Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 570

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public space
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
PL
Zielona przestrzeń publiczna jest syntezą krajobrazu naturalnego z urbanistycznym. Stosując analogię, można by powiedzieć, że przyczynia się do zwiększania odporności na zmiany klimatyczne. Krajobraz natomiast rozumiany jest jako otoczenie, odbierane przez nasz organizm, zmysły, w tym i odczucie estetyki.
PL
W epoce PRL-u wymogi dotyczące zieleni osiedlowej wskazywały, że powinna ona stanowić minimum 50% powierzchni osiedla. Obecnie oczekuje się, iż zieleń będzie stanowiła zaledwie 30%. Skoro wymogi dotyczące powierzchni są mniej restrykcyjne, to tym istotniejszy staje się właściwy dobór roślin.
PL
Kiedyś podczas rozmowy z Eelco Hooftmanem – światowej sławy architektem krajobrazu – z dużym zastanowieniem przyjąłem jego stwierdzenie, że by rozpocząć prace nad elementem małej architektury dedykowanym konkretnej przestrzeni, wraz z zespołem przygotował on jego prototyp wyprodukowany i przetestowany w pracowni, a następnie w przestrzeni miejskiej. Dopiero później nastąpiła seryjna produkcja i wdrożenie. Przez wiele lat myślałem: „Kiedy taka praktyka stanie się powszechna u nas?”.
PL
Maksyma architektoniczna mówi, że „forma jest następstwem funkcji", dlatego już na etapie architektonicznego kształtowania krajobrazu powinno się dążyć do kreowania funkcjonalnych przestrzeni publicznych, które umożliwiają interakcję z jej użytkownikami, sprzyjając tym samym rozwojowi zachowań aktywnych dla najwiekszej grupy osób.
PL
Dwa światy, które bardzo często żyją obok siebie, to świat skupiony w tzw. ruchach miejskich [świat działaczy, sygnalistów i społeczników miejskich] i świat architektury krajobrazu - zawodowych projektantów czy wykonawców terenów zieleni. Uczestnicząc w procesach miastotwórczych, mają oni bardzo często wspólne cele i działają na tej samej tkance. Jednak często nie realizują ich wspólnie i nie tworzą przestrzeni współpracy. Umiejętności czy systemy pracy tych grup nie przepływają między sobą - ze szkodą dla przestrzeni publicznej.
EN
The main research problem of the study is an attempt to present the family of Anna, Ryszard and Jan Zamorscy as contemporary artists associated with Wrocław through the implementation of artistic objects in the public space of the city. Although their work goes beyond outdoor facilities, thanks to the openness and universality of the space in which their works are located, they have become a permanent part of the inhabitants' awareness and the history of the city. The work shows a different view of the artists' activity, where the point of reference is the place of exhibition of artistic objects, and not their subject, scale, material of execution or the entire creative output of the Zamorscy family.
PL
Podstawowy problem badawczy opracowania to próba przedstawienia rodziny Anny, Ryszarda i Jana Zamorskich jako współczesnych twórców związanych z Wrocławiem poprzez realizacje obiektów artystycznych w publicznej przestrzeni miasta. Choć ich twórczość wykracza poza obiekty plenerowe, to dzięki ogólnodostępności i powszechności przestrzeni w jakiej zlokalizowane są ich dzieła, na stałe wpisali się w świadomość mieszkańców i historię miasta. Praca ukazuje odmienne spojrzenie na działalność twórców, gdzie punkt odniesienia stanowi miejsce ekspozycji obiektów artystycznych, nie zaś ich temat, skala, materiał wykonania czy ogół dorobku twórczego Zamorskich.
PL
Celem artykułu jest określenie najistotniejszych uwarunkowań, które wpływają na jakość przestrzeni publicznych w obiektach szpitalnych. Przedstawione wnioski są efektem systematycznego przeglądu literatury oraz wielokrotnego studium przypadku. Umożliwiają one określenie elementów, które pozwalają stworzyć w szpitalu środowisko terapeutyczne wspierające pacjentów w procesie leczenia.
EN
The aim of the article is to identify the most important conditions that affect the quality of public spaces in hospital facilities. The presented conclusions are the result of systematic literture review and multiple case studies. They allow to define the components of a therapeutic environments supporting patients and their families i treatment proces.
PL
Przemiany cywilizacyjne zachodzące we współczesnej Europie, ale również na całym świecie, zmuszają do nowego spojrzenia na przestrzeń publiczną. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej tematyce projektowania uniwersalnego, która stanowi bardzo rozbudowany i wielowątkowy zasób wiedzy, a przeświadczenie o konieczności udostępniania przestrzeni publicznych spowodowało podjęcie próby uporządkowania zakresu tematycznego odnoszącego się do mebli miejskich. Artykuł przedstawia badania własne - literaturowe zrealizowane w ramach udziału w programie: Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, które dotyczą opracowania wytycznych dla tzw. elementów małej architektury w kontekście projektowania uniwersalnego. Na wstępnym etapie pracy zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, dzięki której zostały określone cele pracy. Na podstawie źródeł literaturowych, analiz przykładów oraz rekomendacji projektowych zostały wskazane zasadnicze tendencje w projektowaniu mebli miejskich zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Opracowano wytyczne jako przykłady realizacji w praktyce założeń projektowania dla wszystkich - projektowania uniwersalnego oraz programu „Dostępność +”. Celem było wskazanie możliwości wprowadzenia rozwiązań przestrzennych dostępnych dla zróżnicowanych grup użytkowników wspierających osoby: z niepełnosprawnościami, starsze, z dziećmi, a jednocześnie wprowadzenie wartości, które będą służyć aktywizacji wykluczonych grup użytkowników oraz integracji międzypokoleniowej.
EN
The civilization changes that are taking place in contemporary Europe and around the world, force one to have a new outlook on public space. Therefore, it is worth taking a closer look at the subject of universal design, which is a very extensive and multi-threaded body of knowledge. In addition to that, the conviction that public spaces need to be made accessible has resulted in an attempt to organize the thematic scope with respect to street furniture. The article presents own literature research carried out as part of the participation in the program called "Initiative of Excellence - Research University" at the Silesian University of Technology in Gliwice, which concerns the development of guidelines for the so-called elements of “street furniture" in the context of universal design. At the initial stage of work, the literature analysis and criticizm method was used, owing to which the goals of the work were defined. On the basis of literature sources, analyses of examples and design recommendations, basic trends in designing street furniture in accordance with the principles of universal design were identified. Guidelines were developed as examples of practical implementation of design assumptions for everyone, that is universal design, and of the "Accessibility +" Act. The aim was to indicate the possibility of introducing spatial solutions available to various groups of users, supporting people with disabilities, the elderly, people with children, and, at the same time, to introduce values that will serve to activate excluded user groups and promote intergenerational integration.
EN
The public space of a city plays a special role in the life of every human being, as it meets basic and at the same time most important needs related to safety and comfort of life. It is a combination of an idea and a technique, which for centuries has reflected the changes taking place in people's social and cultural life. While the city is a multi-layered structure with a clearly separated private and public zone, creating mutual relations between the buildings. Camillo Sitte saw the city urban spaces as a work of art, które should be designed in such a way that the inhabitants feel safe and happy, as it is not just a show-off of technical skill, but an artistic undertaking. [1] The art of designing architecture does not exist for itself, but is created for the target audience. It provides a harmony that satisfies human needs and guarantees survival. It is an important factor influencing the development of an individual through the organization of a social living space. Urban spaces are primarily people and their needs that change over time. The first part of the article is devoted to the role of public spaces and the idea of the city as a work of art. The second part, in turn, is an attempt to define architecture as a kind of fine arts, taking into account the role it plays in the social life of Lublin's residents. The article is an attempts to emphasize the importance of architecture in designing a human-friendly environment as an art design that meets social expectations with the use of selected examples urban space of the city of Lublin.
PL
Przestrzeń publiczna miasta pełni szczególną rolę w życiu, każdego człowieka gdyż, to ona spełnia podstawowe a zarazem najważniejsze potrzeby związane z bezpieczeństwem i komfortem życia. Stanowi połączenie pomysłu i techniki, która od wieków odzwierciedla przemiany zachodzące w życiu społecznym i kulturowym ludzi. Miasto stanowi wielowarstwową strukturę z wyraźnie wydzieloną strefą prywatną i publiczną tworząc wzajemne relacje między budynkami. Camillo Sitte patrzył na miasto jak na dzieło sztuki. Twierdził, że sztuka budowania miast polega na artystycznej umiejętności komponowania poszczególnych elementów architektury. Sztuka projektowania architektury nie istnieje sama dla siebie, lecz tworzona jest dla właściwego jej odbiorcy. Zapewnia harmonię, która zaspokaja ludzkie potrzeby gwarantując przetrwanie. Stanowi istotny czynnik, wpływający na rozwój jednostki po przez organizację społecznej przestrzeni życia. Przestrzenie miejskie to przede wszystkim ludzie i ich zmieniające się w czasie potrzeby. Niniejszy artykuł w sposób szczególny zwraca uwagę na rolę architektury, jako sztuki kształtowania przestrzeni „dla i na” potrzeby ludzi oraz jej oddziaływania. Podjęto w nim próbę naświetlenia znaczenia architektury w projektowaniu środowiska przychylnego człowiekowi, jako sztuki spełniającej oczekiwania społeczne na przykładzie wybranych przestrzeni miasta Lublina.
PL
Coraz częściej w odniesieniu do miejskiej przestrzeni publicznych używa się przymiotnika "inkluzywny", mając na myśli to, że tereny ogólnodostępne powinny być przeznaczone dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich wieku czy stopnia sprawności. Tendencją obserwowaną od kilku lat jest budowanie w parkach i na skwerach siłowni zewnętrznych, z coraz większą świadomością projektuje się też place zabaw dla dzieci przeznaczone dla różnych grup wiekowych.
PL
Parki kieszonkowe, skwery, zieleńce, tereny rekreacyjne, bulwary miejskie, ogrody deszczowe, parki... przykłady projektów przygotowanych w pracowniach architektury krajobrazu można mnożyć. Powstają coraz ciekawsze projekty i realizacje - dotyczy to zarówno nowych obszarów zieleni, jak i tych rewitalizowanych.
PL
Świadome projektowanie przestrzeni publicznych obejmuje wiele aspektów. Jednym z promowanych obecenie podejść jest dbanie o pozytywny wizerunek poszczególnych miejsc, co ma wpływ na postrzeganie całego miasta. Meble miejskie odgrywają w tym złożonym procesie ważną rolę.
13
Content available remote Zielone przestrzenie publiczne Poznania
PL
Praca jest kontynuacją analizy jakości zagospodarowania przestrzeni publicznych w Poznaniu. Do badania wykorzystano autorską metodę ekspercką, która umożliwia porównanie zróżnicowanej próby badawczej. Poznań jest miastem rozwijającym się dynamicznie, a jego władze stawiają sobie za cel, między innymi poprawę jakości zagospodarowania przestrzennego, także w obszarze przestrzeni publicznych. Ze względu na brak jasnych informacji, co do kierunków, w jakich te zmiany mają zmierzać podjęto próbę oszacowania potencjału miasta ze względu na lokalizację i charakterystykę przestrzeni ogólnodostępnych, które mogą być wykorzystywane przez mieszkańców do spędzania czasu wolnego. Początkowy etap analiz poświęcono ocenie dostępności tych miejsc. W drugim etapie dokonano weryfikacji zachodzących zmian, porównując zagospodarowanie doliny rzeki Warty z analogicznymi przykładami czterech miast. Wyniki przeprowadzanych analiz nie pozostawiają wątpliwości co do nieefektywności wprowadzanych modyfikacji i niewątpliwej szkodliwości braku planów strategicznych dla kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych w Poznaniu.
EN
The work is a continuation of the quality analysis of public space in Poznan. It was based on the original expert method, which makes it possible to compare the different research sample. Poznan is a dynamically developing city and its authorities set a goal, to improve the quality of spatial development, including in the area of public spaces. Due to the lack of clear information about the directions in which these changes are to be made, an attempt was made to estimate the city’s potential due to the location and characteristics of public spaces that can be used by residents to spend their free time. The initial stage of analyzes was devoted to the assessment of the availability and integration of these places. In II stage, the changes taking place were verified, comparing the development of the Warta river with analogous examples of 4 cities. The results of the analyzes showed the ineffectiveness of the introduced changes and the undoubted harmfulness of the lack of strategic plans for shaping valuable public spaces in Poznan.
14
Content available remote Zieleń jako środek definiowania skali przestrzeni publicznej
PL
Zieleń w mieście odgrywa szereg pożytecznych ról, między innymi pomaga osiągnąć cele estetyczne i ekologiczne. Zbadanie licznych aspektów jej występowania w zespołach miejskich wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Poniższy artykuł ma na celu analizę możliwości wykorzystania zieleni w celu modyfikacji percepcji skali przestrzeni. Zastosowane metody to studium przypadku oraz kwerenda terenowa, wykonana przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na obszarze powiatu poznańskiego w roku 2017. Główne rezultaty badań obejmują zdefiniowanie trzech stopni skali przestrzeni urbanistycznej występującej na terenie powiatu poznańskiego oraz wskazanie możliwości wpływania na ich percepcję poprzez wykorzystanie zieleni.
EN
Urban greenery fulfils a number of useful roles, helping, among others, to achieve aesthetic and ecological goals. Studying diverse aspects of its existence in urban areas requires an interdisciplinary approach. The presented paper aims to analyse the possibility of using greenery to modify the perception of the scale of urban spaces. The methods used are case study and a field query realised by architecture students at the Poznan University of Technology in the Poznan County in 2017. The main research results include defining the three degrees of urban space scale that occur in the Poznan County as well as indicating the possibilities to influence their perception through the use of greenery.
PL
Obecnie zauważalne są tendencje zmieniające lub wzbogacające infrastrukturę techniczną o nowe funkcje, zgoła odmienne od jej pierwotnego przeznaczenia. Oprócz funkcji służebnych obiekty i urządzenia techniczne zaczynają w większym stopniu wpływać na komfort i bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni publicznej. W dużym stopniu wynika to z alternatywnych sposobów wykorzystania infrastruktury" technicznej. W poniższym artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem tych zmian na jakość życia w środowisku zbudowanym.
EN
Currently, trends are changing or enriching the technical infrastructure with new functions, quite different from its original purpose. In addition to service functions, technical facilities and equipment are beginning to affect the comfort and safety of public space users to a greater extent. To a large extent, this is due to alternative ways of using technical infrastructure. The following article presents the results of research on the impact of these changes on the quality of life in a built environment.
PL
W artykule omówiono problem restytucji figury Madonny z Dzieciątkiem w zewnętrznej niszy okiennej prezbiterium kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku jako niezwykłego, późnośredniowiecznego symbolu rzeźbiarskiego wpisanego w strukturę przestrzenną miasta. Jest ona dowodem ówczesnego postrzegania miasta jako obszaru szczególnej aktywności społecznej posługującej się wyrafinowanymi środkami komunikacji międzyludzkiej, w którym apoteoza sacrum w przestrzeni publicznej miasta jest ilustracją zachowań społecznych w średniowieczu, będących obecnie obszarem badań opartych na metodologiach współczesnej socjologii, psychologii i antropologii kulturowej.
EN
The subject of this article is the restoration of the figure of the Madonna with the Christ Child standing in the outer window recess within the chancel of the Blessed Mary Church, High Castle, Malbork, as a unique, late-medieval symbolic sculpture integrated with the town’s spatial structure. The figure proves that in the Late Middle Ages the town was perceived as an area of particular social activity based on sophisticated means of interpersonal communication; and that the apotheosis of sacrum in public space illustrated medieval social behaviours. These are now subjected to research with the use of methodologies inherent to contemporary sociology, psychology, and cultural anthropology.
EN
European cities are centuries-old connections of social and cultural interrelations in which the history and heritage of generations have formed a specific model of collective life and culture. The nature, prestige and signs of urban life in these cities are best indicated by their public spaces and their structure and inclusion in the urban tissue. Being presentable areas as well as places of social intercourse and activity, public spaces form multipurpose areas which establishe the city’s cultural landscape. Simultaneously, the game for urban areas in the city and related economic interests, and market all activities promoting the city's image and interfering with the city’s structure, pose a threat to the sensible development of the most valuable parts of the urban space. Globalisation processes contribute to the unification and standardisation of any forms of life, including space. The need for maintaining the continuity of urban tissue requires that its historical traces be cultivated. In this context, the contemporary role of the Old Canal area for downtown Bydgoszcz and its influence on the development of the city’s cultural landscape are part of the current strategies for the cultureforming regeneration of urban space.
PL
Miasta europejskie to wielowiekowy splot społeczno-kulturowych zależności,gdzie historia i dziedzictwo pokoleń stworzyły określony model życia zbiorowego i kultury. O ich charakterze, prestiżu i przejawach życia miejskiego świadczą najpełniej przestrzenie publiczne, ich struktura i wpisanie w tkankę urbanistyczną miasta. Przestrzenie publiczne jako miejsca reprezentacji, forum współżycia i aktywności mieszkańców, tworzą wielofunkcyjną przestrzeń, budującą krajobraz kulturowy miasta. Jednocześnie gra o tereny w mieście i związane z tym interesy ekonomiczne, urynkowienie wszelkich działań promujących obraz miasta ingerujących w jego strukturę, zagraża świadomemu kształtowaniu najcenniejszych fragmentów miejskiej przestrzeni. Procesy globalizacji przyczyniają się do unifikacji i uniformizacji wszelkich form życia, w tym również przestrzeni. Potrzeba zachowania ciągłości tkanki miejskiej wymaga kultywowania jej historycznych śladów. Na tym tle współczesna rola przestrzeni Starego Kanału w śródmiejskiej części Bydgoszczy i jego wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego miasta, wpisuje się w aktualne strategie kulturotwórczej odnowy przestrzeni miejskiej.
18
Content available remote Public space or safe space – remarks during the COVID-19 pandemic
EN
The coronavirus COVID-19 outbreak and its immediate impact on all aspects of human life have changed the way we use public space in our cities. People have been forced to adopt social isolation measures and wear masks. Street life has ground to a halt and public transport use has plummeted, while social facilities such as restaurants, clubs and cinemas have been closed. The relationship between private and public space has been reversed: public space has become deserted while private space, one of luxury, has been available only to the richest. The behaviour and interactions between people in public space have also changed. The paper analyses the above phenomena and raises questions about the future of metropolitan public spaces after the COVID-19 pandemic.
PL
Tematyka artykułu dotyczy zasad kształtowania współczesnego środowiska zespołów mieszkaniowych. Badania przeprowadzono na wybranych przykładach rozwiązań zespołów mieszkaniowych w miastach europejskich, projektowanych i realizowanych na przełomie XX i XXI wieku, z koncentracją na analizie rozwiązań przestrzennych. Następnie przebadano zastosowanie ww. zasad w wybranych projektach studenckich zespołów mieszkaniowych, wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego w latach 2019–2020.
EN
The subject of the paper concerns the principles of shaping the contemporary environment of housing complexes. The research was carried out on selected examples of solutions of housing complexes in European cities, designed and implemented at the turn of the twentieth and the twenty-first century, with a focus on the analysis of spatial solutions. Then research was carried out on application of the above-mentioned principles in selected students' projects of housing complexes, prepared at the Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, at the Chair of Urban Design and Rural Landscape in 2019–2020.
PL
Ostatnie dwie dekady bieżącego wieku przyniosły wyjątkowo wiele zmian w środowisku zbudowanym. Należą do nich nie tylko zmiany związane bezpośrednio z powstaniem nowej tkanki miejskiej, ale również zmiany postaw społecznych wobec przestrzeni wspólnych związanych ze środowiskiem mieszkaniowym. Miasto przestaje być, tak jak do tej pory, głównie poddawane krytyce, a mieszkańcy swoją roszczeniową postawę co do zagospodarowania przestrzeni, stopniowo zmieniają na współuczestniczącą w procesie jej tworzenia. Mieszkańcy miast chcą mieć realny wpływ na przestrzeń zurbanizowaną, szczególnie tę im najbliższą. Zatem prawo do miasta, nie jest już przywilejem czy obowiązkiem, a staje się potrzebą. Efektem próby realizacji tej potrzeby jest zjawisko, które coraz częściej możemy obserwować w Polsce, a z jakim od wielu lat spotykamy się zagranicą: działania w przestrzeni publicznej zmieniają się w działania na rzecz przestrzeni publicznej. Jednym z ich rodzajów są przekształcenia przestrzeni wspólnych związanych z miejscem zamieszkania – podnoszenie ich jakości estetycznej, zmiany funkcjonalne, modernizacja elemen­tów zagospodarowania. Obserwując liczne przykłady partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych zauważono, iż inicjacja, przebieg oraz efekty podejmowanych działań w dużym stopniu zależą od kapitału społecznego grupy podejmującej aktywność. W związku z powyższym, istnieje potrzeba prowadzenia badań związanych z wzajemną relacją poziomu kapitału społecznego z zagadnieniem kształtowania i zarządzania przestrzenią publiczną przy współudziale lokalnych społeczności, co będzie głównym tematem artykułu. Do zbadania ww. związku użyto metod badań jakościowych: wizji lokalnej, obserwacji nieuczestniczącej, wywiadów fokusowych. To złożyło się na obraz komparatystyki trzech wybranych warszawskich studiów przypadków. Przeanalizowano jepod względem spełnienia wybranych do badań kryteriów jakościowych. Kryteria te wskazane zostały na podstawie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, będącej jedną z części Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest wskazanie czynników pochodzących z wewnątrz grupy użytkowników przestrzeni i czynników zewnętrznych, mających pozytywny i negatywny wpływ na podejmowanie, przeprowadzanie i utrzymywanie efektów zmian w przestrzeniach wspólnych wypracowanych przy współudziale lokalnych społeczności w warunkach polskich. Wnioski posłużyć mogą do ulepszania przyszłych procesów partycypacyjnych związanych z przestrzenią miejską – zarówno ze strony nieprofesjonalistów biorących w nich udział, jak również ekspertów – architektów i urbanistów.
EN
The last two decades of the century have brought unusually many changes in the built environment. These include not only changes directly related to the emergence of a new urban fabric, but also changes in social attitudes towards common spaces located in residential areas. The built environment has never been evaluated so strongly. This assessment translates not only into the everyday outdoor activities of residents (necessary, optional and social activities), but also to economic projects (purchase, sale and rental of real estate). At the same time, the city ceases to be, as it has been so far, mainly subjected to criticism, and the residents are gradually changing their demanding attitude concerning the development of space to participate in the process of its creation. Society wants to have a real impact on urban space, especially on the space closest to them. Thus, the right to the city is no longer a privilege or a duty, but it becomes a need. Trying to meet this need results in a phenomenon which we can increasingly observe in Poland, and which we have been witnessing abroad for many years: activities in public space are changing into activities for public space. They include the transformation of common spaces related to the place of residence—improving their aesthetic quality, functional changes, modernization of development elements. Observing numerous examples of public participation in shaping public spaces, it was noticed that the initiation, course and effects of activities largely depend on the social capital of the group undertaking said activity. Accordingly, there is a need for research on the mutual relation between the level of social capital and the issue of shaping and managing public space with the participation of local communities, which will be the main topic of the paper. To investigate the above-mentioned issue, qualitative research methods were used in relation to the relationship: site visit, non-participant observation and focus interviews. This contributed to a comparative study of three selected Warsaw case studies. They were analysed in terms of meeting the qualitative criteria selected for the study. These criteria have been indicated on the basis of the Social Capital Development Strategy 2020, which is one of the parts of the Medium-Term National Development Strategy. The result of the analyses is an indication of derived factors from within the group of space users and external factors that have a positive and negative impact on initiating, carrying out and maintaining the effects of changes in common spaces developed with the participation of local communities in Polish conditions. The conclusions can be used to improve future participation processes related to urban space - both by non-professionals participating in them, as well as experts - architects and town planners.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.