Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prototyping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono niektóre z ważniejszych wyzwań implementacyjnych systemu 5G, a także pokazano, w jaki sposób realizowane prace prototypowe mogą wpływać na ostateczny kształt standardu systemu.
EN
This paper deals with some of the more important challenges of 5G system implementations. It also indicates the ways how results of the prototyping work can impact the end system specification.
PL
Druk 3D gwałtownie się rozwija. W raporcie za 2019 rok największej firmy analitycznej w tej dziedzinie Wohlers’ Associates przewidziano, że całkowita wartość produktów i usług tego sektora na całym świecie osiągnie 15,8 mld USD w bieżącym roku, wzrośnie do 23,9 mld USD w 2022 roku i poszybuje do 35,6 mld USD w 2024 roku [2]. Druk 3D jest częścią trzeciej (niektórzy uważają, że czwartej) rewolucji przemysłowej, obejmującej również sztuczną inteligencję, genetykę, robotyzację i kilka innych dziedzin [...]
EN
The paper presents an existing example of the process of mechatronic designing and prototyping of a mobile wheeled robot. Selection and specification of the mathematical model from a suitable class precedes the presentation of kinematic and dynamic equations describing the dynamic object of the analysis. Further sections contain the methods of designing, the CAD model of the device, software and electronics design. The methodology of designing and prototyping of the mobile wheeled robot is identified and presented in this paper as a solution that may be used for the purpose of designing mechatronic hardware of this kind.
4
Content available Drukowanie w 3D i jego unikalne zalety
PL
Druk 3D robi tak oszałamiającą karierę, ponieważ posiada wiele korzystnych właściwości, w zasadniczy sposób różniących go od tradycyjnych metod wytwarzania. Mamy tu do czynienia z wartością dodaną związaną z tą metodą produkcji. Dzięki technologii można wytwarzać „za jednym zamachem” przedmioty, których nie da się uzyskać w taki sposób przy zastosowaniu żadnej innej metody przemysłowej.
5
Content available Druk 3D w budownictwie
PL
Zastosowanie druku 3D w budownictwie wymagało opracowania nowych, większych drukarek, nowych technologii i nowych materiałów do drukowania cementu, szkła, papieru, gliny, ziemi czy też „atramentu” wykorzystującego śmieci. Na Politechnice w Zurychu badano wytwarzane przez robota, nazwanego In situ Fabricator, siatek wzmacniających beton (użycie których ma dawać w wyniku materiał analogiczny do betonu zbrojonego).
6
Content available Design dla wytwarzania przyrostowego
PL
Wiceprezes jednej z najbardziej aktywnych w 3DP firm Siemensa, Andreas Saar, wygłosił wykład na konferencji materialise zatytułowany (w moim, może nie najbardziej dokładnym, tłumaczeniu): Druk 3D zmienia wszystko. Należy na nowo wymyślić produkty, zmienić narzędzia wytwarzania i przemyśleć sposób prowadzenia biznesu. Do niedawna w 3DP/AM zmieniały się metody drukowania, drukarki i używane materiały, natomiast elementem niezmiennym było używane oprogramowanie. Teraz to zaczyna się zmieniać, bo – jak stwierdziła Pamela J. Waterman – 3DP narzuca dużo mniej ograniczeń technologicznych niż metody tradycyjne.
PL
Opisano metodykę projektowania prototypu kanału chłodzącego przeznaczonego do pracy z głowicami przemysłowych drukarek 3D. Wykorzystano nowoczesne dostępne na rynku narzędzia wspomagające optymalizację konstrukcji mechanicznych z użyciem tzw. natychmiastowych symulacji ANSYS Discovery oraz metody addytywne pozwalające na produkcję zoptymalizowanych podzespołów. Przedstawiono wyniki prac, które zweryfikowano empirycznie z wykorzystaniem bezkontaktowej metody pomiarowej – pomiarów termowizyjnych oraz punktowych pomiarów wartości temperatury.
EN
The methodology for designing of the prototype of cooling channel tailored to work with printing head mounted in industrial 3D printer is presented. Modern tools to optimize mechanical structures using so-called immediate simulations – ANSYS Discovery – and additive methods as a tool for the production of optimized components were used. Paper includes results of application research which were verified by non-contacts experimental methods like thermovision measurements and temperatures control at selected points of channel.
EN
The steps in the current additive manufacturing processing sequence are: conceptualization and CAD, conversion to STL, transfer and manipulation of STL file on an AM machine, machine setup, prototyping (additive manufacturing) of part, removal from machine and clean up, post-processing of the part. Modifications can be then made to satisfy the criteria of shape, stress and strain state and temperature distribution during processing. An example of this procedure is presented for a cup holder printed in 2 polymers. Modification to this procedure for metal printing is now presented: initially printing a polymer prototype. The methodology of planning the prototyping process and of closed die forging technology by applying 3D printing are described. For a con rod: preform, die and the forging models, based on CAD documentation and STL file, were initially 3D printed from a polymer in processing steps. Optimization was carried out prior to the expensive metal printing. It is shown that to optimize shape of the manufactured part, simulation is a key step of planning prototyping and forging technology.
PL
W artykule opisano metodykę modyfikacji istniejącej formy wtryskowej, adaptacje formy z wykorzystaniem technologii przyrostowych oraz przeprowadzanie procesu wtrysku. Założeniami projektu była analiza czasu i jakości procesu prototypowania przy wykorzystaniu technologii wtrysku, przy maksymalnej redukcji kosztów. Prezentowane wyniki obrazują rezultat pierwszego etapu badań, które miały charakter porównawczy, mający na celu zestawienie kosztów i możliwości wykonania obiektu z tworzywa sztucznego w różnych technologiach.
EN
The paper describes the methodology of modifying an existing injection mold, adapting the form using additive manufacturing and conducting the injection process. The assumptions of the project were to analyze the time and the quality of the prototyping process based on injection technology, with the maximum cost reduction. The presented results illustrate the first stage of the research, which was of a comparative nature, aimed at comparing the costs and possibilities of making a plastic object in various technologies.
PL
Projektowanie układów analogowych i cyfrowych w jednym układzie scalonym jest drogie i czasochłonne z powodu braku uniwersalnych narzędzi CAD do ich prototypowania. W pracy zaproponowano oprogramowanie GEN_SecOrd z wykorzystaniem możliwości dynamicznego reprogramowania układu FPAA AN231E04 firmy Anadigm® do prototypowania wielostopniowych modulatorów sigma-delta. To innowacyjne narzędzie zapewnia efektywną metodę analizy i testowania eksperymentalnych modulatorów MASH. Pozwala dokonywać wyboru i przestrajać strukturę modulatora, w celu osiągnięcia zadanych właściwości. Dla potwierdzenia skuteczności prototypowania zostały wykonane pomiary trzech struktur dwustopniowych modulatorów sigma-delta, a ich wyniki przedstawiono w pracy.
EN
Designing analog and digital circuits fabricated in one chip is time consuming and cost effective, because universal CAD tools to prototype mixed circuits are missing. In the paper, the GEN_SecOrd software using dynamically reprogramming analog circuits in FPAA AN231E04 chip to prototype multistage m-th order MASH modulators is presented. This innovative software provides with effective analysis and testing method of experimental modulators. It allows to select and adjust modulator structure to satisfy desired modulator performances. To verify prototyping effectiveness, three structures of two-stage 3rd order MASH modulators have been measured and obtained results are presented in the paper.
PL
Obróbka mechaniczna ceramiki w stanie surowym lub wypalonym jest często wykonywaną operacją w technologii produkcji wyrobów ceramiki technicznej. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pracy związanej ze sprawdzeniem możliwości wykorzystania techniki frezowania (obrabiarką sterowaną numerycznie CNC) do wykonania krótkich serii elementów zawierających cienkie ścianki. Badania wykonano dla popularnych tworzyw ceramicznych, tj. korundowych i steatytowego. Założona do wykonania kształtka była zbliżona do struktury sitka z wzdłużnymi kanałami i ściankami grubości poniżej 1 mm.
EN
The machining of raw or burned ceramics elements is frequently used operation in conventional technical ceramics. The article presents the results of work carried out in order to provide information about the capabilities of a CNC machining when making short series of thin-walled components. Research has been conducted on the most popular ceramic materials such as alumina and steatite. Shape used in the process had similar structure to a honeycomb with longitudinal channels and less than 1 mm thick walls.
PL
Jesteśmy u progu wdrożenia nowej, piątej generacji systemu radiokomunikacji mobilnej – 5G. Prace koncepcyjne, leżące u podstaw definicji tego systemu, toczą się już od początku obecnej dekady. Mimo iż nie ma jeszcze oficjalnego standardu 5G, to w tej chwili jest czas na opracowywanie pierwszych implementacji prototypowych w celu weryfikacji proponowanych rozwiązań. W artykule omówiono niektóre z ważniejszych wyzwań implementacyjnych systemu 5G, a także pokazano, w jaki sposób realizowane prace prototypowe mogą wpływać na ostateczny kształt standardu systemu.
EN
We are now on a verge of a deploying a new, 5th, generation of a mobile radiocommunications system – the 5G. Conceptual works defining this new system are ongoing since early 2010’s. The official 5G standard does not exist yet but this is exactly the time to do early prototype and proof of concept implementations. This paper deals with some of the more important challenges of 5G system implementations. It also indicates the ways how results of the prototyping work can impact the end system specification.
PL
Analiza porównawcza narzędzi do prototypowania interfejsów użytkownika przeprowadzona została przy pomocy analizy wielokryterialnej. Przeprowadzone zostały testy wybranych narzędzi do prototypowania interfejsów. Rezultaty badań pozwoliły określić wartości zmiennych diagnostycznych, które posłużyły do wyboru najlepszego narzędzia.
EN
Comparative analysis tools for prototyping of user interfaces was carried out using a multi-criteria analysis. They were carried out tests of selected tools for prototyping interfaces. The results of the research allowed to determine the values of diagnostic variables that were used to choose the best tool.
14
PL
W artykule przedstawiono porównanie dokładności dwóch metod przyrostowych MEM i SLS. Jako model badawczy wykorzystano łopatkę silnika lotniczego. Po wydrukowaniu modeli badawczych zeskanowano je za pomocą skanera GOM ATOS III, następnie określono odchyłki w odniesieniu do nominalnego modelu 3D-CAD. Przeprowadzona analiza porównawcza wybranych metod druku 3D umożliwia dobór odpowiedniego systemu wytwarzania.
EN
The article presents the accuracy comparison of two additive methods: SLS and MEM. An aircraft engine’s blade has been used as a study model. After printing, the test models have been scanned using the GOM ATOS III scanner, then deviations have been specified in relation to the nominal 3D-CAD model. The conducted comparative analysis of the selected methods of 3D printing allows for the selection of an appropriate manufacturing system.
PL
Zaprezentowano potencjał Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Wałczu. Przedstawiono główne cele funkcjonowania ośrodka oraz możliwości techniczne laboratoriów, które powołano do realizacji prac badawczych z udziałem firm zrzeszonych w klastrze Metalika oraz innych firm działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zakres funkcjonowania RCBR w Wałczu jest zbieżny z opracowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego inteligentnymi specjalizacjami w obróbce metali.
EN
The article presents potentials of the Regional Centre for Research and Development in Wałcz. Main objectives of the Centre are enumerated suitably complemented with descriptions of technical laboratories intended to carry out research tasks with participation of the companies associated in the Metalica cluster and with any other companies operating in Western Pomerania. The operation scope of the Regional Research and Development Centre in Wałcz is following the line of metal machining intelligent specialization methods plan as developed by the Zachodniopomorskie Voivodeship Marshall Office.
EN
This article focuses on the aspects of the design of mobile applications for remote monitoring and forecasting risks of failure of technical systems components. The paper includes description of the characteristics of user interface design and interaction experience with proposed mobile remote monitoring applications. It describes development of an logical database model for mobile application, grounded the choice of database management system for database model development. The article describes the results of developed use case, class and activity diagrams, mobile application project with generalized algorithm, modular structure of the software implementation.
PL
Analizę porównawczą narzędzi do prototypowania interfejsów użytkownika przeprowadzono przy pomocy metody mieszanej polegającej na realizacji aktywnego eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi na grupie badawczej, przeprowadzeniu badań ankietowych oraz analizie eksperckiej parametrów technicznych. Rezultaty badań pozwoliły wyznaczyć wartości zmiennych diagnostycznych, które to użyte w metodzie selekcji wielokryterialnej posłużyły do wyboru najlepszego narzędzia.
EN
Comparative analysis tools for user interfaces prototyping was conducted using a mixed method consisting in the implementation of active experiment with the use of tools for the research group, conducting surveys and expert analysis of technical parameters of tools for prototyping. Study results have helped determine the values of diagnostic variables that have been used in the multi-selection method of the best tool selection.
EN
The achieved level of design methods and manufacturing of technical equipment enables rapid production of a fully functional prototype or standalone device. The required efficiency of prototyping methodology introduces the need for testing prototypes with use of knowledge accumulated in a database that contains descriptions of historical problems of construction, testing, commissioning, and implementation. The paper presents the methodology of testing the unique and singular technical solutions for supporting the advanced prototyping of new innovative products that were developed at the Institute for Sustainable Technologies. The aim of this work was to develop a solution, in the form of a system of testing for prototypes, enabling the control of the process of testing with a method based on the resources of accumulated knowledge concerning the design, commissioning, and implementation of high-tech equipment, performed individually or in a series. The use of testing methodology increases the guarantee of the development of prototype machines and devices that are characterised with the better quality and reliability as compared to solutions based only on the knowledge acquired and experience of the implementation team members. Pilot operated testing methodology has been applied to several prototype devices designed and constructed at the Institute for Sustainable Technologies.
PL
Osiągnięty poziom metod projektowania i wytwarzania urządzeń technicznych umożliwia szybkie wyprodukowanie w pełni funkcjonalnego prototypu lub urządzenia jednostkowego. Wymagana efektywność procesu prototypowania wprowadza potrzebę stosowania metodyki badań prototypów wykorzystującej zasoby wiedzy zgromadzone w bazie danych historycznych problemów konstrukcyjnych, badawczych, uruchomieniowych i wdrożeniowych. W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Technologii Eksploatacji metodykę badań jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych wspomagającą prototypowanie nowych rozwiązań zaawansowanych urządzeń innowacyjnych. Celem przeprowadzonych prac było opracowanie rozwiązania w postaci systemu badań prototypów umożliwiającego sterowanie procesem badań w sposób oparty na zasobach zgromadzonej wiedzy dotyczącej projektowania, uruchamiania i wdrażania zaawansowanych technicznie urządzeń wykonywanych jednostkowo lub małoseryjnie. Wykorzystanie metodyki badań zwiększa gwarancję budowy prototypowych maszyn i urządzeń charakteryzujących się lepszą jakością i niezawodnością w stosunku do rozwiązań bazujących jedynie na wiedzy nabytej i doświadczeniu uczestników zespołu realizacyjnego. Metodykę badań pilotowo zastosowano w odniesieniu do kilkunastu prototypowych urządzeniach zaprojektowanych i wykonanych w Instytucie Technologii Eksploatacji.
19
Content available Mass, time and cost reduction in MAV manifacturing
EN
The article investigates concepts of utilization of different materials and detail design concepts which could reduce mass, cost and time of low-volume MAV (Micro Air Vehicle) manufacturing and prototyping. Mass reduction in MAV could be crucial since volume and mass should decrease eight times when linear size of an airplane is halved. There are already examples of EPP (expanded polypropylene) application in MAV manufacturing as a core material – its durability, light weight and extremely low cost of mass production makes it a perfect choice. The drawback of this technique, however, lies in a high cost of design and preparation of production line, especially of high durability mass production molds for extrusion and injection molding. Therefore, authors of this article focused their efforts on investigating other material and methods more suitable for low-volume, MAV fast manufacturing with a possibility of simple structure modification essential in the prototyping phase.
PL
Artykuł omawia zastosowanie nowych rodzajów materiałów do budowy struktur prototypowych Mikro Bezzałogowych Systemów Latających (MBSL). Nowe materiały umożliwiają uzyskanie mniejszej masy, obniżenie kosztów i skrócenie czasu produkcji. Masa w przypadku MBSL może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ przy dwukrotnym zmniejszeniu wymiaru liniowego masa i objętość obiektu redukują się osiem razy. Istnieje szereg przykładów zastosowania materiału EPP (expanded polypropylene) do produkcji platform MBSL. Odporność na uderzenia, niska waga, bardzo niskie koszty w produkcji seryjnej czynią ten materiał idealnym wyborem. Wadą jest jednak duży koszt rozpoczęcia produkcji w technologii EPP, związany z uruchomieniem linii produkcyjnej i wytworzeniem wytrzymałych form przystosowanych do wtryskiwania EPP. Dlatego też autorzy artykułu skupili swoją uwagę na zbadaniu nie stosowanych dotychczas materiałów, o podobnych właściwościach do EPP, umożliwiających szybkie wytwarzanie struktur i łatwą obrabialność materiału, niezbędną w procesie wytwarzania struktur prototypowych. Materiały te mogą być zastosowane do budowy pojedynczych egzemplarzy i krótkich serii MBSL.
20
Content available remote Mechatroniczne prototypowanie podzespołów robota
PL
Produkowane obecnie maszyny i urządzenia mają charakter mechatroniczny. Jest to związane z rozwojem układów, które zastępują stosowane wcześniej moduły mechaniczne. Z tego względu nowoczesne podejście do procesu projektowania i wytwarzania urządzeń musi z definicji zakładać konstrukcję układu mechatronicznego oraz związany z tym wytwórczy proces technologiczny.
EN
Currently manufactured machinery and equipment are mechatronic. It is related to the development of control systems that replace previously used mechanical modules. For this reason, modern approach to the design and production of mechatronic devices must, by definition, mechatronic systemdesign post.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.