Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement glinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku azotanu oraz węglanu litu na reakcję krzemionki ze związkami sodu w zaprawach z cementu glinowego, poddanych działaniu soli odladzających. Zaprawy z dodatkiem szkła kwarcowego, jako kruszywa reaktywnego poddawane były działaniu 4,5 molowych roztworów octanu, chlorku, wodorotlenku sodu według zmodyfikowanej metody ASTM C1260. We wszystkich przypadkach zaprawy wykazywały ekspansję największą dla próbek przechowywanych w roztworze octanu, najmniejszą zaś w przypadku próbek przechowywanych w wodorotlenku. Dodatek 1% węglanu litu w stosunku do masy cementu nieznacznie zmniejsza ekspansję zapraw w obu tych roztworach, natomiast dodatek 1,86% i 3,73% azotanu litu zwiększa tę ekspansję. Dodatek 1,86% azotanu litu zmniejsza ekspansję zaprawy przechowywanej w roztworze wodorotlenku sodu, a dodatek 3,73% azotanu litu zwiększa ekspansję tej zaprawy. W pracy opisano również wpływ związków litu na zmiany mikrostruktury zapraw.
EN
Paper presents the results of research on the effect of the lithium nitrate and carbonate addition on the alkali - silica reaction in calcium aluminate cement mortars, subjected to the a deicing salts attack. Mortars with the addition of quartz glass as the reactive aggregate were immersed in 4.5 molar sodium acetate, chloride and hydroxide solutions according to the modified ASTM C1260 method. In all cases, the mortars exhibited expansion, the highest for samples immersed in the acetate solution, and the lowest in the hydroxide solution. The addition of 1% of lithium carbonate in respect to the cement mass slightly reduces the expansion of mortars immersed in sodium acetate and hydroxide solutions. The addition of 1.86% and 3.73% of lithium nitrate increases the expansion of mortars immersed in both solutions. The addition of 1.86% lithium nitrate reduces the expansion of the mortar stored in sodium hydroxide solution, while 3.73% of this addition increases the expansion of this mortar. Changes in the microstructure were also presented.
2
Content available remote Expanded glass in insulating monolithic refractories
EN
Expanded glass has been in use for a wide variety of products as in dry mortar products, panels, lightweight concrete and fills. The following approach investigates the applicability of expanded glass produced by the company Dennert Poraver in an aluminate cement matrix for insulation monolithic refractories according to EN ISO 1927-1:2012. To examine the capability, the material was fired to certain temperatures. Mechanical properties were tested on standard beams before and after the heating. The chemical composition and mineral phases of the system were determined by XRF and XRD. To estimate the properties as insulating material, the thermal conductivity of the materials was investigated. Finally, the behaviour of the material during the heating process was monitored by heating microscopy.
PL
Szkło ekspandowane jest wykorzystywane w szerokiej gamie produktów takich jak wyroby na bazie suchych zapraw, panele, lekkie betony i wypełniacze. Niniejsza praca bada zastosowanie szkła ekspandowanego wyprodukowanego przez Dennert Poraver w matrycy cementu glinowego przeznaczonej na ogniotrwałe izolacje monolityczne wg normy EN ISO 1927-1:2012. Aby zbadać tę zdolność, materiał był wypalany w pewnych temperaturach. Właściwości mechaniczne badano wykorzystując standardowe belki przed i po wypaleniu. Skład chemiczny i fazy mineralne układu zostały oznaczone za pomocą XRF oraz XRD. Aby ocenić właściwości izolacyjne, zbadano przewodność cieplną materiałów. Na koniec zbadano zachowanie materiału podczas procesu ogrzewania za pomocą mikroskopii grzewczej.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of expansive mineral binding materials based on calcium aluminate with mineral additive and carbonate expander. The expansion size can be controlled by the amount of expander as well as by water-binder ratio. The study describes the method of measuring the expansion size and selected technical parameters of obtained expansive binders together with the proposed scope of their use in underground construction.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych ekspansywnych mineralnych materiałów wiążących na bazie cementów glinowych z dodatkiem mineralnym i ekspansorem węglanowym. Wielkość ekspansji może być regulowana zawartością ekspansora oraz wielkością wskaźnika wodno-spoiwowego. Przedstawiono wybrane parametry techniczne uzyskanych spoiw ekspansywnych oraz możliwe ich zastosowanie w technice górniczej.
4
Content available remote Wpływ dodatków mineralnych na właściwości zapraw z cementu glinowego
PL
W artykule badano wpływ mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego oraz krzemionkowego popiołu lotnego na hydratację i właściwości zapraw z cementu glinowego. Oba te składniki stosowano jako dodatek (20%) oraz zamiennik cementu glinowego (10%, 20% i 30%). Uzyskane wyniki pokazały, że zastosowanie żużla oraz popiołu jako zamiennika cementu powoduje zmniejszenie wytrzymałości zapraw nawet do 40%. Dodatkowo obserwuje się przyśpieszenie procesu konwersji. Prawdopodobnie jest to spowodowane wzrostem efektywnego stosunku wodno/cementowego. Wprowadzenie popiołu jako dodatku powoduje nieznaczne zmniejszenie wytrzymałości, mniejsze jednak niż w przypadku zamiany oraz przyspiesza konwersję. Oznacza to, iż poza zmianą efektywnego stosunku w/c jest również inna przyczyna przyśpieszająca. Dodatek żużla do cementu glinowego poprawia wytrzymałości zapraw w dłuższym okresie, co wiązać można z hydraulicznymi właściwościami tego dodatku. Porównanie wpływu żużla i popiołu lotnego z mielonym kwarcem stanowiącym dodatek inertny pokazało, iż oba badane materiały wykazują się bardziej korzystnym w porównaniu z kwarcem wpływem na wytrzymałość zapraw z cementu glinowego.
EN
Paper presents the influence of ground granulated blast furnace slag and siliceous fly ash on hydration and properties of calcium aluminate cement mortars. Both materials were introduced to the mortars as addition (20%) as well as replacement (10%,20% and 30%) of calcium aluminate cement. Results showed, that use of slag as well as fly ash as replacement of cement results in decrease of compressive strength of mortars up to 40%. Furthermore, acceleration of conversion process has been observed. Most probably it is due to increase of effective water/cement ratio. Introduction of fly ash as addition results in slight decrease in strength, however smaller comparing to the one in case of cement replacement. Addition of fly ash also causes acceleration of conversion process. It means, that except the change of w/c ratio, another mechanism promoting conversion process is present. Presence of slag as an addition to cement improved long term strength of mortars, that can be connected with its hydraulic properties. Comparison of influence of slag and fly ash with the influence of ground quartz, which is inert additive, has showed, that both investigated materials influence strength of calcium aluminate mortars more favorably than quartz does.
PL
Hydratacja cementu glinowego jest ściśle uzależniona od temperatury, w której proces przebiega. Ma ona zdecydowane znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do rodzaju tworzących się hydratów. Wiadomym jest, że w temperaturze otoczenia i niższej uprzywilejowane jest tworzenie metastabilnych uwodnionych glinianów wapnia, a w wyższej dominuje hydrogranat i gibbsyt. Z drugiej strony, temperatura decyduje również o kinetyce hydratacji cementu glinowego. Charakterystyczne jest tu bowiem zjawisko tzw. „nienormalnego wiązania”. Celem niniejszej pracy była ocena oddziaływania dodatku mineralnego w matrycy cementu glinowego w różnych temperaturach. W pracy zawarto badania wpływu odpadowego glinokrzemianu na przebieg wiązania i twardnienia zaczynu cementu glinowego (Al2O3 > 70%, w/c = 0,5) w zależności od temperatury i ilości dodatku z wykorzystaniem metody konduktometrycznej. Stosowana technika badań in situ polega na pomiarze przewodnictwa elektrycznego równocześnie z temperaturą wewnętrzną zaczynu cementowego w funkcji czasu w ciągu pierwszych godzin po dodaniu wody. Ponadto wykonano badania mikrostrukturalne metodami analizy termicznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że temperatura hydratacji decyduje o kinetyce i reakcjach w trakcie wiązania i twardnienia zaczynu cementu glinowego, zarówno z dodatkiem jak i bez dodatku mineralnego, jak również o charakterze wpływu zastosowanego glinokrzemianu. Niezależnie od temperatury hydratacji i obecności dodatku, zmiany kinetyki procesu realizowane są poprzez czas trwania okresu indukcyjnego, ale w zależności od temperatury odpadowy glinokrzemian pełni rolę opóźniacza bądź przyspieszacza masowego wytrącania hydratów. Ponadto, wykazano, że wprowadzenie badanego dodatku powoduje wzrost efektów termicznych w pierwszych minutach procesu, ale jednocześnie skutkuje zmniejszeniem maksimum temperatury wewnętrznej zaczynu, i to bez względu na temperaturę, w której proces przebiega. W badaniach składu fazowego odnotowano większy efekt działania temperatury niż obecności odpadowego glinokrzemianu.
XX
Hydration process of calcium aluminate cement is strictly temperature-dependent. The curing temperature is deciding factor, mainly, about the kind of hydrates formed. It is known that at low and ambient temperature the formation of metastable calcium aluminate hydrates is favoured, while at higher temperature hydrogarnet and gibbsite are dominated. On the other hand the curing temperature decides also about the kinetics of calcium aluminate cement hydration and causes the anomalous setting behaviour. The aim of this work was to evaluate the impact of mineral addition in calcium aluminate cement matrix at different curing temperatures. The study included the investigation of the waste aluminosilicate effect on the course of setting and hardening of the cement paste (Al2O3 > 70%, w/c = 0.5) depending on the curing temperature and the amount of the addition using a conductivity method. The used in situ technique consists the simultaneous measurement of electrical conductivity and internal temperature of cement paste from the first minutes after adding water. Moreover, the microstructure was examined by the thermal analysis method and scanning electron microscopy. Based on the results, it has been found that the temperature of hydration determines the kinetics and reactions during the setting and hardening of calcium aluminate cement paste, both, with and without the mineral addition as well as decides about the influence of the aluminosilicate. Regardless of the curing temperature and the presence of addition, the changing of process kinetics is carried out throughout the duration of the induction period, but depending on the temperature, the waste aluminosilicate acts as a retarder or accelerator of the massive precipitation of hydrates. Furthermore, regardless of the temperature, it has been shown that the introduction of the addition causes rise of the thermal effects in the first minutes, but also reduces the maximum of the internal temperature of paste. The phase composition studies reported the higher the temperature effect than the presence of waste aluminosilicate.
6
PL
Badano wpływ temperatury i współczynnika w/c na przebieg hydratacji dwóch rodzajów cementów glinowych (ciemno-szarego i białego), głównie w oparciu o pomiary konduktometryczne. W tym celu skonstruowane naczyńko pomiarowe, które pozwalało na jednoczesny pomiar przewodnictwa elektrycznego i temperatury zaczynu. Wykonano ponadto pomiary kalorymetryczne i oznaczono skład zaczynu metodą analizy termicznej. Uzyskanych wyniki wykazały, że temperatura, w której przebiega hydratacja, decyduje o długości okresu indukcji, podczas gdy stosunek w/c = 0,35 lub 0,5 nie ma wpływu na szybkość procesu. Duże ciepło hydratacji zwiększa temperaturę zaczynu, co może spowodować konwersję nietrwałych hydratów glinianu wapnia w fazę C3AH6.
EN
The effect of temperature and w/c ratio on the hydration of two types of calcium aluminate cement (dark grey and white) was examined, mainly by conductometric measurements. For this purpose a specific cell was designed to monitor the electrical conductivity simultaneously with the temperature of cement paste versus time. Moreover, the calorimetric measurement was performed and the composition of the hydrated pastes was examined by thermal analysis. The results were showing that the temperature at which the hydration occurs determines the duration of the induction period, while w/c ratio equal 0.35 or 0.5 has no effect on the rate of this process. Furthermore, the heat of hydration is increasing the temperature of cement paste, which can cause the conversion of metastable calcium aluminate hydrates to C3AH6 phase.
7
Content available remote Wpływ węglanu litu na właściwości fizyczne cementu glinowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu ocenę wpływu dodatku węglanu litu na czas wiązania i wytrzymałość cementu glinowego, po krótkim okresie hydratacji. Uzyskane wyniki wykazują duży wpływ węglanu litu na czas wiązania cementu glinowego, który ulega radykalnemu skróceniu, nawet do 5 min, co powoduje uzyskanie znacznie większej wytrzymałości zapraw we wczesnym okresie hydratacji. Niestety zastosowanie tej domieszki powoduje zmniejszenie narastania wytrzymałości po 6h twardnienia, w związku z czym dodatek 0,03% w stosunku do cementu daje po 24h mniejszą o 50% wytrzymałość, w porównaniu do zaprawy z cementu glinowego bez dodatku węglanu litu. Bardzo mały dodatek tej domieszki wystarczy dla zapewnienia odpowiedniego czasu wiązania i wytrzymałości, wymaganych zgodnie z normą od zapraw klejowych.
EN
In the paper the results of experiments are presented which main goal was to examine the influence of lithium carbonate addition on the setting time and early strength development of calcium aluminate cement. The study shows that the lithium carbonate has the significant influence on the setting time, which is drastically shortened, even to 5 min, that is causing a high increase of early strength of mortars already after 2 hours. However, this addition causes the decrease of strength development already after 6 h and the addition of 0.03% of Li2C03 is linked with strength lowering of 50% after 24 hours, in comparison with the mortar of calcium aluminate cement without this admixture. Low level addition of lithium carbonate is sufficient to assure the needed setting time and early strength to the adhesive for tiles.
EN
At different curing temperatures, in alumina cement-based concrete, various crystalline hydrates are formed such as CAH10, C2AH8, C3AH6, AH3.While developing or modifying compositions of refractory concrete, it is necessary to take into consideration the impact of curing temperature on the process of formation of the structure and operating characteristics of concrete. This study investigates the properties of the following refractory concretes: the conventional concrete, the concrete modified by microsilica additive and the medium-cement concrete based on chamotte filler with alumina cement, of the grade Gorkal 70, at the curing temperatures of 10 ºC, 20 ºC and 30 ºC. Using the ultrasonic method of investigation, the differences were revealed in formation of the structure of concrete at its hardening in the course of 48 hours. It was established that the differences formed in the structure at hardening of concrete exert influence on properties of concrete after its firing at temperatures of 1100 ºC and 1200 ºC.
PL
W różnych temperaturach twardnienia w betonie opartym na cemencie glinowym tworzą się różne krystaliczne wodziany, takie jak CAH10, C2AH8, C3AH6, AH3. Podczas opracowywania i modyfikowania składów betonu ogniotrwałego konieczne jest wzięcie pod uwagę wpływu temperatury twardnienia na proces formowania struktury i charakterystyk pracy betonu. W niniejszej pracy zbadano właściwości następujących betonów ogniotrwałych: beton tradycyjny, beton modyfikowany dodatkiem mikrokrzemionki i średniocementowy beton oparty na wypełniaczu szamotowym z cementem glinowym w gatunku Gorkal 70, przy temperaturach twardnienia wynoszących 10 ºC, 20 ºC i 30 ºC. Wykorzystując metodę ultradźwiękową w badaniach, ujawniono różnice w tworzeniu się struktury betonu podczas jego twardnienia w ciągu 48 h. Ustalono, że różnice powstałe w strukturze podczas twardnienia betonu wywierają wpływ na właściwości betonu po jego wypaleniu w temperaturach 1100 ºC i 1200 ºC.
9
Content available remote Właściwości fazy cynkowej oraz jej wpływ na twardnienie cementu glinowego
PL
Zbadano właściwości wiążące fazy Ca3Zn3Al4O18 uzyskanej w dużym, okresowym piecu laboratoryjnym. Wykazała ona stosunkowo szybkie wiązanie i znaczną wytrzymałość po 2 dniach twardnienia, jednak jej przyrost w okresie do 28 dni był mały. Było to spowodowane wolną hydratacją fazy cynkowej w tym okresie. Dodatek około 11% fazy cynkowej do cementu glinowego spowodował przyspieszenie wiązania, lecz równocześnie znaczne zmniejszenie wytrzymałości, w całym badanym okresie, to znaczy do 28 dni. Jest to także spowodowane zmniejszeniem szybkości hydratacji cementu glinowego.
EN
The binding properties of Ca3Zn3Al4O18 phase, synthesized in large periodical laboratory furnace, was examined It has shown quick set and high strength after two days of hardening, however, its development in the period of 28 days was rather low. It was the effect of the slow hydration of zinc phase in this period. The addition of about 11% of zinc phase to calcium aluminate cement caused the set acceleration and simultaneously significant strength decrease during the study period i.e. till 28 days. It is caused by the lowering of hydration rate of calcium aluminate cement.
10
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równoczesnego wykorzystania w mieszankach betonowych cementu glinowego i fosforanu glinu, jako głównych składników spoiwa fosforanowego. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku fosforanu glinu na wytrzymałość mechaniczną zaczynów i betonów w temperaturach 400-1000°C, przy zachowaniu dobrej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu w temperaturze pokojowej. Wypalone w temperaturze 1500°C niskocementowe betony korundowe zawierające dodatek fosforanu glinu posiadają bardzo dobre właściwości fizykochemiczne.
EN
In the paper, the results of a study were presented on simultaneous usage of high alumina cement and aluminium phosphate as main components of phosphate bonded castable batches. The advantageous influence of aluminium phosphate addition on mechanical strength of the studied pastes and castables in the temperature range 400-1000 °C was ascertained. The good mechanical strength after curing at room temperature was maintained. The low cement corundum castables with the aluminium phosphate addition possess very good physical and technological properties, when fired at a temperature of 1500 °C.
11
Content available remote Cement glinowy - wybrane ważne zagadnienia
PL
W artykule dotyczącym cementów glinowych rozważono po pierwsze znaczenie fazy ferrytowej w ciemno-szarych (40% Al2O3) i prawie białych (50% Al2O3) odmianach. Poruszono także wpływ faz grossytu i hibonitu w białych cementach ogniotrwałych, stosowanych w wysokich temperaturach, a zawierających 60%, 70% i 80% Al2O3. Opisano także próby otrzymania cementu zawierającego 90% Al2O3 polegające na zwiększeniu właściwości hydraulicznych hibonitu. W końcu przedyskutowano również odporność na siarczany tych cementów w oparciu o ich charakterystykę chemiczną.
EN
Part 1 of this two-part paper, which focuses on high alumina cements, has considered firstly the value of the ferrite phase where present in the dark grey/black (40% Al2O3) and off-white (50% AI2O3) varieties. Secondly, the roles of the grossite and hibonite phases in the WHAC refractory grades for the higher temperature requirements, namely 60% AI2O3 (in Russia and other CIS countries), 70% AI2O3and 80% AI2O3 respectively, are described. Thirdly, the problems involved in trying to make a satisfactory 90% Al2O3 cement can be ascribed to the difficulties (so far) in seeking to improve the hydraulicity of hibonite. Sulphate resistance of these cements is also discussed along with desirable limits for the various chemical entities present.
12
PL
Zbadano możliwość zwiększenia aktywności hydraulicznej fazy CA2 przez roztwory stałe z kilkoma litowcami i berylowcami oraz żelazem i krzemem. Badania wykazały, że ich wpływ jest nieznaczny. Natomiast niewielka zawartość fazy CA w spiekach znacznie przyspiesza hydratację CA2. Także zastosowanie roztworu wodorotlenku wapniowego jako wody zarobowej daje dobre wyniki.
EN
The possibility of CA2, phase hydraulic activity enhancement applying solid solutions of some alkali metals and alkaline-earth metals as well as iron and silicium was examined. The results of investigations have shown that their influence of CA2 reaction with water is insignificant. In turn, small content of CA in CA2 samples greatly accelerate the CA2 hydration. The application of calcium hydroxide solution, in place of mixing water, gives also good results.
13
Content available remote Wytwarzanie cementu glinowego w Rosji
PL
W 1908 roku Lafarge otrzymał patent na cement glinowy, który wyróżniał się bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości i dużą odpornością na korozję siarczanową. W wyniku licznych prac badawczych rozpoczęto jego produkcję w roku 1913 we Francji, po czym szybko się ona rozwinęła; w 1916 w Anglii, w latach 1929 i 1930 w USA, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i na Węgrzech. W Rosji produkcja ta została podjęta w 1939 roku, a największą masę cementu osiągnięto w 1985 roku. Przeprowadzono szereg badań, w wyniku których zmniejszona zawartość gehlenitu na korzyść krzemianu dwuwapniowego oraz glinianu wapniowego. Pozwoliło to na zwiększenie wytrzymałości cementu.
EN
In 1908 Lafarge patented CAC which has a rapid strength development and exhibited a high sulphate corrosion resistance. As a result of numerous research the production of this cement started in 1913 and then in 1916 in Great Britain and in the period 1929-1930 in USA, Germany, Italy, Spain, Hungary and other countries. In Russia the production started in 1938 and the biggest capacity was reached in 1985. Several research was undertaken and as result the gehlenite content in cement was lowered on the profit of belit and calcium aluminate the strength of cement was increased.
14
Content available remote Znaczenie dodatków redukujących chrom (VI) w cementach
PL
Przedyskutowano z technicznego punktu widzenia znaczenie Dyrektywy Europejskiej 2003/53/EC, która została wprowadzona 17 stycznia 2005 we wszystkich państwach Unii i EFTA w celu redukcji rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) do poziomu niższego od 2 ppm w stosunku do masy suchego cementu w tych przypadkach, w których skóra ludzka może być zanieczyszczona cementem. Przyjęto 61 dni jako konieczny okres gwarancji w przypadku cementu z reduktorem, w którym to okresie niski poziom rozpuszczalnego chromu (VI) powinien być zachowany. Ta Dyrektywa jest wymaganiem ustawowym dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE) nałożonym na normalną wymaganą specyfikację techniczną dotyczącą wytwórców i dostawców w celu zapobiegania lub co najmniej zminimalizowania prawdopodobieństwa chorób skórnych spowodowanych rozpuszczalnym w wodzie chromem (VI). Małe ilości odpowiedniego reduktora Cr (VI) powinny być zmieszane lub zmielone z klinkierem i gipsem w procesie produkcji cementu. Do cementów, które wymagają dodatku reduktora chromu (VI) należą cementy portlandzkie i inne cementy uzyskane na ich podstawie. Cementy glinowe stanowią wyjątek od Dyrektywy ponieważ zawartość chromu (VI) jest w nich mniejsza od 2 ppm. Konsekwencje stosowania reduktorów chromu (VI) w cementach są opisane.
EN
The significance of the European Directive 2003/53/EC, which was intro- duced on 17 January 2005 in all 25 EU states and the EFTA area for reducing water soluble chromate (VI) levels in cements to 0.0002% by mass of total dry cement (2 ppm) or less where there could be contamination of human skin by cement, has been discussed from the technical viewpoint. A shelf life of 61 days has been declared necessary for the treated cement, during which the very low level of water soluble chromate (VI) shall be maintained. This Directive is a legal health, safety and environmental (HSE) requirement superimposed on the normal mandatory technical specification requirements for cement manufacturers and suppliers, in order to prevent or at least minimise the likelihood of skin diseases caused by water soluble chromium (VI). Small amounts of appropriate chromate (VI) reducing agent should be blended or ground in with the clinker and gypsum to produce the finished cement. Cements that need to incorporate the chromium (VI) reducing agent are Portland cements and extended cements containing Portland cement. High alumina cements should normally be exempt from this Directive, since measured chromate (VI) levels have been below 2 ppm. The ramifications of inclusion of chromate (VI) reducing agents in cements are described.
15
PL
Zbadano wpływ dodatku cementu glinowego do cementu portlandzkiego na właściwości zapraw. Stwierdzono, że dodatek cementu glinowego skraca czas wiązania oraz pogarsza konsystencję i zmniejsza plastyczność zapraw. Równocześnie jednak dodatek około 6% cementu glinowego nieznacznie zwiększa wytrzymałość zapraw oraz wyraźnie poprawia ich przyczepność do podłoża betonowego.
EN
The effect of high alumina cement addition on the properties of Portland cement mortar was investigated. It has been found that in the presence of high alumina cement addition the setting time of cement paste is shortened, the consistence of mortar becomes denser and the plasticity is reduced. Simultaneously at 6% high alumina additive the strength of mortar increases in some extend, as well the adhesion to the concrete base improves.
PL
W Polsce korozja siarczanowa dotyczy blisko 75% przypadków korozyjnych mimo zmniejszania emisyjności tlenków siarki do otoczenia. W krajach Zachodniej Europy sięga 90% przypadków. W odniesieniu do betonów z cementów glinowych informacje literaturowe są skąpe, ich bowiem zastosowanie w budownictwie mimo wielorakich zalet w dalszym ciągu jest ograniczone. Dotychczas nie rozwiązano wielu zagadnień dotyczących trwałości. Badania związane z odpornością korozyjną dotyczą zaczynów lub zapraw cementowych, a badania betonów zaś są wycinkowe. Przedstawiany w literaturze mechanizm korozji siarczanowej betonów z cementów glinowych odnosi się przede wszystkim do zaczynów z tych cementów i nie ujmuje procesu fizycznego korozji. Biorąc pod uwagę te braki, w pracy przedstawiono badania betonów z cementów glinowych o czasie ekspozycji sięgającym przeszło 30 lat. Na tej podstawie, za pomocą analizy wariancji, określono czynniki materiałowe decydujące o odporności korozyjnej betonów oraz opracowano zależności matematyczne umożliwiające prognozowanie trwałości betonów na okres nawet do 50 lat. Przedstawiono proces korozji betonu z cementu glinowego, a także proces korozji i warunki ochrony stali zbrojeniowej w środowisku siarczanowym. Opracowano parametry projektowania betonów z cementów glinowych z uwzględnieniem trwałości w środowisku siarczanowym.
EN
In Poland sulphate corrosion accounts for 75% of all corrosion cases. Hence the problem has been the subject of numerous publications. Nevertheless, many relevant questions still remain unresolved since they require long studies. The researches carried out so far mainly deal with mortar and attempts to apply their results to concrete have been rather unsuccessful. The literature descriptions of the reactions involved are fragmentary and they are mostly for cement paste. In the case of HAC concrete, the chemical mechanism and the interactions between the individual phases are far more complex. This work deals with the physicochemical mechanism of sulphate destruction of concrete. A methodology of shaping sulphate corrosion resistance is presented. A mathematical description of the progress of corrosion is introduced. Relationships between HAC concrete's sulphate durability and its material parameters characterized by high influence coefficients (determined by variance analysis) were established for different aggressive medium concentrations. As a result, it became possible to determine the design and performance parameters of HAC concrete possessing higher sulphate durability.
17
Content available remote Właściwości cementu Górkal 70
PL
Betony ogniotrwałe na obmurza urządzeń cieplnych w przemysłach: cementowym, metali nieżelaznych, chemicznym, energetycznym i w spalarniach odpadów, muszą posiadać wysoką wytrzymałość mechaniczną, dużą odporność chemiczną oraz odporność na ścieranie. Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości betonów opartych na andaluzycie, węgliku krzemu i tlenku glinu można znacznie poprawić przez mikrododatki. Niewielkie dodatki mikrokrzemionki, węglików krzemu lub cementu glinowego znacznie zwiększyły wytrzymałość, właściwości termomechaniczne oraz odporność na działanie potasu.
EN
Refractory materials for linings in thermal facilities in the cement industry, power industry or incinerating plants have to have very high requirements in terms of their mechanical resistance, as well as their chemical resistance and abrasion resistance. This particularly concerns refractory castables, which are operated at intermediary temperatures and they do not achieve conditions in which sintering reactions would occur, thus forming a ceramic bond. The influence of raw material components in mixture on physical and technical properties of refractory castables designed for the application operating conditions of the lining in the temperature range up to 1250°C, particularly exposed to the influence of alkali salts, has been discussed.
19
Content available remote Scientific aspects of high alumina cement
EN
High alumina cement has been a topical subject for around 30 years, particularly in the U.K., where there were three roof collapses in major buildings during the 1970s. Amongst the scientific aspects discussed are the chemistry of hydration (including the ferrite phase, calcium dialuminate and formation of hydrocalumite), high transient early strength development, conversion and various specialist applications. The hydrothermal behaviour of both dark grey/black and white HAC is mentioned. Application of HAC in refractories and in well cementing (geothermal wells, thermal recovery wells and in Arctic wells through permafrost) makes use of its inherent properties of stability at higher temperatures and to temperature fluctuations. Other special HACs such as the hydrophobic and coloured varieties are also discussed. HAC is normally an excellent cement where it can be used properly. Areas where HAC can be employed and areas where it should not be utilised are set out for clarity.
PL
Przez około 30 lat cement glinowy był stale aktualnym tematem, szczególnie w Wielkiej Brytanii, w której w latach siedemdziesiątych doszło do trzech zawaleń się dachów dużych budynków. Wśród omawianych aspektów naukowych jest chemia hydratacji (w tym fazy żelazianowej i dwuglinianu wapniowego oraz powstawanie hydrokalumitu), przejściowe narastanie wysokich wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia, przemiana i różne specjalistyczne zastosowania. Poruszono sprawę zachowania się cementu glinowego ciemnoszarego/czarnego i białego w warunkach hydrotermicznych. Stosowanie cementu glinowego w materiałach ogniotrwałych i w cementowaniu otworów wiertniczych (otworów geotermicznych, otworów w układach odzyskiwania ciepła i w otworach przechodzących przez wieczną zmarzlinę w klimacie arktycznym) oparte jest na wykorzystaniu naturalnej trwałości w wyższych temperaturach i odporności na wahania temperatury. Omówiono także inne specjalistyczne cementy glinowe, takie jak odmiany hydrofobowe i kolorowe. Cement glinowy jest doskonałym cementem, o ile jest właściwie stosowany. Podano dziedziny, w których cement glinowy może być stosowany i dziedziny w których nie powinno się go używać.
20
Content available remote Cementy hydrofobowe
PL
Cementy hydrofobowe nadają się do stosowania w klimacie zimnym, mokrym i wietrznym oraz w obszarach o dużej wilgotności lub w miejscach odległych, gdzie nie ma dobrych warunków magazynowania. Są one regularnie stosowane w szeregu krajów, takich jak Rosja, Indie i Chiny, w których hydrofobowa powłoka na ziarnach cementu chroni cement (zwłaszcza cement workowany) przed pogorszeniem własności spowodowanym przez zhydratyzowanie i zwietrzenie, przed wprowadzeniem do zaprawy lub betonu. Dodatek hydrofobizujący działa jako środek ułatwiający mielenie w procesie przemiału cementu i zwiększa zdolność przepływu cementu. Takie cementy nie są powszechnie spotykane w Zachodniej Europie ani w Ameryce Północnej. Jednak ich technologia nie wychodzi z użycia i cementy te mogą, być szerzej stosowane dla wytwarzania "wartości dodanej" w bardziej odległych obszarach do prac budowlanych na małą skalę, zwłaszcza tam, gdzie stosowany jest cement workowany i gdzie występuje dużo dni deszczowych.
EN
Hydrophobic cements are useful to employ in cold, damp, windswept climates and in areas of high humidity or remote locations where storage conditions are poor. They are regularly used in a number of countries, such as Russia, India and China, where the hydrophobic seal around the cement particles protects the cement (particularly bagged cement) from deterioration caused by some hydration and aeration, prior to incorporation in mortar and concrete. The hydrophobic admixture acts as a grinding aid during cement grinding and imparts better flowability properties to the cement. Such cements are not as a rule commonly encountered in Western Europe or North America. However, the technology is not obsolescent and these cements could be more extensively employed for 'added value' in more remote areas for smaller scale building work, especially where bagged cement is normally utilised and there is plenty of damp weather.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.