Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strunobeton
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące produkcji belek i dźwigarów strunobetonowych. Elementy te stanowią szeroką grupę prefabrykatów budowlanych stosowanych przy budowie wielkopowierzchniowych hal. Artykuł opisuje m.in. genezę technologii konstrukcji sprężonych, w tym chronologiczny wykaz najważniejszych osiągnięć w zakresie technologii strunobetonu. Dodatkowo opisane zostały podstawowe charakterystyki strunobetonu oraz dokonano przeglądu wybranych belek i dźwigarów strunobetonowych na polskim rynku. Artykuł zawiera również podstawowe wymagania w zakresie betonu i stali stosowanych w konstrukcjach strunobetonowych oraz opis metod produkcji belek i dźwigarów strunobetonowych. Opisane zostały również straty przy naciągu zbrojenia belek i dźwigarów strunobetonowych.
EN
The article presents selected issues concer­ning the production of prestressed concrete beams and girders. These elements constitute a wide group of building prefabricates used in the construction of large area halls. The article presents, among others, the genesis of prestressed concrete elements technology, including a chronological list of the most important achievements in prestressed concrete technology. Moreover, the basic characteristics of prestressed concrete are described and selected beams and girders available on the Polish market are reviewed. The article also includes the basic requirements for concrete and steel used in prestressed concrete structures and a description of the production methods of prestressed concrete beams and girders. Finally, losses in the tension of the reinforcement of prestressed concrete beams and girders are described.
PL
We współczesnym projektowaniu obiektów mostowych betonowych, stalowych, drewnianych czy kompozytowych bardzo często stosuje się prefabrykaty. W praktyce zawodowej, przy projektowaniu przęseł mostowych z prefabrykowanych belek sprężonych strunobetonowych typu T, stosuje się rozwiązania katalogowe, w których belki układane są jedna obok drugiej w rozstawie osiowym równym 0,9 m i zespalane płytą żelbetową. W artykule przedstawiono analizę porównawczą stanów granicznych nośności przęsła mostowego wykonanego z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T w zależności od ich rozstawów osiowych, w świetle normy mostowej PN–85/S–10042 i Eurokodu PN–EN 1992–2:2010. Wykazano, że belki prefabrykowane można rozsunąć osiowo na optymalną odległość 1,35 m przy zachowaniu normowych warunków stanów granicznych nośności. Zwiększenie rozstawu belek prefabrykowanych wpływa korzystnie na koszty całego przedsięwzięcia, obniżając znacznie globalny koszt inwestycji.
EN
In professional practice, when designing bridge span with prefabricated pre–tensioned prestressed concrete T beams, catalog solutions are often used, in which beams are usually laid side by side and joined by reinforced concrete slab. The spacing of beams is rarely used because it results in lowering the ultimate limit states of the bridge structure. The paper presents a comparative analysis of limit states of individual pre–tensioned prestressed concrete T beams depending on different variants of their spacing in bridge span, using standards PN-85/S–10042 and PN–EN 1992–2:2010. It was shown that prefabricated beams can be moved axially to the optimal distance of 1.35 m. while maintaining the standard conditions of ultimate limit states. Increasing the spacing of prefabricated beams has a positive impact on the costs of the entire project, significantly lowering the global investment cost.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy projektowania i wykonywania strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych w aspekcie ich trwałości. Omówiono zróżnicowane wymagania normowe dotyczące minimalnej i maksymalnej otuliny zbrojenia. Przeanalizowano wpływ błędów wykonawczych na trwałość, wytrzymałość i zarysowanie strunobetonowych elementów z betonu wirowanego.
EN
The article presents selected problems of the design and execution of pre-stressed concrete poles and towers considering their durability. Various standard requirements for minimum and maximum concrete cover of reinforcement have been discussed. The influence of manufacturing errors on durability, strength and scratching of prestressed concrete elements from spun concrete is analyzed.
PL
Przyczepność zbrojenia stalowego do betonu jest podstawą prawidłowej pracy konstrukcji żelbetowych oraz strunobetonowych. W stanach granicznych nośności przyczepność jest niezbędna w celu kotwienia zbrojenia oraz wpływa na zdolność obrotu ewentualnych przegubów plastycznych. Ma ona decydujący wpływ na szerokość rozwarcia i rozstawu rys oraz na ugięcia, a zatem decyduje o trwałości konstrukcji. Zależność „naprężenie przyczepności – poślizg” w strunobetonie jest uzależniona przede wszystkim od wytrzymałości i składu betonu, technologii betonowania oraz warunków jego dojrzewania, wielkości otuliny betonowej, rodzaju cięgien sprężających, stanu ich naprężenia, a także metody zwalniania naciągu. Dla poprawy pracy strefy kotwienia cięgien sprężających możliwe jest stosowanie dodatkowego mechanicznego kotwienia strun – takie rozwiązania z powodzeniem stosowane są w produkcji podkładów kolejowych.
EN
Bond stress of steel reinforcement to concrete constitutes the basis for proper analysis of reinforced concrete and prestressed concrete structures. For ultimate limit states the bond stress is necessary to obtain anchorage of reinforcement and it influences the ability to rotate within possible plastic hinges. It affects the crack width and decide the durability of the structure. Relationship “bond stress – slippage” in pre-tensioned concrete structures depends on numerous factors. The most important are: strength and composition of concrete mix, method of concreting and maturity conditions, magnitude of concrete cover, type of prestressing tendons, stress state in tendons and technology of prestress release. Complex stress state in close-to-face zone of the element, caused by transferring the prestressing force to concrete, may result in different damages: bursting, splitting and spalling. In order to improve the behaviour of prestressing tendons in anchorage zone it is possible to apply additional mechanical anchorage devices - such solutions are successfully used in railway sleepers.
PL
Cel: Głównym celem artykułu jest przedstawienie modelu obliczeniowego elementów strunobetonowych poddanych oddziaływaniu obciążeń mechanicznych oraz temperatury pożarowej. W pracy skupiono się na porównaniu wyników obliczeń przeprowadzonych z zastosowaniem różnych podejść do modelowania efektów reologicznych wywołanych oddziaływaniem wysokiej temperatury. Przeanalizowano dwie metody opisu pełzania betonu w niestacjonarnym polu termicznym oraz pełzania stali zbrojeniowej zwykłej i sprężającej: bezpośrednią oraz pośrednią. Zaproponowano prosty sposób wyodrębnienia odkształcenia pełzania ze związków konstytutywnych stali sprężającej rekomendowanych w Eurokodzie 2. Przeprowadzono symulacje obliczeniowe dwóch typów konstrukcji: strunobetonowych płyt stropowych ogrzewanych od spodu oraz strunobetonowych belek ogrzewanych z trzech stron. Metody: W analizie konstrukcji wykorzystano podejście obliczeniowe obejmujące jedno- lub dwuwymiarową analizę termiczną na poziomie przekroju poprzecznego oraz jednowymiarową analizę mechaniczną (element belkowy) na poziomie konstrukcji – model 2Dθ+1DM. Symulacje obliczeniowe uwzględniały zmiany sztywności konstrukcji w wyniku degradacji termicznej parametrów materiałowych oraz rozwoju odkształceń reologicznych z wykorzystaniem podejścia opartego na siecznych sztywnościach. Pola temperatury oraz pola sił mechanicznych obliczono metodą elementów skończonych. Wyniki: Uzyskane wyniki obliczeń porównano z dostępnymi w literaturze rezultatami badań eksperymentalnych. Zaobserwowano, że modele materiału opisujące pełzanie stali w sposób bezpośredni prowadzą do wyników bardziej zgodnych z eksperymentem niż modele typu pośredniego. Analiza wykresów maksymalne ugięcie przęsła – czas trwania pożaru pokazuje, że model stali typu pośredniego prowadzi do bardziej sztywnej odpowiedzi konstrukcji w porównaniu z modelami typu bezpośredniego. Wnioski: Przedstawiona analiza obliczeniowa oparta na siecznej sztywności dobrze odtwarza zachowanie się elementów strunobetonowych w sytuacji jednoczesnego obciążenia mechanicznego i obciążenia wysoką temperaturą. W zakresie deformacji modele pełzania stali zbrojeniowej i sprężającej typu bezpośredniego prowadzą do rezultatów bardziej zgodnych z eksperymentem niż modele opisujące to zjawisko w sposób pośredni. Model pełzania stali typu pośredniego prowadzi do niekonserwatywnego oszacowania odporności ogniowej, jednakże uzyskane przeszacowanie odporności ogniowej nie jest istotne z praktycznego punktu widzenia.
EN
Aim: The main aim of this paper is to present a computational approach to modelling pretensioned concrete structures subjected to mechanical loads and fire temperature. The work focuses on the comparison between results of calculations obtained for explicit and implicit approaches to the modelling of high temperature rheological effects, i.e. transient creep of concrete and creep of reinforcing and prestressing steel. A simple method for the extraction of creep strains from Eurocode 2 stress-strain relations is proposed. Numerical simulations of two types of structures were performed: the pretensioned one-way slab heated from below and pretensioned three-face heated beams. Methods: The presented approach includes one- and two-dimensional thermal analyses at the cross-section level and a one-dimensional mechanical analysis (beam element) at the structural level – 2Dθ+1DM model. The secant stiffness approach was applied in the numerical simulations in order to take into account changes in the stiffness of the structure resulting from the thermal degradation of material parameters and development of rheological deformations. Thermal and mechanical fields were calculated using the finite element method. Results: The results of calculations were compared with the experiments available in the literature. It was observed that a better agreement between calculations and tests was obtained if the creep of steel was modelled using the explicit approach. The analysis of the heating time / maximum deflection diagrams shows that the implicit model of steel leads to a more rigid response of the structure in comparison to the explicit approach. Conclusions: The presented numerical analysis based on the secant stiffness approach is able to reproduce the behaviour of pretensioned concrete elements subjected to mechanical and thermal loads. The explicit high temperature creep models provide results that are in a better agreement with experiments than the outcomes of the implicit approach. The implicit creep model of prestressing steel also overestimates the fire resistance of the analysed structures. It should be noted, however, that this overestimation is not very important from the practical point of view.
6
Content available remote Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej
PL
Trwałość elementów nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem wpływającym na budowę i utrzymanie drogi kolejowej. Stosowanie materiałów bardzo dobrej jakości, sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania dają gwarancję wykonania elementów spełniających wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jakość ma podstawowy wpływ na trwałość elementów nawierzchni kolejowej, co bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania oraz napraw w cyklu życia toru. W artykule szczególną uwagę poświęcono podkładom kolejowym wykonanym z różnego rodzaju materiałów, które są krytycznym punktem nawierzchni. Podkład kolejowy przenosi naciski od szyn i przekazuje je na podsypkę, utrzymuje szyny w odpowiedniej odległości, zapewnia opór poprzeczny oraz podłużny rusztu torowego w podsypce. W artykule przeanalizowano jakość podkładów wykonanych z betonu sprężonego, drewna oraz stali.
EN
The durability of the track elements is an important element which influence on construction and maintenance of the railway track. The use of materials of the highest quality, proven construction solution and manufacturing technology guarantee of the performance of components which fulfil the operational and rail safety requirements. Quality has a fundamental impact on the viability of the railway track components, which directly affects maintenance costs and lifecycle repair. In this article we will focus on the railway sleepers made of different materials, which are a critical point of the track. The track carried loads from the rails to the ballast, keeps the rails at the right gauge, provides resistance: transverse and longitudinal of track in the ballast. The article has analyzed the quality of sleepers made of: prestressed concrete, wood and steel.
7
Content available remote Diagnostyka eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych
PL
W artykule sformułowano zasady dotyczące postępowania w przypadkach stwierdzenia uszkodzeń lub zmiany warunków eksploatacji dźwigarów strunobetonowych. Zawarto również informacje ułatwiające identyfikację eksploatowanych dźwigarów.
EN
The paper describes the rules for procedure with cases of damage or changes in the using conditions of pretensioned concrete roof girders. Information also facilitates the identification of the using girders.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań walcówki wysokowęglowej stosowanej w konstrukcji betonów sprężonych, pod kątem odbioru według wytycznych narzuconych przez firmę Bekaert i ogólnie przyjętych standardów Bekaert’a. W Polsce takich odbiorów walcówki jeszcze się nie stosuje. Natomiast na świecie, dla niektórych wyrobów stalowych wykonywanych z walcówki, standardy te są obowiązkowe. W budownictwie, gdzie wymagane są strunobetony lub kablobetony, badania te są wręcz obowiązkowe.
EN
In this article estimation of quality of rod. Analysis was made according to Bekaert standard in which many of rod characteristics that influenced on quality of finish product are covered. In Poland such wire rods are still not used, but in the world, for some steel products made from wire rod, these standards are mandatory. In the construction industry where concrete string or test cables are mandatory.
PL
We współczesnym budownictwie technologia prefabrykacji betonowej ponownie zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Przyczynia się ona do przyspieszenia procesu budowlanego, poprawy jakości obiektu, optymalnego wykorzystania właściwości poszczególnych materiałów, a także lepiej spełnia ograniczenia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Rozwój betonowego budownictwa prefabrykowanego w najbliższych latach powiązany zapewne będzie z działaniami zmierzającymi do poprawy jakości, przy czym pojęcie „jakości” rozumiane jest nie tylko jako odpowiadająca wysokim standardom jakość materiałów i wykonania, ale również jako komfort korzystania z budynku w całym okresie jego trwałości. Będzie on także powiązany z rozwojem budownictwa o bardzo małym zużyciu energii, postępem w zakresie ochrony akustycznej, a także ochrony przed drganiami. Bez wątpienia, spośród wszystkich dziedzin budownictwa, właśnie obszar prefabrykacji jest jednym z najbardziej otwartych na tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, zarówno w zakresie stosowanych materiałów i akcesoriów, doskonalenia urządzeń produkcyjnych, jak i nowych koncepcji projektowania i wznoszenia obiektów.
EN
Technology of concrete precast re-starts playing an increasingly important role in contemporary construction. It contributes to acceleration of building process, improvement of building quality, optimal usage of the properties of particular materials, as well as it better fits into the constraints related to the broadly understood environmental protection. The development of concrete precast construction in next years will be probably related with actions aimed at improving quality, where "quality" means not only materials and production quality but also as a comfort of the building usage, during its sustainability. It will be also related with development of structures with very low energy consumption, progress in the range of acoustics or vibrations protection. Undoubtedly, from all construction fields, the precast area is one of the most open to the creation and implementation of innovative solutions, both in the range of materials and accessories, which are used, and also in the improvement of production equipment, as well as in the new concepts concerning design and buildings construction.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienie wpływu podatności dźwigarów na nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych. W celu wyznaczenia wartości strumienia sił ścinających, powodujących wystąpienia poziomych naprężeń stycznych τ2 , prowadzona jest analiza teoretyczna w oparciu o autorski model pasmowy konstrukcji zespolonej dźwigar – płyta. Model stanowi, jak dotąd, pierwszą próbę analitycznego uwzględnienia wpływu podatności żeberek płyty oraz warunków oparcia płyt na dźwigarze za pośrednictwem podkładek neoprenowych na zmianę nośności na ścinanie. Zagadnienie to jest zupełnie pominięte w innych modelach obliczeniowych, np. w modelu fib, którego wyniki są również prezentowane.
EN
The paper concentrates on the influence of support flexibility on the shear capacity of prestressed hollow core slabs. In order to determine the value the shear flow, which causes the horizontal shear stresses τ2 , the theoretical analysis was carried out. It was based on the author’s two-beam model for a composite structure. So far the model is the first analytical attempt to take into account the influence of hollow core webs flexibility and support conditions with a neoprene tape on the shear capacity change. The issue is entirely omitted in other design models, e.g. in the fib model, which results are also presented in the paper.
11
Content available remote Żelbetowe i strunobetonowe słupy trakcji kolejowej
PL
W artykule podano ogólną charakterystykę żelbetowych słupów trakcji kolejowej w Polsce. Przedstawiono krajowe strunobetonowe słupy z betonu wirowanego typu ETG i ETGw przeznaczone do budowy konstrukcji wsporczych trakcji kolejowej na żelbetowych fundamentach palowych.
EN
In the paper general description of reinforced concrete columns of railway overhead lines in Poland was given. Domestic pre-tensioned prestressed spun concrete columns of ETG and ETGw type for supporting structures of railway overhead line on reinforced concrete pile foundations were presented.
12
Content available remote Torsion of precast hollow core slabs
EN
Pretensioned hollow core slabs are one of the most widely applied precast elements in the modern building industry all over the world. Due to the possibility of their use under various support or loading conditions, these elements repeatedly work under a complex stress state. Theoretical analysis of the phenomena of the interaction of shear and torsion in the above-mentioned HC elements is presented. The theoretical basis and design regulations of the computational model included in code PN-EN 1168+A3:2011 along with parametrical analysis of that model are demonstrated. The largest experimental research program of hollow-core slabs under shear and torsion conducted thus far is also briefly described – this study was carried out in Finland in 2004 and was the basis for the development and calibration of the numerical computational model formulated in Chalmers University of Technology in Göteborg, Sweden.
PL
Strunobetonowe płyty kanałowe są jednym z najczęściej stosowanych stropowych elementów prefabrykowanych na świecie. Ze względu na możliwość funkcjonowania płyt w różnych warunkach podparcia czy obciążenia niejednokrotnie elementy te pracują w złożonym stanie naprężenia. W artykule przedstawiono analizę teoretyczną zjawiska interakcji skręcania ze ścinaniem poprzecznym w rozważanych elementach. Zaprezentowano podstawy teoretyczne i wytyczne projektowe modelu obliczeniowego zawartego w normie PN-EN 1168+A3:2011 wraz z analizą parametryczną modelu. Skrótowo opisano również największe dotychczas zrealizowane badania doświadczalne ścinanych i skręcanych płyt, zrealizowane w 2004 roku w Finlandii, które posłużyły do opracowania i kalibracji numerycznego modelu obliczeniowego wykonanego w Chalmers University of Technology w Göteborgu.
13
Content available remote System stropów gęstożebrowych z belkami strunobetonowymi
PL
W artykule omówiono system stropów gęstożebrowych o nazwie Rectobeton i Rectolight, w którym zastosowano belki strunobetonowe pozwalające osiągnąć rozpiętość do 10 m. W przypadku stropu rozpiętości do 4,5 m nie jest wymagane stosowanie podpór pośrednich w czasie montażu, co można uznać za jedną z zalet systemu.
EN
The article shows the rib and block slab systems named Rectobeton and Rectolight. In both systems the ribs are pre-stressed which allow to achieve span up to 10 m. For span of 4,5 m the ceiling is not requires the use of intermediate supports during assembly, which is one of the major advantages of the slab design solution.
14
Content available remote Strunobetonowe słupki sadownicze
PL
W artykule przedstawiono konstrukcje i dane techniczne strunobetonowych słupków sadowniczych przeznaczonych do podtrzymywania koron drzewek i siatek przeciwgradowych w sadach. Opisano technologię produkcji słupków na torze naciągowym o długości 64 m. Podano optymalne rozstawy słupków w sadach bez siatek i z siatkami przeciwgradowymi.
EN
The structures and technical data of pre-tensioned concrete poles for fruit culture were presented in the paper. They are applied as supporting structures for trees and anti-hail nets in orchards. The technology of manufacturing on a tension track of length of 64 m was described. Optimumpoles spacing in orchards with and without anti-hail nets was given.
15
Content available remote Fundamenty strunobetonowych wież i słupów wysokich napięć
PL
W artykule przedstawiono stosowane w kraju fundamenty strunobetonowych wież i słupów linii elektroenergetycznych wysokich napięć (WN). Ponadto omówiono połączenie słupów przelotowych i mocnych z fundamentem przez zabetonowanie nasady słupa w fundamencie i przez przykręcenie za pomocą śrub.
EN
In the paper foundations applied in Poland for pre-tensioned prestressed spun concrete electricity poles of high voltage (HV) depending on soil category are presented. Joints of poles and foundations by placing the concrete around the root of pole in foundation and by screwing down with bolts are discussed in details.
16
Content available remote Fundamenty strunobetonowych słupów elektroenergetycznych SN i nn
PL
W artykule przedstawiono konstrukcje żelbetowych płyt i belek służących do wykonywania prefabrykowanych fundamentów strunobetonowych żerdzi wirowanych. Podano przykłady zastosowania tego typu elementów w fundamentach słupów przelotowych i mocnych.
EN
In the paper structures of reinforced concrete plates and beams for executing precast foundations for pre-tensioned spun concrete poles were described. The examples of application of such elements in foundations of through and strengths poles were given.
17
Content available remote Forma do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych
PL
W artykule przedstawiono krajowe doświadczenia zdobyte podczas produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych na torze naciągowym będącym równocześnie formą samonośną. Stalowa forma samonośna o długości nominalnej 64,0 m i szerokości 3,5 m pozwala na produkcję ponad 500 słupków strunobetonowych dziennie.
EN
In the following article, the experience gained in the domestic production line of prestressed concrete posts for orchard plantations are presented. The prestressed concrete posts production runs at the 64 meter long and 3,5 meter width stress benchwhich is also self-supporting batterymould. The production efficiency is over 500 posts per day.
18
Content available remote Badania nośności splotów typu Y1860-S7 w zakotwieniach szczękowych
EN
In the paper selected topics concerning the load-bearing capacity of seven wires splices using in a production of pre-tensioned prestressed concrete elements were presented. On the basis of the own investigations on load-bearing capacity of tension member – anchorage systems and the analysis of anchorages information a few conclusions and guides concerning safety of string tension during production of pre-tensioned prestressed concrete girders were defined.
19
Content available remote Strunobetonowe stropy gęstożebrowe - badania w skali rzeczywistej
PL
W artykule opisane zostały badania doświadczalne gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych, których podstawowymi elementami nośnymi są belki strunobetonowe, wykonywane bez jakiegokolwiek zbrojenia poprzecznego. Odpowiednie zespolenie belek z betonem uzupełniającym gwarantowane jest przez faliste ukształtowanie ich powierzchni górnej. Kompleksowe badania objęły zarówno zagadnienie zespolenia między belką a nadbetonem, jak i pracę płyt badanych w skali rzeczywistej, w schematach statycznych odpowiednich dla zginania i ścinania. W artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych badań, ze szczególnym uwzględnieniem modeli zniszczenia, a także porównanie osiągniętych wartości nośności z obliczeniową nośnością systemu stropowego, wyznaczoną zgodnie z nowowprowadzonymi w Polsce normami europejskimi.
EN
The paper describes the experimental research on beam-and-block floor systems. The test floor system is characterized by pretensioned concrete beams without any shear reinforcement. The composite action between the beams and cast in-situ concrete is guaranteed by the complementary shape of the corrugated top surface. Composite action between the precast beam and cast in situ concrete, as well as the behavior of floor system elements in real scale in the schemes suitable for bending and shear were tested. The article presents results of the research, with particular emphasis on failure models, and compares the values of obtained capacity with the design load capacity of the floor system, calculated according to the newly introduced in Poland European codes.
PL
W pracy podjęto tematykę projektowania na ścinanie elementów strunobetonowych zginanych według norm: PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-B-03264:2002. Przedstawiono sposoby obliczania nośności przekroju na ścinanie, wyznaczania zbrojenia z uwagi na ścinanie oraz warunki jego prawidłowego konstruowania. Opracowano i zamieszczono procedury postępowania przy wymiarowaniu wedle wytycznych przytaczanych norm. Zaprezentowano i przeanalizowano wyniki obliczeń przykładowych elementów stropowych strunobetonowych.
EN
The paper summarizes subject of design for shear of flexural pretensioned elements according to codes: PN-EN 1992-1-1:2008 and PN-B-03264:2002. It is considered how to calculate load capacity of cross section for shear, reinforcement for shear and conditions of its proper construction. Procedures are provided in reference to guidelines of the standards mentioned above. The results of calculations of sample pretensioned ceiling elements are presented and analyzed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.