Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie informacją
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Technologia BIM – antidotum na chaos?
EN
Background: The concept of supply chain management is to coordinate and collaborate among supply chain players in order to achieve system efficiency. Supply chain coordination and collaborations deal with the connection of operations throughout the chain with material and information flowing smoothly across these supply chain operations in achieving efficiency. Healthcare supply chain is one of such complex systems involving many stakeholders in the supply chain. Coordinating a single platform for these stakeholders is a challenge by achieving smooth flow of operations on this platform. Therefore, the purpose of this paper is to explore the operations in this healthcare supply chain materials and information flows across the players at two levels, macro and micro perspective. Methods: The supply chain infrastructure enabling efficiency is investigated in the hospital environment. Multiple case studies have been conducted at 13 hospitals which include secondary hospitals and primary hospitals. Triangulation techniques, including interviews, site visiting and document analysis, are employed for data collection so as to enhance reliability and validity of the study. Results and conclusions: The study found that the healthcare supply chain efficiency could be achieved at 2 levels, namely supply chain level and firm level. The main concerns of the organizations of both levels are process efficiency and patient safety.
PL
Wstęp: Zarządzanie łańcuchem dostaw to koordynacja i kooperacja pomiędzy różnymi podmiotami, będącymi członkami tego łańcucha w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności działania. Koordynacja i kooperacja łączy się nieodzownie z tworzeniem połączeń pomiędzy operacjami w obrębie łańcucha dostaw, przepływów materiałowych i informacyjnych. Łańcuch dostaw służby zdrowia jest skomplikowanym systemem włączających wielu udziałowych do łańcucha dostaw. Koordynacja pojedynczej platformy dla tych współudziałowców w celu osiągnięcia płynnego przepływu operacji jest dużym wyzwaniem. Celem tej pracy jest rozpracowanie operacji w obrębie łańcucha dostaw służby zdrowia, obejmującego przepływu materiałowe jak i informacyjne na dwóch poziomach: makro oraz mikro. Metody: Analizie została poddana infrastruktura łańcucha dostaw szpitali umożliwiająca osiągnięcie efektywności operacji. Badania te zostały wykonane w 13 szpitalach dwóch szczebli organizacyjnych. Techniki trójkątne, obejmujące wywiady, wizyty w poszczególnych obiektach oraz analizę dokumentacji zostały użyte w celu zebrania danych o wymaganym stopniu rzetelności. Wyniki i wnioski: Efektywność łańcucha dostaw służby zdrowia można uzyskać na dwóch poziomach, a mianowicie na poziomie całego łańcucha dostaw jak i na poziomie poszczególnej firmy. Najistotniejszym czynnikiem determinujących sposób organizacji na obu poziomach jest efektywność oraz bezpieczeństwo pacjentów.
EN
Businesses today are incredibly data rich, and dealing with large amount of data, so making some inferences and conclusions, depending on the organisation size and complexity of its processes, it has been a challenge, especially that the next disruptive phase in manufacturing, i.e. Industry 4.0 (I4.0) is already underway. Business Intelligence (BI) and Enterprise Resource Planning (ERP) have become key issues for business activities as well a necessity for further phases of the industrialisation. Their importance has been recognised especially in supporting decision making by building an analytic capability and providing a holistic framework for technical systems in production, quality management, predictive modelling and maintenance, simulation techniques, etc. The introduction of Industry 4.0 requires the digitalisation of data stored in distributed systems and organisational and technological processes. The integration allows one to facilitate the collection, integration, and analysis of data in order to affect the process of development of technical innovations and support the planning and managing in efficient and productive manner. Therefore, the main purpose of this paper was to discuss the importance of BI and ERP amalgamation for the process of the digitalisation and maximisation of company resources stored in distributed transactional systems in the context of Industry 4.0.
PL
Współczesny biznes i przemysł charakteryzuje wielowymiarowość danych, duża dynamika zmian oraz konieczność podejmowania elastycznych decyzji, co stanowi także wyzwanie dla narzędzi informatycznych oraz metod zarządzania. Systemy Business Intelligence (BI) i Enterprise Resource Planning (ERP) stały się kluczowymi platformami analizy i przetwarzania danych, a także podstawą dalszych etapów zaawansowanej industrializacji. Ich znaczenie doceniono szczególnie na płaszczyźnie wspomagania decyzji poprzez budowanie zdolności analitycznych, dostarczanie real-time danych oraz integrację wielowymiarowych przekrojów informacyjnych. Business Intelligence (BI) to nie tylko koncepcja, ale także zestaw technologii, które ułatwiają gromadzenie, integrację i analizę danych w celu wspomagania procesów decyzyjnych. Z drugiej strony w większości organizacji wszystkie dane potrzebne do analiz są najczęściej przechowywane w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP. Zatem głównym celem tego artykułu jest omówienie znaczenia konsolidacji systemów klasy BI i ERP dla potrzeb procesu digitalizacji i maksymalizacji zasobów informacyjnych składowych w rozproszonych systemach transakcyjnych w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0.
EN
This study is a part research on the effect of information and communication technologies (ICT) adoption on sustainable development in the enterprises' context [1]--[3]. Its main purpose is to identify parameters stimulating the progress of ICT adoption and sustainable development and assess the two constructs based on these parameters. The identified parameters of ICT adoption are grouped into four categories i.e., ICT outlay, information culture, ICT management, and ICT quality, whereas the parameters of sustainable development are classified into ecological, economic, socio-cultural, and political sustainability categories. This study employs a quantitative approach and descriptive statistics are employed to evaluate the levels of ICT adoption and sustainable development. The survey questionnaire was used and data collected from 394 enterprises were analyzed. The research findings reveal that digital and socio-cultural competences of employees and managers, financial capabilities ensuring ICT projects as well as law regulations associated with ICT adoption, and information security were at the highest level within enterprises. However, the lowest level was specific for BI and ERP system adoption as well as the adoption of latest management concepts and the exploitation of synergies between national ICT projects and own ones. Moreover, the improvement of efficiency and effectiveness of customer services, better and more efficient organization of work, the enhancement of customer satisfaction and loyalty as well as the increase of new customers and markets as a result of ICT adoption were at the highest level within enterprises. However, the lowest level was specific for enterprises' participation in the democratic public decision-making as well as energy savings and environmental protection. This study advances ongoing research on ICT adoption and sustainable development by exploring parameters which can be used to describe and assess the levels of ICT adoption and sustainable development in the context of enterprises. Moreover, these parameters help clarify areas that need further improvement and stimulate the progress of ICT adoption and sustainable development.
5
Content available remote O „podwórkowym stylu” zarządzania informacją
PL
Przedmiotem artykułu jest obecnie coraz częściej stosowany podwórkowy styl zarządzania informacją. Zostanie on potraktowany jako negatywne zjawisko w procesach zarządzania informacją. Celem opracowania jest prezentacja niedomagań tego procesu i stylu zarządzania. Informacja zostanie przedstawiona jako proces, który dostarcza informacje oraz jako rodzaj produktu. Diagnoza zarządzania informacją jako procesu i produktu ujawnia w tym stylu takie negatywne zjawiska, jak zawał informacyjny, zaleganie informacji, utajnianie informacji oraz jej dystorsję. Ubocznymi produktami są m.in. przeciążenie informacyjne, wieloznaczność informacji, anemia informacyjna i przekłamania informacyjne. Tekst zawiera odpowiednie rekomendacje dla obecnych i potencjalnych odbiorców informacji wytworzonej w toku takiego procesu i stylu zarządzania.
EN
This article is on the “backyard style of management” that is more and more often applied to information management. Such a “style” will be rather treated as a negative development in the information management processes. The author’s intention is to concentrate on the shortcomings of the management processes and styles. Information is presented as a process that delivers data as specific products. The author’s diagnosis of the information management process and product reveals such negative phenomena as information collapse, overdue information, data suppression, or information distortion. The side products of such actions include e.g. information overload, ambiguity, information deficiency or misstatements. The text includes certain recommendations for current and potential information receivers subjected to those specific management processes and style.
EN
Business Intelligence (BI) has become a challenge for the information technology, Industry 4.0, as well as a very important managerial issue. Its importance has been recognised especially in a development of analytically based decisionmaking capabilities having a reflection in software and computer systems. The main functions of BI-based technologies are data gathering, online analytical processing, analytics, data mining, process mining, text mining, business performance management, benchmarking, predictive analytics, and reporting. Therefore, BI systems are capable of handling large amounts of sometimes unstructured data to help identify, develop, and otherwise create and support new strategic business opportunities. The paper more attentively explores the complexity of the Business Intelligence term on the basis of the literature review and reflects it in the proposed definition. In-depth research and a state of the art analyses enabled the development of the complex architecture that aggregates the Business Intelligence concept within a technological innovation process as not only a software issue, but a sophisticated approach to decision-making in a business environment. This multidimensional attitude to BI enables the transformation of resources into strategic capabilities and supports technology transfer, innovation-decision processes, and innovations management. The paper also presents the business value of BI implementation in an organisation and exemplar case study.
PL
Wpisujące się w koncepcję przemysłu 4.0 systemy klasy Business Intelligence (BI) oraz ich implementacja stały się jednym z wielu wyzwań dla współczesnej informatyki oraz zarządzania strategicznego. Szczególnie podkreśla się znaczący wpływ BI jako zestawu technik komputerowych i oprogramowania na automatyzacje oraz wspomaganie procesów decyzyjnych, również w organizacjach o profilu technologicznym. Głównymi funkcjami Business Intelligence są m.in. gromadzenie danych, przetwarzanie analityczne, eksploracja danych, eksploracja procesów, zarządzanie wydajnością biznesową, analizy predykcyjne, prognozowanie i raportowanie. Systemy BI umożliwiają zatem przetwarzanie dużych ilości nieuporządkowanych danych w celu identyfikacji i tworzenia nowych strategicznych możliwości biznesowych oraz skuteczniejszego zarządzania innowacjami. W artykule na podstawie przeglądu literatury przedstawiono złożoność i niejednoznaczność pojęcia Business Intelligence oraz zaproponowano autorską definicję uwzględniającą kompleksowy i wielowymiarowy charakter tego pojęcia. Ponadto zaprojektowano architekturę, która agreguje koncepcję Business Intelligence w ramach procesów organizacyjnych i innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Podkreślono, że jedynie wieloaspektowe podejście do implementacji i wykorzystywania BI umożliwia transformację zasobów firmy na strategiczne możliwości oraz wspiera transfer technologii, proces generowania i zarządzania innowacjami. W artykule przedstawiono także wartość biznesową wdrożenia koncepcji BI w organizacji oraz przykładową implementację.
EN
The use of innovative technologies and digitisation tools may significantly improve the preparation and execution of a construction project. The article discusses the results of the latest research concerning digitisation in construction and an innovative model of communication between participants of a construction project in reference to the Building Information Modelling method, the concept of Integrated Project Delivery and Facility Management principles. Conclusions from the analysis of results of implementation of innovative, digital tools and information management techniques will be presented using case studies of three construction projects - the construction of the New Karolinska Solna University Hospital in the Stockholm region, an office building in Wrocław and the expansion of the national road No. 8 to meet the parameters of an express road at the Wyszków–Poręba hub.
PL
Wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi cyfryzacji może w istotny sposób usprawniać przygotowanie i realizację przedsięwzięcia budowlanego. W artykule omówiono wyniki najnowszych badań związanych z cyfryzacją w budownictwie i nowoczesnym modelem komunikacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego, w nawiązaniu do metody Building Information Modelling (BIM), koncepcji Integrated Project Delivery oraz według założeń Facility Management. Przedstawiono wyniki analizy wdrożenia nowoczesnych, cyfrowych narzędzi i technik zarządzania informacją na przykładzie trzech przedsięwzięć budowlanych – budowy szpitala uniwersyteckiego w Sztokholmie New Karolinska Solna, biurowca we Wrocławiu oraz rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej Wyszków–węzeł Poręba.
PL
Zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w założeniu miał stanowić mechanizm wsparcia dla pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów. W praktyce działalności informacyjnej okazało się jednak, że stał się on jednym z głównych czynników wpływających na organizację i zarządzanie informacją instytucjonalną na uczelni wyższej. Koncepcja budowy i organizacji systemu monitoringu, rankingowania oraz nadzoru zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce, której rdzeń stanowi system POL-on, obliguje jednostki naukowe do reorganizacji pracy, w której informacja staje się istotnym czynnikiem interakcji z otoczeniem oraz głównym zasobem strategicznym wpływającym na efektywność prowadzenia działalności naukowej i oświatowej. W referacie przedstawiony został zarys funkcjonalności systemu POL-on, a w tym kontekście także model zarządzania informacją zorientowany na badania instytucjonalne i raportowanie. Celem referatu jest przedstawienie uwarunkowań sprzyjających i hamujących skuteczne funkcjonowanie ogólnokrajowego systemu sprawozdawczego i jego wpływ na efektywne zarządzanie informacją w nauce i szkolnictwie wyższym.
EN
Integrated Information System for Higher Education POL-on was intend to provide a support mechanism for the work of the Ministry of Science and Higher Education, the Central Statistical Office and the Central Committee for degrees and titles in Poland. In practice of information activity turned out that it became one of the main factors affecting the organization and management of institutional information on university. The concept of system for monitoring, ranking and resources supervision of tangible and intangible assets of higher education in Poland, whose core is a system POL-on, obligates the scientific units to reorganize work in which information is become an important factor for interaction with the environment and the main strategic resource for scientific and educational effectiveness. This paper presented an outline of the functionality of the system POL-on, and in this context the information management model focused on institutional research and reporting. The aim of this paper is to present favorable and hampering conditions to the effective functioning of a national reporting system and its impact on the effective information management in science and higher education.
9
Content available remote Model systemu zarządzania informacją instytucjonalną dla szkoły wyższej
PL
Celem artykułu jest udowodnienie poglądu, że biblioteki akademickie muszą sprostać zadaniom, jakie przyniosło zastosowanie badań 2.0 w nauce. Przeanalizowano przede wszystkim zagadnienia: rola społecznych instrumentów medialnych dla pracowników naukowych, natura zarządzania danymi badawczego i obsług danych badawczych, jakość danych i konieczność standaryzowania danych. Zadania postawione przed bibliotekami to zapewnianie obsług danych badawczych, dostosowanie swoich usług do poszczególnych użytkowników oraz wydziałów. Biblioteki akademickie powinny również włączać się w zadania, które nie są standardowymi zadaniami bibliotek uczelnianych, a które są realizowane w procesie badawczym.
EN
The purpose of this paper is to provide a literature based inventory of tasks and roles that academic libraries have to fulfil in order to react to the developments brought in by the appearance and growing importance of Research 2.0, the main features of which are identified in its relationship to data-intensive research. The role of social media tools for researchers, the nature of research data management and research data services, questions of data quality and the need for standardized data citation are examined. The tasks, faced by libraries include providing research data services, information literacy education and support to individual faculty members. Libraries also should be involved in raising awareness of different services and movements, mainly not offered directly by the libraries themselves, even if this is a nontraditional activity for them. New role models for academic librarians, required by the new environment are also part of the discussion.
PL
Termin kultura informacyjna często wiązany jest z problematyką zachowań informacyjnych lub rozumiany jest jako cecha społeczeństwa informacyjnego. W kontekście zagadnień zarządzania informacją w nauce i szkolnictwie wyższym problem ten łączy się z pytaniami o funkcjonowanie środowiska informacyjnego organizacji. W referacie poruszona została kwestia diagnozy kultury informacyjnej, która w interpretacji socjologiczno-funkcjonalnej przedstawionej przez autora może mieć wpływ na skuteczność systemu zarządzania informacją instytucjonalną w jednostkach naukowych i instytucjach szkolnictwa wyższego. Zagadnienie informacji instytucjonalnej rozumiane procesowo wymaga określenia cech istotnych elementów systemu informacyjnego i wiedzy organizacyjnej oraz zrozumienia ogólnych tendencji kulturowych, w szczególności w obszarze podejmowania decyzji, przyjętego systemu oraz procesów informacyjnych wartości, norm, zachowań i potrzeb informacyjnych. Tak rozbudowany zestaw elementów jest trudny do zaobserwowania w sposób holistyczny, co powoduje, że niezmiernie trudno jest wskazać na przyczyny skuteczności lub nieskuteczności działalności informacyjnej w organizacji. Celem referatu jest przedstawienie modelu, który pozwala na zidentyfikowanie kultury informacyjnej jednostki. W myśl przyjętej w referacie tezy, model kultury informacyjnej zostanie przedstawiony jako narzędzie wspomagające prowadzenie badań instytucjonalnych, a kwestia weryfikacji jego użyteczności stanowi przyczynek do dalszych badań.
EN
The term information culture is often associated with behavioral issues of information or understood as a feature of the information society. In the context of information management in science and higher education this problem is combined with questions about the functioning of the information environment of the organization. The paper raised questions of information culture diagnosis which in the socio-functional interpretation presented by the author may have an impact on the effectiveness of information management system in institutional research units and institutions of higher education. The issue of institutional information processes requires the determination essential elements of information system and organizational knowledge with basic understanding of the general cultural trends, particularly in decision making, information processing, values, norms, attitudes and information needs. This comprehensive set of elements is difficult to observe in a holistic way, which makes it extremely difficult to identify the reasons for the effectiveness or ineffectiveness of information activities in the organization. The aim of paper is to present a model that allows to identify the profile of information culture in units and institutions. According to thesis presented in this paper, model of information culture is understood as a tool to support institutional research. Verification of its usefulness is an contribution to further research.
PL
W pogoni za dynamicznie zmieniającym się handlem detalicznym, przez ponad 40 lat zasady dotyczące nadawania globalnych numerów dla jednostek handlowych (GTIN) ulegały większym, bądź mniejszym modyfikacjom. W rezultacie powstał zestaw reguł, które - według opnii niektórych kluczowych uczestników łańcucha dostaw - są zbyt skomplikowane i za bardzo techniczne, co wiąże się z niewłaściwą ich interpretacją i jest sporym wyzwaniem dla wielu firm. Dodatkowo, poprzez chęć sprostania coraz to bardziej wymagającym klientom, którzy oczekują ciągłych zmian i wprowadzania nowych wersji produktów, trudniejsze stało się skuteczne zarządzanie różnymi wariantami produktów (...) Stając naprzeciw tym i innym wyzwaniom zmieniającego się sektora sprzedaży detalicznej, organizacja GS1 uruchomiła projekt, który ma na celu uproszczenie zasad nadawania globalnych numerów jednostek handlowych, a tym samym ograniczenie kosztów związanych ze zmianą numerów GTIN, przy zachowaniu właściwego poziomu identyfikacji produktów w łańcuchu dostaw.
EN
This article is dedicated to the development of standardized methods and software for information resources processing in electronic content commerce systems (ECCS). In this paper an actual scientific problem of methods and tools development and research of information resources processing in ECCS was solved with the use of designed classification, mathematical tools, software and generalized ECCS architecture.
PL
Artykuł jest poświęcony rozwojowi znormalizowanych metod i oprogramowania do przetwarzania zasobów informacyjnych w systemach handlu treścią elektroniczną (ECCS). W artykule pokazano rozwiązania aktualnego problemu naukowego projektowania i badań przetwarzania zasobów informacyjnych w ECCS z wykorzystaniem metod i dedykowanych narzędzi matematycznych, oprogramowania i uogólnionej architektury ECCS.
EN
In this study the question of innovation and information management in supply chain is addressed. We assume that innovation and information management are interrelated in supply chains and that the relationship is crucial for their success on the market. Considerable attention was given to the issue of outsourcing which is now a commonplace in supply chain management. In particular, we examined how approaches to managing information and knowledge in the supply chain differ according to ICT outsourcing. The deduction is based on a data set of 426 companies located in Poland, representing a variety of industry sectors. Two stages of the research were realised. The rationale behind this was to identify enterprises that utilise a welldeveloped system of information and knowledge management to determine the scope of possible in-depth analyses. This helped to receive valuable responses. We find what information and knowledge management is mainly driven by. We show the similarities and differences in information and knowledge management between entities that use ICT outsourcing and those that do not. We discuss the research results and draw conclusions.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia zarządzania wiedzą oraz wykorzystanie tej wiedzy, przedstawiono usprawnienie systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w wybranym modelowym przedsiębiorstwie. Zamiarem autora jest ukazanie pozytywnych aspektów pogłębiania się świadomości firm, co do angażowania się w optymalizację zarządzania ich wiedzą. Przybliżono zagadnienia zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się i twórczej. W toku przeprowadzonych badań, w którym przeanalizowana zostanie sytuacja modelowego przedsiębiorstwa, pod kątem zarządzania w nim wiedzą dokonano analizy sytuacji wyjściowej badanego podmiotu zawierać będzie jego charakterystykę podstawową (przybliżającą specyfikę działalności firmy), reprezentowane przez podmiot podejście do zarządzania wiedzą, ogólny schemat sposobu przepływu informacji wzdłuż przedsiębiorstwa oraz głębszą analizę wybranego obszaru firmy co do typów podejmowanych decyzji oraz potrzeb informacyjnych decydentów. Podjęto próbę usprawniony systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie.
EN
The article discusses the issues of knowledge management and the use of this knowledge, shows the improvement of the information flow, decision-making and knowledge management in the selected model enterprise. The intent is to show the positive aspects of deepening awareness of companies, which to engage in optimizing the management of their knowledge. In the course of the study, which will examine the situation of a model enterprise for management of the knowledge of the analysis of the initial situation audited entity will include the basic characterization, represented by the approach to knowledge management, the overall scheme of information flow along the company and a deeper analysis of the area of the company as to the types of decisions and information needs of decision makers. An attempt was made an improved system of information flow, decision-making and knowledge management in the audited company.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia tematyki zarządzania wiedzą m.in. poprzez przybliżenie podstawowych pojęć, jak: informacja, wiedza czy mądrość. Następnie omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się twórczej. Artykuł zawiera również prezentacje wybranych narzędzi oraz systemów zarządzania informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach. Wiedza przedstawiona daje ogólne pojęcie o badanym temacie oraz jest kluczowa dla zrozumienia części badań dokonanych w artykule. Zostanie przedstawione usprawnianie system przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w badanym przedsiębiorstwie. Wykonany zostanie wstępny projekt systemu zarządzania wiedzą, którego celem będzie ukazanie wartościowych kierunków działań oraz ocena możliwych do wdrożenia narzędzi i praktyk. W konsekwencji zostanie zaproponowane usprawnienie obszaru przedsiębiorstwa, poprzez optymalizację dotyczącą zarządzania wiedzą w procesie weryfikacji lojalności klientów.
EN
The article discusses the issues subject of knowledge management by bringing the basic concepts, such as: information, knowledge and wisdom. Then we will discuss the concept of the company as a learning organization creative. Article also includes presentations of selected tools and systems, information and knowledge management in the preterprises. Knowledge gives you the general idea of the test subject and is crucial to understanding the part of the research made in the article. It will be presented to improve the system of information flow, decision-making and knowledge management in the audited company. It made the preliminary draft knowledge management system, which will show the valuable activities and the evaluation of possible implementation of tools and practices. Consequently, it is proposed to improve the area of the company, by optimizing on knowledge management in the process of verification of customer loyalty.
17
Content available remote W kręgu nowych struktur zarządzania informacją
PL
Przedmiotem artykułu są nowe struktury organizacji informacji stosowane w zarządzaniu informacją w bibliotekarstwie i działalności informacyjnej. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie pojęcia „struktura” oraz pojęć pokrewnych tworzących wspólnie gniazdo semantyczne. Autor wychodzi od tradycyjnych struktur stosowanych w zarządzaniu informacją i dociera do folksonomii, chmury tagów oraz mapy tematów i ontologii. Zostaną przedstawione ich elementy oraz cechy dystynktywne a także funkcje w określaniu jakości i wartości informacji. W omówieniu struktur przyjęto terminologie ich opisu za pomocą takich terminów, jak system i sieć. Omówione struktury zostały przyporządkowane do odpowiednich procesów, jak generowanie, wyszukiwanie i selekcja informacji i wiedzy. Celem artykułu jest wykazanie podobieństw i różnic między prezentowanymi strukturami, co ma pokazać ich ewolucję oraz znaczenie w organizacji informacji i wiedzy na potrzeby zarządzania informacją.
EN
The object of this paper are new structures of information organization applied to information management in library and information activity. The starting point is the clarification of the “structure” concept, as well as other related terms that create a joint semantic nest. The author starts with traditional structures used in information management and end with folksonomy, tag cloud, topic maps and ontology. Their elements and distinctive features are introduced, together with the functions used for the determination of information quality and value. For the needs of the structure discussion, a description terminology has been accepted, with the use of such terms as system or network. The structures under discussion are assigned to such respective processes as information and knowledge generation, search, and selection. The purposes of this presentation is to indicate the similarities and differences existing between the selected structures, which will demonstrate their evolutions and significance in information and knowledge organization for the needs of information management.
EN
Mobile solutions revolutionize healthcare systems as well as the way of management in this area. The complex and dynamic character of healthcare organizations requires a special kind of management in the areas of healthcare knowledge and electronic health records (EHRs). Mobile applications can be very useful and helpful in the terms of information providing, but their role is not limited to transferring it between the doctors, patients and managerial staff. In this paper the role of mobile applications in the work of health care professionals (HCPs) has been shown.This article highlights the role of mobile applications in facilitating HCPs’ work in the terms of time management and EHRs storage and management.
PL
Rozwiązania mobilne są bardzo silnym trendem w systemach opieki zdrowotnej, jak i w zarządzania w tym obszarze. Złożony i dynamiczny charakter organizacji opieki zdrowotnej wymaga specjalnego rodzaju zarządzania w zakresie wiedzy medycznej i elektronicznych rejestrów medycznych. Aplikacje mobilne mogą być bardzo przydatne i pomocne w zakresie dostarczania informacji, ale ich rola nie ogranicza się do przenoszenia ich między lekarzy, pacjentami i personelem kierowniczym. W niniejszym artykule uwypuklono rolę aplikacji mobilnych w pracy pracowników służby zdrowia (HCPS), podkreślono rolę aplikacji mobilnych w ułatwianiu pracy pracownikom służby zdrowia w zakresie zarządzania czasem i EHRs przechowywania i zarządzania.
19
Content available remote Efekty systemu BIM
20
Content available Działalność ITG KOMAG w rozpowszechnianiu wiedzy
PL
W każdej dziedzinie nauki przekazywanie i rozpowszechnianie wyników badań jest bardzo ważne, gdyż tworzy system komunikacji pomiędzy nauką a przemysłem. Przepływ wiedzy z ITG KOMAG w sferę przemysłową (praktycznych zastosowań) odbywa się poprzez upowszechnianie aktualnego stanu wiedzy, innowacji i innych osiągnięć poprzez publikacje naukowe, konferencje, seminaria szkoleniowe, a także czynny udział w targach branżowych. Coraz większe znaczenie w przekazywaniu wiedzy ma obecnie internet.
EN
Transfer and dissemination of test results is very important in each field of science, as they create connection between science and industry. Transfer of knowledge from the KOMAG Institute of Mining Technology to industry (practical applications) is realized by dissemination of present state of the art, innovation and other achievements through scientific publications, conferences, training seminars and active participation in the fairs. At present, internet becomes more and more important tool in knowledge transfer.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.