Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-profit organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Społeczeństwo Tybetu – wybrane problemy
PL
W artykule poruszono problem Tybetu, który jest uznawany jako część terytorium Chin. Opisana została historia Tybetu oraz przede wszystkim problemy z jakimi zmaga się tybetańska społeczność, a także działania, jakie w celu polepszenia sytuacji w kraju tybetańskim podejmują organizacje międzynarodowe oraz Polska.
EN
The article addresses the issue of Tibet, which is recognized as part of Chinese territory. It describes the history of Tibet and, above all, the problems faced by the Tibetan community, as well as actions taken by international organizations and Poland to improve the situation in the Tibetan country.
PL
Współcześnie dostrzec można duże zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu życia społecznego obywateli - zwłaszcza tych, którzy wymagają pomocy. Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji non-profit w województwie łódzkim jako elementu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Autorzy tekstu podjęli się tego tematu, gdyż leży on w kręgu ich zainteresowań. Analizie poddano województwo łódzkie oraz wybrane organizacje non-profit, funkcjonujące na terenie wyżej wymienionej jednostki administracyjnej. Poszczególne rozdziały artykułu zostały oparte o analizę dostępnej literatury, dotyczącej organizacji non-profit w Polsce. Do opisu rozmiarów sektora trzeciego wykorzystano raporty Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje zawarte w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 r. Do opisu rozdziałów zawartych w artykule zastosowano metody jakościowe. Głównie wykorzystano analizę treści ogólnodostępnych publikacji naukowych, dotyczących tematu. Czwarty rozdział oparty jest o zastosowanie metody studium przypadku wybranych organizacji non-profit w województwie łódzkim. W konkluzji rozważań zawarto najistotniejsze wnioski oraz subiektywne przemyślenia i przewidywania na temat przyszłości trzeciego sektora w Polsce.
EN
Nowadays, there is a great demand for the provision of services in the field of social life of citizens - especially those who require assistance. The aim of the article is to present the activities of non-profit organizations in the lodzkie voivodeship as an element of social security of the inhabitants. The authors of the text took up this topic because it is of interest to them. The analysis covered the lodzkie voivodeship and selected non-profit organizations operating in the above-mentioned administrative unit The individual chapters of the article were based on an analysis of the available literature on non-profit organizations in Poland, To describe the size of the third sector, reports of the Central Statistical Office and information contained in the Statistical Yearbook of the Republic of Poland of 2019 were used. Qualitative methods were used to describe the chapters contained in the article. The analysis of the content of publicly available scientific publications on the subject was mainly used. The fourth chapter is based on the application of the case study method of selected non-profit organizations in the lodzkie voivodeship. The conclusion of the considerations includes the most important conclusions as well as subjective thoughts and predictions about the future of the third sector in Poland.
PL
Koncepcja Zarządzania 3.0 opiera się na kierowaniu zespołami z wykorzystaniem metodyk zarządzania zwinnego i wywodzi się z informatyki. Była ona eksplorowana w stosunku do przedsiębiorstw (organizacji komercyjnych nastawionych na zysk). W literaturze przedmiotu brakuje badań odnoszących się do przydatności koncepcji zarządzania 3,0 do opisu funkcjonowania organizacji non profit. W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), a na tym tle, opisano cechy, które wskazują, że analizowana organizacja non profit w małym stopniu znamiona organizacji zarządzanej zgodnie z koncepcją zarządzania 3.0. Stanowi to przesłankę do dalszych badań, podejmujących problematykę możliwości i zasadności stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania w stosunku do organizacji niebędących przedsiębiorstwami (organizacji non-profit, organów administracji lub ich związków). Celem pracy jest ukazanie koncepcji zarządzania 3.0, jako inspirującej poznawczo koncepcji doskonalenia zarządzania w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.
EN
The Management 3.0 concept is based on team management using agile management methodologies and derives from information technology. It was explored in relation to enterprises (commercial organizations focused on profit). The literature on the subject lacks research relating to the usefulness of the management concept 3.0 to describe the functioning of non-profit organizations. The article presents the specific nature of the operation of the Volunteer Fire Brigade unit (VFB), and on this background, features have been described which indicate that the analysed non-profit organization is to a small extent characterized by an organization managed in accordance with the management concept 3.0. This is a prerequisite for further research, addressing the possibility and legitimacy of using modern management concepts in relation to non-enterprise organizations (non-profit organizations, administrative bodies or their associations). The aim of the work is to present the concept of management 3.0, as a cognitively inspirational concept of improving management in units of the Volunteer Fire Brigade.
DE
Das Hauptziel des Artikels war es, die Rolle von Non-Profit-Organisationen bei der Förderung einer gesundheitsorientierten Lebensstil der ländlichen Bevölkerung am Beispiel der gewählten Organisation zu bestimmen. In der Arbeit wurde die Fallstudie Methode verwendet. Primäre Daten wurden im 2018 Jahr mit der allgemeinen Fragebogenmethode von mehreren Gruppen von Befragten erhalten - Mitglieder des Vereins, Sponsoren und Bewohner der Gemeinde. Sekundärdaten wurden von internen Dokumenten der Organisation und Websites erhalten. Sie betrafen die Jahre 2002-2018. Darüber hinaus wurde als Hintergrund für die Hauptstudien eine situative Bewertung der Organisation anhand der SWOT-Methode durchgeführt. Zusätzlich wurde im Juni 2018 ein direktes Interview auf der Grundlage eines nicht standardisierten Fragebogens mit dem Präsidenten des Verbandes durchgeführt, um die erzielten Forschungsergebnisse besser interpretieren zu können. Während der Studie wurde auch die Literatur zum Thema Lebensstil der ländlichen Bevölkerung überprüft. Die Analyse der Fallstudie ergab, dass die ausgewählte Non-Profit Organisation, die unter den Dorfbewohnern tätig ist, Maßnahmen zur Förderung eines gesundheitsorientierten Lebensstils ergriffen hat. Dies zeigte sich unter anderem in organisierten Veranstaltungen von der körperliche Aktivität, die sich aus den gesundheitsfördernden Zielen des Vereins ergeben. Die erwähnte Integrationsfunktion der Organisation, die den Bewohnern am wichtigsten war, trug dazu bei, soziale Bindungen, Vertrauen unter den Bewohnern aufzubauen und so auch die psychosoziale Gesundheit der Bewohner positiv zu beeinflussen.
PL
Celem głównym artykułu było określenie roli organizacji non-profit w promocji prozdrowotnego stylu życia ludności wiejskiej na przykładzie wybranej organizacji. W pracy posłużono się metodą studium przypadku. Dane pierwotne pozyskano w 2018 roku metodą ankiety ogólnej od trzech grup respondentów – mieszkańców, sponsorów oraz członków stowarzyszenia. Skonfrontowano je z danymi wtórnymi uzyskanymi z dokumentów wewnętrznych organizacji oraz stron www. Dotyczyły one lat 2002-2018. Dodatkowo przeprowadzono ocenę sytuacyjną organizacji w oparciu o metodę SWOT, jako tła do badań głównych. Ponadto w czerwcu 2018 roku przeprowadzono wywiad bezpośredni w oparciu o kwestionariusz niestandaryzowany z prezesem stowarzyszenia w celu lepszej interpretacji uzyskanych wyników badań. Badania główne zostały poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu - dotyczącym oceny stylu życia ludności wiejskiej w Polsce. Przeprowadzona analiza studium przypadku wykazała, że wybrana organizacja non profit działając wśród mieszkańców wsi podejmowała działania na rzecz promocji prozdrowotnego stylu życia. Przejawiało się to m.in. w organizowanych zajęciach aktywności fizycznej wynikających z prozdrowotnych celów stowarzyszenia. Wskazywana funkcja integracyjna organizacji, której mieszkańcy przypisywali największe znaczenie, przyczyniała się do budowania więzi społecznych, zaufania a w konsekwencji pozytywnie wpływała na zdrowie psychospołeczne mieszkańców.
DE
Hauptziel dieser Arbeit war es, ausgewählte Aspekte des Marketings in gemeinnützigen Organisationen, die in ländlichen Gebieten tätig sind, am Beispiel eines Vereins vorzustellen und zubewerten. In der Arbeit wurde die Fallstudie Methode verwendet. Die Kriterien für die Auswahl einer Organisation waren Standort und Betriebszeit. Sekundärdaten wurden von internen Dokumenten der Organisation und Websites erhalten. Sie betrafen die Jahre 2002-2018. Primäre Daten wurden von mehreren Gruppen von Befragten erhalten - Mitglieder des Vereins, Präsidenten des Verbandes, Sponsoren und Bewohner der Gemeinde (Interview und Fragebogenmethode). Dadurch konnte man die Aktivitäten von Verein umfassend evaluieren. Im Laufe der Forschung wurde Fragebogen als Messinstrument verwendet. Die erhaltenen Daten wurden einer Marketinganalyse unterzogen. Während der Studie wurde auch die Literatur zu diesem Thema überprüft. Die Untersuchung zeigt, dass der Verein ein Beispiel für eine Non-Profit Organisation ist, die richtige Marketingaktivitäten durchführt. Die Mission und die Ziele waren klar definiert, die Bedürfnisse der Empfänger wurden genau ermittelt und die eingesetzten Marketinginstrumente wurden gut geplant und umgesetzt und vor allem an die angenommenen Aufgaben und Ziele angepasst. Das physische Umfeld des Produkts und die menschlichen Ressourcen waren die am besten bewerteten Elemente des Marketing-Mix. Im Bereich der Promotion sind in der Zukunft Veränderungen notwendig, die den Einsatz moderner Medien in einem größeren Rahmen berücksichtigen.
PL
Celem głównym pracy było przedstawienie i ocena wybranych aspektów marketingu w organizacjach non-profit działających na obszarach wiejskich. W pracy posłużono się metodą studium przypadku. Organizację non-profit wyłoniono przyjmując jako kryteria wyboru lokalizację oraz okres funkcjonowania. Dane wtórne uzyskano z dokumentów wewnętrznych organizacji oraz stron internetowych. Dane te dotyczyły lat 2003-2018. Dane pierwotne pozyskano metodą ankiety audytoryjnej oraz wywiadu bezpośredniego w 2018 roku od kilku grup respondentów – członków stowarzyszenia, prezesa, sponsorów oraz mieszkańców korzystających z imprez przygotowanych przez organizację. Dzięki temu uzyskano możliwość kompleksowej oceny działalności prowadzonej przez stowarzyszenie. W badaniach posłużono się przygotowanym instrumentem pomiarowym - kwestionariuszem ankiety. Uzyskane dane poddano analizie marketingowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” jest przykładem organizacji non profit realizującej właściwe działania marketingowe. Misja i cele zostały dobrze określone, potrzeby odbiorców zostały właściwie zidentyfikowane, a zastosowane instrumenty marketingu zostały dobrze zaplanowane i wdrożone, a przede wszystkim dostosowane do przyjętej misji i celów. Najlepiej ocenianym elementami marketingu mix było otoczenie fizyczne produktu oraz zasoby ludzkie. W zakresie promocji z czasem konieczne będą zmiany uwzględniające wykorzystanie w większym zakresie nowoczesnych mediów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.