Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generating set
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule: • Ogólna charakterystyka urządzeń zasilających sprzęt wojskowy • Ogólna charakterystyka urządzeń odbiorczych • Wyniki oceny możliwości współpracy urządzeń zasilających i odbiorczych zbudowanych na innych typach sieci
PL
Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie samego budynku. Niniejszy artykuł stanowi zastosowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej metodyki projektowania PWP zamieszczonej na stronie 86.
PL
W artykule opisano agregat biogazowy kogeneracyjny o mocy 64 [kVA] zbudowany w oparciu o środki MCP program 121 B&R, przystosowany do pracy w trybie ciągłym. Uwagę skupiono szczególnie na zastosowanych w nim systemach sterowania gwarantujących niezawodną i bezpieczną pracę samej maszyny. Jest to na tyle istotne, iż awaria takiego zespołu powoduje często wysokie koszty jej naprawy, a każdy dzień postoju straty finansowe.
EN
This article describes biogas CHP (cogeneration) set of 64 [kVA] build with support of Małopolskie Centre of Entrepreneurship means program 121 R&D, adapted for continuous operation. Attention has been paid especially to control system that guarantees reliable and safe operation of the machine itself. It is important, because failure of such gen-set entails high repair costs, and every day of shut-down brings financial losses.
PL
W artykule omówiono kwestie emisji hałasu i odprowadzania ciepła podczas eksploatacji zespołów prądotwórczych.
EN
The article discusses the problem of noise and heat dissipation during operation of power generator.
PL
W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń przeciwpożarowych jest wymogiem obligatoryjnym.
PL
W artykule prezentujemy sposób zasilania przemieszczającego się terenu budowy, który ma miejsce wraz z postępem prac budowlanych.
PL
W artykule: • Prawda o skutkach awarii zasilania w energię elektryczną • Ważność niezawodności zasilania • Współpraca zespołu prądotwórczego z UPS-em • Sposoby magazynowania energii
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej. Omówiono także możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.
EN
The paper presents the requirements for power supply reliability of selected public buildings. The paper also discusses the possibility of the use of distributed generation, which can increase the reliability of power supply.
PL
Przedstawiono metodykę pomiarów i rejestracji parametrów eksploatacyjnych zespołu prądotwórczego siłowni okrętowej. Miejsca pomiarów przedstawiono na schematach zespołów prądotwórczych. Przeprowadzono dyskusję na temat ważności obserwowanych parametrów diagnostycznych do bieżącej oceny stanu technicznego zespołu prądotwórczego oraz prognozowania dalszej jego pracy.
EN
Methods of measuring and recording of operating parameters of marine power plant generating set are presented. Measuring points are shown in generating sets diagrams. The importance of diagnostic parameters observed is considered in reference to current evaluation of the technical condition of a generating set and forecasting its further performance.
PL
Autor opracowania przedstawia jego podstawę, przedkłada opis stanu zastanego i stanu projektowanego wraz z obliczeniami w istniejącym kompleksie magazynowym omawianego obiektu. Publikację wzbogaca schematem planu sytuacyjnego zasilania kompleksu magazynowego oraz schematami ideowymi sterownika nadawczego w rozdzielnicy głównej kompleksu i rozdzielnicy głównej budynku ze sterownikiem odbiorczym, a także diagramem czasowym sterowania wraz z zestawieniem podstawowych materiałów wymaganych do zrealizowania projektu.
PL
Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe.
PL
W publikacji podstawowe informacje definiujące zasilacze UPS oraz sposoby obliczenia zapotrzebowania na ich moc czynną określane wzorami matematycznymi. W dalszej części tekstu o siłowniach telekomunikacyjnych, czyli zasilaczach stałoprądowych oraz o tandemach UPS, czyli zespołach prądotwórczych. Artykuł kończy przykład jak winno się matematycznie dobrać moc zespołu prądotwórczego przeznaczonego do zasilania przywołanych w tekście urządzeń i odbiorników prądu.
PL
Artykuł wyjaśnia powody, dla których ocena samoczynnego wyłączenia jest możliwa tylko w czasie działania układu forsowania wzbudzenia, W przeciwnym wypadku jeżeli dochodzi do zwarcia trwającego dłużej, należy poszukać innego środka ochrony przeciwporażeniowej, gdyż samoczynne wzbudzenie nie będzie skuteczne i nie spełni wymagań normy, którą tekst przywołuje. Oszacowanie skuteczności samoczynnego wyłączenia zabezpieczeń w instalacji zasilanej przez zespół prądotwórczy jest możliwe na drodze obliczeniowej i ma charakter przybliżony.
20
Content available remote Polska koncepcja lokomotywy spalinowej z hybrydowym układem napędowym
PL
Referat jest poświęcony zagadnieniom związanym z dalszym rozwojem hybrydowych układów napędowych w odniesieniu do pojazdów trakcji elektrycznej i spalinowej. Przedstawiono w nim szczegółowe wytyczne i wymagania dla głównych zespołów i urządzeń wchodzących w skład układu napędu hybrydowego. Dokonano wyboru lokomotyw spalinowych przeznaczonych do tzw. "hybrydyzacji" oraz przedstawiono modele układów napędowych i sterowania możliwych do zastosowania w wybranych lokomotywach. W zakończeniu przedstawiono krajowe koncepcje możliwe do zastosowania w wybranych lokomotywach.
EN
The paper is devoted to the issues related to the development of hybrid drive systems with reference to the electric and diesel traction vehicles. The detailed guidelines and requirements for the major sets and equipment included in the hybrid drive system are presented in it. The selection of diesel locomotives intended for so-called "hybridization" is made and models of the drive and control systems that can be used in the selected locomotives are also presented. The national concepts that can be applied in the selected locomotives are also given in the end.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.