Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  substancje promieniotwórcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z obecnością radioizotopów w wodzie do spożycia. Omówiono dokładnie założenia Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/51/EURATOM z 22 października 2013 r., w której określono wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Opisano również, metody jakimi należy się posłużyć przy oznaczaniu radionuklidów w wodzie.
EN
The article discusses the issues related to the presence of radionuclides in drinking water. The assumptions of the new European Union Council Directive 2013/51 EURATOM of 22 October 2013 which sets out require-ments for the protection of public health with regard to radioactive substances in the water intended for human consumption were thoroughly discussed. The article also describes the methods that must be used for the determination of radionuclides in the water.
PL
Niektóre pokłady węgla na Górnym Śląsku zawierają znaczące ilości izotopów promieniotwórczych. Część z nich rozpuszcza się w wodach dołowych i wypompowywana jest do stawów osadowych. Artykuł prezentuje aktualny wpływ na środowisko substancji promieniotwórczych zgromadzonych w czasie 22 lat użytkowania jednego ze zbiorników retencyjnych KWK „Silesia”, po 9 latach od wyłączenia z eksploatacji. Przytoczone badania pokazują zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach wody, gruntu i osadów dennych oraz pozwalają ocenić poziomy skażeń ryb, traw i upraw rolnych w otoczeniu zbiornika. Porównanie tych wyników ze średnimi skażeniami na terenie Polski oraz w podobnych miejscach na świecie, pozwala na ocenę rzeczywistego zagrożenia radiacyjnego i powinno ułatwić zagospodarowanie terenów po zaprzestaniu eksploatacji górniczej.
EN
Some coal deposits in Upper Silesia contain significant amounts of radioactive isotopes. A part of them dissolves in underground waters and is pumped out into tailing ponds. The article presents the current impact on the environment of radioactive substances gathered during 22 years of use of one of the storage reservoirs of the “Silesia” coal mine, after nine years of operation end. The above-mentioned studies show the contents of radioactive isotopes in water, soil and sediment samples and allow to assess the contamination levels of fish, grasses and agricultural crops in the vicinity of the reservoir. Comparing of these results with the average contamination on the territory of Poland and in similar places in the world allows to assess the current radiation hazard and should facilitate the development of land after mining exploitation termination.
PL
W podziemnych wyrobiskach górniczych występują naturalne substancje promieniotwórcze, które są niejednokrotnie źródłem podwyższonego zagrożenia radiacyjnego. Należą do nich wody, promieniotwórcze osady oraz krótkożyciowe produkty rozpadu radonu w powietrzu. Zagrożenia związane z wymienionymi źródłami są systematycznie monitorowane od 1989 roku. Okres ostatnich lat przyniósł jednal wiele zmian w prawodawstwie spowodowanych w dużej mierze przystapieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Pojawiło się w związku z tym dużo pojęć z zakresu ochrony radiologicznej, które zostały w sposób systematyczny opisane w pracy.
EN
In underground workings there occur natural radioactive substances that are many a time a source of a higher-level radiation hazard. These include underground waters, radioactive deposits, and short-lived products of radon decay in the air. The hazards connected with the above specified sources have been systematically monitored since 1989. However, the period of the latest years has brought about a number of changes in legislation caused to a large extent by our country's joining the European Union. In this connection there appeared a number of terms have been described in this work in a systematic manner.
PL
W artykule omówiono przepisy prawne dotyczące ochrony radiologicznej w górnictwie wprowadzone ostatnio wskutek nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wejścia w życie ustawy Prawo atomowe i przepisów wykonawczych do tych ustaw. Zwrócono uwagę na wymagania unijne w tym zakresie. Szczegółowo przedstawiono zmiany w ochronie radiologicznej górników przed działaniem naturalnych substancji promieniotwórczych. Zwrócono uwagę na brak regulacji prawnych postępowania z materiałami zawierającymi podwyższone stężenia naturalnych radionuklidów a nie podlegających kwalifikacji do odpadów promieniotwórczych.
EN
In this article discussed are the legal regulations pertaining to radiological protection in mining recently introduced as a result of the amendments made in the Act of Geological and Mining Law, as well as entering into force of the Nuclear Engineering Law and the executory regulations resulting from these Acts. Attention has been paid to the EU's requirements in this regard. Presented in detail have been changes in the radiological protection against the effects of natural radioactive substances. It has been noted, as well, that no legal regulations exist as regards the handling of materials containing raised concentrations of natural radionuclides but not subject to qualification in the category of radioactive wastes.
5
Content available remote Radionuclides in the ground-level air in Poland
EN
The results of monitoring of the ground-level radioactive air pollution in Poland are presented. The weekly changes of concentration of natural and antropogenic radionuclides in ground-level air in 1997 in selected places are summarized. The contributions to the total effective inhalation dose are estimated.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki monitoringu skażeń promieniotwórczych w przyziemnej warstwie powietrza w Polsce. Zestawiono tygodniowe zmiany stężenia naturalnych i sztucznych radionuklidów w przyziemnej warstwie powietrza w wybranych miejscach w Polsce w 1997 r. Oszacowano wkład do całkowitego efektywnego równoważnika dawki promieniowania jonizującego od dawki inhalacyjnej otrzymywanej przez mieszkańca Polski.
EN
Applications of the Cracow U-120 cyclotron, which operated in the years 1958-1995, involved obtaining carrier-free radionuclides, e.g. (sup 67)Ga, (sup 88)Y, (sup 111)In, (sup 123)I, (sup 139)Ce, (sup 169)Yb and (sup 211)At from Zn, SrCl2, Ag or CdO, TeO2, La2O3, Tm2O3 and Bi2O3 targets, respectively. Wet and dry methods of separating these radionuclides from irradiated targets were elaborated by our Radiochemistry Groups. The newly-installed AIC-144 cyclotron will offer beam energies and intensities higher than the old one, but production of radionuclides will be restricted to the internal beam. Users’ requirements for the internal target assembly were summarized in 1996 and by the end of 1997 a design has been outlined and main mechanical parts of the assembly were purchased. The assembly will be suitable for irradiating metallic targets deposited electrochemically on a water-cooled support. The pilot experiments will start with obtaining (sup 67)Ga. Later on, other radionuclides for SPECT or positron studies in medicine and physics will be obtained.
PL
Działający w Krakowie, w latach 1958-1995, cyklotron U-120 był używany m.in. do wytwarzania niewielkich ilości radionuklidów. Otrzymywano np. (sup 67)Ga, (sup 88)Y, (sup 111)In, (sup 123)I, (sup 139) Ce, (sup 169)Yb i (sup 211)At z tarcz, odpowiednio: Zn, SrCI2, Ag lub CdO, TeO2, La2O3, Tm2O3 i Bi2O3 W Zakładzie Fizykochemii Jądrowej Instytutu opracowano szereg suchych i mokrych metod wydzielania beznośnikowych ilości tych nuklidów z tarcz bombardowanych deuteronami lub cząstkami alta. Nowy cyklotron, AIC-144, pozwoli przyspieszać także protony, a przy tym uzyskiwać wyższe prądy wiązki i wyższe energie cząstek. Z przyczyn technicznych otrzymywanie radionuklidów będzie musiało odbywać się za pomocą wiązki wewnętrznej. Założenia użytkowe do projektu stanowiska do aktywacji tarcz wiązką wewnętrzną opracowano w roku 1996. Do końca roku 1997 przygotowano projekt wstępny oraz zakupiono najważniejsze elementy konstrukcyjne i kontrolne stanowiska. Projektowane stanowisko umożliwi aktywacje tarcz metalicznych. Pierwszym wytwarzanym nuklidem będzie (sup 67)Ga, a następnie zostana podjete próby otrzymywania innych radionuklidów stosowanych jako znaczniki w medycynie lub badaniach fizycznych.
EN
The aim of the experiment organized by the National Atomic Energy Agency of Poland, was to carry out an interlaboratory comparison on the determination of long-lived radium isotopes in waste waters from Polish coal mines. It was expected that the experiment would allow to evaluate the proficiency of the national participants, and to eliminate possible errors in their work. 9 participating laboratories have determined the concentrations of (sup 226)Ra and (sup 228)Ra (or only (sup 226)Ra) in 6 synthetic samples containing from 0 to 300 Bq dm(sup -3) of each isotope. The results have been evaluated according to recent recommendations of IUPAC, ISO and AOAC. It is concluded that a significant majority of the results meet the proficiency criterium at the selected target accuracy. In some cases small systematic errors appear. Only a few laboratories meet more rigorous proficiency criterium. Analytical methods used for radium determination have also been evaluated.
PL
Celem eksperymentu, wykonanego na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki, było porównanie wyników oznaczeń stężeń długożyciowych izotopów radu w zasolonych wodach odpadowych z polskich kopalni węgla przez krajowe laboratoria radiometryczne. Oczekiwano, że eksperyment umożliwi ocenę jakości pracy poszczególnych zespołów i przyczyni się do wyeliminowania ewentualnych błędów. W międzylaboratoryjnym eksperymencie porównawczym wzięło udział 9 laboratoriów, które oznaczyły stężenia (sup 226)Ra i (sup 228)Ra (niektóre tylko (sup 226)Ra) w 6 modelowych próbkach zawierających od O do 300 Bą dm(sup -3) każdego izotopu. W pracy dokonano oceny wyników eksperymentu zgodnie z nowymi zaleceniami lUPAC, ISO i AOAC. Stwierdzono, że znaczna większość nadesłanych wyników spełnia kryterium założonego poziomu wymagań. W kilku przypadkach stwierdzono wystąpienie niewielkich błędów systematycznych. Tylko niektóre laboratoria spełniają dwukrotnie ostrzejsze kryterium. Dokonano również oceny porównawczej stosowanych metod analitycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.