Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The article has been devoted to issues connected with the alloplasty and hip joint endoprostheses, that elements are being developed, which is supported by strength, tribological tests on used biomaterials, incl. polyethylene or computer modelling based on e.g. finite element method (FEM). In this paper, the results of research on the impact of the material articulations of the system head – acetabular and friction conditions on strength parameters of polyethylene components in the hip joint endoprosthesis. Numerical analysis of this friction node was carried out, using the ADINA System computer program and the simulations were performed at various friction conditions for metal/ polyethylene and ceramic/ polyethylene articulations with various UHMWPE modifications. The simulations results have shown the influence of tested material associations and friction conditions on parameters related to the strength of polyethylene cups, i.e. their displacements, stresses and deformations.
PL
Chmura obliczeniowa jest modelem przetwarzania umożliwiającym dostęp na żądanie do konfigurowalnych zasobów obliczeniowych za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie jest to jedna z najszybciej i najintensywniej rozwijanych technologii informatycznych, która jest wprowadzana do coraz liczniejszych obszarów działalności człowieka. Szczególnie interesujące jest zastosowanie chmury obliczeniowej w działalności przemysłowej, takiej jak projektowanie inżynierskie. Wiele systemów IT opartych na chmurze obliczeniowej jest rozwijanych, aby wspierać proces projektowania. W artykule przedstawiono i opisano ideę przetwarzania w chmurze oraz dostępne obecnie usługi i aplikacje używane w projektowaniu inżynierskim oparte na tej technologii. Zaprezentowano również praktyczny przykład systemu wykorzystującego przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, który jest stosowany w projektowaniu inżynierskim.
EN
Cloud computing is a model for on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Currently it is one of the fastest and most intensively developed information technology, which is introduced into the more and more areas of human activity. Of particular interest is the applicability of cloud computing in industrial activity such as engineering design. A lot of IT system based on cloud computing is developed to support the design process. The idea of cloud computing and the currently available services and applications used in engineering design, which are based on this technology, are described and discussed in the paper. A practical example of cloud-based system applied in engineering design is also presented.
EN
The subject of the paper is the Bialystok water supply network. The studies on the Bialystok water supply network are aimed at identifying new, more rational ways of operation (decreasing the pressure value) and defining the conditions for expansion and modernization of the water supply network, with the particular system analysis as a part of identifying the most dangerous places on the network. The increase of requirements concerning the quality and the time of realisation in the scope of the design studies requires the introduction of computer technology in calculations. The work presents the processes based on mapping and refinement of specific conservative states of the water distribution system (SDW), using mathematical modelling taking into account the latest available computer techniques.
EN
The computer modeling of the solidification process in castings with local composite reinforcement (LCR) obtained as a result of in situ reactions of self-propagating high temperature synthesis (SHS) is difficult due to limited data on the thermo-physical parameters of exothermic effects and the kinetics of the synthesis reaction. In the present study, Hadfield cast steel casting was manufactured with LCR containing titanium carbide particles obtained in situ by the SHS method. Reaction kinetics of titanium carbide synthesis in the composite casting were determined on the basis of temperature measurements in the area of LCR during the process. For the estimation of the reaction, the Fourier Thermal Analysis method was used. The paper presents the results of temperature measurement and the results of the calculation of SHS reaction kinetics. It was found that the reaction time under the conditions of the analyzed casting is below 3 s.
EN
In this study, the trabecular bone was treated as a composite material that consists of a bone matrix weakened by ellipsoidal pores. Under the hypothesis that all information concerning the local properties and the microarchitecture are “encrypted” in the apparent properties of a given volume element (VE) of the bone, a method of retrieving these data was proposed. Software based on a genetic algorithm, combined with the incremental scale transition method was developed to this end. To test the approach, μCT measurements of four bone samples were performed providing their real micro-architecture. Tensors of apparent properties of the samples were next computed by numerical (finite element) homogenization method for a large range of the elastic properties of trabeculae. They were considered as the fitness function for the proposed algorithm. Very good agreement was found between the obtained and target values of the apparent elastic properties of the samples and volume fraction of pores. The approach is fast and accurate enough in comparison to the finite element homogenization. As an auxiliary result it was shown that the anisotropy of apparent elastic properties is mainly related to the microarchitecture of the bone, not to the intrinsic properties of trabeculae.
EN
The implementation of a new, high-performance float flat glass manufacturing technology in Europe, in conjunction with the growing interest in new glass functions expressed by the construction industry, has led to significant developments in the theory of glass structures. Long time research conducted in the EU countries has been concluded by the technical document CEN/TC 250 N 1060, drawn up as a part of the work of the European Committee for Standardization on the second edition of Eurocodes (EC). The recommendations pertaining to the design of glass structures have been foreseen in the second edition of the Eurocodes, in particular the development of a separate design standard containing modern procedures for static calculations and stability of glass building structures (cf. works M. Feldmann, R. Kasper, K. Langosch and other). In this paper new static analysis methods for glass plates made of monolithic and laminated glass, declared in the document CEN/TC 250 N 1060 (2014) and recommended in the national standarization document CNR-DT 210 (National Research Council of Italy, 2013) are presented. These static analysis methods are not commonly known in our national engineering environment, and thus require popularization and regional verification. Numerical and analytical simulations presented in this paper for rectangular plates made of monolithic and laminated glass and having various support conditions are of this character. The results of numerical calculations constitute a basis for the discussion of new static analysis methods for plates.
PL
Wdrożenie w Europie nowej, wysokowydajnej technologii produkcji szkła płaskiego float, w powiązaniu z rosnącymi wymaganiami budownictwa, dotyczącymi nowych funkcji szkła, doprowadziło do znaczącego rozwoju teorii konstrukcji szklanych. Wieloletnie badania naukowe prowadzone w krajach Unii Europejskiej zostały zwieńczone dokumentem technicznym CEN/TC 250 N 1060, zredagowanym w ramach prac Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego nad drugą edycją Eurokodów (EC). W drugiej edycji Eurokodów przewidziano rekomendacje w/z projektowania konstrukcji szklanych, a w szczególności opracowanie odrębnej normy projektowania, zawierającej nowoczesne procedury w zakresie obliczeń statycznych i stateczności konstrukcji budowlanych szklanych (por. prace M. Feldmann, R. Kasper, K. Langosch i inne). W artykule podano nowe metody analizy statycznej płyt ze szkła monolitycznego i laminowanego, zadeklarowane w dokumencie CEN/TC 250 N 1060 (2014) i rekomendowane w dokumencie normalizacyjnym krajowym CNR-DT 210 (Włoski Komitet Normalizacyjny, Włochy, 2013). Przywołane metody analizy statycznej płyt nie są w krajowym środowisku inżynierskim powszechnie znane dlatego wymagają popularyzacji i weryfikacji regionalnej. Taki charakter mają przeprowadzone w pracy symulacje analityczne i numeryczne dla płyt prostokątnych ze szkła monolitycznego i laminowanego, o różnych warunkach podparcia. Rezultaty obliczeń numerycznych stanowią podstawę przeprowadzonej dyskusji nowych metod analizy statycznej płyt.
PL
Obiekty budowlane podlegają oddziaływaniom różnorodnych obciążeń, wpływom środowiska i klimatu, których efektem są zmiany parametrów wytrzymałościowych zastosowanych materiałów oraz degradacja struktur konstrukcji. W trakcie eksploatacji następują zmiany funkcji budowli, prowadzone są renowacje, naprawy lub realizowane wzmocnienia poprzedzone identyfikacją sił i naprężeń. W pracach tych, obok tradycyjnych, stosuje się nowoczesne metody i technologie napraw, wprowadzając warstwowe materiały i połączenia adhezyjne o wysokiej wytrzymałości. Cechą materiałów warstwowych jest realizacja połączeń, styków między poszczególnymi warstwami. W pracy zaprezentowano praktyczny sposób modelowania i oceny stanu naprężeń w konstrukcjach i elementach zdegradowanych lub wzmacnianych, wykorzystując analizy komputerowe. Opracowany model bazuje na metodzie elementów skończonych znacząco redukując liczbę niewiadomych i umożliwiając praktyczną analizę zagadnień konstrukcyjnych. Model może być zastosowany w identyfikacji stanu naprężeń przy projektowaniu wzmocnień napraw i rewaloryzacjach konstrukcji.
EN
Buildings are permanently subjected to various types of loads, impact of the environment and climatic factors, which result in changes of strength parameters of materials used and degradation of structures. During life cycle, changes in functions of buildings take place, enovations, repairs or strengthening are carried out preceded by identification of forces and stresses. In addition to the traditional ones, modern methods and technologies of repairs are used, introducing layered materials and adhesive joints with high strengths. A feature of layered materials is the implementation of connections, and contacts of individual layers. The paper presents a practical method of modelling and assessing the state of stress in structures and degraded or strengthened elements using computer analyses. The developed model on the basis of the finite element method, significantly reduces the number of unknowns and enables practical application for analyses of structural problems. The model can be used to identify the state of stress when designing strengthening, repairs and conservation of structures.
EN
The launch of new pressure flotation installations (DAF) and the optimization of existing installations of this type requires a number of laboratory and pilot plant tests. Such studies are expensive and labor-intensive. Using the principles of computer modelling it would be possible to minimize both costs and time of conducting research. This paper presents a proposal to use the developed mathematical model of the DAF process based on the law of conservation of momentum (impulse) and the Navier-Stokes equation. The model allows to describe the kinetic relations between the water stream, air bubbles and aggregates arising as a result of coagulation of surface water pollution. The model takes into account the exchange of impulses between different phases as a result of laminar and turbulent flow. The developed model was used to prepare a simulation computer program. In order to check the applicability of the model, laboratory tests were carried out under static conditions, the results of which demonstrated the suitability of the model for analyzing the effectiveness of solid phase removal from water in the coagulation/dissolved air flotation process used in surface water treatment.
PL
Uruchomienie nowych instalacji flotacji ciśnieniowej (DAF) i optymalizacja już istniejących instalacji tego rodzaju wymaga przeprowadzenia szeregu badań laboratoryjnych i pilotowych. Takie badania są kosztowne i pracochłonne. Wykorzystując zasady modelowania matematycznego, można zminimalizować zarówno koszty, jak i czas prowadzenia badań. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję wykorzystania opracowanego modelu matematycznego procesu DAF w oparciu o prawo zachowania pędu (impulsu) i równania Naviera-Stokesa. Model pozwala opisać relacje kinetyczne pomiędzy strumieniem wody, pęcherzykami powietrza i agregatami powstającymi w wyniku koagulacji zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Model uwzględnia wymianę impulsów między różnymi fazami w wyniku przepływu laminarnego i turbulentnego. Opracowany model posłużył do przygotowania symulacyjnego programu komputerowego. W celu sprawdzenia aplikacyjności modelu przeprowadzono testy laboratoryjne w warunkach statycznych, których wyniki wykazały przydatność modelu do analizy skuteczności usuwania fazy stałej z wody w procesie koagulacja//flotacja ciśnieniowa wykorzystywanym w uzdatnianiu wód powierzchniowych.
EN
The paper presents the process of computer modeling to reconstruct the actual working conditions of the water supply network in Mońki, Białystok county. The calculations enabled to simulate the operation of the network and make decisions affecting the efficiency of the entire system. The EPANET 2.0 computer software, which was created by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), was used in the research. It allows for periodic hydraulic simulations and provides an image of water operation in the pressure pipeline network. The study included the model of the evaluated network in terms of basic quality parameters such as flow velocity, pressure, unit losses, water age and operating conditions during the simulated network failure.
EN
The paper presents the results of computer modelling of sanitary sewerage networks in selected towns of the Podlasie Voivodship. The calculation process of the design and operation of the sewerage network is labor-intensive and time-consuming, and it becomes necessary to use information technologies in the design process. Computer-aided design streamlines the entire process and enables a more accurate analysis of the work of the designed system. Nowadays, there is a growing interest in computer modelling. The concept of computer modelling is the construction and study of models that map reality or only a fragment of it. In practice, this is the main procedure used for research seeking to determine the behaviour of operational reality in given conditions. Computer models give the possibility to verify design assumptions and network operating conditions. Thanks to them, there is an opportunity to control real flows during operation.
EN
Almaty car service recycling water supply is an important component of environmental safety and of reducing potable water consumption by industry. The article proposes the installation of recycling water supply, the principle of which is based on the purification of oily water effluents in the adsorption changeable cassettes. The pilot installation and algorithm of calculation engineering method allow determining the height and thickness of the adsorbent bed in a removable cassette. Computer experiments and the three-dimensional model confirm calculations and visualize the process of hydrocarbons overflow through the adsorbent bed. This provides automation of water purification process using modern microcontrollers and SCADA-systems.
PL
Istalacja recyklingu wody w stacji obsługi samochodów miasta Almaty stanowi ważny elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz zmniejszenia zużycia wody pitnej przez przemysł. Artykuł omawia instalację recyrkulacji wody, wykorzystującą wymienne kasety adsorpcyjne. Zastosowany w instalacji pilotażowej algorytm pozwolił na określenie parametrów złoża adsorbentu w wymiennych kasetach. Z kolei parametry przepełniania złoża adsorbentu określają przeprowadzone badania symulacyjne z trójwymiarowym modelem. Przedstawione rozwiązanie zapewnia automatyzację procesu oczyszczania wody z wykorzystaniem mikrokontrolerów i systemów SCADA.
PL
Profi laktyka negatywnego oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, zabudowę i infrastrukturę opiera się na właściwym prognozowaniu jej wpływu na otoczenie. Wśród naukowych metod prognozowania znajdują się klasyczne, sprawdzone teorie, jak również nowoczesne metody obliczeniowe, wykorzystujące możliwości prowadzenia badań za pomocą symulacji numerycznych. Ciągle zmieniające się warunki prowadzenia robót górniczych, zwłaszcza w coraz trudniejszych warunkach geologicznych, wymagają stałego doskonalenia metod prognozowania. Wykorzystanie prognoz oddziaływania eksploatacji górniczej na otoczenie do celów profi laktyki szkód wiąże się często z wykonaniem analiz wariantowych, w celu wyłonienia najbardziej optymalnej opcji (wariantu) realizacji przedsięwzięcia. Szczególnie profi laktyka górnicza, polegająca na takim prowadzeniu robót wydobywczych, by ich wpływ na otoczenie był jak najmniejszy, wykorzystuje analizy wariantowe w celu wyłonienia najbardziej optymalnych parametrów prowadzenia eksploatacji. Analizy wariantowe mogą być również stosowane jako element profilaktyki budowlanej, m.in. w sytuacjach wyboru lokalizacji i orientacji obiektu na terenie parceli. W artykule zaprezentowano narzędzie, które poprzez automatyzację obliczeń pakietów zadań umożliwia prowadzenie wielowariantowych analiz numerycznych, obejmujących zagadnienie oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej na obiekty budowlane. Przedstawione w pracy narzędzie dedykowane jest do współpracy z solverem obliczeniowym pakietu FEA Abaqus, który jest zaawansowanym narzędziem modelowania złożonych zagadnień z zakresu mechaniki. W wyniku zrealizowanych prac uzyskano zautomatyzowanie procesu obliczeniowego na potrzeby analizy wielowariantowej z zastosowaniem procedur użytkownika. Do realizacji zadania zastosowano język skryptowy, edytor strumieniowy oraz polecenia powłoki. Powstałe procedury posłużą do polepszenia oraz usprawnienia procesu modelowania wpływu eksploatacji górniczej na posadowione nad obszarem wydobycia obiekty budowlane.
EN
Prevention of the negative infl uence of mining on the ground surface, building development and infrastructure is based on proper forecasting of its impact on the environment. Among the scientific forecasting methods are classic, time-tested theories, as well as modern computational methods taking advantage of the research using numerical simulations. Constant changes in mining conditions operations, especially the increasingly difficult geological conditions, require constant improvement of the methods of forecasting. The use of any results of mining impact forecasts on the environment for the purpose of injury prevention is often associated with the implementation of so called what-if analyzes, in order to determine the optimal method of exploitation. This is especially important when planning and conducting extraction works so that their impact on the environment is minimal. A what-if analyse can also be used as an element of building prevention, among other things when selecting a location and orientation of an object on the building lot. The article presents a tool that – by automating the calculation of the work packages – allows conducting multivariate numerical analysis covering the issue of the impact of underground mining on the building structures. The tool presented in the paper is dedicated to working with FEA Abaqus compiler solver, which is an advanced tool for modeling complex mechanical problems. As a result of the work carried out, the calculation process was automated for multivariate analysis using user procedures. The scripting language, stream editor, and shell commands were used to complete the task. The resulting procedures will serve to improve and streamline the process of modeling the impact of mining on the building structures located above the mining area.
13
Content available remote Mezoskalowy model MES do analizy delaminacji kompozytu
PL
Artykuł podejmuje problem modelowania delaminacji próbek kompozytu warstwowego według pierwszego schematu zniszczenia. Obejmuje część doświadczalną, w której wyznaczono uśrednioną charakterystykę rozwarstwiania próbek w układzie rozwarcie–siła rozrywająca oraz opis mezoskalowego modelu MES kompozytu, uwzględniającego jego strukturę wewnętrzną. Model zastosowano w symulacji rozwarstwiania, przy czym rozwój pęknięcia następował wskutek modyfikacji elementów skończonych modelujących osnowę. Wyniki symulacji rozwarstwiania z użyciem opracowanego modelu MES wykazały dobrą zgodność z wynikami eksperymentu.
EN
The article discusses the problem of delamination of layered composite samples according to the mode I (tensile opening mode). It includes the experimental part, which sets the averaged characteristics of delamination of the samples in the relation tensile opening–tensile force as well as the description of mesoscale FEM model of composite, which takes into account its internal structure. The model was used in the simulation of delamination, while the development of the fracture took place in consequence of modifications of finite elements modelling the matrix. The results of the delamination simulation with the use of the developed FEM model were consistent with the results of the experiment.
PL
Przedstawiono wyniki analiz metodą elementów skończonych połączenia poprzecznika z trzonem słupa linii wysokiego napięcia. Model konstrukcji obejmował jednocześnie trzon słupa i poprzecznik. Obliczenia wykonano, wykorzystując program Midas NFX (solver Nastran FX). Porównano wyniki symulacji komputerowych węzła z żebrami ciągłymi (obejmującymi trzon) oraz węzła z żebrami nieciągłymi.
EN
The article presents results of finite element analysis (FEA) cross arm shaft pole joint in the transmission lines support. FEA model included both the shaft pole and the cross arm. Geometric and material nonlinear calculations were done in Midas NFX (solver Nastran FX). Were compared with each other the results of computer simulations of the two most common types of connection, i.e. node with continuous stiffeners (girdling a shaft) and a node with discontinuous stiffeners.
PL
W pracy przedstawiono proces komputerowego modelowania w celu odtworzenia rzeczywistych warunków pracy sieci wodociągowej miasta Łapy, leżącego w powiecie białostockim. Wykonane obliczenia umożliwiły stworzenie symulacji funkcjonowania sieci i podjęciu decyzji wpływających na efektywne działanie całego systemu. Wykorzystano program komputerowy EPANET 2.0, autorstwa U.S. Environmental Protection Agency (EPA), amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, który umożliwia okresowe symulacje hydrauliczne i daje obraz zachowania wody w sieci rurociągów ciśnieniowych. Zakres opracowania obejmował model sieci poddany ocenie w aspekcie podstawowych parametrów jakościowych, takich jak: prędkości przepływu, ciśnienie, straty jednostkowe, wiek wody oraz warunki pracy podczas symulowanych awarii sieci.
EN
The paper presents the process of computer modeling to reconstruct the actual working conditions of the water supply network in Łapy, Białystok county. The calculations made it possible to simulate the operation of the network and make decisions affecting the efficiency of the entire system. Computer program EPANET 2.0 was used, which was created by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). It allows for periodic hydraulic simulations and provides an image of water operation in the pressure pipeline network. The study included the model of the evaluated network in terms of basic quality parameters such as flow velocity, pressure, unit losses, water age and operating conditions during simulated network failure.
PL
W poprzednich artykułach omawialiśmy algorytmy symulujące zdolności ścisłe, praktyczne i humanistyczne do rozpoznawania struktur mikroskopowych stali, do badań wizualnych i badania przełamów, z których protokoły stanowią podstawę do wystawiania uprawnień spawaczy. W dyrektywie ciśnieniowej wymaga sie też protokołu badań radiograficznych spoin egzaminacyjnych. W niniejszym artykule, opierając się na normach, wiedzy pedagogicznej i informatycznej, podjeliśmy próbę opracowania koncepcji zastosowania informatyki do oceny radiogramów, kontroli radiologów przez UDT oraz do wspomagania szkolenia radiologów przez trenażery komputerowe. Ponadto omówiono możliwości importowania doświadczeń z radiografii medycznej do radiografii cyfrowej przemysłowej m. in. w celu tworzenia opracowania normy z oceny radiogramów przez powszechne w budownictwie umysły praktyczne.
EN
In the previous articles we discussed algorithms for the simulation of scientific, practical and humanistic abilities with their application to recognition of microscope steel structures, visual tests, and fracture tests which are protocoled and constitute the base for issuing the welders certificates Pressure Equipment Directive requires a protocol from the radiographic examination of the test weld In this article based on the international standards pedagogical knowledge and informatics, we attempt a development of a concept applying informatics to computer-aided radiograms evaluation, radiograms control by UDT and support of radiologist training by computer trainers. The article also presents capabilities to import a digital industry radiography experience from a medical radiography. Moreover, it was considered to create a standards for a evaluation of the radiograms by people of practical minds.
EN
This paper deals with computer modelling of the retention of a synthetic diamond particle in a metallic matrix produced by powder metallurgy. The analyzed sintered powders can be used as matrices for diamond impregnated tools. First, the behaviour of sintered cobalt powder was analyzed. The model of a diamond particle embedded in a metallic matrix was created using Abaqus software. The preliminary analysis was performed to determine the mechanical parameters that are independent of the shape of the crystal The calculation results were compared with the experimental data. Next, sintered specimens obtained from two commercially available powder mixtures were studied. The aim of the investigations was to determine the influence of the mechanical and thermal parameters of the matrix materials on their retentive properties. The analysis indicated the mechanical parameters that are responsible for the retention of diamond particles in a matrix. These mechanical variables have been: the elastic energy of particle, the elastic energy of matrix and the radius of plastic zone around particle.
18
Content available remote Modelowanie strefy buforowej w domu jednorodzinnym
PL
Strefy buforowe, ze względu na zmniejszenie różnic temperatury po obu stronach przegród, powinny ograniczać straty ciepła w sezonie grzewczym oraz lepiej zabezpieczać budynek przed przegrzewaniem w lecie. Ich funkcjonowanie zależy jednak od wielu czynników, zarówno pogodowych, jak i właściwości samej strefy buforowej: jej wielkości i lokalizacji, szczelności przegród i wielkości przeszkleń. Opisane w artykule badania nad zasadnością stosowania stref buforowych polegały na kalibrowaniu modelu komputerowego, tak aby w wyniku symulacji otrzymać wartości temperatury w pomieszczeniach, zbliżone do zmierzonych. Pomiary prowadzone były w budynku jednorodzinnym, wykonanym w technologii szkieletu drewnianego, posiadającym kilka stref buforowych, takich jak oranżeria czy poddasze nieużytkowe. Wyniki badań wskazują na rzeczywiste zyski cieplne uzyskane dzięki strefie buforowej. Pomiary temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku pozwoliły również określić kierunki przepływu ciepła przez oranżerię. Docelowym efektem badań, których fragment opisuje artykuł, jest sprawdzenie, jak zmienia się zapotrzebowanie na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji istniejącego budynku jednorodzinnego w zależności od zmiany parametrów jego stref buforowych. Badania te są kontynuacją analiz koncepcji „Domu w Domu”, będącego przykładem wykorzystania podwójnej fasady jako strefy buforowej.
EN
Buffer zones, due to reduced temperature fluctuations on both sides of partitions, should reduce heat loss during the heating season and provide better protection against overheating in summer. However, their operation depends on many factors – weather, size and location of the zone, partition airtightness and glazing proportions. The research on buffer zones and justness of their use in Polish climate, presented in this article, consists of the computer model calibration, which aimed to achieve similar simulated temperatures to the measured values in particular zones. The existing building, in which measurements were conducted, is a single-family house with a wooden frame construction. It has several buffer zones: sunspace, unheated attic and garage. The results show the actual heat gains obtained through the buffer zone. Temperature measurements inside and outside the building also enabled determining the direction of heat flow through the sunspace. The long-range scope of the research, which fragment is described in this article, is to check the relationship between parameters of the buffer zone and energy demand of a single family house. These studies are a continuation of analyses of the Double Skin House concept, which is an example of the use of the double façade as a buffer zone.
PL
W niniejszej pracy omówiona została możliwość wykorzystania monolitycznych podfalowych siatek dyfrakcyjnych o wysokim kontraście współczynnika załamania światła (siatek MHCG) jako zwierciadeł w azotkowych laserach VCSEL. Odpowiednio zaprojektowane siatki MHCG mogą cechować się bardzo wysoką odbijalnością. W pracy podano parametry geometryczne siatki MHCG wykonanej z azotku galu i zaprojektowanej na 414 nm, dla której odbijalność przekracza 99,99%. Zakres długości fal, dla których odbijalność takiego zwierciadła przekracza 99% jest wyraźnie większy niż dla zwierciadeł DBR wykonanych z materiałów azotkowych stosowanych w konstrukcjach niebieskich laserów VCSEL.
EN
In this paper we present idea of using monolithic high contrast grating (MHCG) as mirrors in nitride VCSELs. This solution can make nitride VCSEL production easier. Properly designed MHCG made of gallium nitride can be highly reflective structure. We present construction of GaN MHCG mirror designed for 414 nm which for reflectance is higher than 99.99%. The range, where reflectance of MHCG is higher than 99% is much wider than for nitride DBRs.
EN
Reliability of computer modelling of tube hydroforming depends strongly on mechanical properties of tubes, which are difficult to determine and sensitive to tube production methods. Some developments in experimental set-up and the vision system for tensile tests of specimens cut from the tube in longitudinal and circumferential directions are presented. The high accuracy of results obtained by this system has been crucial for determining strains in tested tubes as well as flow curves for tube material and its planar anisotropy.
PL
Poprawność komputerowego modelowaniu kształtowania hydromechanicznego rur zależy w dużym stopniu od własności mechanicznych rur wprowadzonych do obliczeń. Własności te zależą od metod produkcji rur, są trudne do wyznaczenia i różnią się od własności standardowo wyznaczanych dla danego materiału na podstawie badań próbek z blach czy prętów. Przedstawiono więc specjalną metodę wykorzystującą system wizyjny dla wyznaczenia odkształceń próbek wiosełkowych i pierścieni wyciętych z rur odpowiednio w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Uzyskana wysoka dokładność wyznaczania odkształceń w rozcią¬ganych próbkach wyciętych z rur jest podstawą do dokładnego określenia krzywej umocnienia materiału rury i uwzględnienia współczynników anizotropii.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.