Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana koncepcja systemu wspomagającego koordynację działań ratowniczych przy katastrofie kolejowej. Zostaną w nim przedstawione: koncepcja systemu powiadamiania o wypadku, charakterystyka systemu oraz korzyści wynikające z wdrożenia i eksploatacji takiego systemu.
EN
The article presents the concepts of the system supporting the coordination of rescue operations at the crash train (System Support of Rescue Services - SSRS). Next is presented the concept of system notification about the accident, the structure and functionality of the system and benefits arising from the implementation and operation of such a system. The system is based on the use of wireless data transmission.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6225--6235, CD 2
PL
W procesie bezpiecznego sterowania ruchem wymagane jest stosowanie systemów, które gwarantują detekcję i lokalizację pociągów na linii kolejowej. Aktualnie eksploatowane systemy SRK pozwalają na prowadzenie ruchu kolejowego w „odstępie drogi”,co pozwala na zapewnieniebezpiecznego odstępu pomiędzy pociągami na szlaku a informacje przekazywane są maszyniście w postaci odpowiednich obrazów świetlnych na sygnalizatorach. Kolejnym krokiem standaryzacji i unifikacji systemów bezpiecznej kontroli jazdy pociągu jest wprowadzanie zawansowanych systemów sygnalizacji kabinowej realizujących określone funkcje takie jak, przekazywanie informacji i kontrola działań maszynisty w celu wyeliminowania niejednoznaczności interpretacji sygnałów. W artykule autorzy podejmują zagadnienie wpływu wyposażenia technicznego pojazdu na wydajność i płynność ruchu kolejowego. W tym celu została przeprowadzona analiza probabilistyczna wykorzystująca modelowanie matematyczne z wykorzystaniem jednorodnych, stacjonarnych i ergodycznych procesów Markowa.
EN
In the process of traffic control required the use of systems that guarantee detection and location of trains on the railway line. Currently used CCS systems allows to railway traffic control on the "fix block distance rule" which allows to ensure the safe distance between trains on the railway line and the information’s for driver are provided by signal lights. The next step in standardization and unification of train control command systems is the implementation of advanced cab signaling systems which provides specific functions, such as providing information and control of driver actions in order to eliminate the ambiguity of interpretation of the signal lights. In this paper the authors take the issue of the effect of train equipment on efficiency and traffic flow. For this purpose, probabilistic analysis was made using mathematical modeling based on homogeneous, stationary and ergodic Markov processes.
EN
This paper presented the concept of an additional warning system for unguarded level crossings D category, based on the use of public open data transmission standards. In order to assess the impact of this additional warning system on traffic safety, the safety analysis with the use of Markov model was performed. In order to assess the possibility of building such an additional warning system, the functional analysis of sample system configuration (based on typical elements) was performed. Using Windchill Quality Solution software, the functional analysis based on the FTA method was performed, and ready ratio and MTBF parameters of the system were calculated.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu dodatkowego ostrzegania kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych kategorii D opartego o wykorzystanie publicznych otwartych systemów transmisji danych. Dla systemu takiego przeprowadzona została analiza bezpieczeństwa z wykorzystaniem procesów Markowa w celu oszacowania wpływu proponowanego dodatkowego systemu ostrzegania na bezpieczeństwo ruchu pojazdów. W celu oszacowania możliwości budowy takiego systemu dokonano analizy funkcjonalnej dla przykładowej konfiguracji systemu zbudowanej z ogólnodostępnych na rynku typowych elementów (modułów). Analiza funkcjonalna oparta została o metodę FTA a do wyliczenia współczynnika gotowości oraz parametrów MTBF systemu wykorzystano oprogramowanie Windchill Quality Solutions.
PL
Metody zapewnienia bezpiecznej transmisji danych w systemach automatyki kolejowej są uwarunkowane dokumentami normatywnymi. W artykule przybliżono powody utraty telegramów oraz metody zapobiegania ryzyku ich utraty. Przedstawiono zagadnienia dotyczące zagrożeń i środków zaradczych zwiększających bezpieczeństwo w systemach transmisji w srk poprzez zaprezentowanie szeregu możliwości realizacji metod zabezpieczania kryptograficznego transmitowanych danych (AES w trybie CWC) określając efektywność czasową przetwarzania telegramów.
EN
Methods of achieving a secure communication in railway signalling systems are based on specific normative documents. This paper discusses typical dangers for communication process and appropriate countermeasures as identified by railway technical norms. The emphasis is put on various cryptographic security methods. An example of suitable cryptographic algorithm, AES in CWC mode is given along with an analysis of it’s time efficiency as confronted with a few alternative approaches.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące oprogramowania - SYM_POC wykorzystanego przez autorów w celu przeprowadzenia badań symulacyjnych zdolności przepustowej linii kolejowej. Analiza prowadzona została dla rzeczywistego fragmentu linii kolejowej (linia CMK odcinek Psary – Góra Włodowska). Uzyskane wyniki symulacji porównane zostały z rzeczywistymi parametrami linii obliczonymi analitycznie. Otrzymane wyniki symulacji potwierdziły własności użytkowe oprogramowania oraz wiarygodność uzyskanych wyników symulacji.
EN
The paper presents basic information about the software SYM_POC used by the authors to carry out simulation studies the capacity of the railway line. The analysis was done for the existing of the railway line (CMK Psary – Góra Włodowska). The results of the simulation were compared to the actual parameters of the line calculated analytically. The obtained results confirmed the useful properties of simulation software and the reliability of the results of the simulation.
PL
Systemy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kat. B i C pracują w pełni automatycznym trybie bez udziału człowieka. Oznacza to, że mogą być zdalnie kontrolowane z najbliższego posterunku ruchu lub lokalnego centrum sterowania. Do niedawna systemy ssp mogły obsługiwać przejazdy gdzie liczba torów nie przekraczała dwóch (w określonych przypadkach dwa tory główne zasadnicze i jeden tor bocznicowy), obecnie po zmianach wprowadzonych w wewnętrznych regulacjach PKP Polskie Linie Kolejowe możliwe jest stosowanie samoczynnych sygnalizacji przejazdowych na przejazdach przecinających trzy tory, oczywiście w określonych warunkach. W artykule przedstawiono analizę parametrów związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem systemów ssp w konfiguracji pracy urządzeń na trzech i czterech torach.
EN
The level crossing systems (lcs) at railway crossings category B and C are operating in fully automatic mode, without human intervention. This means that can be remotely controlled from the nearest signal box or traffic control center. Until recently lcs systems could operate railway crossings where the number of railroad tracks does not exceed two (in some cases, two main tracks and one subsidiary track). Nowadays after the changes made to the internal regulations of PKP Polish Railway Lines, is possible to use the level crossing systems at the railway level crossing with a three railway tracks, under certain conditions, of course. This paper presents an analysis of the parameters related to the reliability and safety of lcs systems in configuration of devices on three and four tracks.
PL
W artykule autorzy na przykładzie systemu dodatkowego systemu ostrzegania kierowców na przejazdach kolejowych niestrzeżonych, przedstawili problem skutecznego przekazywania informacji do pojazdu (samochodu) w aspekcie skuteczności i zasięgu działania takiego systemu. W tym celu autorzy wykonali, przy wykorzystaniu symulatora NS-2 oraz na zaimplementowanych w środowisku Matlab/Simulink modelach symulacyjnych, badania symulacyjne dla różnych typów kanałów transmisji. Uzyskane wyniki symulacji potwierdziły możliwość skutecznego dostarczenia do pojazdu informacji zbliżającym się pociągu, dla zakładanego w systemie dodatkowego ostrzegania zasięgu oddziaływania 500m.
EN
In the paper the authors, on the example of the additional warning system at unguarded level crossings, presented the problem of efficient provide information to the vehicle (car) in terms of effectiveness and range of operation of such a system. For this purpose, the authors performed, using a simulator NS-2 and implemented Matlab/Simulink simulation models, simulation studies for different types of transmission channels. The results of simulation confirmed the possibility of effective delivery of the vehicle on the approaching train, the expected additional warning system impact range 500m.
PL
W artykule autorzy podjęli problem poprawy bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych typu D. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie systemu dodatkowego ostrzegania wykorzystującego do przekazywania informacji do pojazdu sieci sensorowe oraz systemu publicznej transmisji danych. Przeprowadzone z wykorzystaniem procesów stochastycznych, analizy wpływu opóźnień w transmisji telegramów do pojazdów, wykazały, iż opóźnienia te nie mają wpływy na skuteczne dostarczenie informacji o zbliżających się pociągu do pojazdu.
EN
In this paper the authors have a problem improving safety at unguarded railway level crossings D-type. Solution to this problem is to use an additional warning system based on the transmission of information to the vehicle sensor networks and the system of public data. Carried out with the use of stochastic processes, analysis of the impact of delays in the transmission of telegrams to the vehicle, showed that these delays do not have influence on the effective delivery of information about the upcoming train to the vehicle.
9
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu dodatkowego ostrzegania kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych kategorii D opartego o wykorzystanie publicznych otwartych systemów transmisji danych. Dla systemu takiego przeprowadzona została analiza bezpieczeństwa z wykorzystaniem procesów Markowa w celu oszacowania wpływu proponowanego dodatkowego systemu ostrzegania na bezpieczeństwo ruchu pojazdów. W celu oszacowania możliwości budowy takiego systemu dokonano analizy funkcjonalnej dla przykładowej konfiguracji systemu zbudowanej z ogólnodostępnych na rynku typowych elementów (modułów). Analiza funkcjonalna oparta została o metodę FTA, a do wyliczenia współczynnika gotowości oraz parametrów MTBF systemu wykorzystano oprogramowanie Windchill Quality Solutions.
EN
This paper presented the concept of an additional warning system for unguarded level crossings D category, based on the use public open data transmission standards. In order to assess the impact of this additional warning system for traffic safety was performed the safety analysis with the use on Markov models. In order to assess the possibility of building such an additional warning system, was performed the functionality analysis for sample system configuration (based on available on the market of typical elements). The functional analysis based on the FTA method, ready ratio and MTBF parameters of the system was performed used Windchill Quality Solution software.
PL
W pracy przedstawiono komputerowe wspomaganie analizy bezpieczeństwa na każdym etapie życia systemu sterowania ruchem kolejowym: projektowania, testowania i eksploatacji. Dotyczy to szacowania niezawodności systemów nowoprojektowanych, aktualnie produkowanych oraz tych eksploatowanych od co najmniej kilku lat. Pokazano możliwość stosowania komputerowego wspomagania analizy wystąpienia sytuacji krytycznych metodą FTA, szacowanie prawdopodobieństwa takich zdarzeń, czy weryfikację oszacowanych wartości metodą symulacji komputerowej. Artykuł jest podsumowaniem prac naukowo badawczych prowadzonych w Zakładzie Elektroniki i Diagnostyki na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu.
EN
The paper deals with computer support of safety analysis of railway control system corresponding to each stage of its life cycle, especially design, testing and maintenance. It is related to the reliability estimation of actually designed, manufactured or exploited from several years railway control systems. But is possible to analyze with computer support the occurrence of critical situations using FTA method, estimation of probability connected with such situations and verification of obtained results using simulation methods. The paper is final report of research works realized in Electronics&Diagnostics Department in Faculty of Transport and Electrical Engineering UTH in Radom.
11
Content available remote Computer aided safety analysis of railway control systems
EN
The paper deals with computer support of safety analysis of railway control system corresponding to each stage of its life cycle, especially design, testing and maintenance. It is related to the reliability estimation of actually designed, manufactured or exploited from several years railway control systems. But is possible to analyze with computer support the occurrence of critical situations using FTA method, estimation of probability connected with such situations and verification of obtained results using simulation methods. The paper is final report of research works realized in Electronics&Diagnostics Department in Faculty of Transport and Electrical Engineering UTH in Radom.
PL
W pracy przedstawiono komputerowe wspomaganie analizy bezpieczeństwa na każdym etapie życia systemu sterowania ruchem kolejowym: projektowania, testowania i eksploatacji. Dotyczy to szacowania niezawodności systemów nowoprojektowanych, aktualnie produkowanych oraz tych eksploatowanych od co najmniej kilku lat. Pokazano możliwość stosowania komputerowego wspomagania analizy wystąpienia sytuacji krytycznych metodą FTA, szacowanie prawdopodobieństwa takich zdarzeń, czy weryfikację oszacowanych wartości metodą symulacji komputerowej. Artykuł jest podsumowaniem prac naukowo badawczych prowadzonych w Zakładzie Elektroniki i Diagnostyki na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu.
EN
The paper deals with assumptions for an open transmission in railway control applications ensuring the SIL4 safety integrity level. Using the public transmission standards, especially the wireless transmission (including radio access to Internet) requires the appropriate protection to ensure the data integrity (protection against fault and lost of transmission) and encoding (protection against unauthorized access). The estimated this way the THR values, even for single transmission channel does not differ for fault level of computer hardware in redundant structures. The theoretical results are compared with experimental tests of polish railway automation systems.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z podniesieniem bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych poprzez zastosowanie dodatkowego systemu ostrzegania kierowców w oparciu o publiczne standardy transmisji bezprzewodowej. Przeprowadzone analizy matematyczne opracowanych w tym celu modeli oparto na procesach Markowa, a otrzymane wyniki badań symulacyjnych potwierdzają zasadność takiego rozwiązania
EN
The paper deals with problems of increasing the safety of unguarded cross level intersections through application of additional warning system for drivers based on public wireless transmission standards. The results of mathematical analyses and simulation tests elaborated in Markov process models confirm the advantage of such solution.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania związane z wdrożeniem systemów transmisji otwartej w wybranych systemach sterowania ruchem kolejowym. Obowiązująca w UE norma PN-EN50159-2 dopuszcza możliwość stosowania bezprzewodowych standardów transmisji pod warunkiem, że zapewniony jest ten sam poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa, co w dotychczasowych realizacjach wykorzystujących transmisję kablową. W pracy omówiono sposoby realizacji bezpiecznej transmisji opartej na zaleceniach wspomnianej normy oraz przykłady realizacji takiej transmisji na potrzeby kolejnictwa polskiego.
EN
The article presents the conditions to implementation of the open transmission systems in selected railway control systems. Existing EU standard PN-EN50159-2 allows the use of wireless transmission standards, with respect to condition that the same level of functionality and security may be assured in comparison to cable transmission. The paper discusses how to implement secure transmission based on the recommended standard to Polish railways requirements.
EN
The paper deals with functional and safety analysis of transmission in railway control systems, especially fail-safe applications (Line Block System, Dispatcher/Interlocking, Cross Level Protection and monitoring remote control). An analysis of the data structure is presented with recommended protection mechanisms to determine the indexes of time used for safety proof. The typical standards used in safety transmission systems are A0-A1 (with additional data - e.g. time stamps and safety code- -CRC), B0 (enciphered message containing user data, non-cryptographic safety code and additional data) and B1 (with additional data, non-cryptographic safety code, and cryptographic code). These methods correspond to the existing standards (EN-PN 50159-2, EN PN 50 129, EN PN 50126) and are recommended for safety transmission analysis in new railway control systems with public wireless transmission.
PL
W artykule przedstawiono model niestrzeżonego przejazdu kolejowego wyposażonego w dodatkowy system ostrzegania kierowców. Zaproponowano publiczne standardy WSN, Wi-Fi i WiMax do przekazywania informacji użytkownikom ruchu drogowego o zbliżającym się pociągu. W pracy pokazano jak bezprzewodowa transmisja danych oparta na sieciach publicznych może istotnie podnieść poziom bezpieczeństwa przyszłych systemów sterowania ruchem kolejowym.
EN
The article presents the model of unguarded railway crossing equipped with an additional system warning drivers. Proposed public standards, WSN Wi-Fi and WiMax provide additional information to users about train. The aim of the study is to show how wireless data transmission in public networks can significantly improve the safety of future railway traffic control systems.
PL
W pracy przedstawiono wpływ technologii informacyjnych - bezprzewodowych systemów transmisji danych na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zaproponowano publiczne standardy WSN, Wi-Fi i WiMax do przekazywania informacji dla użytkowników samochodów o stanie przejazdu oraz informacje dla centrum sterowania o niesprawności systemów sygnalizacji na przejazdach kolejowych.
EN
The paper deals with influence of new information technologies to safety of cross level protection systems. The proposed new public standards (WSN, Wi-Fi, WiMax) to transfer the information about train in cross level area. The applied simulation method confirms the assumption of Markov models used to safety estimation.
PL
Praca dotyczy realizacji Projektu Badawczego PBZ 7/2/2006, którego celem jest opracowanie modelu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu jako narzędzia do podejmowania właściwych decyzji dotyczących budowy i rozwoju infrastruktury, oraz środków transportu. Przedstawiono próbę integracji systemów bezpieczeństwa transportu kolejowego i transportu drogowego na przykładzie skrzyżowania linii kolejowej z drogą kołową wyposażonego w samoczynną sygnalizację kolejową. Dokonano analizy bezpieczeństwa metodami stosowanymi w transporcie kolejowym i transporcie drogowym. Zaproponowano metody poprawy bezpieczeństwa oparte na nowych technologiach informacyjnych wprowadzanych zarówno w ruchu kolejowym jak i drogowym.
EN
The paper deals with implementation of Research Grant PBZ 7/2/2006 connected with introduction of integrated safety system for land transport as a support for planning and decision of infrastructure development and transportation means. The attempt to integration of safety systems of railway and road transport is presented corresponding to cross level protection system. The applied safety analysis is typical both for railway and road transport systems. The proposed methods of safety enforcement are related to new information technologies introduced actually in railway and road transport.
PL
Wprowadzenie nowych standardów łączności radiowej w istniejącej strukturze kolejowej może poprawić bezpieczeństwo prowadzenia pociągu, zapewnic sprawną i niezawodna komunikację, samodiagnostykę oraz udostepnienie kanałów rezerwowych w sytuacjach awaryjnych. W referacie dokonano charakterystyki bezprzewodowych sieci sensorowych w sytuacjach awaryjnych. W referacie dokonano charakterystyki bezprzewodowych sieci sensorowych WSN, technologii WiMax oraz systemu AATC. Zostały także przedstawione przykłady zastosowania zaawansowanych standardów transmisji bezprzewodowej w istniejących systemach sterowania ruchem kolejowym srk.
EN
The introduction of new wireless communications standards allow to improve safety train control. The redundant radio channel may increase the efficiency and reliability of ATC system. The paper presents the intelligent support of ATC system (called as AATC) based on sensor network and existing communications infrastructure. The Markov process model of such complex system gives the possibility of estimation (using analytical and simulation methods) the probabilistic and time measures applied in safety and efficiency criteria.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.