Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experimental test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zarys badań doświadczalnych całych konstrukcji stalowych kratowych podpór linii elektroenergetycznych, a także wydzielonych sekcji oraz izolowanych elementów z węzłami śrubowymi. Badania elementów i ich połączeń dotyczyły rozciąganych kątowników łączonych jednym ramieniem oraz kształtowników profilowanych na zimno poddanych ściskaniu. Badania były realizowane przez firmę ENPROM i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
EN
This article presents an outline of experimental investigations of entire structures of steel lattice supports of the overhead electrical lines, as well as separate substructures and isolated elements tested together with their bolted end joints. Tension angles connected by one leg and cold-formed sections subjected to compression were considered. The experimental work was carried out by the ENPROM company and the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology as part of the project of the National Centre for Research and Development.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki słupów kompozytowych polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym, a także zaprezentowanie materiałów składowych kompozytu i wybranej technologii produkcji słupów oświetleniowych. Słupy te coraz częściej zastępują słupy wykonane z tradycyjnych materiałów, takich jak stal oraz beton. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych kompozytowych słupów oświetleniowych o wysokości L = 12,0 m. Podczas badania na zginanie oświetleniowe słupy kompozytowe przejęły bezpiecznie minimalne obciążenia graniczne w klasie A dla eksploatacji słupów ze wspornikiem jednostronnym i dwustronnym. Stwierdzono, że słupy ze względu na ugięcie można zaliczyć do 3 klasy według normy PN-EN 40-3-3:2013-06.
EN
The aim of this paper is to introduce the subject of glass fiber reinforced polymer composite poles, to present the composite component materials and the chosen technology for the production of lighting poles. These poles are increasingly replacing poles made of traditional materials such as steel and concrete. This paper presents the results of strength tests of composite lighting poles with height L = 12.0 m. During the bending test, the composite lighting poles safely took the minimum limit loads in class A for the operation of the poles with single-sided and double-sided booms. It was found that the columns due to deflection can be classified as class 3 according to PN-EN 40-3-3:2013-06.
EN
Designing products operating in harsh conditions is a challenging task. Years of experience, developed standards and good practices are crucial in achieving the intended result. The article shows a methodology for designing electronic systems based on the worst-case analysis (WCA) and comparing its outcomes with the experimental verification of an actual circuit through large-scale tests. The analysed diode-based semiconductor circuit is part of a temperature measuring system of industrial application. The objective of the design and analysis process is to achieve a reliable solution, which has all the required functionalities under actual, extreme operating conditions. The preliminary circuit design is developed using ideal components. The truth table, which represents customer requirements, is created to check the correct operation of the system. Simulation software, such as LTSpice, are used as the main tools to verify the correct functioning based on ideal or close-to-real component models. Next, based on the results of computer simulations, the WCA is conducted, considering all extreme (worst) operating environment parameters, such as, among others, ambient temperature or ageing. WCA results were verified through an experimental, large-scale measurement of the real system, with defined forward voltage as a function of the current flowing through the semiconductor at various ambient temperatures.
EN
Initial geometric imperfections are important for simulating local buckling in numerical models. References are found in the technical literature regarding open-section cold formed profiles. This work presents new procedures applied to a robust and closed-section cold formed profile subject to local buckling, and the use of procedures described in the technical literature already successfully used for open section profiles. The difference of this work in relation to the research already carried out is in the type of profile studied, in the mode of failure of the same and in the form of determination of the initial imperfections. The object of study of this work is a closed-section cold formed box profile with a short length when compared with its cross section and with local buckling failure mode. The strategies used in the present work to consider the initial geometric imperfections were to perform the linear stability analysis using the finite element method to obtain the local buckling mode that represents the deformed box profile geometry, to apply a multiplication factor in the displacements, replace the new geometry node coordinates for all profile nodes to induce the local buckling deformation mode, with model validation through experimental testing and the Effective Width Method (MLE) (ABNT NBR 14762 [1]). Finally, using the results of the collapse load of the experimental trial as a basis, it was possible to compare the results obtained by MLE and MEF. Thus, the presentation of this work used a methodology that describes the local buckling behavior and verified the precepts of the existing norms on the subject, combining theoretical and experimental methods, as they bring a better understanding of the structural problem in question.
5
Content available Pilot Tests of a Hybrid Solar Installation
EN
The article is devoted to the study of the efficiency of the structural elements of the solar collector in cloudy conditions with the stabilization of heat transfer due to the use of terrestrial radiation. The study involves experimental verification of theoretically obtained assumptions about the use of terrestrial radiation to improve the efficiency of the solar installation. Proposed a hybrid version of a solar installation using solar and terrestrial radiation. Based on the results of laboratory and field experimental tests, the efficiency of the offered hybrid installation is confirmed, positive results from short-term compensations of decrease in solar irradiation, e.g., due to clouds, are received. In addition to the known characteristics of heat collectors, for a hybrid installation, such a design parameter as the ratio of the heat capacity of the accumulator and the collector seems to be essential. The increase in the indicator characterizes the increase in the time of effective operation in the presence of clouds. The tests showed a significant impact on the operation of the installation of external factors such as the position of the Sun, ambient temperature, wind speed, etc. This will be taken into account in the further justification of the design of the hybrid installation and its parameters.
EN
The paper includes experimental research using the Split Hopkinson Pressure Bar to determine dynamic compression curves and strength dynamic parameters to depend on the strain rate and moisture for silty sand soil samples. Those experiments are oedometric type based in a rigid confining cylinder. Samples of silty sand with fine a fraction content were taken for the study. To ensure sufficiently uniaxial strain of the tested material, the soil samples were placed in properly prepared casings made of duralumin for the needs of the tests. Thanks to the use of measuring strain gauges on the initiating and transmitting bars, as well as the casing, the nature of the loading pulse was obtained, which was then subjected to the process of filtration and data processing to obtain the nature of the incident, reflected and transmitted wave. During the above dynamic experiments with the representative of silty sand soils, it was observed that its dynamic compaction at a high strain rate is different than in the case of the Proctor test. This is due to higher compaction energy, which additionally changes the grain size by destroying the grains in the structure. The paper presents the results of particle size distribution analysis for two different types of soil samples - this type of analysis is unique. Hence experiments should be further continued for such soils with different granulations and various moisture using, for example, Hopkinson measuring bar technique to confirm for other silty sand soils that are often subgrade of various engineering objects.
PL
Artykuł obejmuje edometryczne badania eksperymentalne z wykorzystaniem techniki pręta Hopkinsona do określenia zarówno dynamicznego zachowania jak i zmian struktury dla próbek wybranego ośrodka gruntowego o różnej wilgotności poddanych oddziaływaniu dynamicznemu. Do badania wzięto piasek pylasty (siSa) o zawartości frakcji drobnych fi+fπ = 20,46%. W celu zapewnienia wystąpienia jednoosiowego stanu odkształcenia badanej próbki gruntu umieszczono ją w odpowiednio przygotowanej duraluminiowej osłonie pierścieniowej. Dzięki zastosowaniu tensometrów pomiarowych na prętach inicjującym oraz transmitującym, jak również osłonie zarejestrowano różne impulsy, które następnie poddano procesowi filtracji i obróbki danych, tak aby otrzymać obrazy propagacji sprężystych fal w prętach pomiarowych i w osłonie. Wykorzystując odpowiednie równania oraz zależności zmodyfikowanej metody Kolsky'ego dla trójwymiarowego stanu naprężenia w badanej próbce określono eksperymentalne zależności charakteryzujące zachowanie się próbek gruntu o różnej wilgotności: naprężenie ϭ(t), odkształcenie ε(t) oraz prędkość odkształcenia έ(t) w funkcji czasu. Na tej podstawie uzyskano krzywe ściskania dynamicznego dla różnej wilgotności próbek gruntu pylastego z określonymi wartościami początkowego dynamicznego edometrycznego modułu oraz lokalnych maksymalnych naprężeń plastycznych i odpowiadających im odkształceń. Podczas powyższych eksperymentów dynamicznych z próbkami gruntów typu piasku pylastego zaobserwowano, że jego dynamiczne zagęszczenie przy dużej szybkości odkształcania jest inne niż w przypadku testu Proctora. Wynika to z większej energii zagęszczania, która dodatkowo powoduje zmianę uziarnienia poprzez niszczenie ziaren w strukturze. W pracy przedstawiono wyniki analizy zmian uziarnienia dla dwóch różnych rodzajów próbek gruntu - tego typu analizy są unikalne. W związku z tym należy kontynuować eksperymenty dla takich gruntów o różnych granulacjach i różnej wilgotności, stosując technikę prętów pomiarowych Hopkinsona, w celu potwierdzenia opisanego zjawiska w innych gruntach typu piasku pylastego, które często są podłożem gruntowym dla różnych obiektów inżynieryjnych.
PL
W artykule przywołano dwa znane nieliniowe modele zniszczenia belek drewnianych przy zginaniu. Jeden z nich to model Suensona, w którym naprężenia ściskające w przekroju aproksymuje się za pomocą paraboli, a naprężenia rozciągające mają rozkład liniowy. Drugi to model Thunella, w którym rozkład naprężeń w całym przekroju belki aproksymuje się za pomocą linii łamanej złożonej z odcinków prostych. Na tle tych modeli przedstawiono model, w którym naprężenia w strefie ściskanej aproksymuje się za pomocą wielomianu 4 stopnia. W ramach tych modeli sformułowano związki między wytrzymałościami doraźnymi drewna bez wad na ściskanie, rozciąganie i zginanie oraz oszacowano moment zginający w belce w chwili zniszczenia. Na przykładach wykazano, że model Thunella oraz zaproponowany model nieliniowy 4 stopnia dobrze pasują do danych doświadczalnych i mogą być stosowane w obliczeniach praktycznych.
EN
The article refers to two known nonlinear models of failure of wooden beams in bending. One of them is the Suenson model, in which the compressive stresses in the cross-section are approximated by a parabola, and the tensile stresses have a linear distribution. The second is the Thunell model, in which the stress distribution in the entire cross-section of the beam is approximated by a line composed of straight segments. Against the background of these models, a model has been presented in which the stresses in the compressed zone are approximated by a polynomial function of degree 4. Within these models, it is possible to formulate the relationship between the compression, tensile and bending ultimate strengths of clear wood. It is also possible to estimate the bending moment in the beam at the moment of failure. The examples show that the Thunell model and the proposed nonlinear model of degree 4 fit well with the experimental data and can be used in practical calculations.
PL
W artykule poruszono problem zagospodarowania zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie kruszywa odpadowego do wytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań wybranych właściwości kompozytów drobnokruszywowych o różnej zawartości włókien stalowych. Przeprowadzone badania pozwoliły dobrać taką ilość włókien, przy której fibrokompozyt wykazuje najlepsze właściwości i spełnia wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym. Stwarza to możliwość wykorzystania zalegających hałd piasku odpadowego, rozwiązując tym samym częściowo problem kosztownej rekultywacji terenów wyrobisk kopalnianych.
EN
In the paper a problem of waste sand deposits located in Polish Pomerania region was raised. These deposits an excavation by-product were obtained during the process called aggregate hydroclassification. One of the examples how to resolve this problem is application of waste sand for the production of steel fibre reinforced composites. The authors introduced their tests results based on selected properties of fine aggregate composites containing different fibre volume fractions. The research tests conducted on these type of composites have allowed to choose such a fibre volume fraction, at which fibre composite exhibits the best properties and meets the requirements of construction materials. The results of the research tests could create a good opportunity for the use of the waste sand and could partially solve the problem of expensive reclamation of former mine areas.
PL
W artykule przedstawiono badania nośności na ścinanie płyt z betonu zwykłego oraz lekkiego zbrojonego prętami kompozytowymi GFRP (ang. Glass Fibre Reinforced Polymer), w schemacie czteropunktowego zginania. Wykonano i poddano obciążeniu statycznemu łącznie 7 płyt betonowych o długości 2,8 m, szerokości 1,0 m i grubości 18 cm. Analizowano wpływ takich czynników, jak rodzaj betonu (zwykły, lekki), stopień zbrojenia i jego konfiguracja, obecność zbrojenia górnego a zachowanie się badanych płyt pod obciążeniem oraz ich nośność na ścinanie. Weryfikowano wybrane normowe modele obliczeniowe do określania nośności na ścinanie elementów zbrojonych prętami kompozytowymi. Stwierdzono brak wystarczająco wiarygodnej procedury obliczeniowej do wyznaczania nośności na ścinanie płyt z betonu lekkiego zbrojonego prętami GFRP.
EN
This paper evaluates the shear behaviour of simply supported normal-weight and lightweight concrete slabs reinforced with glass fibre reinforced polymer (GFRP) rebars and subjected to four-point static loading. A total of seven concrete slabs of 2.8 m long, 1.0 m wide and 0.18 m deep, were constructed and tested. Different parameters like type of concrete (normal – and lightweight), reinforcement ratio, reinforcement configuration and the existence of top reinforcement are considered in order to assess their influence on static behaviour and shear strength of concrete slabs. Furthermore several codes and theoretical models applied for predicting shear strength of concrete members reinforced with GFRP rebars have been compared with test results, and the discrepancies and compatibilities have been established and discussed. The lack of code models to predict accurately shear strength of LW concrete slabs reinforced with GFRP has been revealed.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę nowego podejścia do przewidywania zmian ciśnienia podczas wyładowania gazu gaśniczego do pomieszczenia chronionego stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi za pomocą symulacji numerycznych CFD (ang. Computational Fluid Dynamics). Program badawczy składał się z dwóch etapów: pierwszy poświęcony był eksperymentalnym pomiarom zmiany ciśnienia podczas uwolnienia gazu gaśniczego do komory badawczej w skali rzeczywistej (70 m3) z zastosowaniem otworu odciążającego. Drugim etapem było wykonanie symulacji CFD pozwalających wyznaczyć zmiany ciśnienia podczas wyładowania gazu do reprezentowanej numerycznie komory testowej. Oszacowanie poprawności i użyteczności modelu CFD polegało na porównaniu wyników CFD ze standardowymi obliczeniami i pomiarami eksperymentalnymi.
EN
The aim of the article is to investigate and evaluate a new approach for prediction of changes of pressure during gas discharge inside the room protected by fixed gaseous extinguishing system by means of CFD simulations (ang. Computational Fluid Dynamics).The research program consisted of two stages. The first stage was dedicated to the experimental measurements of pressure changes during extinguishing gas discharge into the test chamber in a real scale (70 m3) with use of relief opening. The next step was about performing CFD simulations allowing to determine pressure changes during gas discharge into the numerically represented test chamber. Estimation of the correctness and usefulness of the CFD model was based on a comparison of the CFD results with standard calculations and experimental measurements.
12
Content available Ocena komfortu pieszego na kładkach. Case study
PL
Trend w projektowaniu nowych kładek dla pieszych wymaga, aby były one coraz bardziej „wyszukane” i lekkie. Bardzo często jednak z tego powodu obiekty te mają pierwszą częstotliwość giętną pomostu zbliżoną do wymuszenia chodem pieszego. W niniejszej pracy przedstawiono trzy konstrukcje kładek dla pieszych. Każda z nich znalazła się w innej grupie narażenia na wystąpienie drgań rezonansowych, z uwagi na pierwszą częstotliwość drgań giętnych pomostu. Przeprowadzone badania pokazały, że kładka nad drogą S8, która znajdowała się w wysokiej grupie ryzyka, bez względu na sposób wymuszenia spełnia najwyższy poziom komfortu. W przypadku kładki w Bydgoszczy, która znalazła się w średniej grupie ryzyka, poziomy przyspieszeń były znacznie większe. Przy wymuszeniach synchronicznych zapewniały często tylko minimalny komfort jej użytkownikom. W przypadku kładki w Gdyni, mimo stosunkowo wysokiej wartości częstotliwości drgań własnych i niskiego ryzyka wystąpienia rezonansu, nawet dla bardzo małych grup pieszych, przyspieszenia były na bardzo wysokim poziomie. Kładka w normalnych warunkach eksploatacji zapewnia użytkownikom minimalny komfort. Przy wymuszeniach synchronicznych poziom komfortu jest już jednak nieakceptowalny. Przeprowadzone analizy i badania pokazują, że jednym z kluczowych elementów etapu projektowania jest analiza dynamiczna.
EN
The trend in designing new footbridges requires them to be more slender and light. This is due to the fact that the vibration frequencies of the modern footbridges are often close to the frequencies which are induced by pedestrians. This work presents experimental tests and numerical analysis of three footbridges. Each of them was in a different group of risk of the occurrence of resonance, due to the first bending frequency of the deck. The conducted experimental research showed that the footbridge over the S8 expressway, which was in the risk group, regardless of the way of excitation, fulfilled the highest level of comfort. In the case of the footbridge in Bydgoszcz, which was in the medium risk group, the acceleration levels were much higher. For synchronous excitations, the only minimal comfort level was provided to its users. For the footbridge in Gdynia, despite the relatively high value of frequencies and low resonance risk, even for very small pedestrian groups accelerations were at a very high level. The footbridge exhibited a minimum level of comfort during normal exploitation. However, the level of comfort is unacceptable for synchronous excitations. The conducted numerical analyzes and experimental test show that one of the key elements at the design stage is dynamic analysis.
PL
Badania konstrukcji zespolonych typu blacha stalowa-beton, nie mają długiej tradycji. Są one z jednej strony modyfikacją klasycznych konstrukcji zespolonych typu stal-beton, a z drugiej kontynuatorem konstrukcji Möllera, stosowanych już pod koniec XIX wieku. Pewne podobieństwo występuje, między analizowanymi konstrukcjami a elementami żelbetowymi wzmacnianymi zespolonymi z nimi blachami stalowymi lub taśmami kompozytowymi. Rozwiązania te stosuje się przy wzmacnianiu belek żelbetowych. Krótki okres stosowania belek zespolonych typu blacha stalowa-beton sprawia, że wiele problemów - nawet natury podstawowej - jest jeszcze do rozwiązania. Dotyczy to także nośności przy obciążeniach doraźnych, a także ugięć i zarysowania oraz wpływu skurczu i pełzania betonu. W obliczeniach praktycznych nie uwzględnia się parametru czasu (obciążenia długotrwałe), a także odkształceń skurczowych betonu i jego pełzania. Celem pracy jest podanie rozwiązania teoretycznego, dotyczącego nośności na zginanie elementów zespolonych typu blacha stalowa-beton oraz przeprowadzenie analizy wpływu wybranych parametrów na tę nośność. Zakres pracy obejmuje podanie stosownych wzorów z uwzględnieniem specyfiki analizowanych belek. W analizie podanych rozwiązań wzięto pod uwagę geometrię przekroju poprzecznego belek oraz cechy mechaniczne materiałów składowych.
EN
The aim of the paper was to assess the bending strength of steel plate - concrete composite members, based on an experimental study performed by the authors together with theoretical and numerical analyses. The values of the mechanical parameters of the materials the beams were made from were adopted on the basis of the tests results. The proposed solutions have been verified by experiment. For this purpose the results of tests performed by the authors and other researchers have been used. The former ones are original, and the way of their presentation makes them applicable by other researchers. Following the results it can be stated that with respect to bending strengths from the experimental study the results obtained from the theoretical analysis are underestimated 6,6 % on average. The results based on the numerical analysis, on the other hand, are overestimated by - 7,5 % on average. The results of the theoretical and numerical analyses indicate that the interface slip between the steel plate and concrete part affect the bending strength of steel plate-concrete composite beams only slightly (about 2% on average).
EN
The aim of the work was the experimental and theoretical evaluation of the influence of the most important parameters determining the holding torque of a thin-walled bearing shell inside a housing bore of a connecting rod. The main investigated parameters were defined by authors experience in this field. In the first stage of research, a special test stand was designed in order to allow measuring the real values of the friction torque for different variants of bearing shell geometries and assembly conditions, additionally analysing the influence of the locking lip. Subsequently, theoretical computer-assisted FEM simulations were performed.
PL
Celem pracy było doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie wpływu najważniejszych parametrów wpływających na wartość momentu utwierdzenia cienkościennej panewki w gnieździe korbowodowym. W pierwszym etapie pracy zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, na którym pomierzono rzeczywiste wartości momentów utwierdzenia dla różnych wariantów wykonania i montażu panewek w gnieździe, analizując również wpływ zaczepu. Następnie przeprowadzono badania teoretyczne z wykorzystaniem symulacji komputerowej MES.
15
Content available Badania ceglanych sklepień koszowych
PL
Przeprowadzono analizę efektywności zastosowania siatek FRCM we wzmacnianiu ceglanych sklepień koszowych. Wykonano badania doświadczalne oraz numeryczne. Opracowano monogramy ułatwiające analizę efektu wzmocnienia siatkami FRP.
EN
Reinforcing of masonry bucket vaults with FRCM was analysed. Experimental and numerical tests were made. Monograms of effect of using FRCM mats were provided.
PL
W artykule omówiono sposoby wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych za pomocą materiałów kompozytowych. Wskazano główne przyczyny wykonywania wzmocnień i podano podstawowe informacje o wzmocnieniach kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer). Przedstawiono też przykłady badań i realizacji wzmocnień z wykorzystaniem materiałów kompozytowych oraz wybrane metody szacowania nośności wzmacnianych elementów. Omówiono wyniki badań własnych dotyczące stosowania taśm CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) do wzmacniania zginanych belek z drewna litego w obiektach zabytkowych.
EN
The article describes methods of strengthening structural timber elements using composite materials. The main reasons for strengthening are presented. The basic information about FRP (Fiber Reinforced Polymer) is provided. The article presents examples of tests and reinforcements with composite materials. Chosen methods of assessing the strength of reinforced elements are described. The authors present the results of their tests concerning the usage of CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) tapes for reinforcing bent solid timber beams in historical buildings.
17
Content available remote Zakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR
PL
W artykule przedstawiono założenia obliczeniowe zawarte w normach oraz przepisach SIA 166, fib Bulletin 14, TR55, CNR-DT 200/2004 i stosowane przy analizie nośności zakotwień przyczepnościowych w elementach żelbetowych wzmacnianych techniką EBR. Wyznaczone na ich podstawie wartości sił i odkształceń kompozytu w strefie zakotwienia porównano z wynikami badań elementów wykonanych ze słabego betonu (fc, cube ≈ 20 MPa) i wzmocnionych taśmą CFRP. Przeprowadzona analiza założeń obliczeniowych pokazała, że przedstawiane w wytycznych projektowych założenia obliczeniowe nie są w pełni poprawne dla rzeczywistych konstrukcji wykonanych z betonów niskiej wytrzymałości. Opracowane na podstawie wydzielonych fragmentów belek modele badawcze zakotwień i wynikające z nich typy zniszczenia elementów wzmocnionych przy użyciu materiałów kompozytowych nie odzwierciedlają pracy elementu w strefie zakotwienia.
EN
The paper presents calculation assumptions contained in the standards and regulations of SIA 166, fib Bulletin 14, TR55, CNR-DT 200/2004 and used in the analysis of the load capacity of bond anchorages in reinforced concrete elements strengthened by the EBR technique. The forces and strains values of the composite in the anchorage zone determined on their basis were compared with the results of tests of elements made of weak concrete (fc,cube ≈ 20MPa) and reinforced with single CFRP tape. The analysis of equations used to determine anchorage strength and active bond length showed that the calculation assumptions presented in the guidelines are not fully correct for real constructions made of low-strength concrete. The test models of bond anchorages developed on the basis of separated sections of beams and the subsequent types of damage of strengthened elements with composite materials do not reflect the actions of the anchorage zone.
EN
Experimental tests of steel unstiffened double side bolted end-plate joints have been presented. The main aim of the conducted tests was to check the behavior of joints in an accidental situation and possibility of creating secondary mechanism, i.e. catenary action in the scenario of column loss. Two types of end plate joints were tested: flush end-plate (FP) and extended end-plate (EP) with different thickness and different number of bolt rows in each. The tests were carried out on an isolated cross beam-column-beam type system until joint failure. During tests the available moment resistance and rotation capacity of bending joints and also values of tension forces in the beam were determined. The joints with extended end-plate have demonstrated higher bending and rotational capacity than flush end-plate. Significant deformation of column flanges, web and end plate were observed. The fracture of bolts was the failure mode of joints. Obtained results of axial force values in beam exceeded standard requirement what confirmed that the joints with unstiffened web column, flush or extended end-plate possess the ability of development the catenary action.
PL
W artykule przedstawiono badania doświadczalne śrubowych doczołowych nieużebrowanych węzłów obustronnych. Głównym celem badań było sprawdzenie możliwości utworzenia mechanizmu wtórnego, tzw. akcji cięgnowej w scenariuszu utraty słupa. Badaniu poddano dwa typy wezłów doczołowych: z blachą wpuszczoną (FP) i z blachą wystającą (EP) o różnej grubości oraz różnej liczbie rzędów śrub. Badania wykonano na wyizolowanym układzie krzyżowym belka-słup-belka do momentu zniszczenia połączenia. Wynikiem badań było określenie nośności połączeń przy zginaniu, ustalenie zdolności do obrotu tego typu połączeń oraz ustalenie wartości sił rozciągających w belkach. Połączenia z blachą wystającą wykazały większą nośność na zginanie oraz zdolność do obrotu niż węzły z blachą wpuszczoną. Miejscami znacznych odkształceń węzła były pasy i środnik słupa oraz blacha czołowa. Modelem zniszczenia węzłów było zerwanie śrub. Uzyskane w badaniach wartości siły osiowej w belkach przekroczyły wartości normowe, co potwierdza, że połączenia z nieużebrowanym środnikiem słupa, z blachą wpuszczoną lub blachą wystającą posiadają zdolność rozwoju akcji cięgnowej.
PL
Przedstawiono mechanizmy zniszczenia belek na ścinanie. Celem badań było określenie wpływu zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie oraz odkształcalność belek. Program obejmował siedem belek o przekroju teowym. Zastosowano trzy stopnie zbrojenia belek: 1,0; 1,4 oraz 1,8%. Do analizy rozwoju zarysowania zastosowano system cyfrowej korelacji obrazów.
EN
Mechanisms of shear failure are presented in the paper. The aim of the research was to investigate the influence of longitudinal reinforcement on the shear capacity and beams deformability. The test program consisted of seven T-section beams. Three reinforcement ratios were applied: 1.0; 1.4 and 1.8%. The digital image correlation system was used to analyse crack development.
EN
Two fundamental challenges in investigation of nonlinear behavior of cantilever beam are the reliability of developed theory in facing with the reality and selecting the proper assumptions for solving the theory-provided equation. In this study, one of the most applicable theory and assumption for analyzing the nonlinear behavior of the cantilever beam is examined analytically and experimentally. The theory is concerned with the slender inextensible cantilever beam with large deformation nonlinearity, and the assumption is using the first-mode discretization in dealing with the partial differential equation provided by the theory. In the analytical study, firstly the equation of motion is derived based on the theory of large deformable inextensible beam. Then, the partial differential equation of motion is discretized using the Galerkin method via the assumption of the first mode. An exact solution to the obtained nonlinear ordinary differential equation is developed, because the available semi analytical and approximated methods, due to their limitations, are not always sufficiently reliable. Finally, an experiment set-up is developed to measure the nonlinear frequency of oscillations of an aluminum beam within a domain of initial displacement. The results show that the proposed analytical method has excellent convergence with experimental data.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.