Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model reologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The drying and humidifying processes of capillary-porous (colloid) bodies occur during the production of various materials for the consumer goods industry, building materials, storage of museum pieces, etc. It is known that the main linkage forms of the moisture and colloid capillary-porous bodies (CCPBs), namely adsorption, capillary condensation and capillary linkage of the free moisture in the cavities of the above bodies, depend on the temperature and relative humidity of drying/humidifying agent. It means that the CCPBs behave in a peculiar way depending on the temperature and humidity fields. The problems of CCPBs drying (or humidifying) process include the issue of the heat and humidity transfer both in the middle of the body and in the boundary layer on the interface of phases “body (object of drying/humidifying process) – environment”. The drying/humidifying intensity is at its maximum when the possibilities of the heat and mass transfer in the boundary layer correspond to the possibilities of moisture and heat moving inside the object of drying/humidifying process. The properties of the CCPB as material possessing specific elastic-viscous properties are described within the framework of O.Y. Ishlinskiy - O.R. Rzhanitsin generalized elastic-viscous body theory. A comparative analysis of the above mentioned CCPB’s properties from the point of view of Zener thermodiffusion theory is conducted. The mechanism of moisture transferring from the CCPBs’ central layers (as object of drying/humidifying process) up to their surfaces is developed. The theoretical researches examined the drying/humidifying phenomena for both the entire volume of the CCPB and three structural directions. It is noted that drying/humidifying of CCPBs is a complicated heat and mass transfer process accompanied by mechanisms of molecular nature determining the kinetics of their running. It is shown that the appropriate equations’ solution of molecular-molar heat and moisture transfer under the appropriate boundary (limit) conditions allows to describe the fields, i.e. the distribution of transfer potentials (the temperature and moisture content in the CCPB as object of drying/humidifying) at any time of the appropriate process. The drying/humidifying curves (“drying/humidifying rate versus CCPB humidity”) and the temperature curves (“CCPB temperatures versus CCPB humidity”) reflect the nature of the drying/humidifying processes. In the framework of the proposed generalized rheological model of CCPB, the residual deformations of bodies for various load types (the time-varying stress applied to the CCPB) is estimated.
2
EN
Skin drug delivery systems are a constant source of interest because of the benefits that they offer to overcome many drawbacks associated with other modes of drug delivery (i.e. oral, intravenous, etc.). Because of the impermeable nature of the skin, designing a suitable drug delivery vehicle that penetrates the skin barrier is challenging. Skin drug delivery can be subdivided into topical and transdermal (Fig.1). In a topical administration the drug is intended to act at skin level, this is indicated for the treatment of skin diseases. The aim of transdermal administration is getting a systemic release and in this case the skin represents a barrier not a target. The availability of drugs or other active substances through the skin depends basically on two consecutive steps: the release of these drugs or substances from vehicle or carrier and their subsequent permeation through the skin. Hence, studies on the specific properties of vehicles or carriers, such as their rheological behaviours, are of great interest in the field of pharmaceutical products. The objective of the present study is to systematically characterize a nonlinear rheological behaviour and flow properties of drugs and drug carriers into topical and transdermal administration. To this aim, one- and threedimensional rheological models are presented, which may be used to describe drug release through the skin and through the extracellular and interstitial matrix structures. Finally, the rheological measurements of some commercial creams and ointments were made.
EN
The main purpose of the work is to present and test the developed web-based tool to identify parameters of rheological equations, whose functionality according to the presented results is comparable to existing desktop applications. The developed web-based application with a user-friendly interface uses selected optimization methods (Powell and Hooke-Jeeves algorithms). Criteria for selecting optimization methods are: robustness and frequent application to identification problems described in literature. Testing the developed application consists of comparing the identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using the developed tool and commercial desktop application, and performing efficiency tests for the analyzed examples of rheological equations and optimization methods. For this purpose, two material models were used: a simple Hollomon’s model and a multi-parameter model used for steel, in which the influence of softening during the dynamic recrystallization is insignificant. The presented software is implemented in technologies such as JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes the efficiency tests successfully.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie i przetestowanie opracowanego narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność – zgodnie z uzyskanymi wynikami – jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane metody optymalizacji (algorytmy Powella oraz Hooke’a-Jeevesa). Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Przetestowanie opracowanej aplikacji polega na porównaniu zidentyfikowanych krzywych naprężenie–odkształcenie, uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i komercyjnej aplikacji desktopowej, oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych dla analizowanych przykładów równań reologicznych i metod optymalizacyjnych. W tym celu posłużono się dwoma modelami materiałowymi: prostym modelem Hollomona i modelem wieloparametrowym, stosowanym dla stali, w którym wpływ zmiękczania podczas rekrystalizacji dynamicznej jest nieznaczny. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w takich technologiach, jak JDK 1.8, Spring Framework czy PrimeFaces, i pomyślnie przechodzi testy wydajności.
EN
The article presents a constitutive model for Shape Memory Alloys (SMA) along with result of dynamic simulations of SMA model. The applications of devices incorporating SMA in civil engineering focus mostly on mitigation of the seismic hazard effects in new-build and historical buildings or improvement of fatigue resilience. The unique properties of SMA, such as shape memory effect and superelasticity give promising results for such applications. The presented model includes additional phenomenon of SMA – internal loops. The paper shows the method of formulation of physical relations of SMA based on special rheological structure, which includes modified Kepes’s model. This rheological element, introduced as dual-phase plasticity body, is given in the context of martensite phase transformation. One of the advantages of such an approach is a possibility of formulation of constitutive relationships as a set of explicit differential equations. The application of the model is demonstrated on example of dynamic simulations of three dimensional finite element subjected to dynamic excitation.
PL
Artykuł przedstawia model konstytutywny stopów z pamięcią kształtu (ang. Shape Memory Alloy – SMA) wraz z wynikami przeprowadzonej analizy dynamicznej. Zastosowanie urządzeń wykorzystujących SMA w dziedzinie inżynierii lądowej skupia się głównie na ograniczeniu skutków odziaływań sejsmicznych w nowo powstających oraz istniejących budynkach, w tym w obiektach historycznych. Odrębnym zagadnieniem, w którym także wykorzystywane są urządzenia z SMA, jest poprawienie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono wybrane możliwości zastosowania urządzeń z SMA w budownictwie. Wykorzystanie SMA do powyższych celów jest możliwe dzięki ich wyjątkowym właściwościom – efektowi pamięci kształtu oraz pseudosprężystości. Prezentowany model konstytutywny uwzględnia także dodatkową właściwość SMA jaką są wewnętrzne pętle histerezy. W artykule przedstawiono metodę formułowania zależności fizycznych SMA na specjalnych strukturach reologicznych wykorzystujących zmodyfikowany model Kepesa (tzw. ciało z dwufazową plastycznością). Definicję tego elementu reologicznego przedstawiono na tle makroskopowego opisu przemian fazowych zachodzących w SMA. Jedną z zalet prezentowanego w artykule podejścia do formułowania zależności fizycznych jest uzyskanie zależności konstytutywnych w postaci jawnych równań różniczkowych. Zastosowanie prezentowanego modelu zostało przedstawione na przykładzie analizy dynamicznej trójwymiarowego elementu skończonego poddanego dynamicznemu wymuszeniu.
5
Content available remote Rheology-based approach of design the dieless drawing processes
EN
Dieless drawing process is based on local heating and simultaneously controlled stretching of the workpiece and allows elongation of the workpiece without using a deforming die. This process is usually used for deformation of wires, tubes and bars. The disadvantage of the dieless drawing process is the unevenness of the product diameter along its length. The present paper shows that unevenness can be substantially reduced by dividing the process into several stages. After each stage complete recrystallization of the material must be guaranteed for restoration of plasticity. The value of the strain in each stage must correspond to the area of intensive hardening on the stress–strain curve of the processed material. Thus, the proposed approach is based on the use of the special features of rheology properties of the material. The proposed approach was validated on the example of laser dieless drawing of magnesium alloy tubes.
PL
W pracy przedstawiono opracowany przez autorów kompleksowy model, umożliwiający przewidywanie końcowej struktury i właściwości mechanicznych odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego. Opracowany model dla stali C45 zawiera modele cząstkowe: reologiczny, rozwoju mikrostruktury i przemian fazowych. W celu otrzymania wymaganych właściwości mechanicznych w odkuwce zastosowano podejście polegające na zwiększeniu początkowej wielkości ziarna austenitu.
EN
The paper presents the application of a complex model developed by the authors allowing for the prediction of the final structure and mechanical properties of forgings for the automotive industry. The complex material model for the C45 steel includes the following partial models: rheological, microstructure development and phase transformations. In order to obtain the required mechanical properties of the forging a strategy aimed at increasing the initial austenite grain size during forging was adopted.
EN
The paper presents an original technique for the numerical modeling of temperature dependent anisotropic viscoelastic properties in finite element codes. The study relates to the use of ANSYS Mechanical Student Products 17.2 code, but also is applicable to the other structural finite element codes. The solved one- and two-dimensional problems illustrate a possibility of an adaptation of the proposed combined-material model to the solution of model problems with a sufficient accuracy in comparison with the developed analytical solutions. An estimation of the performance of the technique shows its applicability to solution of the contact problems of orthotropic viscoelasticity of thin shells including multilayered options. The performed practical application of the method to the contact problem of cylindrical shell prove this point.
EN
On the basis of viscoelastic theory of textile material, the viscoelastic solid model consisting of a spring element and viscous element either in series or parallel is one of the most useful research models to study the mechanical behaviour of fabrics. This paper presents a method to study the bending behaviour of wool/polyester fabrics using a model consisting of the three-element model in parallel with a sliding element on the assumption that the internal frictional moment is a constant during the bending processes. From the needs of practical study, a testing method has been presented to study the bending behaviour of wool/polyester fabrics using a KES-FB3 compression tester. A comparison and analysis of the experimental results and theoretical predictions indicate that the agreement between them is satisfactory.
PL
Lepkosprężysty model bryłowy składający się z elementu sprężystego i elementu lepkiego, w układzie szeregowym lub równoległym, jest jednym z najbardziej użytecznych modeli służącym do badania mechanicznego zachowania się tkanin. W pracy przedstawiono metodę badania zachowania się zginanych tkanin wełniano-poliestrowych za pomocą modelu składającego się z trój-elementowego modelu równoległego z elementem przesuwnym przy założeniu, że wewnętrzny moment tarcia jest stały podczas procesów gięcia. Na podstawie praktycznych badań przedstawiono metodę badania zachowania się gięcia tkanin wełniano-poliestrowych przy użyciu testera kompresji KES-FB3. Stwierdzono zadowalającą zgodność między wynikami eksperymentów a przewidywaniami teoretycznymi.
9
Content available remote Skurcz i pełzanie betonu w ujęciu norm. Cz.1 PN-B 0364:2002, PN-EN 1992-1-1
PL
W pracy przedstawiono i porównano sposoby uwzględniania zjawisk reologicznych w obliczeniach konstrukcji betonowych proponowane przez normy PN-B 03264:2002, PN-EN 1992-1-1 oraz wydaną w 2013 roku "Pre-normę konstrukcji betonowych fib Model Code 2010". Przegląd zilustrowano przykładem liczbowym. W pracy omówiono także podstawowe modele lepkosprężyste i ich przydatność w ocenie zjawisk reologicznych.
PL
Artykuł dotyczy możliwości optymalizacji parametrów procesu kucia metodą obróbki cieplno-plastycznej stali z mikrododatkami Ti i V oraz Ti, Nb i V za pomocą modelowania matematycznego naprężeń uplastyczniających otrzymanych z plastometrycznych prób ściskania na gorąco. Do opisu naprężenia uplastyczniającego wykorzystano model reologiczny zaproponowany przez C.M. Sellarsa. Na podstawie tego modelu przebieg eksperymentalnych i teoretycznych krzywych naprężenie-odkształcenie został zweryfikowany, stosując minimum funkcji celu, dla najdokładniejszego dopasowania analizowanych krzywych badanych stali. W procedurze identyfikacji naprężeń uplastyczniających wyznaczonych na podstawie próby osiowosymetrycznego ściskania na gorąco niezwykle przydatna okazała się metoda analizy odwrotnej. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że przyjęty w pracy model reologiczny wraz z wyznaczonymi metodą analizy odwrotnej współczynnikami opisują w sposób zadowalający wartości naprężenia uplastyczniającego badanych stali.
EN
The article concerns the possibility to optimize the parameters of forging process with the method of thermo-mechanical treatment of steel with microadditions of Ti and V and Ti, Nb and V by means of mathematical modelling of yield stress obtained from conducted plastometric hot compression tests. To describe the yield stress, rheological model proposed by C.M. Sellars was used. Based on this model, the course of experimental and theoretical stress-strain curves has been verified using a minimum of goal function, for the most accurate matching of analyzed curves of investigated steels. In the procedure for identification of yield stresses, determined basing on axisymmetrical hot-compression test, the method of inverse analysis. Obtained results allow to conclude that assumed rheological model along with coefficients, determined with the method of inverse analysis, describe satisfactorily the values of yield stress steels of studied steels.
EN
The load values corresponding to the compressive strength of high-bush blueberry and redcurrant fruits during the compression test between two rigid plates were measured. The changes of coefficient of elasticity and coefficient of viscosity values during the creep and the relaxation tests were studied in the selected interval of time, also direction of load application in relation to the longitudinal axis of fruit was considered. The creep and relaxation tests were carried out with the load of 40% of determined compressive strength of berries. To describe behavior of testing the material rheological standard, Maxwell and Kelvin models as well as experimental models were used. Comparatively small changes of parameter values of assumed empirical models were reported in the course of tests. It may be recognized as characteristic for the investigated material.
PL
Wyznaczano wartości obciążenia odpowiadające wytrzymałości doraźnej podczas testu ściskania pomiędzy dwiema sztywnymi płytami owoców borówki wysokiej i porzeczki czerwonej. Badano zmiany wartości współczynnika sprężystości i współczynnika lepkości w wybranych przedziałach czasowych podczas testu pełzania i relaksacji naprężeń, uwzględniono kierunek przyłożenia obciążenia w stosunku do osi podłużnej owocu. Testy pełzania i relaksacji naprężeń realizowano przy obciążeniu odpowiadającym wartości 40% wyznaczonej wytrzymałości doraźnej. Wykorzystano standardowe oraz eksperymentalne modele reologiczne. Stwierdzono stosunkowo niewielkie zmiany wartości parametrów przyjętych modeli empirycznych z upływem czasu realizacji testu. Na tej podstawie można uznać je jako charakterystyczne dla badanego materiału.
PL
Celem pracy jest opracowanie modelu reologicznego stali wysokomanganowej z aluminium odkształcanej na gorąco. Wykonano badania plastometryczne stali X60MnAl30-9 w temperaturze od 900 do 1150°C z prędkością odkształcenia 0,1÷10 s-1. Przeprowadzono identyfikację parametrów modelu Tegart-Sellars opartego na funkcji zmiennych zewnętrznych, metodą analizy odwrotnej. Opracowany model umożliwił obliczenia parametrów siłowych, w warunkach wielostopniowego odkształcania. Określono mikrostrukturę badanej stali w warunkach ciągłego i wieloetapowego odkształcania.
EN
The aim of the paper is to prepare a rheological model of hot-formed high manganese steel with aluminium. Plastometric tests of steel X60MnAl30-9 were conducted in temperature from 900 to 1150°C with deformation speed of 0.1÷10 s-1. Parameters identification was conducted of Tegart-Sellars model, based on function of external variables with the use of reverse analysis method. Prepared model enabled calculations of force parameters in conditions of multistage deformation. The microstructure of tested steel was also determined in conditions of multistage deformation.
EN
Purpose: The article concerns the possibility to optimize the parameters of forging process with the method of thermo-mechanical treatment of steel with microadditions of Ti and V and Ti, Nb and V by means of mathematical modelling of yield stress obtained from conducted plastometric hot compression tests. Design/methodology/approach: To describe the yield stress, rheological model proposed by C.M. Sellars was used. Based on this model, the course of experimental and theoretical stressstrain curves has been verified using a minimum of goal function, for the most accurate matching of analyzed curves of investigated steels. Numerical calculations with the method of finite element method (FEM) were performed taking into consideration test results of compression of specimens in Gleeble 3800 simulator, in a temperature range of 900-1100°C and at the strain rate of 1-50 s-1. Findings: Rheological model assumed in the study, proposed by C.M. Sellars, describing the yield stress of investigated steels with microadditions as a function of strain, strain rate and temperature, proved to be the proper and effective tool for appropriate adjustment of the course of experimental and theoretical a-s flow curves, determined in plastometric hot compression tests. The best matching accuracy of analyzed curves was determined in the work by minimum value of the goal function, which represented simultaneously the best performance of applied inverse solution of finite element method. It has been found that the best matching accuracy of analyzed a-s curves was obtained for constructional steel containing 0.28% C and microadditions of Nb, Ti and V. Practical implications: Optymalization of yield stress values on the new-developed microalloyed steels by the use of mathematical modelling. Originality/value: Obtained results allow to conclude that assumed rheological model along with coefficients, determined with the method of inverse analysis, describe satisfactorily the values of yield stress steels of studied steels.
14
Content available remote Modelowanie mechanicznego zachowania cieczy używanej w tłumikach drgań
PL
W pracy rozważa się możliwość zastosowania tzw. ułamkowych modeli reologicznych do opisu dynamicznego zachowania cieczy o bardzo dużej lepkości. Ciecz ta jest często stosowana w pasywnych tłumikach drgań. Bierze się pod uwagę ułamkowe modele reologiczne o trzech i czterech parametrach. Posłużono się rezultatami własnych badań w procedurze identyfikacji parametrów modeli. Dyskutuje się wpływ temperatury cieczy i wpływ amplitudy drgań na wartości parametrów modeli. Wykazano, że ułamkowy, trójparametrowy model Maxwella umożliwia wystarczająco dokładny opis dynamicznego zachowania rozpatrywanej cieczy.
EN
In the paper the possibility of using the fractional rheological models to description of dynamic behavior of fluid of high viscosity is discussed. The considered high viscosity fluid is often used in the passive dampers. The fractional rheological models with three and fourth parameters are taken into account. The experimental data taken from our own experiments are used in the identification procedure. The influence of temperature of fluid and the influence of amplitude of vibration on values of model parameters are also presented and discussed. It was found that the fractional Maxwell model with three parameters is able to sufficiently well describe the dynamic behavior of considered fluid.
EN
This paper presents the tests of properties of selected steel grades conducted at higher temperatures. The findings of these mechanical tests are presented herein in graphs and in a table. They allow us to mathematically describe a change in the stress values depending on the change in strain within the plastic range in the tested steel grades. The obtained results may be used for identification of the elasticity modulus and for developing a flow stress model for numerical simulations of the steel continuous casting process.
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości wybranych gatunków stali w podwyższonych temperaturach. Wyniki przeprowadzonych badań wytrzymałościowych zostały przedstawione w pracy na wykresach i w tabeli. Pozwalają one na dokonanie matematycznego opisu wartości odkształcenia w zakresie plastycznym w zależności od zmiany wielkości stanu naprężenia w badanych gatunkach stali. Otrzymane wykresy mogą być użyte do identyfikacji modułu sprężystości i do opracowania modelu naprężenia uplastyczniającego wykorzystywanych w symulacjach numerycznych procesu ciągłego odlewania stali.
PL
Przepompowanie osadów ściekowych w ciągu technologicznym oczyszczalni wymaga znajomości parametrów technicznych, jak również dynamicznych w tym parametrów Teologicznych. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było określenie własności reologicznych osadów ściekowych pochodzących z dolnośląskich oczyszczalni ścieków. Przeprowadzone badania reoiogiczne mogą stanowić podstawę do optymalizacji procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków, biorąc pod uwagę korelację uwodnienia osadu i parametrów Teologicznych.
EN
Pumping of sewage sludge during wastewater treatment technology requires knowledge of the technical parameters as well as dynamic parameters (rheological parameters). The primary objective of the study was to determine the rheological properties of sewage sludge from sewage treatment plants located in Lower Silesia. The rheological properties can provide a basis for optimization of technological processes in sewage treatment plants, taking into account the efect of rheological parameters and the hydration of the sediment.
EN
Distraction Osteogenesis (DO) is a surgical technique used to reconstruct bone defects. To improve the current treatment protocols, the knowledge of the mechanical properties of the bone regenerate is of major interest. The aim of this study, constituting the second part of our paper previously published in Acta of Bioengineering and Biomechanics, was to identify the elastic and viscous properties of bone callus. This is done in the case of a mandibular DO by analyzing the experimental measurements of the forces imposed on bone regenerate by a distraction device. The bone transport forces were evaluated thanks to strain gauges glued on the distraction device. A rheological model describing the callus constitutive behavior was developed and the material constants involved were identified. The time-dependent character of the bone regenerate mechanical behavior was confirmed. The viscous response of the mesenchymal tissue was described by two characteristic times. The first one describing the viscoelastic callus behavior was estimated to be 140 seconds and the second one representing the permanent bone callus lengthening was evaluated to be 5646 seconds. An average value of 0.35 MPa for the regenerate Young’s modulus was deduced. The elastic properties of mesenchymal tissue found are in agreement with the rare data available in the literature.
PL
Na przykładzie stali CP opisano proces budowy kompleksowego modelu matematycznego obejmującego reologię odkształcanego materiału oraz zmiany zachodzące w strukturze austenitu w procesach obróbki plastycznej. Opracowany model matematyczny uwzględnia zależność kinetyki zmian strukturalnych od wielkości początkowego ziarna austenitu, wartości odkształcenia zastępczego i prędkości odkształcenia oraz od temperatury i czasu. Dzięki temu możliwe jest jego implementowanie do programów numerycznych symulujących płynięcie plastyczne materiału i transport ciepła wykorzystujących metodę elementów skończonych. Model matematyczny rozwoju struktury opracowano w oparciu o analizę wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. Modele opracowane w badaniach implementowano w komputerowym systemie wspomagającym projektowanie i realizację półprzemysłowego walcowania na gorąco, zaś wyniki przeprowadzonych symulacji z wykorzystaniem tego systemu przedstawione zostaną w prezentacji Pietrzyka i Raucha [1]. W artykule przedstawiono również możliwości symulacji fizycznej procesu walcowania na gorąco blach z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. Metoda ta pozwala bardzo efektywnie wyznaczyć parametry procesu walcowania dla uzyskania pożądanej struktury blach.
EN
The paper presents development of rheological and microstructural model for evolution of austenite in a multi - phase or Complex Phase (CP) steel subject to thermo-mechanical processing. The model accounts for the effect of prior austenite grain size, effective strain and strain rate, and also temperature and time on the kinetics of microstructural changes and phase transformations. This feature allows its implementation in the numerical models based on FEM for simulation of plastic flow and heat transfer. The microstructure evolution model was developed based upon plastometric tests conducted with Gleeble 3800 simulator. The developed models were implemented into hybrid expert system prepared by Pietrzyk and Rauch to be used for designing hot rolling technology for semi-industrial simulation [1]. The capability of physical simulation using simulator Gleeble 3800 to develop or optimize the parameters of the rolling was also demonstrated in the paper. The method allows the effective determination of the thermo-mechanical processing parameters to achieve the desired microstructure.
PL
Zawieszenia półaktywne i aktywne stosowane w pojazdach samochodowych przyczyniają się znacznie do podniesienia komfortu jazdy jak i bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych elementów sterowanego zawieszenia pojazdu są sterowane tłumiki oraz kontroler elektroniczny pozwalający na dobór sygnałów sterowania tłumikami o zmiennych charakterystykach. Do wyliczenia właściwych wartości sygnałów sterowania wykorzystywane są algorytmy sterowania uwzględniające sygnały z szeregu czujników i bazujące przeważenie na minimalizacji przyjętego kryterium optymalizacji. System zawieszenia częściowo odporny jest na zakłócenie w postaci wybranych uszkodzeń zawieszenia wynikających z intensywnej eksploatacji pojazdu. W wybranych sytuacjach może okazać się niemozliwe wczesne wykrycie tych uszkodzeń, co w konsekwencji może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W ramach niniejszego artykułu zaproponowany został algorytm wykrywania i identyfikacji uszkodzeń w zawieszeniu pojazdu taki jak luz w zawieszeniu pojazdu.
EN
Semi-active and active vehicle suspension systems significantly contribute to improvements of comfort and security. One of the key elements of the controlled vehicle suspension system is a damper controlled by an electronic controller which allows the selection of control signals used to control damper characteristics. In order to calculate the appropriate values of control signals control algorithms are commonly employed. These control algorithms process signals from several sensors and control the suspension systems given an optimality condition (optimization criterion). Moreover, the suspension system is capable of taking into account suspension wear resulting from the intensive use of the vehicle. Under some circumstances an early detection of such wear may not be possible and may, ultimately, lead to accidents, and even the loss of life. In this article, we propose an algorithm which should allow detecting and identifying damage in the suspension of a vehicle such as a backlash in the suspension of the vehicle.
20
Content available Analiza sprężystości suszu owocowego z avocado
PL
Analizowano sprężystość suszonego owocu avocado odwadnianego trzema metodami: konwekcyjnie (SK), sublimacyjnie (SS) oraz techniką kombinowaną: mikrofalową w warunkach obniżonego ciśnienia z konwekcyjnym podsuszaniem (SMK). Stwierdzono większą przydatność analizy sprężystości w oparciu o znormalizowane funkcje relaksacji naprężeń niż na podstawie reologicznego modelu Maxwella. Kombinowana metoda suszenia pozwala uzyskać susz o najwyższej sprężystości. Warunki prowadzenia suszenia poszczególnymi technikami istotnie zmieniają sprężystość produktu. Zmiany temperatury i prędkości przepływu czynnika suszącego podczas suszenia konwekcyjnego oraz sposobu dostarczania ciepła podczas suszenia sublimacyjnego wpływają na sprężystość suszonego avocado.
EN
The analysis concerned avocado dried fruit elasticity dehydrated with three methods: convectional (SK), sublimation (SS) and with a combined technique: microwave in conditions of lowered pressure with a convective drying (SMK). A greater usefulness of the analysis of elasticity based on normalised functions of stresses relaxation than based on Maxwell rheological model was determined. A combined method of drying allowed for obtaining dried fruit of the highest elasticity. Conditions of carrying out drying with particular techniques significantly change the product elasticity. Changes of temperature and speed of the drying factor flow during convective drying and the method of supplying heat during sublimation drying, influence dried avocado elasticity.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.