Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granulated product
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zawartości tłuszczu i włókna w materiale paszowym na cechy wytrzymałościowe granulatu. Badaniom poddano mieszaninę pszenicy z rzepakiem o zawartości tłuszczu od 1,92 do 20,8%, mieszaninę pszenicy z lucerną o zawartości włókna od 2,74 do 18,34% oraz mieszankę DKA-Super Grower o zawartości tłuszczu od 0 do 4%. Stwierdzono, iż w przypadku maksymalnej zawartości tłuszczu w materiale paszowym, wytrzymałość kinetyczna granulatu (PDI) przyjmuje minimalną wartość 60% w odniesieniu do mieszaniny pszenicy z rzepakiem i 77% w odniesieniu do mieszanki DKA-Super Grower. Natomiast przy najniższej zawartości lucerny w mieszaninie z pszenicą (2,74% włókna), granulat uzyskuje wytrzymałość kinetyczną na poziomie 97%. Wykazano, iż twardość granulatu zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się udziału tłuszczu w materiale, średnio o 72% w przypadku mieszanki DKA-Super Grower i o 61% w przypadku mieszaniny pszenicy z rzepakiem. Natomiast zwiększanie udziału włókna w przerabianym materiale powoduje zwiększenie się twardości średnio o 95%.
EN
The paper presents results of the studies of the effect of fat and fiber content in the feed material on strength characteristics of the granulated product. The studies covered a mixture of wheat and rape with a fat content from 1,92 to 20,8%, mixture of wheat and lucerne with a fiber content from 2,74 to 18,34% and mixture of DKA-Super Grower with a fat content from 0 to 4%. The studies showed that for maximum fat content in the feed material, the kinetic strength of the granulated product (PDI) reaches a minimum value of 60% in relation to the mixture of wheat and rape and 77% in relation to mixture of DKA-Super Grower. With the lowest content of lucerne in the mixture with wheat (2,74% of fiber), the granulated product reaches a kinetic strength of 97%. The studies revealed that granulated product hardness was decreasing with the increase of fat share in the material, on the average by 72% for DKA-Superb Grower mixture and by 61% for the mixture of wheat and rape. Increasing the share of fiber in the processed material results in increase of hardness - on the average by 95%.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad wpływem kształtu powierzchni rolek wytłaczających w granulatorze na trwałość otrzymanego granulatu. Zmiana rowkowania powierzchni rolek z nacięć prostych na łukowe spowodowała obniżenie trwałości granulatów dla wszystkich badanych odmian pszenic.
EN
The study presents the results of a research on the influence of the shape of the surface of extruding rolls in a granulator on durability of obtained granulated product. A change of grooving of the surface of the rolls from simple notches to arched notches caused a decrease of durability of granulates for all analysed varieties of wheat.
3
Content available remote Wpływ trwałości granulatu na proces krumblizacji
PL
W materiale przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu trwałości granulatu na efekty krumblizacji. Otrzymane wyniki pozwoliły ustalić zależności między cechami wytrzymałościowymi granulatu i wielkością szczeliny w kruszarce na ilość frakcji cząstek drobnych.
EN
Paper presented the study on the effect of granulated product durability on its crumbling process. The results showed relationships between strength characteristics and gap adjustment on the quantity of fine fraction.
PL
Produktem ubocznym otrzymywania miedzi w procesach hutniczych są znaczne ilości kwasu siarkowego, którego większość po oczyszczeniu jest gospodarczo wykorzystywana. W procesach tych również powstaje kwas siarkowy popłuczkowy, który ze względu na brak możliwości praktycznego wykorzystania jest neutralizowany, a produkty po neutralizacji deponowane. W ZWR Rejon Polkowice istnieje instalacja neutralizacji wycofywanych kwasów siarkowych węglanowymi odpadami poflotacyjnymi o zdolności przerobowej około 40 000 ton kwasu rocznie. Neutralizacja prowadzona jest w trzech reaktorach, a otrzymany produkt po repulpacji w postaci zawiesiny gromadzony jest na składowisku "Żelazny Most". Ze względu na trudności związane z dalszym składowaniem tego odpadu podejmuje się działania mające na celu jego zagospodarowanie jako materiał do sporządzania mieszanek podsadzkowych po uprzednim zgranulowaniu go z innymi odpadami - wypełniaczami - powstającymi na terenie KGHM Polska Miedź SA.
EN
The by-product during the copper metallurgical process is sulphuric acid, most of which is economically used. During this process washing sulphuric acid is also generated, which due to the lack of practical use is neutralised and the obtained product is deposited. In Polkowice concentrator there is an installation for the sulphuric acid neutralisation using carbonaceous flotation tailing, having the capacity of 40 000 tonnes of acid per year. Neutralisation is carried out in three reactors and the obtained product after re-pulping is stored in the "Żelazny Most" tailings management facility. Due to the difficulties with further storage of this waste, the efforts aimed to its management as a backfill materials component after granulation with other wasted generated in the KGHM Polska Miedź SA were undertaken.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu składu ziarnowego surowca i niektórych parametrów procesu granulacji bębnowej na właściwości wytrzymałościowe otrzymanego granulatu. Jako materiał badawczy zastosowano drobnoziarnistą mączkę dolomitową o dobranych, podobnych geometrycznie składach ziarnowych. Właściwości wytrzymałościowe granulatu otrzymanego przy określonych parametrach procesowych oceniano za pomocą testu na ścieranie. Odporność granulatu oceniano niezależnie za pomocą dwóch parametrów: stopnia ścieralności wyrażającego przyrost masy ścieru w granulacie oraz zmiany średniej średnicy ziaren wsadu.
EN
Results of the studies on the effect of grain size composition of raw material and some process parameters of drum granulation on mechanical properties of granulated product are presented. The tested material was fine-grained dolomite flour of selected, geometrically similar grain size composition. Mechanical properties of the granulated product obtained at determined process parameters were estimated by means of an abrasion test. Resistance of the granulated product was estimated by two parameters separately: abrasion intensity expressing the growth rate of ground material and changes in the mean particle diameter of the feed.
6
Content available remote Tworzywa anortytowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.