Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Continuous Improvement jest koncepcją uznawaną w literaturze i praktyce zarządzania za niezbędną w dzisiejszym środowisku biznesowym. Artykuł dotyczy analizy znaczenia i miejsca zarządzania projektami w realizacji założeń ciągłego doskonalenia w organizacjach. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wnioski wynikające z analizy literaturowej dotyczącej projektów doskonalących a następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badanie oparte o studium przypadku pozwoliło na charakterystykę realizowanych projektów oraz identyfikację czynników sprzyjających i utrudniających osiąganie ich celów.
EN
Continuous Improvement is a concept recognized in literature and management practice as essential in today's business environment. The article deals with the analysis of the importance and placement of project management in the implementation of the assumption of Continuous Improvement in manufacturing companies. The first part of the article presents the conclusions resulting from the literature review of the improvement projects implementation and then presents the results of empirical research carried out in the large production company. A case study has allowed the characteristics of the realized projects and identification of factors that are conducive to and obstructive to the achievements of their objectives.
EN
Requirements for quality and the full traceability of products supplied in some industries, such as eg. the food industry, the pharmaceutical industry as well as automotive industry, result that the implementation of production flow control systems (FCS) becomes a very important element in the functioning of enterprises. Production flow control systems are used generally for recording production data at different stages of industrial processes (in this respect, they fulfill the function of traceability systems), but also provide blocking of incorrectly processed identifiable components during the earlier stages of the production. The information provided by traceability can be the basis for the functioning of integrated information systems. Production flow control systems ensure the recording of important information from the point of view of customer that allows the capture of defective products, analysis of the causes of these defects, and defense against potential complaint or even a significant reduction in the number of complaints. Applied are dedicated or universal solutions, adaptable to a variety of configuration lines / production cells. Dedicated solutions (for a specific production line) are basically always developed from scratch, taking into account the specificity of the product flow. Then the structure of the data in the PLC has to be adjusted, as well as the structure of the database and the database queries. Dedicated systems have the advantage that their action is fast, whereas the drawback is a longer start-up time and modification / expansion of functionality. On the other hand, universal solutions allow to configure the number of workstations and their type (controlled by a PLC or PC), their network addresses, as well as the types of products allowed there without changing the software. The advantage of universal solutions is that additional production workstations can be added very fast to the system, while the disadvantage may be longer lasting query the database and exchange information with the PLC. The concept of an universal system must be well thought and considered have to be different configuration cases of the material flow. Poorly thought-out concept takes revenge on the creator by the necessity of profound changes in the structure of the data and the application code. The purpose of this article is to present the advantages and disadvantages of dedicated and universal TCS / FCS systems.
PL
Artykuł dotyczy systemu pomiaru wyników procesów w przedsiębiorstwach działających w branży usług transportowo-spedycyjnych. Autorzy przedstawili znaczenie podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i oraz jego najważniejsze wymagania. Zwrócili uwagę na zmiany zachodzące w prężnie rozwijającej się aktualnie w Polsce branży TSL. Na tej podstawie dokonali identyfikacji i analizy procesów realizowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, opracowali ich mapę, uwzględniając podział na procesy zarządcze, podstawowe i pomocnicze. Następnie przedstawiono opracowaną propozycję systemu pomiaru wyników procesów, dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom świadczącym usługi transportowo-spedycyjne. System zawiera kompleksowy zestaw mierników i wskaźników pozwalających na monitorowanie skuteczności, efektywności, terminowości i jakości zidentyfikowanych procesów. Zaprezentowany system stanowi oryginalną propozycję autorów, uzupełniającą dostępną wiedzę literaturową.
EN
This article applies to a performance measurement system processes in companies operating in the transport and shipping services. The authors described the importance of the process approach in the management of the organization and its main requirements. Drew attention to the changes in the rapidly growing industry TSL in Poland. On this basis, made the identification and analysis of the processes carried out in small and medium-sized enterprises transport and forwarding, next developed their map, taking into account the division into three groups of processes. This is followed by a proposal developed a performance measurement system processes dedicated to small and medium-sized undertakings providing transport services - forwarding. The system includes a comprehensive set of measures and indicators to monitor the effectiveness, efficiency, timeliness and quality of the identified processes. The presented system is the original proposal of the authors, complementing the available literature knowledge.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wybranych kart kontrolnych Shewharta do analizy i oceny procesów logistycznych. Omówiono istotę zmienności procesów charakteryzując przyczyny zmienności: losowe oraz wyznaczalne. Przedstawiono metodę statystycznego sterowania procesami w kontekście ograniczania zmienności procesów realizowanych w organizacjach. Scharakteryzowano karty kontrolne jako główne narzędzie SPC, z podziałem na karty dla cech ocenianych liczbowo oraz cech ocenianych alternatywnie. Zaprezentowano wytyczne w zakresie interpretowania kart kontrolnych ze szczególnym uwzględnieniem testów przyczyn wyznaczalnych zaproponowanych przez L.S. Nelsona. W dalszej części pracy przedstawiono przykłady kart kontrolnych opracowanych dla wybranych procesów logistycznych – badania jakości usług firmy kurierskiej. Skonstruowano trzy karty dla cech ocenianych alternatywnie: dwie karty p oraz jedną kartę c. Całość podsumowano wnioskami.
EN
The paper presents the possibility of using selected Shewhart control charts for the analysis and assessment of logistics processes. The essence of the process variability has been discussed. Common and special causes of variability have been characterized. The method of statistical process control has been presented in the context of reducing the process variability in organizations. Control charts as the main tool of SPC have been characterized. The classification of control charts according to the type of quality characteristic that are supposed to be monitored has been shown: control charts for variables and control charts for attributes. Guidelines for interpreting control charts with particular emphasis on Nelson’s tests have been presented. Examples of control charts for selected logistics processes – research of courier service quality – have been demonstrated in the following part of the paper. Three charts for attributes have been constructed: two p charts and one c chart. The paper is summarized with conclusions.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z doskonaleniem procesów logistycznych ujętych w systemie zarządzania jakością w kontekście planowanej nowelizacji wymagań normy ISO 9001. Przedstawiono w nim rolę procesów logistycznych w kształtowaniu jakości działania współczesnych organizacji oraz ich miejsce w procesowym ujęciu organizacji. Zaprezentowano wnioski wynikające z analizy projektu zmian w wymaganiach normy ISO 9001 oraz ich konsekwencje w odniesieniu do obszaru logistyki. Skupiono się na narzędziach wzmacniających działania związane z podejściem zorientowanym na proces, które to w projekcie normy podkreślane jest jako jedna z głównych jej przesłanek. Ma ono umożliwić organizacji ukierunkowanie się na cele rozumiane jako czynniki doskonalenia oraz na planowanie służące realizacji założonych celów. W związku z tym omówiono wybrane techniki doskonalenia procesów przydatne dla przedsiębiorstw w dostosowaniu się do nowych wytycznych. Należą do nich karty procesów, metoda SIPOC oraz audyt procesu. Natomiast w zarządzaniu ryzykiem przydatna będzie norma ISO 31000, która kładzie nacisk na integrację procesu zarządzania ryzykiem z innymi procesami realizowanymi w organizacji.
EN
The article concerns the issues related to the improvement of logistics processes included in the quality management system in the context of a planned amendments to the requirements of ISO 9001. It presents the role of logistics processes in the shaping of operation quality in modern organizations and their place in terms of organizations process approach. Presented were the conclusions drawn from the analysis of the project changes to the requirements of ISO 9001 and their after-effects for the logistics area. The focus is on tools which strengthen the activities related to the process-oriented approach, which norms are highlighted in the project as one of its main premises. It is done to enable the organization to aim at targets, defined as improvement factors and to plan how to meet the assumed goals. Therefore, some processes improvement techniques, which are of a use for enterprises to adapt to new guidelines. These include the process charts, the SIPOC method and the process audit. Regarding the risk management, ISO 31000 norm will be useful, which focuses on the integration of the risk management process with other processes implemented in the organization.
PL
Artykuł dotyczy analizy roli aspektów ekologicznych w rozwoju i projektowaniu opakowań jednostkowych oraz ich wpływu na podejmowanie decyzji konsumenckich. W kolejnych rozdziałach podkreślono ekonomiczne i społeczne znaczenie ekologicznych trendów rynkowych oraz omówiono uwarunkowania rozwoju proekologicznych opakowań jednostkowych. Dokonano również charakterystyki aspektów ekologicznych w logistycznym łańcuchu opakowań jednostkowych ze szczególnym uwzględnieniem ekoprojektowania. Wskazano metody wspomagające proces projektowania opakowań ekologicznych oraz przedstawiono zasady oceny przydatności opakowań do recyklingu. Bazując na wynikach prowadzonych w Europie badań naukowych omówiono również wpływ opakowań ekologicznych na wybór produktu przez klienta. W związku z tym, zwrócono także uwagę na znaczenie ekomarketingu, jako czynnika podnoszącego konkurencyjność produktów.
EN
The paper concerns the analysis of the role of environmental aspects in the development and design of unitary packages and their impact on consumers' decision making. In the following chapters, the economic and social importance of eco-innovation have been highlighted and the development conditions of pro-ecological unitary packages have been discussed. Ecological aspects in the logistic chain of unitary packages with special emphasis on eco-design have also been characterised. Methods supporting the ecological packaging design process have been indicated and the rules of assessment of the suitability of the packaging for recycling have also been presented. Basing on the results of ongoing European based research, the impact of the ecological packaging on the customers' product choice have also been discussed. Therefore, the importance of the eco-marketing as a factor of the product's competitiveness increase have also been highlighted.
PL
Artykuł dotyczy zastosowania metody PFMEA do doskonalenia wskazanych procesów logistycznych: magazynowania i transportu. W artykule zwrócono uwagę na rolę zarządzania jakością w obszarze logistyki przedsiębiorstwa i jego wpływ na relacje z klientem zewnętrznym. Omówiono potrzebę stosowania technik doskonalenia procesów, a następnie przedstawiono przebieg analizy wskazanych procesów na przykładzie działań realizowanych w przedsiębiorstwie Nestlé Polska S.A. Projekt PFMEA został zrealizowany w trzech etapach: przygotowanie projektu, właściwa analiza oraz wdrożenie działań zapobiegawczych. W artykule przedstawiono uzyskane wyniki, które potwierdziły odpowiedni dobór metody oraz jej użyteczność w obszarze doskonalenia procesów logistycznych. Zidentyfikowano potencjalne wady procesów magazynowania i transportu, ich skutki oraz, co najważniejsze, przyczyny. Na tej podstawie zaproponowano i wdrożono działania zapobiegawcze. Zwrócono także uwagę na efekty zastosowania metody w zakresie kształtowania jakościowej kultury organizacyjnej firmy, propagowania pracy zespołowej oraz podejścia procesowego.
EN
The paper relates to the usage of the PFMEA method in order to improve indicated logistics processes, such as: storage and transport. The paper focuses on the role of quality management in the area of company's logistics and its impact on relations with the external customer. A need for the usage of process improvement techniques was discussed and then, the stages of analysis of particular processes were presented, on the example of the activities carried out in the company of Nestlé Polska SA. The PFMEA project was implemented in three stages: the preparation of, analysis and implementation of appropriate preventive measures. The paper presents the obtained results, which have confirmed the appropriate choice of the method and its usefulness in the improvement of logistics processes. Potential drawbacks of storage and transporting processes were identified, their effects, and most important of all, the reasons. On this basis, preventive actions were proposed and implemented. The effects of the method in the case of shaping of company's qualitative organizational culture were pointed out, as well as the promotion of teamwork and process approach.
PL
Artykuł dotyczy rozwiązań umożliwiających doskonalenie jakości usług transportowo-spedycyjnych poprzez funkcjonowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2009 ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru jakości realizowanych procesów. W artykule określono determinanty jakości w usługach transportowo-logistycznych oraz ich relację z procesami systemu zarządzania jakością. Na tej podstawie opracowano zestaw mierników stanowiących komplementarny zbiór pozwalający na ocenę skuteczności, efektywności, terminowości oraz jakości realizowanych działań. Zostały one przyporządkowane procesom podstawowym oraz pomocniczym. Przedstawione analizy i propozycje usprawnień w zakresie pomiaru procesów i stosowanych mierników mają swoje źródło w badaniach dotyczących pomiaru skuteczności systemów zarządzania jakością i narzędzi wykorzystywanych do tego celu. Badanie zostało przeprowadzone w przedsiębiorstwie PKS International CARGO S.A.
EN
This article applies to solutions allowing improvement of the quality of transporting and shipping services with the help of the operation of the quality management system in accordance with the requirements of ISO 9001: 2009 with the particular emphasis on the measurement of the process quality. In the paper, the determinants of quality in transportation and logistics services as well as their relationship with the processes of the quality management system were identified. On this basis, a set of measurements, which make a complementary set, enabling the assessment of effectiveness, efficiency, timeliness and quality of the implemented measurements, were developed. The presented analysis and improvement suggestions, in the case of process measurement and used measurement tools, have their origins in studies concerning the effectiveness of quality management system measurements and tools used for this purpose. The research was conducted in the company PKS International CARGO SA.
EN
The paper describes the subject of innovation process planning. It bases on secondary and empirical research carried out in Polish enterprises within last two years. Basing on interviews experiences from more than twenty enterprises, which find themselves in the top of innovation chart, were gathered. It was noticed that innovation management process approach is associated with a horizon of management, to which innovation refers: long-term, middle-term, short- term. The conclusion is the base of the proposed classification. In every research example of processes of various categories were analysed. The research made possible to realise that all innovation processes were planned although the range of planning decisions and the formality of plans were versatile and was connected with the category of innovation process. It is the base of a proposed model of innovation processes planning. The issue of it is a permanent decision undertaking and its systematical precising. Such an approach results from specifics of innovation processes. The completion of following phases of the process results in limitation of the originally high level of insecurity. This dependence determines a successive undertaking of planning decisions. The determined model is supposed to support the management of innovation processes. Although its implication in practice of functioning companies demands a proposal of adequate solutions refering to decision-making problem. In order to apply this model in practice it was suggested to use supportive tools in appropriate planning decisions. They base on well known and commonly practically applied measurement technics of quality management system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.