Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metal industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper an analysis of the state of preparation of small and medium-sized enterprises in the metal industry in Poland and Slovakia was presented. Based on the conducted surveys, the challenges of industry 4.0, which will have to be met by small and medium enterprises, have been identified. Opportunities and threats for enterprises from the SME sector have been also defined. It was found that the biggest threats was lack of capital and lack of appropriate specialists, as well as high costs of staff preparation. Opportunities for enterprises are increased productivity and productivity, faster response to changes to customer requirements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny konkurencyjności technologii i możliwości technologicznych w wybranym przedsiębiorstwie z branży metalowej. Do oceny konkurencyjności technologii wykorzystano matrycę STO, z kolei w celu oceny możliwości technologicznych zastosowano macierz 3x3. W ramach oceny konkurencyjności technologii dokonano porównania czynników wpływających na technologie w badanej firmie oraz w dwóch firmach konkurencyjnych. Analiza wykazała przewagę badanej firmy w badanym zakresie nad firmami konkurencyjnymi. Ocena możliwości technologicznych i czynników je determinujących wykazała z kolei, że przedsiębiorstwo powinno „szukać okazji”, bazując na swoim potencjale technologicznym i pozycji na rynku. Koniecznym działaniem wymagającym poprawy ze strony kadry zarządzającej przedsiębiorstwem jest system motywacyjny, który skutkuje dużą rotacją pracowników, częstym napływem nowych pracowników, co oddziałuje w efekcie na małe doświadczenie pracowników z zastaną technologią.
EN
The article presents the results in the field of assessment of technology competitiveness and technological capabilities in a selected company from the metal industry. The STO matrix was used to assess the competitiveness of the technology, while the 3x3 matrix was used to assess the technological capabilities. In order to assess the competitiveness of technology, a comparison was made between factors affecting technologies in the company under study and two competing companies. The analysis showed the studied company's advantage in this respect over competing companies. The assessment of technological capabilities and factors determining them has shown that the company should "look for opportunities" based on its technological potential and market position. Necessary action requiring improvement on the part of the company's management staff is the incentive system, which results in high employee turnover, frequent inflow of new employees, which in effect results in low experience of employees with existing technology.
EN
In the twenty-first century, the development of Polish production companies from the metal and automotive industry depends on their innovation potential. Level of the development may be indicated by the potential of the research projects and development work carried out jointly with Polish and foreign universities, the results of which should be implemented in new products and defining new services or processes. Implementation the strategy of innovation management still face many problems for enterprises. Very often, enterprises decided to resignation of driving innovation and general discouragement to the whole issue of innovation. The aim of the article is to analyze the results of surveys conducted in Polish manufacturing companies in the metal and automotive industry and selected reasons for their low level of innovation. Articles presented results of the long term study make by the cycle of the articles in the manufacturing companies represented by these industries. Article publied in early 2016 monograph [4] presented the results of pilot studies. This article presents the results of the finally study. The article consists of two parts. The first part concerns the theoretical concept of innovation, the definition of the automotive industry and the metal and the chosen method of research. The second part presents the results of research.
4
Content available remote ITM Polska w hołdzie dla innowacyjności 6-9 czerwca 2017 roku
PL
Innowacyjność, dynamika, promocja nowości i nieszablonowych rozwiązań to wartości, które targom poznańskim przyświecają od blisko 100 lat. Były istotne w 1921 roku, gdy Międzynarodowe Targi Poznańskie rozpoczynały swoją drogę i są ważne dziś, w przededniu największych targów dedykowanych branży przemysłowej - ITM Polska.
5
Content available remote Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej
PL
W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN
In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
EN
Decisions taken in a company depends on many factors. First of all, they depend on the management style. Managers have their own different from another style of managing people, processes, assets and infrastructure. These differences result from many causes, e.g. Different systems of mutual relations between the manager and the rest of the group. However, the management is primarily targeting, in which attitudes, aspirations, interests and behavior of managers depend on their knowledge base and information resources. Management contributes to the proper functioning of the company, and thus maximize profits. In order to optimize the production processes are created the conditions in which knowledge and accurate processing of information is a key challenge faced by managers of manufacturing companies. Knowledge is now the superior value and its proper use significantly affect the development of the company. In order to aggregate the knowledge systems are created which have the knowledge to collect and analyze above all. Proper analysis of information plays an important role in the production process. Properly programmed tools enable accurate production planning and observation of the process at every stage. These tools, known as ERP systems, are a synthesis of knowledge of each employee. The functioning of such systems in enterprises is very common for the functioning of the market. Due to this, these systems are popular and widely implemented. The aim of the article is to analyze the results of surveys conducted in Polish manufacturing companies in the metal and automotive industry by the use of ERP systems in these companies. This article make up a part of the cycle of the articles about manufacturing companies of the automotive and metal industries in Poland. Earlier articles of the research team based on the analysis of the pilot studies. The present article presents the results of research already appropriate. The article consists of two parts. The first theoretical part concerns the definition of the automotive and metal industry, the concepts of management and organization of intelligent characteristics of ERP systems and the chosen method of research. The second part presents the results of research.
EN
This 8-week study evaluates the effects of customized foot orthoses on work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) of metal industry workers. These WMSDs were evaluated applying the Nordic musculoskeletal questionnaire (NMQ) at three different times (start, 4th week and 8th week) and additional questions were also formulated to obtain information about adaptation, fatigue, comfort and possible improvements. According to the NMQ results, statistical significance was found in the improvements after 4 weeks (p < 0.05 in two areas, p < 0.01 in three areas, p < 0.001 in two areas and no significance in the other two) and after 8 weeks (p < 0.01 in three areas, p < 0.001 in four areas and no significance in the other two). The additional questions indicated fatigue reduction (both in general and in lower extremity), comfort level increase (after the adaptation period) and good acceptance, according to workers’ answers, suggesting customized orthoses can be effective in reducing and preventing WMSDs in several body regions.
PL
Artykuł podejmuje problematykę relacji logistycznych między producentami branży metalowej, a ich dostawcami. Coraz częściej producenci podejmując decyzje dotyczące przedsiębiorstwa, zwracają uwagę na budowę i doskonalenie relacji logistycznych, które mogą stać się jednym z kluczowych determinant decydujących o jego obecności na rynku. Celem artykułu jest identyfikacja czynników relacji logistycznych zachodzących w łańcuchu dostaw oraz ocena ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
EN
The paper concerns the issues of logistic nature relationship between manufacturers working in the metal industry and their suppliers. More often taking decisions concerning the company one should keep in mind the relationship between the supplier and recipient, which are an essential part of determining its market presence. The purpose of this paper is to determine the factors of logistical relationship between the supplier and the recipient and their impact on strategy and appropriate use of knowledge in the enterprise.
EN
European Directive 2002/44/EC defines employers' responsibilities in the risk management of hand–arm vibration (HAV). However, the directive is still not completely implemented in all risk industries. The aim of our study was to determine whether it is possible to improve the recognition and management of the risks of HAV at workplaces with a one-year information campaign. A questionnaire on opinions and measures for controlling HAV exposure at workplaces was sent to all occupational safety representatives and occupational safety managers in the construction and metal industry in Finland (n = 1887) and once again to those who responded to the first questionnaire (nn = 961) one year after the campaign. The campaign increased recognition of HAV in risk assessment from 57.0% to 68.3% (p=.001), increased measures to decrease exposure to HAV from 54.6% to 64.2% (p=.006) and increased the number of programmes to control the risks due to HAV (p<.001). The information campaign, which focuses on the construction and metal industries, proved to be effective in increasing the awareness of the risks of HAV and the measures needed to control exposure to HAV. A similar campaign can be recommended in the case of risks specific to certain occupations.
11
Content available remote Raport analityczny BPC dedykowany branży metalowej
12
Content available Accumulation of Zinc in Soil in Metal Industry Area
EN
The metal industry area in Zielona Góra was tested, which has been functioning continuously since 1876. In the samples taken in the years 2009 and 2010 the chemical and physico-chemical properties of the soils were identified. Zinc was found in amounts between 321–3290 mg ˙ kg–1, with an average of 1340 mg ˙ kg–1. It clearly shows an anthropogenic rise in comparison to the other parts of the urban area under research – from 11 to 110 times. These values are also higher in comparison to the average content of zinc found in soils in Poland – 30 mg ˙ kg–1. Different contents of zinc were found on the premises of the plant, which depended on the location of a particular place in the relation to the production halls and other elements of the plant’s infrastructure.
PL
Badaniom poddano obszar przemysłu metalowego w Zielonej Górze, stale funkcjonujący od roku 1876. W próbkach pobranych w latach 2009 i 2010 określono właściwości chemiczne i fizyczno-chemiczne. Stwierdzono obecność cynku w granicach 321–3290 mg ˙ kg–1 ze średnią 1340 mg ˙ kg–1. Wskazuje to wyraźne antropogenne podwyższenie względem innych terenów badanego ośrodka miejskiego – od 11 do 110 razy. Jest to także wartość wyższa w odniesieniu do średniej zawartości cynku, spotykanej w glebach Polski – zawartość 30 mg ˙ kg–1. Odnotowano zróżnicowanie zawartości cynku na terenie zakładu, co jest zależne od ulokowania względem hal produkcyjnych i innych elementów infrastruktury zakładu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeglądu literatury na temat innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu metalowego i jej związku z efektywnością funkcjonowania MSP. Na tej podstawie sformułowano hipotezy i opracowano model badawczy innowacyjności MSP przemysłu metalowego w kontekście efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. W modelu uwzględniono czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na poziom innowacyjności przedsiębiorstw, oraz zmienne kontrolne oddziałujące na siłę tego wpływu.
EN
The paper presents literature review on innovation in small and medium enterprises of metal industry and its relationships with firm performance. On this basis, the hypotheses were stated and the research model for SMEs of metal industry in the context of firm performance was prepared. The research model includes internal and external factors which are related with innovation of SMEs and control variables which have an effect on this relationship.
EN
The paper presents the results of research on the content of iron in a subtotal form in the soils of metal industry areas and the content of iron in the grass growing in the test area. Research on the content of iron in soils and grasses was carried out in 2009-2010. The results indicated that the content of iron in soils taken from the premises of the metals industry plant was greater than in soils from areas not covered by direct anthropopressure. The content of iron found in soils was from 1,06% dw to 8,13% dw with the content of 0,6% dw in the control areas. The plants studied showed the presence of iron at the level of 0,027-0,104% dw with a content of 0,009% dw in the control areas. The accumulation of iron in the soils of the area under research is the result of a longterm industrial activity (which started in 1876), based on the manufacture of rolling stock and steel elements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości żelaza w formie zbliżonej do ogólnej w glebach terenu przemysłu metalowego oraz zawartości żelaza w trawach porastających badany obszar. Badania zawartości żelaza w glebach i trawach realizowano w latach 2009-2010. Otrzymane wyniki badań wskazały, że zawartość żelaza w glebach pobranych z terenu zakładu przemysłu metalowego była większa niż w glebach z obszarów nieobjętych bezpośrednią antropopresją. Stwierdzono zawartość żelaza w glebach od 1,06% s.m. do 8,13% s.m. przy zawartości 0,6% s.m. na obszarach kontrolnych. W badanych roślinach wykazano obecność żelaza na poziomie 0,027-0,104% s.m. przy zawartości 0,009% s.m. na obszarach kontrolnych. Kumulacja żelaza w glebach z badanego terenu jest wynikiem długotrwałej działalności przemysłowej (mającej miejsce od roku 1876), opierającej się na produkcji taboru szynowego oraz elementów stalowych.
PL
W artykule przedstawiono multimedialne wizualizacje zagrożeń mechanicznych, w których zainscenizowano zdarzenia wypadkowe związane z występowaniem zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania wybranych maszyn w warsztacie mechanicznym. Gotowe wizualizacje mogą być wykorzystywane, jako narzędzia uzupełniające materiały szkoleniowe z dziedziny bhp w szkoleniu operatorów maszyn, służb bhp oraz pracodawców.
EN
This article presents multimedia visualizations of accidents, where occurrences connected with mechanical threats related to individual machines in a mechanical workshop are staged. Ready visualizations may be used as tools enriching training materials on occupation safety and health, and may be used in training machine operators, OSH services and employers.
PL
Przeprowadzone badania właściwości fizyczno-chemicznych gleby (pozostałość po prażeniu, pH-H2O, pH-KCl, Hh, S, T, V, EC) z terenu przemysłowego wykazało istotne zmiany w odniesieniu do gleb naturalnej genezy. Wyniki badań próbek odbiegały od typowych wartości dla gleb obszarów miejskich. Zanieczyszczenie powierzchniowej warstwy gleby (0-20 cm) zostało wywołane prowadzoną na terenie zakładu działalnością przemysłową oraz powierzchniową depozycją gruzu budowlanego oraz żużlu.
EN
In the paper have been described the chosen physicochemical properties of soil: dry residues after incineration, pH in H2O and KCl, hydrolytic acidity (Hh), base content (S), soil capacity of the exchangeable cations (T), base saturation (V), electric conductivity (EC). Soils from the industrial area showed abnormal results of analyzed properties, different from the typical values for urban soils. Impurities of the soils surface layer (0-20 cm) has been caused by industrial activity and rubble and slages deposition.
PL
Produkcji metali i wyrobów metalowych towarzyszy powstawanie odpadów we wszystkich stanach skupienia, a w tym toksycznych odpadów gazowych i ciekłych, szkodliwych odpadów stałych i półpłynnych oraz emisja pyłów, hałasu i ciepła. Różnorodność gałęzi przemysłu, stosowanych technologii i rozwiązań technicznych wymaga bardzo selektywnego spojrzenia na problematykę unieszkodliwiania odpadów uznawanych za przemysłowe oraz zastosowane metody ich utylizacji. W ciągu ostatniego wieku problem usuwania i unieszkodliwiania odpadów stał się jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska i gospodarki odpadami we wszystkich większych skupiskach ludności. Rozwój społeczno-gospodarczy obok bezspornych korzyści, niesie ze sobą także szereg niekorzystnych problemów cywilizacyjnych. Jednym z nich jest zjawisko gwałtownego przyrostu ilości odpadów komunalnych i przemysłowych. Główną przyczyną powstawania nadmiernej ilości odpadów jest nieracjonalna gospodarka zasobami. W pracy przedstawiono stan gospodarki odpadami z produkcji metali i wyrobów metalowych, sposoby wykorzystania niektórych odpadów takich jak: zgorzelina, żużel granulowany wióry stalowe oraz odpady poszlifierskie oraz oceny efektywności ich zagospodarowania. Z przedstawionych danych dotyczących stanu gospodarki odpadami wynika, iż wzrasta ilość odpadów poddanych odzyskowi natomiast główną metodą ich unieszkodliwiania pozostaje nadal składowanie. Odpady te wykorzystywane są zarówno w celach przemysłowych jak i nieprzemysłowych. Odpady te są wykorzystywane głównie w hutnictwie i przemyśle cementowym, w pracach inżynieryjnych w budownictwie, oraz w pracach rekultywacyjnych.
EN
Production of metal and metal products companions production of various waste as: toxic waste (liquids and gases), harmful solid waste and semi-liquid as well as emission dusts, noise and heat. The variety of branch of industry, the applied technologies technical solutions requires very selective glance on the problem of industrial waste treatment as well as applied methods of their utilization. During the last age, the problem of waste removing and neutralizing stood very important element of environment protection and waste management of all the world. The rapid economic development beside unquestionable advantages, it also creates unfavorable of serious environmental problems. The violent increase of quantity of industrial and municipal wastes is one of them. In this work the state of waste management of metal and metal products production, ways of utilization of selected waste as: scale, granulated slag, steel chips and annealing scale were discussed. In this work, the assessment of effectiveness of these waste utilization was included. The data shows that mining industry is one of the branches of industry which generated the greatest amounts of industrial waste. According to the statistical data, the quantities of waste utilization as secondary materials increased. The data shows also that landfilling is still the cheapest and most common method of industrial waste neutralization in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.