Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania diagnostyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Examining the reinforcement of a reinforced concrete industrial chimney
EN
The article exams the walls of a reinforced concrete chimney with a rectangular cross-section in Huta Częstochowa. A Ferroscan Hilti FS10 was used for the test. An example protocol of the results obtained from the device and several graphical images of the reinforcement signal are presented. Despite significant wall damage, the measurements were carried out with success. An orthogonal reinforcement solution was found. Bars in both directions differ significantly in diameter. Considerable density changes of the reinforcement in the corner zone were recorded in both the vertical and horizontal direction. As a result of the test, considerable carelessness in the reinforcement execution was observed, which manifested in a variety of cover and deviation of the reinforcement direction from the designed one. The conclusions state that a control forging the concrete up to the reinforcement and measuring the diameter of the reinforcement is necessary for the proper testing of the reinforcement using the electromagnetic method.
PL
W artykule przedstawiono badanie zbrojenia ścian komina żelbetowego o przekroju prostokątnym, na terenie Huty Częstochowa. Do badania wykorzystane zostało urządzenie Ferroscan Hilti FS10. Przedstawiono przykładowy protokół analizy wyników uzyskanych z urządzenia i kilka obrazów graficznych sygnału zbrojenia. Mimo znaczących uszkodzeń ścian pomiary udało się przeprowadzić. Stwierdzono ortogonalny układ zbrojenia. Pręty obu kierunków różnią się wyraźnie średnicą. Zarejestrowano również znaczne zagęszczenie zbrojenia w strefie narożnej zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym. W wyniku badania stwierdzono znaczną niestaranność wykonania zbrojenia przejawiającą się zmiennością otuliny i nieprawidłowym przebiegiem prętów. We wnioskach stwierdzono, że kontrolna odkrywka zbrojenia jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia badania zbrojenia metodą elektromagnetyczną.
PL
Amunicja, jako wyrób o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju jest poddana specjalnemu nadzorowi w procesie produkcji i podczas użytkowania. Jednym z podstawowych warunków jakie ma spełniać w procesie eksploatacji jest jej bezpieczeństwo użytkowania. Jednak pomimo tak restrykcyjnych wymagań, zdarzają się przypadki braku zgodności egzemplarzy amunicji z wymaganiami dokumentacji technicznej, które mogą być przyczyną niekontrolowanego ich zadziałania. Artykuł przedstawia wybrane przykłady takich niezgodności stwierdzone podczas badań diagnostycznych. Wskazuje konsekwencje skutków dopuszczenia do użytkowania takich egzemplarzy amunicji.
EN
Ammunition, as a crucial product for the country defence, is under special supervision in the process of production and use. Its safe use during the service life is a basic requirement that has to be met. However, despite such strict requirements, there are cases of non-compliance of ammunition specimens with the requirements of technical documentation, which may cause their uncontrolled activation. The article presents some selected examples of such defects found during diagnostic tests. Moreover, the consequences of admission of these ammunition specimens for the use are discussed.
PL
Temperatura spalin wylotowych tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym, mierzona w charakterystycznych przekrojach kontrolnych jego układu cieplno-przepływowego, może stanowić cenne źródło informacji diagnostycznej o stanie technicznym elementów ograniczających wydzielone w ten sposób przestrzenie robocze, wraz z układem turbodoładowania, ale także jego układu zasilania paliwem i wymiany czynnika roboczego. W standardowych układach pomiarowych silników okrętowych wyposażonych w impulsowy układ turbodoładowania temperaturę spalin mierzy się na wylocie z poszczególnych cylindrów oraz przed i za turbiną turbosprężarki, stosując do tego celu tradycyjne termopary o znacznej inercyjności pomiarowej (stałe czasowe rzędu dziesiątych części sekundy i więcej). Oznacza to, że do dalszych analiz diagnostycznych przyjmuje się wartość uśrednioną okresowo zmiennego przebiegu temperatury strumienia spalin wylotowych opuszczających poszczególne cylindry silnika, strumienia spalin w kanale zbiorczym zasilającym turbinę i strumienia spalin w kanale wylotowym turbiny. W niniejszym artykule zaproponowano nowe podejście do zagadnienia informacyjności diagnostycznej temperatury spalin wylotowych silnika o ZS, rozszerzając jej obserwacje o dynamikę zmian w zakresie czasu trwania jednego cyklu roboczego. Celem badań realizowanych na stanowisku laboratoryjnym silnika Farymann Diesel typu D10 było określenie relacji diagnostycznych pomiędzy stanem drożności kanału spalin wylotowych i wytypowanymi wzorcami miar szybkozmiennego sygnału temperatury spalin wylotowych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wyznaczono następujące cechy dynamiczne zarejestrowanego sygnału: maksymalną amplitudę chwilowych wartości temperatury spalin wylotowych (wartość międzyszczytowa), szybkość jej wzrostu i spadku oraz jednostkową entalpię spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika. Analiza porównawcza danych liczbowych charakteryzujących zarejestrowane szybkozmienne przebiegi temperatury spalin wylotowych jednoznacznie wskazuje oczekiwane konsekwencje termodynamiczne częściowej utraty drożności kanału wylotu spalin silnika badawczego. Przewiduje się dalsze rozwinięcie programu badań eksperymentalnych, w celu wyznaczenia macierzy diagnostycznej wspomagającej wnioskowanie diagnostyczne o stanie technicznym silnika o ZS, na podstawie pomiarów i analizy szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych.
4
Content available remote Badania pilotażowe drgań na wlocie do sprężarki turbiny gazowej GTD 350
PL
Podstawą diagnostyki maszyn wirnikowych są pomiary drgań ze względu na to że prawie wszystkie uszkodzenia maszyn powodują istotne zmiany wielkości je opisujących np. prędkości drgań. W eksploatacji maszyn wirnikowych najważniejsza jest ocena drgań obiektu na podstawie pomiarów wykonywanych na częściach niewirujących. Badania, których wyniki przedstawiono w referacie zostały przeprowadzone na stanowisku turbinowego silnika spalinowego katedry Automatyki i Energetyki Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Stanowisko dydaktyczno-badawcze zostało zbudowane w ramach projektu "Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). Badania miały na celu określenie referencyjnego poziomu przyspieszeń drgań na wlocie do sprężarki wirnikowej. Analiza zmian ich wartości prowadzona w dłuższym okresie będzie mogła być podstawą wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do obiektu badań. Podczas badań wykorzystano akcelerometr trójosiowy model 356B firmy PCB Piezotronics, przymocowany do obudowy sprężarki oraz kartę pomiarową DT9837 firmy DataTranslation wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Badania drgań będą wykonywane cyklicznie w celu określenia stanu technicznego silnika.
PL
Predmiotem badań opisanych w artykule byty obiekty mieszkalne zlokalizowane na obszarze południowego Podlasia, a celem pomiarów była ocena stanu izolacyjności cieplnej obiektów budowlanych. Podczas procesu oceny izolacyjności cieplnej budynku oraz wizualizacji mostków cieplnych za pomocą kamery termowizyjnej zrealizowano dodatkowo badania przy pomocy kwestionariusza ankiety, na zasadzie doboru losowego respondentów dzięki którym określono cechy badanych obiektów. Na podstawie przeprowadzonych badań i otrzymanych w procesie pomiarów termowizyjnych wyników poinformowano o lokalizacji mostków powodujących straty ciepła, przyczynach ich powstawania, a także sposobach ich niwelacji.
EN
The subject of research described in the article were residential structures in southern Podlachia, and the purpose of the measurements was the evaluation of the condition of thermal insulation capacity of structures. During the insulation capacity evaluation process of buildings and the visual presentation of thermal bridges using thermal vision cameras, the research was expanded using a survey conducted among a random group of respondents, thanks to which the properties of the analysed structures were determined. On the basis of the conducted research and the thermal vision measurements acquired in course of the process, bridges were found that cause thermal losses, along with the reasons of their emergence and the modes of their removal.
EN
The temperature of the exhaust gas of a diesel piston engine, measured in the characteristic control sections of its thermo-flow system, can be a valuable source of diagnostic information about the technical condition of the elements limiting the working spaces thus separated, including the turbocharging system, but also its fuel supply system and replacement of the medium. In standard marine engine measurement systems equipped with an impulse turbocharging system, the exhaust gas temperature is measured at the outlet of individual cylinders and before and after the turbocharger turbine, using traditional thermocouples with high measurement inertia (time constant of tenths of a second and more). This means that for further diagnostic analyses, the average value of the periodically changing temperature of the exhaust stream leaving individual engine cylinders, the exhaust stream in the collective duct feeding the turbine and the exhaust stream in the exhaust duct of the turbine is used. This article proposes a new approach to the issue of diagnostic informationiveness of the exhaust gas temperature of a diesel engine, extending its observations with the dynamics of changes in the duration of one working cycle. The aim of the tests carried out on the laboratory stand of Farymann Diesel engine type D10 was to determine the diagnostic relations between the loss of permeability of the inlet air channel filter baffle and selected standards of the quick-changing signal of the exhaust gas temperature. On the basis of the calculations carried out, the following dynamic features of the recorded signal were determined: maximum amplitude of instantaneous exhaust gas temperature values (peak-to-peak value), its rate of increase and decrease, and the specific enthalpy of exhaust gases within one engine work cycle. Comparative analysis of numerical data characterizing the recorded quick-changing exhaust gas temperature courses clearly indicates obvious thermodynamic and energy consequences of partial loss of flow capacity of the air channel supplying the combustion chamber of the test engine. A further development of the experimental test programme is foreseen in order to determine a diagnostic matrix to support the diagnostic inference about the technical condition of the diesel engine on the basis of measurements and analysis of the quick-changing exhaust gas temperature.
8
PL
Nieodłącznym elementem elektrycznych silników dużej mocy są komutatory i pierścienie. W przypadku wirujących maszyn elektrycznych siła odśrodkowa wirującej masy wirnika po pewnym czasie doprowadza do uszkodzenia komutatora lub pierścieni. Takie uszkodzenia należą do największych zagrożeń, powodujących długotrwały przestój. Wśród przyczyn nagłych i niespodziewanych ich awarii są nieskuteczne działania diagnostyczne. Dobór właściwej metody diagnostycznej umożliwia zapobieżeniu ciężkiej awarii. Prezentowana metoda diagnostyczna wykrywa postępujące uszkodzenie już na początkowym etapie jego rozwoju. Dzięki temu można zapobiec ciężkim awariom i długim przestojom na remont. Opracowanie dokładnej głowicy pomiarowej do prac w ruchu pozwoliło na określenie temperatury i geometrii komutatora lub pierścienia. Metody pomiarów na postoju nie pozwalają stwierdzić czy geometria i temperatura komutatora pod wpływem siły odśrodkowej nie ulegnie niebezpiecznej zmianie. Wady tej nie ma proponowana metoda diagnostyczna.
EN
Commutators and rings are inseparable elements of high-power electric motors. In case of rotating electric machines, the centrifugal force of the rotor rotating mass causes damage to the commutator or rings after some time. Such damage is one of the biggest threats that causes long-term outage. Ineffective diagnostic activities are among the sudden and unexpected causes of their failure. Selecting an appropriate diagnostic method is a way to prevent a serious accident. The paper presents a diagnostic method, which detects the progressive damage right at the initial stage of its development. Consequently, it is possible to prevent serious failures and long outage for repairs. The development of an accurate measuring head for work in motion has allowed to determine the temperature and geometry of the commutator or ring. The measurement methods performer at a outage do not allow to determine whether the commutator geometry and temperature under the influence of centrifugal force will change dangerously or not. The proposed diagnostic method avoids this problem.
PL
Analizie poddano charakterystykę impedancyjną od niestandardowych defektów w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas skanowania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT badając zarówno rurę z zaprojektowanymi defektami opracowanymi na podstawie analizy najczęściej spotykanych uszkodzeń we wkładach rurowych przemysłowych wymienników ciepła, jak i rury referencyjne, z defektami standardowymi. Wytworzone niestandardowe wady miały na celu symulować spotykane w diagnostyce przemysłowej kombinacje pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku działania agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. Badania polegały na skanowaniu całej długości rury ze stałą prędkości, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Na podstawie otrzymanych wyników możliwe było opisanie wymiarów i położenia wad standardowych, weryfikując zgodność rzeczywistych parametrów poszczególnych wad względem projektu wirtualnego. Interpretacja wyników dla wad niestandardowych była oparta na porównaniu ich z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla złożonych wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie poprzez określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, czego można dokonać stosując inne techniki badań nieniszczących.
EN
The impedance characteristics from non-standard defects in the austenitic tube material were analyzed. These indications were obtained during the scanning of steel pipe 316 with an internal probe using the MultiScan 5800 apparatus. The classic ECT vortex current method was used to examine both the pipe with designed defects developed on the basis of analysis of the most common failures in industrial heat exchanger tube inserts and reference tubes with defects standard. The non-standard defects created were aimed at simulating the combinations of cracks, pits or other defects occurring as a result of aggressive chemical and mechanical factors encountered in industrial diagnostics. The tests consisted in scanning the entire length of the pipe with constant velocity, using a transient probe recording electrical impedance changes in relative mode and absolute mode. On the basis of the results obtained, it was possible to describe the dimensions and location of standard defects, verifying the conformity of the actual parameters of particular defects to the virtual design. Interpretation of results for non-standard defects was based on a comparison with the results obtained for standard reference samples. The obtained values for complex non-standard defects enabled their characterization by determining their volume and position in relation to the measuring probe. In most cases, it was not possible to interpret the geometry of the defect, which can be done using other non-destructive testing techniques.
PL
Artykuł przedstawia problemy dotyczące oznakowania oraz pakowania amunicji stwierdzone na podstawie wieloletnich badań diagnostycznych. W pierwszej części omówiono skutki niezgodnego oznakowania oraz jego braku na wybranych przykładach. W drugiej części dotyczącej pakowania amunicji przedstawiono przykłady niewłaściwych sposobów pakowania i ich wpływ na stan techniczny amunicji. Zaproponowano możliwe rozwiązania występujących problemów.
EN
The paper deals with questions of ammunition marking and packing observed for many years of diagnostic tests. In the first part some results of wrong marking or its lack are described by using relevant examples. The second part presents examples of improper packing and its impact into technical condition of ammunition. Possible solutions of existing problems are proposed.
11
Content available remote Przekształtnikowe stacje prób silników trakcyjnych
PL
W artykule opisano dwie stacje prób do badania trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych oraz silników szeregowych prądu stałego. Obie stacje zostały zbudowane w oparciu o przekształtniki energoelektroniczne, elementy pomiarowe i zarządzający nimi moduł kontrolno-sterujący. W kolejnych rozdziałach opisano szczegóły dotyczące każdej ze stacji, pokazując ich możliwości funkcjonalne. Artykuł zilustrowano zdjęciami systemu i wynikami pomiarowymi, uzyskanymi w czasie prób uruchomieniowych. Całość zakończono podsumowaniem.
EN
This articles describes two setups: one for testing traction squirrel cage induction motors and second for traction series DC motors. Both setups were built using power converters, measuring instruments and master control module. In following chapters there are presented some details concerns all setups. One shows also functional possibilities of the control system. The paper is illustrated by photos and waveforms obtained during startup works. Articles is ended by short resume.
PL
W artykule przedstawiono najnowsze rozwiązania pomiarowe znajdujące się w ofercie firmy Tespol umożliwiające przeprowadzanie złożonych testów diagnostycznych na maszynach i napędach elektrycznych oraz źródłach energii odnawialnej. Zaprezentowano systemy pomiarowe firmy DEWETRON, które ze względu na możliwość przeprowadzenia synchronicznych pomiarów praktycznie wszystkich wielkości fizycznych realizowanych na wielokanałowych jednostkach pomiarowych wyznaczają nowy standard pomiarów w energetyce. Przedstawiono przykładową charakterystykę tych systemów, zwłaszcza z punktu widzenia ich przydatności do pomiarów mocy i jakości energii. Omówiono również możliwość zastosowania zasilaczy prądu stałego dużej mocy firmy Magna-Power do zasilania wybranych komponentów badanego systemu podczas testów oraz emulacji procesu zasilania z systemów energii odnawialnej (paneli fotowoltaicznych). Zaproponowano przykładowe stanowisko testowe, zawierające wymienione przyrządy pomiarowe.
EN
This article presents the latest measurement solutions included in the portfolio of the Tespol company which are dedicated to an evaluation of the diagnostic tests on electrical machines, electrical drives and renewable energy sources. It gives an overview of the measurement solutions made by DEWETRON and MAGNA-POWER company with a focus on the power quality measurement issues in a systems with the variable frequency. An example test setup is also presented including the multichannel data acquisition systems and the programable power supplies permitting to emulate the renewable energy sources (photovoltaic panels).
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny i weryfikacji metody lokalizacji uszkodzeń w elektroenergetycznych kablach współosiowych z miejscowym osłabieniem izolacji. Istotą metody jest pomiar impedancji wejściowej w stanie rozwarcia z obu stron kabla i na podstawie uzyskanych wartości wyznaczenie impedancji poprzecznej uszkodzenia oraz odległości do miejsca uszkodzenia. W części 1 artykułu przedstawiono rezultaty analizy statystycznej uzyskanych obliczeń analityczno–numerycznych, otrzymanych na podstawie wyników pomiarów, dla kabla XRUHKXS 1x120 mm2. Ponadto oszacowano wartości błędów bezwzględnych i procentowych z uwzględnieniem odległości do miejsca uszkodzenia, wartości impedancji uszkodzenia oraz wartości częstotliwości pomiarowej. Otrzymane wyniki zostały porównane z metodą reflektometru.
EN
The paper presents the results of the evaluation and verification of the method used for locating faults in coaxial power cables with local weakening of insulation. The method consists in the measurement of input impedance in the open state on both ends of the cable as well as the determination of the transverse fault impedance and the distance to the fault location. The first part of the paper includes the statistical analysis of analytical and numerical calculations obtained on the basis of measurements of XRUHKXS 1x120 mm2 power cable. The values of absolute and percentage errors were estimated taking into account the distance to fault location and the values of fault impedance and measurement frequency. The results were compared with the reflectometry method.
PL
W artykule omówiono wyniki badań diagnostycznych alternatorów i wielofunkcyjnych regulatorów napięcia na przykładzie wybranego samochodu. Przedstawiono zalety i wady aktualnie stosowanych alternatorów, różniących się uzwojeniem i sposobem połączeń elektrycznych.
EN
The article discusses the results of diagnostic testing alternators and multifunctional voltage regulators for Ex-will the car. We present the advantages and disadvantages of currently used alternators, different way of winding and electrical connections.
15
PL
W artykule omówiono metodę rozwiązania problemu utrzymania zdatności środków transportu przy wykorzystaniu procedur prognozowania stanu. W tym celu opracowano i przedstawiono algorytm wyznaczenia zbioru parametrów diagnostycznych, prognozowania wartości parametru diagnostycznego oraz sposobu szacowania terminu i zakresu obsługiwania środków transportu.
EN
The article discusses the method for problem solving regarding the maintenance of transportation vehicles usability by means of the procedures forecasting the condition state. Therefore, the algorithm of diagnostic parameters set, the value forecast of diagnostic parameter, as well as the way of estimating the deadline and the range of transportation vehicles service is developed and presented.
PL
W artykule przedstawione zostały przypadki zwarć międzyzwojowych wykrytych podczas prób elektrycznych na stanowisku pomiarowym jakim jest wyważarka wysokoobrotowa. Wieloletnie doświadczenie firmy pozwoliło na opracowanie planu badań i prób, który daje możliwość kontroli, czy dany wirnik po remoncie spełnia wszystkie zakładane normy i wymogi klienta. Wysokoobrotowa wyważarka daje możliwość przeprowadzenia wymaganych pomiarów w całym zakresie prędkości obrotowej. Napędy, specjalna konstrukcja wyważarki oraz bunkra daje możliwość montażu wirników o wadze do 80 000 kg. Po wyważeniu wstępnym wirnik przechodzi szereg testów elektrycznych i mechanicznych m.in. pomiar stanu izolacji, pomiar impedancji w funkcji obrotów i napięcia na obrotach znamionowych, oscylogramy zwarć międzyzwojowych, próba wytrzymałości mechanicznej. Wszystkie pomiary elektryczne wykonywane są zarówno przed, jak i po próbie wytrzymałości mechanicznej. Artykuł zawiera przypadki wykrycia zwarć w wirnikach, które sprawiały problemy eksploatacyjne w miejscu pracy. Zwarcia międzyzwojowe bardzo niekorzystnie wpływają na pracę wirnika generatora synchronicznego (zwiększony poziom drgań oraz większy prąd wzbudzenia), a co za tym idzie spada dyspozycyjność jednostki i zwiększa się ryzyko awarii. Niejednokrotnie bywa, że zwarcie międzyzwojowe jest możliwe do wykrycia jedynie w stanie dynamicznym. Dlatego tak ważne są pomiary wykonywane na odwirowni wirników generatorów synchronicznych.
EN
The article presents the turn-to-turn shorts, detected when electrical tests has been performed during high speed balancing. Many years of experience allowed us to develop a testing plan which let us to control and meet all necessary criteria and standards required by the customers after the repair or the rotors . High speed balancing machine give us the ability to perform all tests at wide range of the RPM. Power of installed engines and construction of balancing machine enable us to balance the rotors up to 80 000kg. After initial balancing, the rotors are put to the series of electrical and mechanical tests e.g. insulation, impedance as a function of rotation (RPM) and voltage at the nominal RPM, oscillograms of turn-to-turn shorts and mechanical endurance test. All electrical tests are performed both before and after mechanical endurance test. The Article includes information about turn-to-turn shorts which caused operational problems in the workplace. Turn-to-Turn shorts adversely affects the work of synchronous generator ( increased vibration levels, higher excitation current) and causes an increase of the chance for the rotor failure. Many times the detection of turn-to-turn short is possible only in a dynamic state. Therefore It’s important to perform the measurements during high-speed balancing.
PL
W artykule zostały przedstawione wybrane metody diagnostyki stanu technicznego maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi. Uwaga została skupiona na sposobie wykrywania drgań maszyny z magnesami trwałymi na podstawie generowanego napięcia, a także na metodzie diagnozowania stanu izolacji głównej uzwojeń maszyny. W celu analizy drganiowej zostały przeprowadzone pomiary oraz symulacje komputerowe, których wyniki zostały przedstawione w postaci widm częstotliwościowych, a także w postaci hodografów wektora przestrzennego generowanego napięcia.
EN
In this article issues related to the diagnostics of permanent magnet synchronous machines have been presented. Attention has been focused on the method of vibrations detection of machine with permanent magnets based on the generated voltage and also a method to diagnose the condition of the main winding insulation. In order to analyze the vibration measurements and computer simulations have been carried out. The results are presented in the frequency spectrum and as a hodograph of generated voltage space vector.
PL
W artykule autorzy przedstawiają wyniki prac dotyczących metody wykrywania niecentryczności statycznej i dynamicznej wirnika służącej do diagnostyki silnika indukcyjnego klatkowego. Metoda polega na wykorzystaniu dostępnych sygnałów diagnostycznych zawartych w widmie prądów stojana. Dysponując bazą danych prądów stojana dla różnych uszkodzeń wirnika, autorzy chcieliby przedstawić możliwości wykrywania niecentryczności w różnych przypadkach. Model dynamiczny silnika użyty do obliczeń uwzględnia wyższe harmoniczne indukcyjności stojana, wirnika i indukcyjności stojan-wirnik oraz zmienną prędkość obrotową wirnika.
EN
In this paper the authors present the results of work on methods to detect static and dynamic eccentricity of the rotor used for diagnosis of induction motor. The method relies on the use of available diagnostic signals contained in the spectrum of the stator currents. On the basis of the stator currents for different rotor fault, the authors would like to show the ability to detect different cases of eccentricity. A dynamic model of the motor used in the calculation includes the presence of the higher harmonics of: the stator inductances, the rotor inductances and stator-rotor inductances. The model allows doing the calculations for a variable rotor speed.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4449--4457, CD 1
PL
Stan techniczny pojazdów w tym również pojazdów jednośladowych z silnikami spalinowymi poruszających się po drogach zależy w dużym stopniu od prawidłowości i skuteczności kontroli poszczególnych układów pojazdu pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz czystości spalin. Badania techniczne pojazdu jednośladowego stwarzają wiele problemów natury technicznej 5. W artykule przedstawiono możliwość rozszerzenia zakresu badawczo-pomiarowego jednoosiowej hamowni podwoziowej przeznaczonej do badania silników samochodowych o badania silników pojazdów jednośladowych oraz wyniki badań diagnostycznych pojazdu jednośladowego wykonanych na hamowni SuperFlow AutoDyn 30. W tym celu wykonano uchwyt mocujący dla pojazdu jednośladowego (motocykla) do współpracy z hamownią podwoziową AutoDyn 30 – przeznaczonej do testowania samochodów osobowych z napędem na jedną oś. Po zamontowaniu uchwytu wykonano pierwsze testowe badania motocykla, które zostały przedstawione w artykule. Do zamodelowania uchwytu do mocowania pojazdu jednośladowego wykorzystano program Autodesk Inventor Professional 2014, w którym zaprojektowano w 3D i wykonano obliczenia uchwytu z połączeniami śrubowymi. Do badań hamownianych silnika motocyklowego wykorzystano program WinDyn.
EN
The article presents way of conduct of automobiles’ diagnostics testing on uniaxial chasses dynamometer. Moreover it contains graphs which show the results achieved from the research. Attached are strength and stress calculations of the bolts and anchors that were used in order to mount the adapter to the concrete floor found in the chassis dynamometer room. It was a success and proves the proper working of the proposed design. There is also a comparison of the design found here to the available motorcycle chassis dynamometers. The problems encountered during adapting the AutoDyn30 dynamometer and the inaccuracies between what the producer gave and the results that were achieved are described in this section as well. To sum up the paper presents some results of researching influence variables on mechanical parameters and an interpretation of the results.
PL
W artykule opisano rolę badań diagnostycznych jako elementu składowego systemu eksploatacji morskich środków bojowych (MŚB) oraz ich miejsce w tym systemie. Przedstawiono organizację podsystemu kontroli jakości i bezpieczeństwa, podział morskich środków bojowych, krótką charakterystykę ich rodzajów, a także opisano elementy systemu badań diagnostycznych MŚB.
EN
This paper describes the role of diagnostic testing as an element of the system for the use of naval munitions and their importance. It presents the organization of a quality and safety control sub-system, classification and types of munitions, and also describes elements of the system for the diagnostic testing of munitions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.