Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic performance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with the impact the charging railway infrastructure access has on the competitiveness of railway transport in the selected European countries. It researched into the development of indicators that indicate the competition in the railways transport market, such as volume of transport, traffic performances, and number of trains of private railway operators compared with national operators. It used the new approach for research of the share of railway transport in the transport market. The research was based on a comparative analysis of models of charging railway infrastructure, subsidies to rail infrastructure, and development of transport performances of all rail operators. The results of research are presented in terms of freight and passenger railway transport.
EN
The author investigated traffic flow quality on a new 2+1 long road bypass with an exceptionally high share of heavy vehicles in order to assess rational limits of heavy vehicle shares in traffic flow, dependent on the length of the 2+1 road and the number of passing segments in each direction. This paper presents the results of traffic flow quality analyses through the use of empirical and simulation methods for a single 2+1 road segment with additional passing lanes, as well as for the study of the entire section of the bypass – 2+1 road. Variables include analysis of travel speed distribution, platoon traffic, and amount of passing maneuvers. Results show that large passing demands lead to very high speeds (over 100 km/h) on segments with additional passing lanes. The conclusions include remarks related to the use and operation of 2+1 cross-sections with high shares of heavy vehicles.
PL
W artykule przedstawione zostały badania warunków ruchu na odcinku drogi 2+1, stanowiącym obwodnicę Żyrardowa, z wyjątkowo dużym udziałem pojazdów ciężkich. Celem artykułu była ocena wpływu zmiany udziału pojazdów ciężkich na warunki ruchu dla pojedynczych odcinków 2+1 jak i dla całego odcinka drogi 2+1 składającego się z naprzemianległych odcinków z dodatkowym pasem do wyprzedzania. Przegląd literatury zagranicznej wskazuje na duże korzyści w zakresie funkcjonowania przekrojów 2+1 w odniesieniu do warunków ruchu. W większości opisywanych badań udział pojazdów ciężkich nie przekraczał w warunkach rzeczywistych 20% lub w symulacyjnych 30%. Obserwacja problemów funkcjonowania obwodnicy Żyrardowa, na której występuje wysoki poziom udziału pojazdów ciężkich spowodowała konieczność podjęcia badań w tym aspekcie. Prace badawcze obejmowały badania empiryczne i analizy symulacyjne. Badania empiryczne realizowane na obwodnicy Żyrardowa obejmowały analizę odcinków z dodatkowym pasem do wyprzedzania oraz całego odcinka drogi 2+1. Zostały one wykorzystane do wstępnej oceny warunków ruchu oraz jako dane do kalibracji i weryfikacji modelu symulacyjnego.
PL
W artykule zaproponowano metodę klasyfikacji warunków ruchu na drogach wielopasowych na podstawie zdjęć z filmu pochodzącego z monitoringu dużego skrzyżowania wykonanego z użyciem drona (UAV - Unmanned Aerial Vehicle). W metodzie wykorzystano technologie przetwarzania obrazów oraz cechy obrazów teksturowych, takie jak: energia, entropia, kontrast, jednorodności, podobieństwa, korelacja. Cechy te poddano analizie wybierając pięć najbardziej wyróżniających cztery klasy warunków ruchu. Klasyfikację wykonano za pomocą sieci neuronowej. Przeprowadzona walidacja modelu wykazała, że zaproponowana metoda może być wykorzystana do klasyfikacji warunków ruchu.
EN
The paper discusses the application of texture analysis of road traffic images for determination of traffic conditions. The capability of mapping traffic conditions is investigated using such texture features as: energy, entropy, contrast, homogeneity, dissimilarity, correlation, captured by cooccurrence matrices. An optimal combination of features is chosen for classification of traffic condition levels. Four classes of traffic conditions are correctly differentiated using the proposed texture model of road traffic images. Classification was performed using a neural network. The model is validated using images registered by an UAV flying over a traffic junction.
4
Content available Operational problems of 2+1 bypass road sections
EN
The paper presents several problems of designing trunk-road bypasses of towns, which can be very helpful in improving their traffic performance. Such roads perform supplementary functions to the operation of network of motorways and express-roads constructed in Poland over the last decade. These problems include: selection of the cross section, selection and design of intersections and interchanges on bypasses, safety and traffic operation problems. The authors highlight the advantages of bypasses and point out some errors, which can be seen in the operation stage, basing on research and observation of 8 bypasses. In the paper traffic operation and road safety analyses for Zyrardow bypass are presented. The final part of the paper gives conclusions and recommendations for 2+1 bypass use and design.
PL
W referacie zostało przedstawione porównanie kolejnych edycji metod oceny warunków ruchu HCM (Highway Capacity Manual) na drogach dwupasowych dwukierunkowych. Wskazano podstawowe kryteria oceny warunków ruchu dla trzech kolejnych wydań metody tj. HCM-85, HCM-2000 i HCM-2010. Opisano metodologię prowadzenia oceny warunków ruchu w HCM-2010 oraz wskazano najważniejsze zmiany w odniesieniu do metody HCM-2000. Przedstawiono możliwości adaptacji metody HCM-2010 do warunków polskich, w odniesieniu do dróg krajowych, w zakresie jednej z miar warunków ruchu jaką jest prędkość podróży. Na podstawie zbudowanych modeli prędkości pojazdów lekkich w ruchu swobodnym wyznaczono wartość bazowej prędkości w ruchu swobodnym dla odcinków o małej krętości. Przeprowadzone analizy pozwoliły zaproponować wartość zmian prędkości w ruchu swobodnym, w zależności od czynników drogowych uwzględniających wpływ dostępności do drogi (gęstość zjazdów i skrzyżowań) oraz rodzaju pobocza (gruntowe, utwardzone).
EN
In the paper comparison of the HCM (Highway Capacity Manual) methods for assessing traffic performance for two-lane roads is presented. The basic criteria to evaluate traffic performance for three consecutive editions of methods i.e. HCM-85, HCM-2000 and HCM-2010 are described. The methodology of traffic performance evaluation in HCM-2010 is also described, and the most important changes in relation to the method of HCM-2000 are pointed out. The possibilities of adaptation of HCM-2010 to Polish conditions are depicted, especially regarding the national roads in the area of one measure of traffic performance (i.e. travel speed). Based on the developed speed models (for light vehicles in free flow speed), the base value of the free flow speed for road section with low curvature is calculated. Conducted analyzes allowed to propose changes in the value of free flow speed, which depended on factors taking into account the impact of road accessibility (e.g. density of exits and intersections) and type of roadside (e.g. ground, hardened).
PL
W referacie zaprezentowano analizy zmienności warunków ruchu w stanach przeciążeń ruchowych przy różnych przyrostach natężenia dopływającego i przy jego parabolicznym profilu, w odmiennych warunkach pogodowych. Ocena warunków ruchu została wzbogacona o teorię niezawodności, co pozwala na uwzględnienie zmienności wielu czynników przy charakteryzowaniu wybranych miar warunków ruchu. Przedstawione podejście dotyczy sytuacji, w której występują ustabilizowane przeciążenia, które mogą być akceptowane lub nie, przez kierujących pojazdami. Wyniki analiz mogą być uzupełnieniem metodologii projektowania sygnalizacji w stanach przeciążeń ruchowych, a także wykorzystane w nowoczesnych systemach informacji o ruchu.
EN
The paper presents the analysis of the variability of traffic performance during overload states with varying demand flow increments and parabolic demand flow profiles under different weather conditions. Assessment of traffic conditions is based on the theory of reliability, which allows the inclusion of variability of many factors in the description of the variability of selected measures of traffic performance. The approach describes a situation in which there are stabilized congestions at different increments of demand flow which can be acceptable or not to the drivers. The results of the analysis can be used in the design of traffic signal at the intersection of the overload states in the arteries, as well as in modern traffic information systems.
7
EN
The research into the use of less costly modifications of road links and networks, and changes in the service of road surroundings aimed at ensuring an improvement of through traffic performance in suburban areas, and on roads passing through built-up areas as small localities, with application of simulation model, is presented in this paper. From among possible designs, the authors investigated and presented the effectiveness of two, i.e. implementation of an additional multifunctional median lane in the road cross-section, and construction of service roads with different locations of intersections (end or middle of the road section). The analysis is focused on the impact of such changes on traffic performance and road safety. The authors analysed travel speed, delay and share of platoon traffic on a uniform sections of the road for different types of road surroundings service. The study presents the results of analyses of road network before and after modification, and the assessment of: impact of access points density and level of their use on road traffic performance, impact of driving through road sections in built-up area on building platoon traffic, impact of change in the cross-section type on traffic performance.
8
Content available remote Performance of roundabouts
EN
As small roundabouts are becoming an increasingly popular type of at-grade intersections, researchers are encouraged to study new computational methods and carry out comprehensive studies of roundabout performance. A series of empirical studies of capacity of small roundabout entries have helped to produce models for estimating the basic capacity parameters. Carried out in a number of Polish cities, the work was instrumental in adjusting the known models to local conditions and in calibrating the theoretical capacity model of small roundabout entry based on the theory of gap-acceptance. The paper also presents model of capacity of the right-turn bypass used on several Polish roundabouts, carrying large volumes of right-turn movements. In assessing the performance of an intersection, identifying its capability of carrying the largest hourly volumes at peak times is not enough. Because traffic volumes vary, intersections are considered efficient not only if they operate to the required capacity, but if they also have a relatively low sensitivity to variable traffic loads, and a sufficient capacity to meet variable volumes of arriving traffic flows. The objective of the studies was to identify the sensitivity of small roundabouts to variable daily traffic volumes, looking at changes in volume, composition of traffic flow movements on intersecting roads, and directional composition of flows at roundabout entries. One of the results of the study is that if the share of turning movements (right and left) on roundabout entries increases, the range of capacity differences becomes smaller and causes the differences of vehicular delay of major and minor traffic go up. Roundabouts that can efficiently handle a broad range of variable traffic streams (variable volumes and directional composition), become less sensitive to possible traffic estimation errors or failed traffic flow predictions than major/minor priority intersections.
PL
Częste stosowanie małego ronda, jako rozwiązania skrzyżowań drogowych z jednej strony skłania a z drugiej umożliwia podejmowanie badań zmierzających do uaktualniania metod obliczeniowych oraz prowadzenia wszechstronnych analiz ich sprawności. Przeprowadzone w wielu miastach w Polsce empiryczne badania przepustowości wlotów podporządkowanych małych rond umożliwiły opracowanie dostosowanych do warunków lokalnych modeli estymacji podstawowych parametrów determinujących przepustowość a także umożliwiły kalibrację teoretycznego modelu przepustowości wlotu ronda (jednopasowego, dwupasowego i semi-dwupasowego) opartego na teorii akceptacji luk czasowych. W pracy przedstawiono również model przepustowości włączenia bypasa, stosowanego często na polskich rondach z dużymi natężeniami relacji skrętu w prawo. W ocenie sprawności skrzyżowania niewystarczające jest określenie zdolności przenoszenia największych natężeń godzinowych, występujących w szczytowych okresach ruchu. W czasie eksploatacji rondo poddawane jest zmiennym obciążeniom ruchem. Za sprawne rozwiązanie skrzyżowania uznać można takie, które nie tylko ma wystarczającą przepustowość, ale cechuje się także relatywnie małą wrażliwością na zmiany natężeń ruchu, czyli zapewnia wymagane warunki ruchu w dość szerokim zakresie zmienności dopływających potoków ruchu. Podjęte badania miały na celu określenie wrażliwości małego ronda na dzienne wahania natężenia ruchu, obejmujące zmiany wielkości natężenia, rozkładu kierunkowego ruchu na krzyżujących się drogach oraz struktury kierunkowej na wlotach ronda. Badania wykazały np., że wraz ze wzrostem udziału relacji skrętnych (w lewo i w prawo) na wlotach ronda maleje przedział różnic przepustowości a rosną różnice strat czasu pojazdów pomiędzy dominującym i drugorzędnym kierunkiem. Sprawność ronda w szerokim zakresie zmienności przepływających strumieni ruchu (zmienność wielkości natężeń oraz struktury kierunkowej) czyni to skrzyżowanie mniej wrażliwym niż skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu na ewentualne błędy estymacji istniejących bądź nieścisłości prognoz przyszłych danych ruchowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.