Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywo mineralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest charakterystyka innowacyjnego układu technologicznego służącego do produkcji i uszlachetniania kruszyw mineralnych. W ramach badań przetestowano proces uszlachetniania kruszywa dolomitowego oraz żwirowego w wąskim zakresie uziarnienia rozdzielonego na frakcje z ziarnami foremnymi i nieforemnymi w laboratoryjnej osadzarce pierścieniowej.
PL
W artykule przeprowadzono wybiórczy przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych oraz zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.
PL
Artykuł porusza problematykę optymalnego wykorzystania różnych kruszarek udarowych i szczękowych w różnych stadiach rozdrabniania układów technologicznych w celu uzyskania właściwej jakości kruszyw. We wstępie omówiono występujące w kruszarkach elementarne działania sił kruszących i ich związek z efektami rozdrabniania. Zwrócono uwagę, że celem artykułu jest zarysowanie metodyki badań przy różnych kombinacjach układów technologicznych (rys. 1) oraz rezultatów rozdrabniania (rys. 5–9, tab. 1, 2). Objaśniono przyjęty plan badań, który składał się z trzech etapów. Pierwsza część badań dotyczyła warunków przemysłowego procesu produkcji kruszyw w austriackiej żwirowni Viecht, czyli pobrania prób z kruszarek udarowych listwowych, ich analizę i przygotowanie do dalszych badań. Druga część obejmowała kruszenie surowca oraz analizy produktów z kruszarki szczękowej oraz unikatowej kruszarki udarowej (laboratoria firmy SBM Mineral Processing w Laakirchen), natomiast trzecia część obejmowała kruszenie w kruszarce szczękowej oraz mielenie w młynku kulowym Bonda (laboratoria AGH w Krakowie). Trójczęściowy plan badań dał możliwość realizacji układów trój- i czterostadialnych (rozdz. 2, rys. 1). Do oceny efektów rozdrabniania w kolejnych stadiach kruszenia wykorzystano wskaźniki zawartości ziaren nieforemnych (wskaźnik płaskości), udział pyłów <1 mm w produktach, stopnie rozdrobnienia oraz zużycie energii, natomiast do oceny efektów rozdrabniania w ostatnim stadium rozdrabniania zastosowano wskaźnik udziału pyłu < 1 mm uzyskanego w mieleniu kruszywa w młynku Bonda przy 100 obrotach (rozdz. 3, rys. 5–9, tab. 1, 2). W podsumowującym rozdziale czwartym zwrócono uwagę na zalety oraz wady stosowania różnych kruszarek w różnych stadiach rozdrabniania. Stwierdzono, że dla produkcji kruszyw żwirowych gruboziarnistych wykorzystywanych w budownictwie czy drogownictwie najkorzystniejsze byłyby układy wielostadialne z kruszarkami udarowymi, ponieważ w nich uzyskuje się ziarna o wysokiej kubiczności i zwiększonej odporności na rozdrabnianie, natomiast kruszarki szczękowe w takim układzie można byłoby spożytkować w celu przygotowywania półproduktów do procesu mielenia przy produkcji kruszyw drobnoziarnistych (mączek).
EN
This article concerns the optimal utilization of various impact and jaw crushers at a variety of crushing stages of technological circuits in order to obtain suitable aggregates quality. The first part of the paper characterizes the basis of crushing forces occurring in the crusher and their relationship with comminution effects. The aim of the paper was to outline the research methodology for different variants of technological circuits (Fig. 1) and comminution effects (Figs 5–9, Tables 1 and 2). This work also describes the accepted three-stage investigation programme. The first stage of the investigations concerns plant scale aggregates production in the Austrian gravel-pit Viecht namely, collecting samples of slat impact crusher products, sample analysis, and preparation for further investigations. The second stage includes crushing and analyses of product froma jaw crusher and the unique impact crusher (in the laboratory of SBM Mineral Processing in Laakirchen), while the third part concerns crushing in a jaw crusher and grinding operations in a Bond’s mill (AGH University of Sciecne and Technology laboratories). This three-stage investigation programme enabled the realization of three and four-stage crushing circuits’ performance analysis (Chapter 2, Fig. 1). For an assessment of the crushing effects in consecutive comminution stages, it was necessary to determine the following: the indices of irregular particles content (the flatness index), the content of fine particles below 1 mm, the reduction ratio index, and the energy consumption; and for the assessment of crushing effects in the last comminution stage, the content of particles below 1 mm obtained in the Bond’s mill at one hundred revolutions (Chapter 3, Figs 5–9, Table 1 and 2). The summary section draws attention to the advantages and disadvantages of utilizing various crushing devices at different crushing stages. It was stated that for the production of coarse gravel aggregates used in the construction and road building industries multi-stage crushing circuits with impact crushers would be the most advantageous because they produce cubic particles with increased comminution resistance, while jaw crushers in such a circuit could be utilized in the preparation of semi-products for the grinding processes of fine aggregates (flours) production.
PL
Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczo-rozwojowego, jaki został rozpoczęty pod koniec 2007 roku w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Prace te mają na celu przebadanie kinematycznie i procesowo przesiewacza doświadczalnego, którego wymiary sita wynoszą 1,5x0,5 m. Na podstawie wyników badań zostaną opracowane założenia projektowe, a na ich podstawie - projekt wykonawczy maszyny przemysłowej. Przesiewacz ten będzie zamontowany w krajowym przemysle wydobywczym i przewidziany do przesiewania drobno- lub bardzo drobnoziarnowego.
6
Content available remote Zastosowanie mieszanek popiołowo-gruntowych do budowy nasypów drogowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań geotechnicznych antropogenicznego materiału gruntowego w postaci mieszanek naturalnego kruszywa mineralnego z odpadem paleniskowym (mieszanka popiołu i żużla), pochodzącymi ze spalania węgla w elektrociepłowni zlokalizowanej w pobliżu miasta Wrocławia. Rezultaty badań pozwoliły na ustalenie zakresu przydatności badanego materiału gruntowego do budowy nasypów komunikacyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono dyskusję podanych w przedmiotowych normach [2] i wytycznych [3] kryteriów oceny przydatności tego typu mieszanek do wykonywania budowli ziemnych. W szczególności wskazano na niejednoznaczność normowych kryteriów oceny przydatności pod kątem zawartości części organicznych.
EN
This work presents the results of geotechnical tests on a man-made ground material being a mixture of natural mineral aggregate and furnace waste (a mixture of ash and slag) coming from the burning of coal in a power plant located near Wroclaw. The results of tests have allowed for the establishment of the scope of suitability of the tested ground material for construction of embankments for traffi c routes. On the basis of the obtained results, the criteria for evaluation of the suitability of these types of mixtures for execution of ground structures, given in objective norms and guidelines, were discussed.
PL
Niniejszy artykuł jest rozwinięciem tematu adhezji asfaltów, zreferowanego podczas konferencji pt. „Stosowanie asfaltów w budowie nawierzchni drogowych”. Autorzy w swojej pracy skupili się m.in. na badaniu metod pomiaru adhezji i wpływie modyfikacji asfaltu polimerem na przyczepność lepiszcza do kruszywa.
EN
This paper elaborates on the topic of asphalt adhesion which was first presented during the conference organized by „Magazyn Autostrady”, entitled: „The Use of Asphalt in the Road Pavement Construction”. In the article the authors focused, among other things, on how polymer modification of asphalt influences the binder adhesion to aggregates.
8
Content available remote Ocena bazy surowcowej kruszyw mineralnych w Polsce i jej wykorzystanie
PL
W artykule przedstawiono stan bazy surowcowej kruszyw mineralnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kruszyw naturalnych łamanych, żwirowo-piaskowych i sztucznych. Opisano także uwarunkowania w zagospodarowaniu i wykorzystaniu zasobów kopalin oraz odpadów do produkcji kruszyw mineralnych.
EN
Polish natural aggregate resources, especially crushed stone, gravel and sand aggregate as well as artificial aggregate have been presented in the paper. Conditions of development and utilization of mineral resources and wastes from natural aggregate production have been discussed in the paper.
PL
Stały, intensywny rozwój różnych gałęzi gospodarki narodowej pociąga za sobą gwałtowny wzrost zapotrzebowania na odpowiedniej czystości kruszywa mineralne. Wciąż wzrastają wymagania odnośnie jakości i ilości kruszyw oraz produktów wytwarzanych na ich bazie. By sprostać wymogom wykorzystuje się procesy przemywania, które są najczęściej operacją pomocniczą wykonywaną przed właściwym procesem wzbogacania lub przeróbki, a w niektórych przypadkach stosowane są jako operacja główna, dająca gotowy, wzbogacony koncentrat. W artykule opisano metody płukania kruszyw mineralnych, płuczki bębnowe, korytowe i mieczowe.
PL
Artykuł jest próbą dokonania pewnych uogólnień procesowych na temat przesiewania kruszyw mineralnych na sitach przesiewaczy wibracyjnych o ruchu liniowym i krzywoliniowym. Praca bazuje głównie na materiale doświadczalnym, zebranym w praktyce przemysłowej przez różnych autorów i opracowanym w sposób zbiorczy dla przypadków przesiewania przemysłowego kruszyw mineralnych. W artykule przedstawiono również uproszczoną metodę projektowania powierzchni sitowych w przesiewaczach oraz zaprezentowano parametry przesiewaczy przeznaczonych dla klasyfikacji kruszyw i dane procesowe dla przesiewania kruszyw mineralnych.
PL
Jakość kruszyw mineralnych zależy głównie od jakości surowca, z którego są produkowane. Niektóre, istotne cechy kruszywa związane są z operacjami przeróbczymi stosowanymi w procesie produkcji, a nawet z rodzajem urządzeń. Od rodzaju operacji przeróbczych zależy: skład ziarnowy, zawartość pyłów mineralnych, kształt ziaren, zawartość ziaren przekruszonych, a także odporność na rozdrabnianie. Na czystość kruszyw oddziałują operacje przesiewania i płukania. Operacje kruszenia i rodzaje kruszarek wpływają na zawartość ziaren nieforemnych w produkcie. Z kolei zawartość ziaren nieforemnych oddziałuje na odporność kruszywa na rozdrabnianie. Również jakość betonu uzależniona jest od ilości ziaren nieforemnych występujących w kruszywie.
EN
Quality of mineral aggregates depend mainly from quality of raw material, from which they are produced. Some, essential characteristics of aggregate are dependent on treatment operations in production process and even on type of processing machines. From kind of treatment operations depend: grain-size distribution, content of mineral powder, shape of grains, content of "over-crushed" grains, and also breaking resistance. Screening and rinsing operations affect aggregate purity. Crushing operations and type of crushing machines influence content of irregular grains in product. In turn, content of irregular grains affects breaking resistance of aggregate. Quality of concrete is also dependent on amount of misshapen grains occurent in aggregate.
PL
Geograficzne rozmieszczenie krajowych zasobów złóż do produkcji kruszyw jest nierównomierne i wymaga długich, a więc i kosztownych przewozów. Już dziś obserwuje się poważne braki w środkach przewozowych, a zwłaszcza kolejowych, co odbija się niekorzystnie na cenach i podaży kruszyw w ośrodkach oddalonych od krajowych centrów wydobywczych.
EN
The uneven geographic location of the countries’ resources for the production of aggregates requires long, and thus also costly, transport. Even today, a serious lack of the means of transport (especially the railway transport) is observed. This in turn leads to negative consequences in prices and the supply of the aggregates in the centres more distant from the state mining centres.
PL
W kopalniach odkrywkowych kruszyw naturalnych do wydobywania złóż zalegających na dnie akwenów wodnych służą koparki ssące, tzw. refulery. Głównym urządzeniem zapewniającym ich efektywną pracę jest pompa. Niniejszy artykuł omawia nowe propozycje pomp do refulerów wykorzystywanych w kopalniach kruszyw.
PL
Podstawowym układem technologicznym przy eksploatacji i przeróbce skał zwięzłych jest układ: koparka - samochód - zakład przeróbczy. Praca tych elementów oddzielnie i współpraca między sobą wpływają w podstawowym zakresie na ekonomikę zakładu górniczego.
16
Content available remote Some aspects of converting exploitation waste into marketable products
EN
Exploitation and beneficiation are main sources generating waste in the mining industry. Hard coal mining waste, if treated according to a novel procedure, could be transformed into full-value natural aggregates. Utilising existing technologies, the procedures of coal processing should be upgraded in such a way that beside coal another product (aggregates) be obtained or barren rocks, considered waste, formed after reprocessing marketable mineral aggregates and building materials. An exemplary installation producing not only coal but also natural aggregates meeting normative parameters has been presented. Also the achievements of the PWG S.A. Haldex in producing such aggregates have been discussed.
PL
Eksploatacja i wzbogacanie złóż są głównym źródłem generowania odpadów w przemyśle górniczym. Odpady górnicze węgla kamiennego, jeżeli będą uzdatniane według nowatorskiej procedury, mogą zostać przekształcone w pełnowartościowe naturalne kruszywa. Stosując istniejące technologie, procedury przetwarzania węgla powinny być zmodyfikowane w taki sposób, by oprócz węgla można było uzyskać inny produkt (kruszywa), lub skały płonne, uważane za odpady, powstające po powtórnej obróbce nadającego się do użytku kruszywa mineralnego i materiałów budowlanych. Przedstawiono przykładową instalację produkującą nie tylko węgiel, ale również naturalne kruszywa spełniające parametry norm. Omówiono również osiągnięcia PWG S.A. Haldex w produkcji takiego kruszywa.
PL
Odpady powstające w kopalniach węgla kamiennego nabierają coraz większego znaczenia z uwagi na duże zapotrzebowanie na kruszywa oraz mieszanki mineralne do budowy dróg i autostrad. W artykule pokazano, że pomimo iż wskaźnik powstających odpadów przy produkcji węgla co roku maleje, to przy obecnym wydobyciu węgla ilości powstających odpadów są nadal wysokie i w roku 2006 w Kompanii Węglowej wyniosły 14,6 mln ton (tab. 1). W dalszej części artykułu omówiono możliwości produkcji kruszyw mineralnych na przykładzie wybranych kopalń KW S.A. oraz ich zastosowania w branży budowlanej i drogowej (tab. 6). Na przykładzie KWK 'Bielszowice' scharakteryzowano dokładnie istniejącą instalację technologiczną produkcji kruszyw mineralnych (rys. 2 i 3) oraz pokazano koncepcję jej rozbudowy (rys. 4). Także nowoczesne rozwiązania podobnych instalacji zaprezentowano dla kopalń 'Halemba' i 'Marcel' (rys. 5). W artykule scharakteryzowano również niektóre właściwości fizykomechaniczne kruszyw z odpadów powęglowych (tab. 2, 3, 4), omówiono badania oraz procedury prawno-techniczne jakie wykonują kopalnie w celu uzyskania możliwości wprowadzania tych kruszyw do handlu.
EN
The wastes created in the hard coal mines are more and more significant because of high request for aggregates and mineral mixtures to road and highway building. The paper presents that, despite the lowering of the factor of wastes created by coal production, the amounts of wastes created by current coal extraction are still high and in the 2006 their amounts in Kompania Węglowa achieved 14,6 mil. tons (tab. 1). In the further part of the paper, the possibilities of mineral aggregates production were discussed in the example of chosen mines KW S.A. and their application in building and road branch (tab. 6). In the example of KWK 'Bielszowice' the currently existing technological installation of mineral aggregates production was precisely characterized (fig. 2, 3) and the concept of its development was presented (fig. 4). Also, the modern solutions of similar instalIalions were presented for 'Halemba' and 'Marcel' mines (fig. 5). In the paper, also some physico-mechanical properties of the aggregates from coal wastes were characterized (tab. 2, 3, 4), as well the researches and law and technical procedures were discussed, which are performed by mines in the purpose of achieving possibilities of introducing these aggregates to the market.
PL
Przedstawiono metody badań kruszyw mineralnych według norm europejskich, wprowadzonych do zbioru norm polskich w 2003 roku. W latach 1999-2003 decyzjami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wprowadzono łącznie 34 normy europejskie z zakresu metodyki badania kruszyw mineralnych, przy czym 31 norm zostało już zaprezentowanych we wcześniejszych publikacjach. W niniejszym artykule omówiono 3 normy PN-EN dotyczące badań, które nie były dotychczas wymagane w polskich normach obejmujących kruszywa mineralne do betonu. Podano także wykaz sprzętu potrzebnego do korzystania z nowych norm.
EN
In the period of 1999-2003, as many as 34 European Standards in the field of aggregate test methods were introduced in Poland. Changes in test methods resulting from introduction PN-EN to the Polish Standard's cataloque up to 2002 (31 Standards) were published earlier in no 3/2001, no 3/2002 and 2/2003 of Quarterly. In present paper, PN-EN Standards established in 2003 are analysed in details and list of necessary equipment for using these Standards is presented.
PL
W Szklarskiej Porębie od 14 do 16 kwietnia odbyła się IV edycja konferencji „Kruszywa mineralne”. Organizatorami imprezy były: Zarząd Oddziału SITG we Wrocławiu i Instytut Górnictwa Politechniki Śląskiej. Na czele komitetu organizacyjnego stanęła Mariola Stefanicka, reprezentująca na konferencji Zarząd wrocławskiego Oddziału SITG oraz Kopalnię Odkrywkową Surowców Drogowych we Wrocławiu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.