observed, are presented in the paper. From reliability issues' point of view the most important is division into operational (operators') horizon and planning horizon and into reliability analyses and assessments concerning the past, (ex post) and the future (forecasts). Also the trial of determining relationships between power system states, time horizons and reliability measures and criteria is presented in the paper. It is underlined that reliability assessment for the past deals with its two aspects adequacy and security (operational reliability), however reliability analysis and assessment for the future, because of constraints of applied models and methods, is usually limited to adequacy aspect. It is essential, in order to do ex post analyses and forecasts, to use the same (at least coherent) sets of reliability indices.
10
Content available remote Dynamiczne aspekty utraty stabilności napięciowej
PL
Praca dotyczy dynamiki procesu utraty stabilności napięciowej. Wskazano na szczególne wymagania w zakresie modelowania elementów systemu elektroenergetycznego (SEE) dla potrzeb badania dynamiki procesów utraty stabilności napięciowej (lawiny napięciowej) i powrotu SEE do zadawalającego stanu pracy. Przedstawione wyniki pracy dotyczą modelu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Pokazano wyniki z przebiegów kilku symulowanych awarii w SEE oraz porównawczo przytoczono wybrane przebiegi z rzeczywistej awarii. Zaproponowano środki służące budowaniu modeli KSE bardziej przydatnych dla potrzeb badań w zakresie stabilności napięciowej.
EN
Voltage instability is a dynamic nonlinear phenomenon and therefore requires dynamic representation of power system components. Dynamic aspects of voltage collapse process have been studied. Requirements related to models of power system loads are analysed in detail. Results of simulations of the Polish power system under heavy load conditions leading to voltage collapse are presented. Some results of real voltage collapse incidents are also included. Necessary steps to improve models of aggregated load models connected to a power system node have been suggested in paper conclusions.
PL
Autor zamierza pokazać możliwości techniczne stosowanej aparatury stacji elektroenergety-cznych WN, pozwalające na znaczną poprawę komfortu obsługi stacji i efektów ekonomlcznych eksploatacji przy jednoczesnej wyraźnej poprawie bezpieczeństwa eksploatacji stacji elektroenergetycznej.
EN
The article presents the technical possibilities in the field of applied equipment of the high voltage electroenergetic system that allows for considerable improvement of system operation comfort and of economic effects of its exploitation with simultaneous safety improvement.
PL
Zaproponowano zastosowanie techniki algorytmów ewolucyjnych do sterowania pracą urządzeń wytwórczych systemu elektroenergetycznego. Rozważono zarówno metodę ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy elek-trownie cieplne, jak również podjęto próbę optymalizacji pracy elektrowni szczytowych z turbinami gazowymi, elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych. Uzyskane rezultaty pozwalają na ekonomiczne sterowanie pracą elektrowni i mogą się przyczynić do obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej, ilości spalanych paliw kopalnych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
EN
In the paper there was proposed to use the technique of evolutionary algorithm for the purpose of control of electroenergetic system. The evolutionary algorithm was used both for the solution of economic dispatch problem among thermal units and a1so for the purpose of controlling the work of gas turbines, hydropower plants and pumping units. The obtained results seem very interesting, because the solutions found by evolutionary algorithm are characterized by good energetic balance of the system. Also the water reservoirs are balanced at the admissible levels. Pumping water during the night at using the accumulated energy during the evening allowed reducing the global costs of electric energy production.
PL
Obserwowane w ostatnich latach niepokojące zjawiska związane z ociepleniem klimatu, nasilające się apele ekologów oraz działania podjęte przez państwa – poparte odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, zmuszają do zastanowienia się nad sposobami zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W elektroenergetyce przejawia się to między innymi poszukiwaniem źródeł energii elektrycznej o niewielkiej uciążliwości dla środowiska naturalnego. Naprzeciw temu wychodzi postęp technologii, który z coraz lepszym skutkiem umożliwia produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, czyli w tzw. kogeneracji.
PL
Znajomość empirycznych charakterystyk i wskaźników trwałości urządzeń ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej i rzetelnej oceny ich niezawodności. Są one przydatne w prognozowaniu niezawodności rozpatrywanych urządzeń, w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń o określonych parametrach niezawodności oraz przy ustalaniu warunków eksploatowania, harmonogramów profilaktycznej regulacji, napraw lub wymiany, zapewniających optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym osiągi urządzeń. Mogą one być również przydatne w innych pracach nad metodami badań niezawodnościowych urządzeń, a także w analizie własności urządzeń prowadzonej z innych niż niezawodność względów, np. stanowiąc materiał empiryczny do weryfikacji ustaleń teoretycznych.
PL
D!a gazowego silnika tłokowego o mocy ok. 1 MWe przewidywanego do pracy w układzie trójgeneracyjnym dokonano analizy pod kątem uzyskania możliwie najwyższej temperatury czynnika grzejnego Tg. Określono wpływ mocy (wielkości) silnika gazowego na wysokość Tg, mającej istotny wpływ wydajność chłodniczą agregatów AAC a tym samym na wysokość nakładów inwestycyjnych. Przedstawiono opis techniczny i charakterystykę agregatu/zespołu SG + AAC (silnik gazowy + agregat absorpcyjny) oraz jego schemat technologiczny. Podano osiągi i ograniczenia silnika gazowego (SG). Określono zapotrzebowanie na ciepło, chłód oraz energię elektryczną przykładowego odbiorcy produktów układu trójgeneracyjnego. Oszacowano nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oraz określono wartość kryterium oceny efektywności ekonomicznej układu trójgeneracyjnego (NPV, koszt chłodu).
EN
There some problems of using small and medium power gas engines in the trigeneration systems were concerned. Investment expenditure and operating costs were evaluated and the criterion of estimation the economical efficiency of trigeneration system (NPV, cost of cold) was defined. There was proved that for obtain good economical effect at least piece electrical energy should be sold with higher price than the price, which is offered by the operator of the electro-energetic system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.