Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  squirrel-cage induction motors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Trakcyjny układ napędowy z silnikami indukcyjnymi
PL
Trakcyjne silniki indukcyjne klatkowe mają inne charakterystyki mechaniczne niż silniki prądu stałego o wzbudzeniu szeregowym. Układy napędowe pojazdów trakcyjnych składają się z dwóch lub trzech zespołów dwumaszynowych zabudowanych na wózkach jezdnych. W pociągach szybkobieżnych silniki są zamocowane pod podłogą wagonów. Zespół dwumaszynowy jest zasilany z jednego falownika. Wszystkie silniki mają tę samą liczbę par biegunów. W artykule przedstawiono układ napędowy lokomotywy Bo-Bo zabudowany na dwóch skrajnych wózkach, przy czym na jednym wózku są umieszczone silniki o liczbie par biegunów p = 3, a na drugim silniki o liczbie par biegunów p = 2. Taki układ napędowy korzystniej wpisuje się w charakterystyki trakcyjne pojazdu.
EN
Traction squirrel-cage induction motors have different mechanical characteristics than DC motors with series excitation. Traction vehicles’ drive systems consist of two or three two-machine units built on trolleys. In high-speed trains, the engines are mounted under the wagon floor. The two-machine unit is powered from one inverter. All motors have the same number of pole pairs. The article presents the propulsion system of the Bo-Bo locomotive built on two extreme bogies, with engines with the number of pole pairs p = 3 placed on one bogie and engines with the number of pole pairs p = 2 on the other. Such a propulsion system fits more favorably in vehicle traction characteristics.
2
Content available remote Trakcyjny układ napędowy z silnikami indukcyjnymi
PL
Trakcyjne silniki indukcyjne klatkowe mają inne charakterystyki mechaniczne niż silniki prądu stałego o wzbudzeniu szeregowym. Układy napędowe pojazdów trakcyjnych składają się z dwóch lub trzech zespołów dwumaszynowych zabudowanych na wózkach jezdnych. W pociągach szybkobieżnych silniki są zamocowane pod podłogą wagonów. Zespół dwumaszynowy jest zasilany z jednego falownika. Wszystkie silniki mają tę samą liczbę par biegunów. W artykule przedstawiono układ napędowy lokomotywy Bo-Bo zabudowany na dwóch skrajnych wózkach, przy czym na jednym wózku są umieszczone silniki o liczbie par biegunów p = 3, a na drugim silniki o liczbie par biegunów p = 2. Taki układ napędowy korzystniej wpisuje się w charakterystyki trakcyjne pojazdu.
EN
Traction squirrel-cage induction motors have different mechanical characteristics than DC motors with series excitation. Traction vehicles’ drive systems consist of two or three two-machine units built on trolleys. In high-speed trains, the motors are mounted under the wagon floor. The two-machine unit is powered from one inverter. All motors have the same number of pole pairs. The article presents the propulsion system of the Bo-Bo locomotive built on two end bogies, with motors with the number of pole pairs p = 3 placed on one bogie and motors with the number of pole pairs p = 2 on the other. Such a propulsion system fits more favorably in vehicle traction characteristics.
PL
W pracy przedstawiono hybrydową metodę wyznaczania sprawności silników indukcyjnych. Jest to system wyznaczania sprawności, w którym uwzględnia się wpływ warunków pomiaru, określonych przez wybrane parametry, według zaproponowanych algorytmów na sprawność silnika indukcyjnego klatkowego budowy zamkniętej. Nazwa „hybrydowa” jest uzasadniona tym, że w metodzie tej proces pomiarowy połączony jest z obliczeniami wymagającymi danych konstrukcyjnych i materiałowych silnika i bazującymi na algorytmach zbliżonych do algorytmów projektowych, z uwzględnieniem jednak danych z pomiarów. Poza uwzględnieniem warunków pomiaru zaproponowano nowe modele przepływu mocy w silniku, modyfikacje strat w rdzeniu i mechanicznych oraz związane z tymi modelami i modyfikacjami nowe metody wyznaczania sprawności, zastosowanie arytmetyki interwałowej do wyznaczania błędu systematycznego granicznego sprawności oraz przyrządy pomiarowe i urządzenia laboratoryjne używane do wyznaczania sprawności optymalnych z punktu widzenia wyznaczania sprawności. Stosowanie tej metody jest korzystne zarówno dla użytkowników silników jak i dla ich producentów. Dla użytkowników – ze względu na to, że otrzymywana tą metodą wartość sprawności jest bardziej zbliżona do rzeczywistej, dla producentów – ze względu na to, że nieuwzględnienie w dostatecznym stopniu warunków pomiaru prowadzi do obniżenia wyznaczanej sprawności wyprodukowanego przez nich silnika.
EN
In the work the hybrid method for the determination of the efficiency of squirrel-cage induction motors of a closed construction was presented. In this method the influence of measurement conditions that are determined by selected parameters accordingly to the proposed algorithms for the efficiency of the mentioned induction motors is taken into account. The name "hybrid" is justified with the fact that in this method the measuring process is connected with calculations that require the design and material data of the considered motor. These computations are based on the algorithms that are similar to the algorithms used in the designing process, however, with the application of measurement data. Moreover, the new models of the power flow in the motor as well as modifications of iron and mechanical losses and new methods associated with these models and modifications for the efficiency determination were elaborated. The interval arithmetic for the estimation of the border systematic error of the efficiency as well as the errors of measuring instruments and laboratory devices used for the efficiency determination was applied. The application of this method is advantageous for the motor users as well as producers. For the users – because they receive the efficiency value which is more similar to real, for the producers – because the measurement inaccuracies lead to the lowering of the determined efficiency of the motor produced by them.
PL
Praca dotyczy zastosowania metod polowych w projektowaniu trójfazowych silników indukcyjnych o wirnikach klatkowych. Zaproponowano rozwiązanie dla przemysłu oparte na wykorzystaniu metody polowo-obwodowej i opracowanym dedykowanym środowisku obliczeniowym. Metoda obliczeń umożliwia bezpośrednie wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych maszyny, tj. bez potrzeby obliczania jej parametrów skupionych. Przedstawiono wyniki dotyczące syntezy kształtu pręta wirnika. Wykonano praktyczną weryfikację otrzymanych rezultatów.
EN
This works aims at application of technique of designing the three-phase squirrel-cage induction machines based on the finite elements. A dedicated computer software is developed to support the work of designers in the area of the electromagnetic design. The computational technique used allows direct evaluation of performance characteristics of the motors without the need of invoking the equivalent circuit models.The results of physical validation of the computational method, based on the problem of optimal synthesis of the shape of the rotor bar, is presented.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje modele przepływu mocy stosowane przy wyznaczaniu sprawności silników indukcyjnych klatkowych. Modele te są stosowane w różnych normach. Autor przedstawia swój oryginalny model oraz związane z nim dwie nowe metody wyznaczania sprawności.
EN
These paper describes some models o power flow used for induction squirrel-cage motors efficiency determination. These models are used in different standards. The author presents his original new model and connected with it the two methods of efficiency determination.
PL
Przedstawiono podstawowe kwestie związane z pomiarami izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych, a w szczególności wysokonapięciowych indukcyjnych silników klatkowych. Artykuł ten powstał w wyniku długiej współpracy autora z przemysłem krajowym w dziedzinie diagnozowania maszyn elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracujących trójfazowych silników indukcyjnych. Zawartość artykułu może być wykorzystana w sposób praktyczny – zaprezentowane metody diagnostyczne, opracowane przez autora lub inne osoby, zostały przebadane w warunkach laboratoryjnych, a następnie zweryfikowane w środowisku przemysłowym.
EN
The paper presents basic issues related to diagnosis of winding insulation in electric machines, in particular high-voltage squirrel-cage induction motors. This paper is the result of a long cooperation the author with domestic industry within the scope of electric machine diagnosis, including in particular operating three-phase induction motors. The paper can be used for practical purposes. The presented diagnostic methods developed by the author or other persons have been tested in laboratory conditions and then verified in industrial environment.
PL
W artykule przedstawiono krótki przegląd metod wyznaczania rezystancji przejścia pakiet-pręt w wirnikach silników klatkowych, sposób przeprowadzenia badań wirników z klatką miedzianą odlewaną i dla porównany wirników z klatką aluminiową odlewaną, wyniki tych badań i wnioski.
EN
Short review of resistance rotor-bar-iron determination methods, the way of copper rotor measurements execution and for comparison of aluminum rotors, the results of these tests and conclusion are presented in this paper.
PL
Przemienniki częstotliwości służą do przetwarzania energii elektrycznej prądu przemiennego o stałej częstotliwości w energię o częstotliwości regulowanej. Intensywny rozwój techniki regulacji częstotliwości wiąże się z zastosowaniem przemienników w napędach z silnikami indukcyjnymi klatkowymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.