Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machining accuracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Frezotoczenie – hybrydowa obróbka skrawaniem
PL
W artykule w sposób syntetyczny przedstawiono frezotoczenie – niezbyt popularną ciągle metodę obróbki skrawaniem. Jest to obróbka hybrydowa stanowiąca połączenie tradycyjnych obróbek toczenia i frezowania. Przedstawiono jej zalety i wady. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych, które potwierdziły dużą przydatność frezotoczenia w praktyce przemysłowej. Jej pozytywną cechą jest wyraźnie większa efektywność obróbki w porównaniu do obróbek tradycyjnych, negatywną zaś – mniejsza dokładność. Ogranicza to w pewnym stopniu jej zastosowanie.
EN
In this paper rotating milling – a not very popular method of machining is presented in a synthetic way. It is hybrid machining which combines traditional turning and milling operations. Its advantages and disadvantages are presented. The results of experimental research, which confirmed the great usefulness of rotating milling in industrial practice are also presented. Its positive feature is significantly better machining efficiency in comparison to traditional machining, while its negative feature is worse accuracy. This feature limits its use in some applications.
EN
The paper presents the problems concerning the machining of large-size elements. Metrological problems, which have a significant influence on the accuracy of such elements, have been indicated. Proposals how to minimize the effects of thermal forcing interacting during machining were also presented. A results of experimental investigations verifying the proposals were presented too.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące obróbki skrawaniem elementów o dużych gabarytach. Wskazano zagadnienia metrologiczne, które mają istotny wpływ na dokładność wykonania takich elementów. pisano propozycje jak zminimalizować skutki czynników cieplnych oddziałujących podczas obróbki oraz rezultaty badań je weryfikujących.
3
Content available remote Takumi U800 - Nowe pięcioosiowe centrum obróbkowe typu Gantry
PL
Takumi prezentuje nowość na europejskim rynku: pięcioosiowe centrum obróbkowe U800 do precyzyjnej produkcji narzędzi i form, zapewniające szybką i dokładną obróbkę. W efekcie użytkownik otrzymuje idealnie wykończone powierzchnie. Kompaktowa konstrukcja typu Gantry wymaga stosunkowo mało przestrzeni, a przy tym zapewnia dużą dokładność i stabilność termiczną. Maszyna jest przeznaczona do obróbki elementów wymagających dużej precyzji i wysokiej jakości powierzchni.
4
Content available Accuracy analysis of the micro-milling process
EN
Machining errors can be caused by various factors, such as thermal deformations of milling machine, drives and milling machine accuracy, tool run out, tool deflections during the machining process, and workpiece setup errors. The main purpose of this paper is to determine and compare machining errors of a Kern Pyramid Nano milling machine and a prototype micro milling machine built at West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Since not all of the errors can be measured with specialized measurement equipment, a milling experiment of a complex part with various geometrical features was performed. Machining errors can change in time due to thermal deformations; therefore, the milling experiment was performed on a cold machine and for machine after a warm up procedure. In order to avoid workpiece set up errors, the workpiece surface was first milled before machining. The influence of tool run out and tool deflections were neglected. Major factors that affect the milling process are both the machine and drive accuracy. During the milling experiment, cutting forces were recorded. The machined sample was measured in order to compare machining errors with the reference geometry.
PL
Błędy obróbki skrawaniem mogą być spowodowane różnymi czynnikami takimi jak: odkształcenia termiczne obrabiarki, dokładność napędów oraz obrabiarki, bicie osiowe narzędzia, odkształcenia narzędzia podczas obróbki oraz błędy ustawienia przedmiotu obrabianego. Głównym celem prezentowanego artykułu jest określenie i porównanie błędów obróbki precyzyjnej frezarki Kern Pyramid Nano oraz prototypowej mikrofrezarki zbudowanej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Nie wszystkie błędy frezarki mogą być zmierzone za pomocą wyspecjalizowanej aparatury pomiarowej. Z tego względu zdecydowano się wykonać frezowanie części o złożonej geometrii. Błędy obróbki mogą zmieniać się w czasie z powodu odkształceń termicznych obrabiarki. Z tego względu eksperyment mikrofrezowania wykonano zarówno dla maszyny zimnej, jak i dla maszyny po procedurze rozgrzewania jej. Aby uniknąć błędów ustawienia przedmiotu obrabianego, powierzchnia przedmiotu obrabianego została najpierw przefrezowana. Wpływ bicia osiowego oraz odkształceń narzędzia podczas obróbki został pominięty. Głównym czynnikiem, który wpływa na dokładność obróbki, to dokładność obrabiarki oraz dokładność napędów. Podczas eksperymentu rejestrowano siły skrawania. Obrobiona próbka została zmierzona, aby porównać błędy obróbki z geometrią odniesienia.
PL
W artykule omówiono metodę określania zalecanego wskaźnika sztywności statycznej dedykowaną dla tokarek karuzelowych. Zaproponowana metoda bazuje na analizie dokładności obróbki. Uzyskane wartości zalecanego wskaźniki sztywności zestawione zostały z wynikami badań przeprowadzonymi na wybranej grupie tokarek karuzelowych.
EN
The article discusses the method for determining the recommended indicator of static stiffness dedicated to vertical turning lathe. The proposed method is based on analysis of the machining accuracy. The resulting value of the recommended indicators stiffness were summarized the results of tests carried out on a selected group of vertical turning lathes.
6
Content available Accuracy of spindle units with hydrostatic bearings
EN
The work is devoted to the research ofprecision regularities in a spindle unit by the trajectory of the spindle installed on hydrostatic bearings.The mathematical model of trajectories spindle with lumped parameters that allows to define the position of the spindle with regard the simultaneous influence of design parameters, geometrical deviations ofform, temperature deformation bearing surfaces, the random nature of operational parameters and technical loads of hydrostatic bearings has been developed. Based on the results of numerical modeling the influence of shape errors of bearing surface of hydrostatic bearing on the statistical characteristics of the radius vector trajectories of the spindle by varying the values rotational speed of the spindle and oil pressure in front hydrostatic bearing has been developed. The obtained statistical regularities of precision spindle unit have been confirmed experimentally. It has been shown that an effective way to increase the precision of spindle units is to regulate the size of the gap in hydrostatic spindle bearings. The new design of an adjustable hydrostatic bearing, which can improve the accuracy of regulation size gap has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono czynniki technologiczne determinujące dokładność obróbki elementów, zwłaszcza wielkogabarytowych. Przedstawiono także sposoby aby zminimalizować negatywny wpływ tych czynników na dokładność wymiarową elementów.
EN
In the paper there were presented technological factors which determine element's machining accuracy, particularly large-size elements. The ways which enable minimization their negative influence on dimensional accuracy were presented too.
EN
This paper presents the results of multifactorial analysis of the large size objects (machines) production process. Special attention is paid to some problems that are consequent of the modular machine structure. There are some changes proposed in the standard manufacturing process of large size elements. The effect of proposed changes minimizes probable dimensional errors, which also leads to reduced rejection of such elements.
PL
Artykuł prezentuje wyniki części prac, których celem była ocena dokładności technologicznej precyzyjnych tokarek i centrów tokarskich CNC. Przedstawiono przykłady metod badań dokładności nastawianych ruchów technologicznych (posuwowych, obrotowych, interpolowanych), na podstawie których można ocenić wpływ błędów tych ruchów na dokładność różnych rodzajów obróbki wykorzystujących złożenie ruchów posuwowych, posuwowych i obrotowych, synchronizacji ruchów. Omówiono metody, dzięki którym można diagnozować przyczyny powstawania błędów tego rodzaju obróbki, a mianowicie dokładność nastawionego ruchu. Dokładność ta nie zależy tylko od dokładności geometrycznej, pozycjonowania, ale także od możliwości i ustawionych parametrów działania układów regulacji. Opisano przykłady metod badań: - dokładności i równomierności nastawionej prędkości obrotowej wrzecion - błędów odzwierciedlania zadanej trajektorii ruchów interpolowanych - błędnych ruchów wirującego przedmiotu zamocowanego w uchwycie. Przedstawiono przykłady diagnostyki błędów ruchów technologicznych i ich przyczyn na podstawie opisanych metod badań.
EN
This article presents part of research with the object of evaluation of technological accuracy of precision lathes and CNC turning centers. Presented are examples of methods of accuracy testing of set technological motions (linear, rotary, interpolated), on the basis of which one can evaluate the influence of errors of these motions on accuracy of various types of machining that are utilizing synchronization of linear, rotary motions. Discussed are methods which make it possible to diagnosis the causes of occurring errors of this kind of machining in which main causes of errors can be the accuracy of set motion. This accuracy can originate not only from geometrical accuracy of positioning, but also from capabilities and set parameters of control systems. Described are the examples of testing methods of: - accuracy and steadiness of set rotational speed of spindles, - errors of performing of set trajectory of interpolated motions, - error motions of rotating workpiece clamped in chuck. Presented are examples of diagnosis of technological motion errors and their causes as based on described testing methods.
PL
Aktualnie większość procesów wytwarzania realizowana jest na obrabiarkach sterowanych numerycznie w układzie CNC. Programowanie tych obrabiarek może być prowadzone bądź to w systemie wymiarowania absolutnego (bezwzględnego), bądź też w układzie wymiarowania przyrostowego (inkrementalnego). Jakkolwiek uważa się, że różnice w systemach wymiarowania podczas programowania nie mają wpływu na dokładność obróbki powierzchni kształtowych, to jednak spotyka się w przemyśle opinie odmienne. W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu programowania obrabiarki CNC w wymienionych systemach wymiarowania na dokładność obróbki różnych powierzchni kształtowych, na przykładzie procesu frezowania przeciwbieżnego. Wykazano, że te opinie przemysłowe mogą być prawdziwe w pojedynczym układzie eksperymentu i wyłącznie w odniesieniu do maksymalnych błędów bezwzględnych.
11
EN
This paper presents possibilities of using circular motion deviation measurement to evaluate the accuracy of production machines e.g. lathes. This method is known as circular interpolation test of numerically controlled axes. Categories of identified errors are described, as well as derived general indicators, assembly errors, geometrical, kinematic, motion errors and possibilities of electronic compensations. Examples of error diagnosis are given. On the basis of over 150 lathes tested, conclusions are drawn on usability of both test and derived indicators to evaluate the machining accuracy of lathes.
12
Content available remote Wektorowa metoda sprawdzania maszyn NC na przykładzie tokarek
PL
W artykule przedstawiono przesłanki i cele sprawdzania dokładności geometryczno-ruchowej maszyn sterowanych numerycznie (NC). Scharakteryzowano podstawowe rodzaje testów dokładności oraz metody stosowane w przemyśle i badane w laboratoriach. Opisano koncepcję nowej metody badania dokładności ruchów płaskich w maszynach NC, jej zalety i wady oraz możliwości i ograniczenia.
EN
In this paper the premises and purposes of geometrical accuracy testing of movements in case of numerical control machine tools were described. The main kinds of accuracy tests and methods used in industry and developed in laboratories were characterized. New method for flat movements accuracy testing of NC machine tools was shown. Advantages and disadvantages, possibilities and limitations of different methods were presented.
PL
Stosowana coraz częściej w przemyśle obróbka z wysokimi prędkościami HSM (High Speed Machining) umożliwia znaczne skrócenie czasu obróbki. Jednocześnie jednak dla takiego zakresu prędkości decydującego znaczenia nabierają nieuwzględniane dotąd czynniki takie jak dynamika procesu skrawania czy efekty temperaturowe itp. Jednym z istotnych problemów jest również zmiana wymiarów elementów wirujących z wysokimi prędkościami. W procesie skrawania zjawisko to może mieć miejsce, gdy obróbka realizowana jest przy wysokich obrotach wrzeciona narzędziowego (frezowanie) lub przedmiotowego (toczenie). Może to powodować zmianę wymiarów średnicowych i osiowych samych elementów oraz zmianę warunków pracy systemów mocowania narzędzi. Opracowanie zawiera wyniki analizy stanu odkształcenia i naprężenia wałka wirującego z wysokimi prędkościami uzyskane przy zastosowaniu MES. Badania przeprowadzono dla warunków odpowiadających trzem wartościom prędkości obrotowej: 5000, 10000 i 20000 obr./min oraz dla trzech wartości średnicy wirującego elementu: 50,100 i 200 mm. Uzyskane wyniki świadczą, iż w zakresie prędkości obrotowych 10000^-20000 obr./min, dla elementów o średnicach powyżej 100 mm wpływ przyrostu wymiaru poprzecznego może być dość znaczny i sięgać do kilku setnych milimetra. Prezentowane rezultaty w dużym stopniu zgodne są z wynikami uzyskanymi przez autorów w oparciu zadanie Lamego.
EN
High Speed Machining (HSM), as morę and more often used indu-strial manufacturing process, allows considerable decreasing of machining time. For such rangę of machining speed, a number of new factors like the cutting process dynamics or the temperature effects become crucial. Change of the rotating piece dimensions is to be considered as one of the morę important aspects of the process. The phenomenon may take place while cutting is performed at high rotational speed of the tool spindle (milling) or the workpiece spindle (turning). It may to cause a change of the piece diameter as well as longitudinal dimension or to alternate the tool system operating conditions. The paper presents the FEM analysis results, i.e. displacements and stresses for the high speed rotating cylinder having limited length. Calculations were carried out for rotational speed values of: 5000, 10000, 20000 rpm and for the rotating piece diameter values of 50,100 and 200 mm. The results being achieved, within the rangę of rotational speed between 10000 and 20000 rpm and for the diameters over 100 mm, show that increase for the transverse dimension may reach considerable values of several hundredths of millimeter. The results are in agreement with previous ones obtained by the authors using the Lame approach to the problem.
PL
Przekładnia pasowa stanowi jedno z głównych ogniw łańcucha kinematycznego serwonapędu osi posuwu. W zespole napędu posuwu tokarki numerycznej VENUS 350 moment obrotowy z silnika synchronicznego przenoszony jest poprzez przekładnię pasową na śrubę pociągową toczną i przez obrót śruby realizowany jest przesuw suportu. Przystępując do badań symulacyjnych zakładano, iż przekładnia pasowa może mieć istotny wpływ na dokładność pozycjonowania śruby pociągowej, a co za tym idzie na dokładność obróbki Celem badań było wyznaczenie wpływu napięcia wstępnego pasa zębatego na częstości i postaci jego drgań własnych, a tym samym na dokładność pozycjonowania.
EN
The toothed belt transmission is one of the main elements the kinematic chain of numerical control feed axis. In the set of feed drive the torque of numerical control lathe Venus 350 is transferred from synchronous motor to ball screw by toothed belt transmission and by screw rotation the feed of axis is realized. At the beginning of modeling it was assumed, that the toothed belt transmission can have significant influence for positioning accuracy of ball screw and further for machining accuracy. The aim of researches was to determine influence of preloading of toothed belt on natural frequency and mode shape and further on positioning accuracy.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wpływu wybranych cech konstrukcyjnych frezów ślimakowych składanych na dokładność obrabianych kół zębatych. Badania dotyczyły zwłaszcza tych cech konstrukcyjnych, które decydują o kształcie krawędzi skrawającej i jej położeniu wzdłuż linii śrubowej. W pracy skupiono się na zarysach zastępczych ostrzy frezów ślimakowych składanych, modyfikacjach krawędzi skrawającej, teoretycznym błędzie ewolwenty i na analizie wymiarowej rozwiązań konstrukcyjnych frezów ślimakowych składanych. Rozpatrywane zarysy zastępcze to zarys prostoliniowy i łukowy. Otrzymane wyniki błędów wynikające z zastosowanych uproszczeń wskazują, że uproszczenie krawędzi skrawającej linią prostą daje znacznie większe odchyłki od uproszczenia łukiem okręgu. Analizowane w pracy modyfikacje zarysu ostrza to faza u jego stopy i protuberancja na głowic ostrza. Z badań wynika, że wymiary fazy przyjęte na ostrzu freza i liczba zębów koła obrabianego mają istotny wpływ na wymiary fazy na kole obrabianym. W przypadku protuberancji badano wpływ jej wymiarów na położenie punktu początku podcięcia zęba. Wpływ poszczególnych czynników został opisany zależnościami matematycznymi. W metodach obwiedniowych bok zęba kształtowany jest przez pojedyncze cięcia. Uzyskana w ten sposób krzywa ewolwentowa obarczona jest błędem. W pracy zbadano wpływ liczby obwiedniowych cięć przypadających na podziałkę, modułu oraz liczby zębów koła obrabianego na wartość teoretycznego błędu ewolwenty. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych wykazały, że na zmniejszenie błędu [delta]e najsilniej wpływa wzrost liczby cięć obwiedniowych przypadających na podziałkę. Błąd [delta]e maleje wraz ze wzrostem liczby zębów koła obrabianego oraz im mniejszy jest kąt zarysu narzędzia. We frezach składanych bardzo trudnym jest uzyskanie dokładnego położenia krawędzi skrawającej wzdłuż teoretycznej linii śrubowej. Na podstawie przedstawionych analiz wymiarowych przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych frezów stwierdzono, że uzyskanie zamierzonej klasy dokładności narzędzia wymaga stosowania kompensacji błędów.
EN
In this doctor's thesis I made an attempt to find the influence of selection design features of collapsible hobbing cutters on the accuracy machined gears. The investigations concerned to features which decide about the form and position of cutting edge. In this scientific work I concentrated on substitute profiles of cutting edges of collapsible bobbing cutters, modifications of cutting edge, theoretical errors of involute and on dimensional analysis of constructional solutions of collapsible bobbing cutters. The substitute profiles which are under the analysis are a rectilinear profile and radial profile. The results of errors for the rectilinear profile are bigger than for radial profile. The phase on root of cutting edge and protuberance on the tip of the cutting edge are the subject of analysis. The research show that the dimensions of phase on the cutting edge and number of the teeth has a great influence on the phase on the tooth point. When we talk about protuberance the investigations apply to the relation between the dimension of protuberance and the undercut of the tooth root. The influence of particular parameters was described by mathematical rules. In the gear generating Ilank of the tooth is formed by a single cut. The result of these cuts is the involute curve with errors. In the doctor's thesis I proved the influence of number of generation cuts on the pitch, module and number of teeth of the gear on the theoretical error of the involute. The results of simulations show that the theoretical error of the involute is strongly dependent on the number of generation cuts on the pitch. The bigger the number of teeth of gear, smaller nimonal pressure angle caused the smaller theoretical error of the involute. In the collapsible hobbing cutters it is very hard to get the right position of the cutting edge on a theoretical screw line. On the basis of dimensional analysis some example of constructional solutions of collapsible hobbing cutters we can tell that in order to obtain a proper accuracy class one has to apply the compensation of errors.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu identyfikacji modeli obróbki strumieniem wodnościemym z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, konstruowanych z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA Neural Networks. Przedstawione podejście pozwoliło na wstępną ocenę i wskazanie tych parametrów obróbki, które są mniej istotne dla identyfikacji modeli, a tym samym mogą potencjalnie przyczynić się do optymalizacji procesu obróbki.
EN
An attempt of modelling of abrasive water jet machining is presented in the paper. In the form of introduction, such machining is shortly characterized and the principal advantages and disadvantages are depicted. Based on the emphasized complexity of the abrasive water jet machining, artificial neural networks are taken in to consideration as an modelling method. Such approach is justified by underlined in the paper major features of the neural networks comparing to other modelling techniques. The next part of the paper is related to description of the experimental investigation, which provided empirical data for the tests. In this case, the way of building the training set is presented. Finally, the results of neural network simulations are shown. The two types of models are discussed. The first one is considered as a global model. In contrast, the second type takes in to account a case related to machining with selected constant parameters, only. The quality of the determined models is expressed with RMS and maximum errors.
EN
Results of model research of two-slided KCI-series vertical lathes are presented. Two types of the lathes were analysed using finite element method: KCI-210/280 NM and KCI-400/540 NM. Numerical computations were performed to determine displacements of characteristic points of vertical lathe centres under the load of their deadweight. Mode shapes and eigenfrequencies were determined. Several positions of slides over slide bar were taken into account during the analysis to provide information about possible weak areas of the structure. Additionally, a bed of KCI-400/540 NM vertical lathe was analysed with regard to both stresses and displacements caused by a weight of workpiece.
PL
Opracowanie obejmuje wyniki badań modelowych dwusuportowych tokarek karuzelowych z serii KCI. Modele dwóch typów tych obrabiarek, KCI-210/280 NM i KCI-400/540 NM, poddano obliczeniom metodą elementów skończonych (MES). Oba centra są konstrukcyjnie bardzo podobne: posiadają zamocowaną na stałe belkę suportową i wykorzystują identyczne suporty. Na każdej z obrabiarek KCI oba suporty zostały przystosowane do operacji toczenia, jeden z nich - do operacji frezowania [1]. Nieprzesuwna belka suportową wraz z konstrukcją nośną, tj. stojakami i belką wiążącą, tworzy konstrukcję o bardzo wysokiej sztywności. Celem badań było wyznaczenie drgań własnych układu obrabiarki oraz ocena wpływu położenia suportów na belce suportowej na przemieszczenia punktów charakterystycznych (wierzchołki suwaków narzędziowych) pod wpływem ciężaru własnego. Dodatkowo obliczono naprężenia i odkształcenia łoża centrum KCI-400/500 NM, powstałe w wyniku obciążenia przedmiotem obrabianym. Trójwymiarowe modele centrów karuzelowych KCI-210/280 NM i KCI-400/540 NM zbudowano jako modele płytowo-bryłowe, korzystając wyłącznie z pakietu ALGOR R12 dla stacji PC. Stojaki, belka wiążąca, belka suportową i częściowo suporty składają się wyłącznie z elementów płytowych, elementy bryłowe wykorzystano do odwzorowania prowadnic i suwaków narzędziowych. Całkowita liczba elementów skończonych nie przekroczyła liczby 14000. Podczas wyznaczania postaci drgań własnych i przemieszczeń punktów charakterystycznych (decydujących o dokładności obróbki) wpływ łoża i stołu obrabiarki pominięto. Na etapie obliczeń postanowiono uwzględnić jedynie wybrane elementy modelu, tj. belkę suportową z suportami i suwakami narzędziowymi, nie uwzględniając wpływu stojaków i belką wiążącą. Obliczenia dla tych ostatnich przeprowadzono oddzielnie. Kierując się wynikami obliczeń przeprowadzonych dla całego modelu, dla belki suportowej dobrano warunki brzegowe (tzn. sposób utwierdzenia) w taki sposób, aby różnice w wynikach obliczeń częstotliwości drgań własnych modelu uproszczonego i wyjściowego były jak najmniejsze. Obliczenia obejmowały wyznaczenie przemieszczeń punktów charakterystycznych centrów karuzelowych pod wpływem ciężaru własnego dla różnych położeń suportów oraz wyznaczenie częstotliwości i postaci drgań własnych wybranych elementów tych obrabiarek. Obliczono również naprężenia i odkształcenia łoża tokarki KCI-400/540 NM, poddanego działaniu ciężaru przedmiotu obrabianego.
EN
Slide ways are presented as a crucial component affecting machining accuracy. The design requirements imposed on the guide joints are discussed. The effect of contact deformability and inherent deformations of particular components of the slide way system on non-uniformity of contact pressure at the slide ways and on displacements of the guide is analyzed in detail. It is shown that the relevant design procedure should account for inherent deformations of components as well as local deformations of contact zones and of screw joints of guiding fences.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.