Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crash test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono proces projektowania innowacyjnej tymczasowej bariery ochronnej spełniającej wymagania normy EN 1317 i zapewniającej poziom bezpieczeństwa T1/W1. Proces projektowy wspomagany był przez analizy teoretyczne, modelowe, badania laboratoryjne i symulacyjne (MES). Symulacja numeryczna testów zderzeniowych dała zbliżone rezultaty co do długości kontaktu pojazdu podczas zderzenia, prędkości pojazdu po zderzeniu, deformacji bariery, rozkładu uszkodzeń oraz czasu uderzenia, do wartości uzyskanych w rzeczywistych testach zderzeniowych przeprowadzonych na specjalnym torze Zachowanie systemu bariery podczas symulacji zderzenia w programie LS-DYNA zostało dobrze odwzorowane. Zaprojektowana bariera po rzeczywistych testach zderzeniowych uzyskała certyfikat potwierdzający wymagane dla danej kategorii barier parametry i została wdrożona do produkcji.
EN
The paper presents a design procedure for an innovative temporary traffic barrier according to EN 1317 with a safety level T1/W1. The design involved theoretical analysis, modeling, lab tests and simulations (FEM). Numerical simulation of the crash tests accurately predicted the contact length for a vehicle, vehicle speed after crash, deformation of the barrier, location of deformation and time. The crash test was carried out on a designated test track. The simulated behavior of the barrier using LS_DYNA program was confirmed by tests. After tests, the designed barrier received an official certification required for commercial implementation.
EN
Every day on roads many scenarios of accidents may occur. One of the measures to minimize their consequences is road safety barriers. Finite Element analyses are being increasingly used to support the physical testing of these devices. The paper addresses the issue of a secondary impact into the previously damaged w-beam guardrail system. This situation belongs to one of the most dangerous which can happen on roads and may cause serious hazards, especially if the vehicle goes through the barrier. To evaluate the crashworthiness of the road barrier, the computational model of the crash test was developed and validated against the full-scale crash test. Then two simulations of TB32 crash tests were conducted on both damaged and undamaged road barriers to assess the influence of damage on the effectiveness of the safety system during vehicular impact. The study has revealed that the partially damaged system preserved some of its original functionality.
PL
Systemy ograniczające drogę stosuje się, aby redukować potencjalnie negatywne skutki zjazdu pojazdów z toru jezdni. Przede wszystkim chodzi o zminimalizowanie występowania obrażeń bądź ich intensywności dla uczestników ruchu, w tym dla kierujących pojazdami, pasażerów oraz pieszych. Jednym z typów wypadków są zderzenia pojazdów z barierami drogowymi pod względnie małym kącie uderzenia. Charakteryzują się tym, że bariera pozostaje w niewielkim stopniu zdeformowana, a kierowca często może kontynuować jazdę i odjeżdża z miejsca zdarzenia. Może zdarzyć się tak, że tego typu uszkodzenia przez długi czas pozostają niezgłoszone do służb utrzymujących drogi. Może to powodować, że taki odcinek bariery drogowej może zostać wtórnie uderzony. W związku z powyższym postanowiono przyjrzeć się temu zjawisku przy pomocy narzędzia w postaci symulacji numerycznych MES. Aktualnie metody numeryczne MES są używane na całym świecie, przez wszystkie czołowe Uniwersytety, firmy z branży motoryzacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewątpliwą zaletą jest redukcja kosztów w porównaniu do pełnowymiarowych testów zderzeniowych, przy jednoczesnym zachowaniu wiarygodności wyników. Warunkiem wiarygodności jest kompetentny zespół badaczy lub pracowników, który przeprowadza symulację oraz przyrównanie wyników symulacji do co najmniej jednego rzeczywistego testu zderzeniowego. W tej pracy wybrano właśnie tę drogę, gdzie przygotowany został model numeryczny ok. 73 m stalowej bariery drogowej o prowadnicy typu W. Następnie skorzystano z numerycznego modelu samochodu marki BMW o masie 1500 kg, którym zasymulowano uderzenie w tę barierę z prędkością 110 km/h pod kątem 7°. Wyniki tej symulacji porównano z rzeczywistym testem zderzeniowym przeprowadzonym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) na poligonie Instytutu Badań Ochronnych Systemów (IBOS) w Inowrocławiu. Walidację symulacji numerycznej przeprowadzono zgodnie z raportem technicznym PD CEN/TR 1603-1:2012. Raport ten dopuszcza pewien subiektywizm podczas walidacji, aby go ograniczyć zdecydowano się dodatkowo porównać rezultat ASI z symulacji i pełnowymiarowego testu przy pomocy wskaźników MPC oraz ANOVA, które służą do zbadania podobieństwa dwóch krzywych. Na podstawie przeprowadzonej walidacji użyte modele uznano za poprawne, przez co można przejść do kolejnego kroku. Po poprawniej walidacji modelu przeprowadzono symulację numeryczną zderzenia TB32 (110 km/h, 20°) w dwóch wariantach: Przypadek 1-szy - zderzenie z barierą nieuszkodzoną, Przypadek 2-gi - zderzenie z barierą wstępnie uszkodzoną pojazdem BMW 1500 kg, który uderzył w nią z prędkością 110 km/h pod kątem 7°. Rezultaty symulacji porównano ze sobą i rezultaty pokazują, że wskaźniki deformacji bariery: szerokość pracująca oraz ugięcie dynamiczne (wg EN 1317), dla obu przypadków wychodzą sobie równe. Jeżeli chodzi o wskaźniki intensywności zderzenia ASI oraz THIV (wg EN 1317) to ASI wychodzi nieznacznie wyższe dla przypadku ze wstępnie uszkodzoną barierą, natomiast dla tego samego przypadku THIV uzyskało wartość niższą. Rezultaty pokazują, że barierę podczas obu przypadków zderzenia można zaklasyfikować do tej samej klasy. Większe różnice przy obu przypadkach można zauważyć dopiero podczas analizy efektywnych plastycznych odkształceń, gdzie dla wstępnie uszkodzonej bariery można zaobserwować większe uplastycznienie w okolicach otworów śrubowych. W pracy przebadano stalową barierę drogową o prowadnicy typu W. Poprawnie przeprowadzono walidację modelu, a następnie dokonano analizy przypadku zderzenia TB32 w barierę nienaruszoną oraz wstępnie uszkodzoną. Z przedstawionych rezultatów wynika, że dla testu TB32 bariera utrzymała swoje cechy funkcjonalne, tj. zachowała swoją klasę szerokości pracującej, ugięcia dynamicznego, oraz intensywności zderzenia. Poza tym poprawnie powstrzymała i wyprowadziła pojazd na swój tor. Należy mieć na uwadze, że jest to wyłącznie analiza konkretnego przypadku i w celu wyciągania bardziej ogólnych wniosków należałoby ją odpowiednio rozszerzyć. Kolejnym kierunkiem do badania mogłoby być sprawdzenie jak uszkodzony system mógłby się zachować przy zderzeniu o większej energii kinetycznej, np. uderzenie pojazdem ciężkim.
EN
Nowadays trends related to the road safety make the lighting poles producers meet rigorous requirements that decrease the risk of death and injury of vehicle drivers in case of the impact. New requirements are in force from 1 January 2015, when Road and Bridge Research Institute informed that each pole liable to a direct vehicle impact has to meet Standard PN-EN 12767. The article presents the design of a novel, safe lighting pole. The novelty lies in the pole simplicity, which results in the manufacturing technology the cost of which is comparable to that of the conventional pole. Compared to the conventional poles of thickness 3 mm and greater, this one is made of thin-walled steel sheet of increased strength parameters and specially designed sleeve that is fixed to the base plate. The crash tests carried out on the track for the impact experiments proved that the requirements of the standards in the driver highest safety class and in the high vehicle kinetic energy absorption were satisfied both for the speed impact 35 km/h and 100 km/h. The numerical model for simulations of the vehicle behaviour during and after the impact was implemented in software Ansys LS-Dyna. The simplifications of some elements were of negligible influence on the analysed phenomena. The comparative parameters were ASI, THIV and exit velocity of the vehicle. The numerical results were close to the empirical ones, therefore they confirmed that finite element analysis can be successfully applied at the stage of elaborating of the initial concepts of the road lightning poles. It follows that the number of expensive crash tests can be reduced.
EN
Following paper introduces the nonlinear method of determining the velocity of a vehicle before the impact-the Equivalent Energy Speed (EES). To estimate the magnitude of EES, the method utilizes the deformation work Wdef of the vehicle, defined by the quotient of deformation coefficient Cs and plastic deformation. Combined with the introduction of the B-spline tensor products and least square approximation with probabilistic weights, method shows promising results.
EN
The paper addresses numerical simulations of a concrete vehicle restraint system. The model is described in detail. The advanced material law of the continuous surface cap model was used to analyze the damage locations in concrete barrier segments. The results were validated against the TB41 full-scale crash test. The test was conducted in compliance with European standard EN 1317, and the validation was performed in accordance with the PD CEN/TR 16303 technical report. The force and moment envelopes of the road safety barrier during a vehicle crash are provided. The detailed concrete segment model successfully reproduced the characteristic splitting failure cracks that were found near the connection of the adjacent barrier segments in the actual structure after the full-scale crash test.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę nagrania zderzenia klatki kabiny maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT). Przedmiotem badań była klatka kabiny maszynisty pojazdu szynowego Impuls I produkcji Newag S.A.. Badania doświadczalne przeprowadzono na zlecenie firmy Newag S.A. na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Węglewie koło Żmigrodu zgodnie z normą PN-EN 15227. Zderzenie zarejestrowano, stosując trzy kamery do rejestracji szybkozmiennych. W artykule przedstawiono niektóre wyniki z badań na podstawie
EN
The article presents the video analysis of Cash test of „Impuls I” Electric Multiple Unit (EMU). The subject of the study was the cage of the driver of the “Impuls I” rail vehicle of Newag S.A. Experimental research was carried out on the order of Newag S.A. on the experimental track of the Railway Institute in Węglewo near Żmigród according to PN-EN 15227. The crash test was recorded by three high speed cameras. The article presents some results from experimental research based on image motion analysis. Motion analysis was carried out in TEMA Motion environment.
PL
W artykule zostały opisane sposoby rejestracji przebiegu zjawiska zderzenia sondy badawczej z przeszkodą w postaci złoża piasku oraz następującego po tym gwałtownego procesu wytracania prędkości przez hamowany obiekt. Badana sonda jest przystosowana do umieszczania w jej wnętrzu kasety ochronnej rejestratora katastroficznego. Testy realizowane były w celu potwierdzenia wytrzymałości kasety ochronnej na przeciążenie o wartości 3400 g działające na kasetę przez ok. 6,5 ms zgodnie z wytycznymi norm: europejskiej EuroCAE ED-112 oraz polskiej NO-16-A200. Sondę rozpędzano do wymaganej prędkości z wykorzystaniem działa pneumatycznego DPZ-250, którym dysponuje Instytut Lotnictwa. Kontrolowany proces hamowania uzyskano dzięki złożu piasku umieszczonym w stanowisku hamującym, które zaprojektowano i zbudowano w ITWL. Przebieg każdego testu zderzeniowego czyli przelot i proces wbijania się sondy badawczej w piasek rejestrowany był przez kamerę do rejestracji zjawisk szybkozmiennych. Przy realizacji kluczowych testów wewnątrz sondy badawczej zabudowany był system rejestracji przeciążeń realizujący bezpośredni pomiar i zapis przeciążeń towarzyszących zderzeniom. Pierwszy etap badań służył potwierdzeniu poprawności przyjętej metodyki oraz opracowaniu procedur badawczych wykorzystywanych w dalszych badaniach. W zasadniczych badaniach wewnątrz sondy badawczej zabudowany był pakiet elektroniki kasety ochronnej rejestratora katastroficznego w celu potwierdzenia spełnienia wymagania dotyczącego przeciążenia. Wykonane badania potwierdziły osiągnięcie parametrów realizowanego doświadczenia spełniających wymogi normatywne warunków testów. Sprawdzenia poddanych testom elementów rejestratora katastroficznego dowiodły jego wytrzymałości na przeciążenie o wartości 3400 g. Zastosowane sposoby rejestracji przeciążenia pozwoliły potwierdzić osiągnięcie wymaganych wartości i charakteru zmian narażenia, któremu poddawana była sonda badawcza podczas testów zderzeniowych.
EN
The article describes methods for recording the course of a test probe crashing into an obstacle in the form of a sand bed and the consequent rapid deceleration process by the braking object. The tested probe is adapted for placing a catastrophic flight data recorder protection cassette inside of it. The tests were conducted in order to confirm the resistance of the protection cassette to a g-load of 3400g acting on the cassette for ca. 6.5 ms, as per the guidelines of the standards: European EuroCAE ED-112 and Polish NO-16-A200. The probe was accelerated to a required velocity using a DPZ-250 pneumatic cannon, owned by the Institute of Aviation. The controlled braking process was obtained thanks to a sand bed located within the braking station, which was designed and constructed at Air Force Institute of Technology (AFIT). The course of each crash test, that is, the flight and the process of a test probe crashing into the sand was recorded by a camera for recording fast transient phenomena. Conducting the crucial tests involved installing an overload recording system inside the test probe, which directly records and saves the overloads associated with collisions. The objective of the first test stage was to confirm the correctness of the adopted methodology and to develop test procedures used in further experiments. The essential tests involved installing a catastrophic flight data recorder electronics package inside the test probe in order to confirm satisfying the requirement in terms of overload. The executed tests confirmed reaching the parameters of the experiment, which satisfy the normative requirements of the test conditions. The checks of the tested catastrophic flight data recorder elements proved its resistance to a g-load of 3400 g. The applied g-load recording methods enabled the inspectors to confirm reaching the required value and the nature of changes of the hazards, the test probe was subjected to during the impact tests.
EN
In the study, the extensive validation of the original project of roll cage construction designed according to FIA standards is presented. In order to test the impact protection of the vehicle occupant site the verification of survival space was performed. For that purpose, a standardized manikin was utilized. The crashworthiness of the structure was examined by means of Finite Elements discrete model over a number of dynamic explicit simulations. The roll cage was in particularly designed for the passenger car. The important finding from the study is the need for additional side impact energy absorption ability of the cage.
PL
Praca przedstawia badania dotyczące zweryfikowania konstrukcji autorskiego projektu klatki bezpieczeństwa do samochodu osobowego zaprojektowanej zgodnie z obowiązującymi standardami FIA. Zaproponowane rozwiązanie poddano testom dynamicznym w celu zbadania odporności na zdarzenia używając Metody Elementów Skończonych. W celu sprawdzenia przestrzeni bezpiecznej kierowcy użyto standardowego manekina. Uzyskane wyniki sygnalizują, że pomimo zachowania wytycznych ze standardu FIA klatka nie oferuje wystarczającej ochrony kierowcy w przypadku zderzeń bocznych.
EN
The fundamental principles of the passive protection concept of high-speed passenger trains at accident collisions on 1520 mm gauge railways have been developed. The scientific methodology and mathematical models for the analysis of plastic deformation of cab frame elements and energy-absorbing devices (EAD) at an impact have been developed. The cab frame and EAD for a new-generation locomotive have been designed. The EAD prototype crash test has been carried out.
PL
W pracy wymieniono pewne czynniki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, wskazując łuki poziome dróg jako miejsca, gdzie występuje istotna liczba groźnych w skutkach wypadków. W części pracy obejmującej symulacje numeryczne, zrealizowano serię badań spełniających warunki testu zderzeniowego TB11 ze zmiennym promieniem bariery. Oszacowano wpływ zróżnicowania geometrii na parametry bezpieczeństwa.
EN
The paper presents main factors related to traffic safety, indicating road curves as places of occurrence of significant number of fatal accidents. In the numerical simulations, a series of tests with variable radius of barrier in the TB11 crash test was performed. The effect of differentiation of barrier geometry on safety parameters was assessed.
EN
The study concerns a selected road safety barrier consisting of a B-type guiderail, Sigma-100 posts with 2.00 m spacing, and supporting elements of a trapezoid cross section, located between the posts and the guiderail. The barrier is formed on a horizontal concave arc having a radius of 150 m. The full-scale experimental TB32 crash test was carried out for a vehicle impacting at the angle of 20°, on the testing grounds of the Automotive Industry Institute, Warsaw, Poland. The numerical modelling and simulation methodology of a barrier – vehicle system, recently developed by the authors is applied. Simulation of the above test was performed using LS-Dyna v.971 finite element code, while maintaining the conditions of the experimental test. All the functionality parameters for the barrier are studied, among others, ASI, THIV, working width, vehicle motion trajectory in the exit box. The results of the simulation tests were compared with those of the full-scale experimental test. The experimental verification of the numerical modelling and simulation of the selected crash test is rated positively. It was proven, both numerically and experimentally, that the TB32 crash test does not meet the condition imposed on the vehicle motion trajectory in the exit box.
PL
Przedmiotem badań numerycznych i eksperymentalnych jest stalowa taśmowa drogowa bariera ochronna, składająca się z prowadnicy typu B, słupków Sigma-100 w odstępach 2,00 m oraz elementów podporowych. Bariera jest w łuku poziomym wklęsłym o promieniu 150 m. Test zderzeniowy TB32 według PN-EN 1317 przeprowadzono na poligonie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie, z użyciem samochodu Dodge Neon. Zastosowano metodologię modelowania numerycznego i symulacji układu bariera – pojazd opracowaną przez część zespołu autorów. Symulację ww. testu zderzeniowego przeprowadzono przy zastosowaniu systemu LS-Dyna v.971, przy zachowaniu warunków testu eksperymentalnego. Analizą objęto wszystkie parametry funkcjonalności bariery określone w normie PN-EN 1317, m.in. ASI, THIV, szerokość pracująca, trajektoria ruchu pojazdu w polu wyjścia. Przeprowadzono weryfikację eksperymentalną modelowania numerycznego i symulacji testu TB32. Wynik weryfikacji oceniono pozytywnie. Udowodniono, zarówno numerycznie, jak i eksperymentalnie, że w rozpatrywanym przypadku bariery w łuku poziomym test TB32 nie spełnia kryterium pola wyjścia pojazdu.
EN
This paper addresses the problem of road safety regarding barrier placement as relative to the curb. A short summary of existing regulations is presented. Numerical simulations using the explicit finite element system Ls-Dyna are shown. In the analysis, variable distance between the barrier and the curb is assumed. The obtained result reveals that the distance has little impact on the working width of the barrier.
PL
Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w ostatnim czasie stała się przedmiotem wielu programów badawczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zainicjowało program badawczy Rozwój Innowacji Drogowych (RID), którego celem jest m.in. kompleksowa analiza systemów powstrzymujących pojazd zainstalowanych na drogach i obiektach inżynierskich. W artykule badano wpływ usytuowania bariery mostowej względem krawężnika na wartość szerokości pracującej, czyli odległości pomiędzy powierzchnią czołową bariery od strony ruchu a maksymalnym bocznym dynamicznym położeniem jakiejkolwiek części bariery.
EN
The main aim of this study is to carry out dynamic simulations of a crash between two identical shunting locomotives running at different velocities. Numerical analyses using a Finite Element Method (FEM) include front-end impact of the running locomotive with a stationary one situated on the track. Such collision scenario is required for railway vehicles operated on national and regional networks. A considered locomotive based on a Polish shunting locomotive – SM42, however the tested locomotive was slightly modernized. Finite element model of the locomotive was developed by the authors. FE analyses were conducted according to the PN-EN 15227 standard, which provides crashworthiness requirements for railway vehicle bodies. LS-DYNA computer code was used for the simulations. The paper presents selected results of analyses focused on the locomotive frame behaviour. Simulations were performed for the vehicle between 20 and 90 km/h. An influence of the impact velocity on some output quantities was determined. Contours of effective stress for selected moments of time as well as time histories of selected values are depicted. For modernized locomotives, it is required to evaluate their behaviour during the impact test. Dynamic numerical simulation is acceptable since the experimental tests on the complete objects under consideration are impractical and impossible sometimes.
EN
Purpose: The aim of the study was to develop and verify a model of rally driver with a safety system HANS (head supporting device), which will enable biomechanical analysis of injuries in rally accident. Methods: Simulations were carried out in Madymo® software, the results of which were verified based on sled test performed in the Automotive Industry Institute (PIMOT) in Warsaw. The model being verified allowed us to perform a multivariate simulation of rally accident in terms of assessing effectiveness of protection and usefulness of HANS system. Results: Acceleration waveforms of the head and chest were obtained from numerical experiment and also forces and moments occurring in the upper cervical spine. The results obtained allowed driver injuries to be analyzed based on injury criteria of the head and neck: HIC15, NTE, NTF, NCE and NCF. Conclusions: The analysis enabled assessment of the driver safety while using 4 and 5 point harness with HANS system. In further studies the model developed was used to identify factors affecting the safety of a rally driver.
EN
The paper is dedicated to forming and properties of passenger car´s B-pillar reinforcement drawn from simple blank and alternatively tailor-welded blank (TWB). Drawn part is characterised by a place with a large strain, while forming process simulation did not confirm the creation of crack using the TWB consisting of dual phase HCT980X instead of previous HCT600 steel. It is because HCT980X steel has higher strength and lower ductile properties. The analysis of properties of drawn parts is focused on the simulated crash test in Dynaform software. Obtained sizes of drawn forces in simulated frame of the drawn parts and their comparison proved the possibility of the replacement the 1.2 mm thick simple blank from HCT600 steel with the 1 mm thick TWB consisting of HCT600 and HCT980X steel. The changed thickness of the simple blank caused 20% weight saving while containing the same properties of the drawn part.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena możliwości numerycznej symulacji zachowania się elementów nadwozia samochodu w czasie kolizji. Opisano problematykę związaną z wytwarzaniem elementów pochłaniających energię oraz doborem materiału na te elementy. Do analizy wybrano stal z mikrododatkami, stal dwufazową i stal z efektem umocnienia (TRIP). Przeprowadzono symulacje wytwarzania oraz eksploatacji, tj. test zderzeniowy (crash test), elementu karoserii samochodowej wykonanego z tych stali. W teście zderzeniowym przyjęto dwa modele materiału. W pierwszym pominięto odkształcenia materiału podczas wytwarzania elementu, natomiast w drugim uwzględniono lokalną niejednorodność odkształceń powstałych w trakcie tłoczenia. Wyniki obliczeń porównano z fizycznymi symulacjami testu zderzeniowego. Wykazano, że drugie podejście daje znacznie lepsze oszacowanie właściwości produktu dla stali z mikrododatkami i stali dwufazowej. Takiej poprawy dokładności nie uzyskano dla stali z efektem TRIP.
EN
Paper deals with an evaluation of possibilities of numerical simulations of car body parts during collision. Problem of manufacturing of the crash box and selection of materials for this part was described. Microalloyed steel, Dual Phase (DP) steel and TRIP (Transformation Induced Plasticity) steel were selected for the analysis. Numerical simulations of manufacturing of crash box and crash tests were performed for element made of the three selected steels. Two variants of material model were used in the simulations of the crash test. In the first variant earlier deformation of the material during manufacturing was neglected. In the second variant strains calculated in simulations of the stamping process were transferred to the crash box. Results of calculations were compared with physical simulations of the crash test. It was shown that the second variant gives improvement of the results for microalloyed and DP steels. This improvement was not observed for the TRIP steel.
PL
W pracy podjęto próbę rekonstrukcji testu zderzeniowego samochodu Ford Explorer (rocznik 2000) poprzez dwuetapową symulację komputerową. Głównym celem było sprawdzenie na ile wiernie model numeryczny zderzenia odwzorowuje rzeczywiste zjawisko oraz zidentyfikowanie możliwości jego poprawy z punktu widzenia zgodności wyników doświadczenia i symulacji. Wykorzystano przy tym częściowo zmodyfikowane i poprawione, dostępne modele samochodu i odkształcalnej bariery (modele MES) oraz model kierowcy w kabinie (połączenie MES i Metody Układów Wieloczłonowych). Pierwszy etap symulacji, czyli zderzenie samochodu z odkształcalną barierą, przeprowadzono przy użyciu pakietu LS-DYNA. Drugi etap symulacji, czyli wystawienie manekina na wymuszenia działające w trakcie zderzenia, przeprowadzono przy użyciu pakietu MADYMO. Uzyskane wyniki zweryfikowano w oparciu o dane testowe. Opisano wynikające z porównania wnioski. Zaproponowano możliwości rozszerzenia zakresu weryfikacji. Wskazano kilka możliwych dróg rozwoju modelu.
EN
In the work presented in this paper, efforts have been made to reconstruct the Ford Explorer (year 2000 model) crash-test by using a two-step computer simulation. The main purpose was to verify the simulation’s accuracy by comparing the simulation results with experimental data. The study was also intended to give some ideas about possible model modifications that could improve simulation accuracy. Existing models of the car, the deformable barrier (FEM model) and the driver (combined FEM and MB model) were used after applying some adjustments. The first step was the simulation of the car’s impact into the deformable barrier. This was conducted using the LS-DYNA finite element program. The second step was the simulation of the driver’s behaviour during the crash and was conducted using MADYMO software. The simulation results were verified based on experimental data. Ways of expanding the range of verification methods were proposed and possible model improvements were presented.
PL
Przedstawiono przykład oceny deformacji podłużnicy o przekroju kwadratowej w chwili uderzenia w przeszkodę. W pracy scharakteryzowano podłużnice samochodowe oraz przedstawiono jakie spełniają funkcję. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki badań crash testu, które zostały zarejestrowane kamerą szybkościową a następnie przeanalizowane w systemie Tema Motion. Następnym krokiem było stworzenie modelu komputerowego w systemie Ansys. Wyniki analiz numerycznych zostały porównane z badaniami eksperymentalnymi.
EN
Is shown an example of the longitudinal deformations of square cross-section at the moment of impact a barrier. The work was characterized by shapes tubes car and shows which fulfill the function. In the following part of the paper presents the results of the crash test, which were recorded by a speed camera and then analyzed in the system Tema Motion. The next step was to create a computer model in ANSYS system. The results of numerical analyzes were compared to the experimental studies.
PL
25 czerwca 2014 r. w Inowrocławiu już po raz czwarty odbyły się crash testy (testy zderzeniowe) urządzeń infrastruktury drogowej. Po raz pierwszy w Polsce, przy udziale zaproszonych gości i mediów, przeprowadzono także crash test z wykorzystaniem autobusu. Spotkanie zgromadziło ponad 180 osób.
EN
For the fourth time, road infrastructure facilities crash tests were held on 25 June 2014 in Inowrocław. Also a public crash test with the use of a bus was conducted for the first time in Poland, which was observed by guests and the media.
PL
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) w ujęciu bezpieczeństwa dzieci podróżujących w samochodach.. Testy zderzeniowe wykonywane były w warunkach laboratoryjnych, gdzie prędkość zderzenia wynosiła 56 ± 0,5 km/h. Istotnymi informacjami pozyskiwanymi z testu zderzeniowego są obciążenia pochodzące od nadwozia jakie przenoszą się na użytkowników generując przyspieszenie poszczególnych części ciała dziecka. Obciążenia działające na dziecko znajdujące się w samochodzie wynikają z ruchu opóźnionego samochodu, ruchu fotelika w którym znajduje się dziecko oraz ruchu jego ciała względem fotelika. Przy czym, ruch ten jest ograniczony oddziaływaniem pasów bezpieczeństwa, konstrukcją fotelika dziecięcego i sposobem jego zamocowania w samochodzie. W artykule zestawiono przebiegi przyspieszenia (wynikowe i składowe) jak również wartości wskaźnika HIC głowy manekina dziecka w czasie zderzenia posadowionego w fotelikach tego samego typu, ale różnych producentów. Analiza zestawionych wyników wskazała, że pomimo zbliżonego przebiegu sygnału wymuszenia określonego na podłodze samochodu, zdecydowanie odmienne są przebiegi obciążeń poszczególnych części ciała dziecka.
EN
In this paper presents the results of crash tests selected from the database the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in terms of the safety of children traveling in cars. Crash tests were performed in the laboratory, where the impact velocity was 56 ± 0.5 km / h. Important information obtained from the crash test are loads derived from the vehicle body which are transferred to the passengers generating the acceleration of each part of the child body. The loads acting on the child in the car due to deceleration of the car, moving the car seat where the child and his body movement relative to the seat. At the same time, this movement is limited by impact of seat belts, child seat design and the way of its installed in the car. The article summarizes the acceleration waveforms (consequential and components) as well as the child dummy head HIC ratio during the impact when the dummy is seated in the seats of the same type, but different manufacturers. Summary of results analysis indicated that, despite the similarity of force waveforms, signal measured on the floor of the car, definitely different are loads waveforms of individual body parts of the child.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.