Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokładność obróbki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the problems concerning the machining of large-size elements. Metrological problems, which have a significant influence on the accuracy of such elements, have been indicated. Proposals how to minimize the effects of thermal forcing interacting during machining were also presented. A results of experimental investigations verifying the proposals were presented too.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące obróbki skrawaniem elementów o dużych gabarytach. Wskazano zagadnienia metrologiczne, które mają istotny wpływ na dokładność wykonania takich elementów. pisano propozycje jak zminimalizować skutki czynników cieplnych oddziałujących podczas obróbki oraz rezultaty badań je weryfikujących.
2
Content available remote Takumi U800 - Nowe pięcioosiowe centrum obróbkowe typu Gantry
PL
Takumi prezentuje nowość na europejskim rynku: pięcioosiowe centrum obróbkowe U800 do precyzyjnej produkcji narzędzi i form, zapewniające szybką i dokładną obróbkę. W efekcie użytkownik otrzymuje idealnie wykończone powierzchnie. Kompaktowa konstrukcja typu Gantry wymaga stosunkowo mało przestrzeni, a przy tym zapewnia dużą dokładność i stabilność termiczną. Maszyna jest przeznaczona do obróbki elementów wymagających dużej precyzji i wysokiej jakości powierzchni.
3
Content available Accuracy analysis of the micro-milling process
EN
Machining errors can be caused by various factors, such as thermal deformations of milling machine, drives and milling machine accuracy, tool run out, tool deflections during the machining process, and workpiece setup errors. The main purpose of this paper is to determine and compare machining errors of a Kern Pyramid Nano milling machine and a prototype micro milling machine built at West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Since not all of the errors can be measured with specialized measurement equipment, a milling experiment of a complex part with various geometrical features was performed. Machining errors can change in time due to thermal deformations; therefore, the milling experiment was performed on a cold machine and for machine after a warm up procedure. In order to avoid workpiece set up errors, the workpiece surface was first milled before machining. The influence of tool run out and tool deflections were neglected. Major factors that affect the milling process are both the machine and drive accuracy. During the milling experiment, cutting forces were recorded. The machined sample was measured in order to compare machining errors with the reference geometry.
PL
Błędy obróbki skrawaniem mogą być spowodowane różnymi czynnikami takimi jak: odkształcenia termiczne obrabiarki, dokładność napędów oraz obrabiarki, bicie osiowe narzędzia, odkształcenia narzędzia podczas obróbki oraz błędy ustawienia przedmiotu obrabianego. Głównym celem prezentowanego artykułu jest określenie i porównanie błędów obróbki precyzyjnej frezarki Kern Pyramid Nano oraz prototypowej mikrofrezarki zbudowanej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Nie wszystkie błędy frezarki mogą być zmierzone za pomocą wyspecjalizowanej aparatury pomiarowej. Z tego względu zdecydowano się wykonać frezowanie części o złożonej geometrii. Błędy obróbki mogą zmieniać się w czasie z powodu odkształceń termicznych obrabiarki. Z tego względu eksperyment mikrofrezowania wykonano zarówno dla maszyny zimnej, jak i dla maszyny po procedurze rozgrzewania jej. Aby uniknąć błędów ustawienia przedmiotu obrabianego, powierzchnia przedmiotu obrabianego została najpierw przefrezowana. Wpływ bicia osiowego oraz odkształceń narzędzia podczas obróbki został pominięty. Głównym czynnikiem, który wpływa na dokładność obróbki, to dokładność obrabiarki oraz dokładność napędów. Podczas eksperymentu rejestrowano siły skrawania. Obrobiona próbka została zmierzona, aby porównać błędy obróbki z geometrią odniesienia.
4
Content available remote Monitorowanie obróbki : źródła błędów oraz sposoby przeciwdziałania im
PL
Dokładność obróbki zależy od wielu czynników związanych z całościowo postrzeganym układem: obrabiarka – przedmiot – narzędzie (UOPN) oraz warunków środowiskowych. Konieczne jest rozpoznanie źródeł niedokładności i przeciwdziałanie ich niepożądanemu wpływowi na jakościowy efekt obróbki. W artykule skupiono się przede wszystkim na aspekcie niedokładności obrabiarki CNC, błędach systematycznych, badaniu obrabiarki w celu określenia tzw. mapy błędów (ang. error map). Istotnym innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość pomiarów przedmiotów obrabianych na obrabiarce. Nie zastępuje to specjalistycznych stanowisk pomiarowych, lecz stanowi efektywne rozszerzenie możliwości w ramach kontroli technicznych przedmiotu obrabianego.
5
PL
Przedstawiono metodę programowania automatycznego 4-osiowej wycinarki elektroerozyjnej z wykorzystaniem specjalnego modułu WEDM systemu NX10.
EN
This paper presents a method of automatic programming Wire EDM machine supported by dedicated module.
PL
W artykule omówiono metodę określania zalecanego wskaźnika sztywności statycznej dedykowaną dla tokarek karuzelowych. Zaproponowana metoda bazuje na analizie dokładności obróbki. Uzyskane wartości zalecanego wskaźniki sztywności zestawione zostały z wynikami badań przeprowadzonymi na wybranej grupie tokarek karuzelowych.
EN
The article discusses the method for determining the recommended indicator of static stiffness dedicated to vertical turning lathe. The proposed method is based on analysis of the machining accuracy. The resulting value of the recommended indicators stiffness were summarized the results of tests carried out on a selected group of vertical turning lathes.
7
Content available Accuracy of spindle units with hydrostatic bearings
EN
The work is devoted to the research ofprecision regularities in a spindle unit by the trajectory of the spindle installed on hydrostatic bearings.The mathematical model of trajectories spindle with lumped parameters that allows to define the position of the spindle with regard the simultaneous influence of design parameters, geometrical deviations ofform, temperature deformation bearing surfaces, the random nature of operational parameters and technical loads of hydrostatic bearings has been developed. Based on the results of numerical modeling the influence of shape errors of bearing surface of hydrostatic bearing on the statistical characteristics of the radius vector trajectories of the spindle by varying the values rotational speed of the spindle and oil pressure in front hydrostatic bearing has been developed. The obtained statistical regularities of precision spindle unit have been confirmed experimentally. It has been shown that an effective way to increase the precision of spindle units is to regulate the size of the gap in hydrostatic spindle bearings. The new design of an adjustable hydrostatic bearing, which can improve the accuracy of regulation size gap has been proposed.
PL
Przegląd metod kompensacji błędów cieplnych urządzeń technologicznych. Wybór elementów konstrukcyjnych urządzeń technologicznych najbardziej podatnych na wpływ temperatury i powodujących błędy wykonania. Analiza przypadku tokarki karuzelowej w obróbce przedmiotów precyzyjnych.
XX
The article presents an overview of thermal error compensation methods for machines technology, and describes its structural elements that are most prone to temperature that may lead to errors in the making. The paper presents a case study of vertical lathe machining of precision items.
PL
Określono najodpowiedniejszy schemat ustalenia i zamocowania wałków o małej sztywności oraz czynniki umożliwiające taki wybór, a w trakcie mocowania oprócz zamykania siłowego jest realizowane również zamykanie kinematyczne. Opracowano sposób obróbki mechanicznej wałków o małej sztywności, umożliwiający sterowanie stanem sprężyście – odkształcalnym wałków w układzie technologicznym oraz osiągnięcie wymaganej dokładności w czasie toczenia. Zaprojektowano urządzenie, realizujące opracowany sposób obróbki mechanicznej wałków o małej sztywności, umożliwiające zwiększenie sztywności wałka w trakcie obróbki w wyniku przyłożenia do części osiowej siły rozciągającej. Urządzenie stabilizuje odkształcenia sprężyste części w stanach ustalonych i przejściowych oraz podwyższa dokładność obróbki wałków o małej sztywności. Określono racjonalne koszty własne przygotowania baz technologicznych, na etapie technologicznego przygotowania produkcji, co daje możliwość wyboru odpowiedniej technologii obróbki wałków o małej sztywności, konstruowania zorientowanego technologicznie oraz zmniejszenia kosztów obróbki wałków.
EN
The study determines the most suitable pattern of alignment and fixing of low-rigidity shafts; it also presents factors that determine such choice. The part is fixed both by force closing and kinematic closing. A new method for machining low rigidity shafts is developed to control the elastic-deformable state of these shafts in a technological system and to produce parts with the required accuracy during turning. To implement this new developed method for low rigidity shafts, an apparatus is designed. The apparatus allows to increase the rigidity of shafts during machining by the application of axial tensile force to the workpiece. The apparatus stabilizes elastic deformations in the workpiece both in a steady state and under transitory conditions; it also increases the machining accuracy of low rigidity shafts. Rational prime costs of preparing technological alignment centers at the stage of production preparation are determined; knowing these costs, it is possible to select a suitable machining technology for low rigidity shafts, to produce a technology oriented design, and to reduce the costs of machining these shafts.
EN
This paper presents the results of multifactorial analysis of the large size objects (machines) production process. Special attention is paid to some problems that are consequent of the modular machine structure. There are some changes proposed in the standard manufacturing process of large size elements. The effect of proposed changes minimizes probable dimensional errors, which also leads to reduced rejection of such elements.
PL
Artykuł prezentuje wyniki części prac, których celem była ocena dokładności technologicznej precyzyjnych tokarek i centrów tokarskich CNC. Przedstawiono przykłady metod badań dokładności nastawianych ruchów technologicznych (posuwowych, obrotowych, interpolowanych), na podstawie których można ocenić wpływ błędów tych ruchów na dokładność różnych rodzajów obróbki wykorzystujących złożenie ruchów posuwowych, posuwowych i obrotowych, synchronizacji ruchów. Omówiono metody, dzięki którym można diagnozować przyczyny powstawania błędów tego rodzaju obróbki, a mianowicie dokładność nastawionego ruchu. Dokładność ta nie zależy tylko od dokładności geometrycznej, pozycjonowania, ale także od możliwości i ustawionych parametrów działania układów regulacji. Opisano przykłady metod badań: - dokładności i równomierności nastawionej prędkości obrotowej wrzecion - błędów odzwierciedlania zadanej trajektorii ruchów interpolowanych - błędnych ruchów wirującego przedmiotu zamocowanego w uchwycie. Przedstawiono przykłady diagnostyki błędów ruchów technologicznych i ich przyczyn na podstawie opisanych metod badań.
EN
This article presents part of research with the object of evaluation of technological accuracy of precision lathes and CNC turning centers. Presented are examples of methods of accuracy testing of set technological motions (linear, rotary, interpolated), on the basis of which one can evaluate the influence of errors of these motions on accuracy of various types of machining that are utilizing synchronization of linear, rotary motions. Discussed are methods which make it possible to diagnosis the causes of occurring errors of this kind of machining in which main causes of errors can be the accuracy of set motion. This accuracy can originate not only from geometrical accuracy of positioning, but also from capabilities and set parameters of control systems. Described are the examples of testing methods of: - accuracy and steadiness of set rotational speed of spindles, - errors of performing of set trajectory of interpolated motions, - error motions of rotating workpiece clamped in chuck. Presented are examples of diagnosis of technological motion errors and their causes as based on described testing methods.
PL
Aktualnie większość procesów wytwarzania realizowana jest na obrabiarkach sterowanych numerycznie w układzie CNC. Programowanie tych obrabiarek może być prowadzone bądź to w systemie wymiarowania absolutnego (bezwzględnego), bądź też w układzie wymiarowania przyrostowego (inkrementalnego). Jakkolwiek uważa się, że różnice w systemach wymiarowania podczas programowania nie mają wpływu na dokładność obróbki powierzchni kształtowych, to jednak spotyka się w przemyśle opinie odmienne. W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu programowania obrabiarki CNC w wymienionych systemach wymiarowania na dokładność obróbki różnych powierzchni kształtowych, na przykładzie procesu frezowania przeciwbieżnego. Wykazano, że te opinie przemysłowe mogą być prawdziwe w pojedynczym układzie eksperymentu i wyłącznie w odniesieniu do maksymalnych błędów bezwzględnych.
PL
Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania oraz obrabiarki sterowane numerycznie otworzyły możliwości programowego wpływania na dokładność wymiarową wytwarzanych przedmiotów. Możliwe stało się osiągnięcie wysokiej wymaganej dokładności wykonania nawet na obrabiarce, która nie spełnia wymogów stawianych w normach dotyczących badania obrabiarek. W niniejszym artykule opisano metody i sposoby programowych modyfikacji, dokonywanych w trakcie procesu projektowania obróbki, zwiększające dokładność wykonania przedmiotu. Opisano również zagadnienia związane z niedokładnością obrabiarki w funkcji prędkości posuwu oraz metodę korekcji tej niedokładności.
EN
Computer-aided manufacturing and CNC machine tools have opened the possibility of the program influencing on the dimensional accuracy of manufactured products. It became possible to achieve high accuracy required for the implementation of even the machine that does not meet the requirements of the standards for testing machine tool. This article describes the methods and ways for software modifications made during the design process, increasing the accuracy of the workpiece. It also describes the issues related to the inaccuracy of the machine as a function of feed rate and method of correction this inaccuracies.
PL
Opracowano sposób korekty ustawienia układu technologicznego obrabiarki polegający na wprowadzeniu do układu sterowania dodatkowego dodatniego sprzężenia zwrotnego względem siły skrawania. Zastosowane sterowanie adaptacyjne posuwem wzdłużnym oraz dodatkowymi oddziaływaniami siłowymi, wywołującymi stan sprężyście-odkształcalny, umożliwia wyeliminowanie błędów statycznych oddziaływania sterującego oraz zakłócającego przy sterowaniu parametrami dokładności obróbki części o małej sztywności w stanie sprężyście-odkształcalnym.
EN
The authors developed a method of correction consisting in the introduction, in the control system, of an additional positive feedback relative to the force of milling. Adaptive control was applied for axial feed and for additional force actions causing the elastic-deformable state, which permits the elimination of static errors of control effects and interference in the control of quality parameters.
15
Content available remote Eliminacja drgań samowzbudnych z zastosowaniem aktywnego uchwytu obróbkowego
PL
Współczesne obrabiarki CNC projektowane są tak, aby ich właściwości dynamiczne umożliwiały prowadzenie stabilnej obróbki w szerokim zakresie parametrów skrawania, przy zastosowaniu szerokiej gamy narzędzi skrawających. Pozwala to na pracę z większymi wartościami szerokości skrawania, co przekłada się na wzrost produktywności. Niestety w wielu przypadkach powodem utraty stabilności nie są właściwości dynamiczne samej obrabiarki, lecz decydujący wpływ mają właściwości przedmiotu lub narzędzia. W takim przypadku konieczna jest modyfikacja parametrów obróbki, co zazwyczaj prowadzi do znacznej redukcji wydajności. Z tego powodu poszukiwane są efektywne metody redukcji drgań przedmiotu i/lub narzędzia skrawającego. Rozwijane są różnego rodzaju układy przeznaczone do tego celu, jak np. pasywne, aktywne i semi-aktywne eliminatory drgań dołączane do obrabianego przedmiotu. W artykule zaprezentowana została koncepcja modyfikacji właściwości dynamicznych przedmiotu obrabianego poprzez zastosowanie aktywnego uchwytu obróbkowego. W porównaniu do dołączanych eliminatorów drgań rozwiązanie to ma dużą zaletę - nie ma konieczności modyfikacji obrabianego przedmiotu. W niektórych przypadkach dołączenie eliminatora wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych elementów i przygotowania specjalnego miejsca na obrabianym przedmiocie. Zastosowanie aktywnego uchwytu obróbkowego pozwala na redukcję drgań bez konieczności ingerencji w obrabiany przedmiot. W artykule przedstawiono wyniki symulacji obróbki przedmiotu obrabianego zamontowanego w aktywnym uchwycie. W konstrukcji uchwytu zastosowano siłowniki piezoelektryczne, które umożliwiają bezpośrednie oddziaływanie na obrabiany element. Do sterowania zastosowano układ sprzężenia zwrotnego od stanu obiektu, którego zadaniem jest redukcja amplitudy drgań przedmiotu w trakcie obróbki. Przedstawiono wyniki symulacji dla wybranych wariantów frezowania.
EN
CNC machines are designed to enable working with wide range of cutting parameters and different types of cutting tools. Therefore, large depths of cut can be applied and high productivity level can be achieved. In some cases loosing stability of the cutting process is caused by unfavorable dynamic properties of work-piece or cutting tool, but not by the machine tool. To assure stable machining, parameters of the cutting process have to be tuned. Unfortunately, this leads usually to decreasing the machining productivity. For this reasons the effective methods of work-piece and tool vibration are sought for. Different types of systems are developed for this purpose e.g. passive, active and semi-active vibration suppression absorbers, which are attached to the work-piece. In some cases an additional modification of the workpiece has to be made in order to allow mounting the vibration absorber. The paper describes a modification of the work-piece dynamic properties using active clamp system. In comparison to the vibration absorbers this solution has a great advantageous - adaptation of the work-piece is not necessary. Active clamp application is possible without making any changes to the work-piece. In the paper the simulation results of the machining process with work-piece mounted using an active clamp are presented. In the simulation the mechanistic model of cutting force is used with parameters which are determined on the basis of the real cutting tool. In the active clamp piezo actuators are used in order to assure active influence on the work-piece. The actuators are drive by state space feedback control system. The aim is to minimize the amplitude of the vibration during machining process. The results for different variants of milling process are presented.
16
EN
This paper presents possibilities of using circular motion deviation measurement to evaluate the accuracy of production machines e.g. lathes. This method is known as circular interpolation test of numerically controlled axes. Categories of identified errors are described, as well as derived general indicators, assembly errors, geometrical, kinematic, motion errors and possibilities of electronic compensations. Examples of error diagnosis are given. On the basis of over 150 lathes tested, conclusions are drawn on usability of both test and derived indicators to evaluate the machining accuracy of lathes.
PL
Wskazano przesłanki uzasadniające podjęcie tematu pracy. Określono charakter i obszar badań oraz kryteria oceny wpływu gatunku ścierniwa na dokładność wałków stalowych po szlifowaniu ściernicowym. Przedstawiono wyniki porównawczych badań doświadczalnych chropowatości, falistości i dokładności kształtu powierzchni wałków po osiowym, obwodowym szlifowaniu klasycznymi ściernicami elektrokorundowymi i ściernicami nowej generacji zawierającymi ścierniwo korundowe gatunku TGP.
EN
The reasons of the work theme have been pointed up. The nature and area of study and criteria for assessment of the impact of grinding wheels grade on the grinding accuracy have been defined. The results of comparative experimental studies of surface roughness, waviness and shape error after axial grinding, which compared a corundum and new generation TGP corundum grade have been presented and discussed.
18
Content available remote Identyfikacja układu dynamicznego szlifowania wałów o małej sztywności
PL
Przedstawiono metodologię opracowania modelu matematycznego układu dynamicznego szlifowania wałów w stanie sprężyście - odkształcalnym. Pokazano specyfikę identyfikacji UD szlifowania wzdłużnego oraz wgłębnego wałów o małej sztywności. Model matematyczny rozpatrywanego obiektu sterowania - UD ze sterowaniem stanem sprężyście -odkształcalnym części o małej sztywności budowany jest na podstawie ogólnych zasad budowy modeli układów dynamicznych obróbki mechanicznej. Specyfika procesu obróbki części o małej sztywności uwzględniana jest przez wprowadzenie odpowiednich równań więzów, odzwierciedlających dodatkowe odkształcenia sprężyste, w jednym z równań opisujących siłowe oddziaływania sterujące. Porównanie MM obiektu dla rożnych oddziaływań siłowych pokazuje, że przy wprowadzeniu dodatkowych oddziaływań siłowych obiekt charakteryzuje się znacznie mniejszą inercyjnością w porównaniu do przypadku sterowania według kanału posuwu.
19
Content available remote Wektorowa metoda sprawdzania maszyn NC na przykładzie tokarek
PL
W artykule przedstawiono przesłanki i cele sprawdzania dokładności geometryczno-ruchowej maszyn sterowanych numerycznie (NC). Scharakteryzowano podstawowe rodzaje testów dokładności oraz metody stosowane w przemyśle i badane w laboratoriach. Opisano koncepcję nowej metody badania dokładności ruchów płaskich w maszynach NC, jej zalety i wady oraz możliwości i ograniczenia.
EN
In this paper the premises and purposes of geometrical accuracy testing of movements in case of numerical control machine tools were described. The main kinds of accuracy tests and methods used in industry and developed in laboratories were characterized. New method for flat movements accuracy testing of NC machine tools was shown. Advantages and disadvantages, possibilities and limitations of different methods were presented.
20
Content available remote Granice dokładności obróbki.
PL
Ograniczenia i granice dokładności obróbki. Przykłady wyników z zakresu wysokiej dokładności obróbki. Kierunki prac badawczych nad nowymi metodami mikro i nanoobróbki.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.