Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 314

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
A system approach to the determination of the operation parameters of electric machines with long time between failures is substantiated It allows taking into account the specific features of the change of the state of their basic structural units. The high efficiency and reliability of the proposed approach from the point of view of the assessment of the nameplate data, energy components, vibration and thermal parameters of such electric machines are experimentally confirmed.
PL
W artykule wskazano na zasadność systemowego podejścia do wyznaczania parametrów pracy maszyn elektrycznych z długim czasem między awariami. Pozwala to uwzględnić specyficzne cechy zmiany stanu ich podstawowych jednostek konstrukcyjnych. Wysoka wydajność i niezawodność proponowanego podejścia z punktu widzenia oceny danych z tabliczki znamionowej, składników energii, wibracji i parametrów termicznych takich maszyn elektrycznych jest eksperymentalnie potwierdzona.
PL
W artykule przedstawiono system rozproszony przeznaczony do optymalizacji przełączalnych maszyn reluktancyjnych. System umożliwia wyznaczanie parametrów magnetostatycznych wykorzystując program FEMM oraz wyznaczanie parametrów napędu w programie symulacyjnym. Do optymalizacji wykorzystano algorytm genetyczny programu Matlab. Wyniki mogą być prezentowane w formie tabel i wykresów z wykorzystaniem programów skryptowych i programu Gnuplot. System zaprezentowano na przykładzie projektu generatora reluktancyjnego.
EN
The paper presents a distributed system designed to optimize switched reluctance machines. The system allows determining magnetostatic parameters using the FEMM program and determining drive parameters in a simulation program. The Matlab genetic algorithm was used for optimization. The results can be presented in the form of tables and graphs using scripts and the Gnuplot program. The system is presented on the example of a switched reluctance generator design.
EN
The paper deals with the substantiation of the prospects of the use of the methods and means for the thermal image control to determine the state of the internal structural units of electric machines with long time between failures. We determined the interrelations of the basic types of the structural unit defects with their thermal manifestation, which made it possible to formulate the special features and problems of the current thermal image control of electric machines under the operation conditions.
PL
Artykuł prezentuje uzasadnienie perspektyw użycia metod I środków sterowania obrazu termalnego w celu określenia stanu wewnętrznych jednostek konstrukcyjnych maszyn elektrycznych z długim czasem między awariami. Określono wzajemne relacje podstawowych typów defektów jednostek konstrukcyjnych oraz ich obrazowania termicznego. Umożliwia to sformułowanie specjalnych właściwości i problemów bieżącego obrazowania termicznego maszyn elektrycznych w specjalnych warunkach działania.
EN
The paper deals with the special features of the joint use of the genetic and stochastic approaches to the assessment of the processes of aging of various electric machines provided that inherited and acquired defects of the structural units are present. The authors expanded the notion of electric machine aging from the point of view of the application of the genetic approach. They offer the approach to the assessment of the degree and the special features of aging of the basic types of electric machines taking into account the interrelation between their main parameters and loads when the properties of the main unit materials alter in time. The obtained results make it possible to relate the aging symptoms to the alteration of the electric machine basic parameters determining the conditions of its use in production.
PL
Przedstawiono specjalne właściwości połączenia podejścia genetycznego i stochastycznego do oceny procesów starzenia maszyn elektrycznych, w których istnieją wady konstrukcyjne i nabyte w trakcie eksploatacji. Autorzy rozszerzyli pojęcie starzenia się maszyn elektrycznych z punktu widzenia podejścia genetycznego. Zaoferowano podejście do oceny stopnia starzenia maszyn elektrycznych, biorące pod uwagę związki miedzy ich głównymi parametrami i obciążeniami przy zmiennych w czasie właściwościach materiałowych. Otrzymane wyniki umożliwiają odniesienie symptomów starzenia do zmienności podstawowych parametrów maszyn elektrycznych, co pozwala określić warunki produkcji.
5
Content available remote Start-up of large power electric motors with high load torque
EN
This paper deals with issues relating to the start-up of AC motors with high load torque, presenting the results of measurements of current, voltage and power during the start-up of the following three types of motors: an asynchronous motor synchronized with a resistance starter, an asynchronous motor synchronizing with an eddy current starter, and a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM). The measurement results, show that it is possible to use the direct start-up of a synchronous motor with permanent magnets and thereby eliminate external start-up systems.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z rozruchem silników prądu przemiennego w układach o dużym momencie obciążenia. Pokazano wyniki pomiarów prądu, napięcia i mocy podczas rozruchu trzech typów silników: asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem rezystorowym, asynchronicznego synchronizowanego z rozrusznikiem elektromagnetycznym, synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że można zastosować bezpośredni rozruch silnika synchronicznego z magnesami trwałymi i wyeliminować zewnętrzne układy rozruchowe.
6
Content available remote Practical applications of thermovision measurements on electric machines
EN
In the present paper we deal with application of thermovision systems in diagnostics on selected parts in electric machines, measurement conditions as well as an analysis of measured results.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie systemów termowizyjnych do diagnostyki wybranych części maszyn elektrycznych. Przedstawiono warunki wykonywania pomiarów oraz analizę wyników pomiarów.
7
Content available remote Methodic of calculation of fully HTS silent-pole electrical machine
EN
In this paper, a fully HTS salient-pole electrical machine with a ferromagnetic core is considered. Analytical expressions for main parameters of the machine are obtained based on the solution of the Puasson's equation for vector magnetic potential. Obtained solution takes into account dimensions of active zone, HTS tape's properties, especially relative permeability.
PL
W artykule analizowano maszynę elektryczną z rdzeniem ferromagnetycznym wykonanym z nadprzewodniak HTS. Równanie analityczne bazuje na rozwiązaniu róa)nania Poissona dla wektora potencjału magnetycznego. W analizie uwzględniono wymiary części aktywnej i właściwości taśmy HTS.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5–3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych, jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony tym celu specjalny system online, umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2,5–3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
PL
W artykule autor przedstawia wpływ asymetrii szczeliny powietrznej na prąd generatora ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych. Publikacja zawiera wyniki symulacji komputerowych wykonanych w programie Ansys Maxwell 2D oraz wyniki badań laboratoryjnych dotyczące zjawiska ekscentryczności. Do badań wykorzystano specjalną konstrukcję generatora wyposażonego w tarcze łożyskowe umożliwiające zmianę usytuowania wirnika względem stojana. Rozwiązanie to zostało opatentowane. Przedstawiono przebiegi czasowe prądu wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla symulacji, jak również badań laboratoryjnych. Wyselekcjonowano szereg częstotliwości, które towarzyszą asymetrii szczeliny powietrznej. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Pozwala ono na podstawie analizy częstotliwościowej prądu maszyny zdiagnozować rozkład szczeliny powietrznej.
EN
In this article author described an influence of air gap asymmetry of PM generator current. The publication contains results of computer simulations and laboratory tests results of eccentricity. For tests was used generator with special bearing shields. These shields make possible change position between rotor and stator of machine. This is the subject of patent application. The waveforms of current and frequency analysis for simulations and laboratory tests are presented in the paper. A series of frequencies has been selected that accompany the asymmetry of the air gap. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. This equation make possible air gap distribution diagnose based on frequency analysis of generator current.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
EN
An influence of supply asymmetry of PM motor for the generation of vibrations in the tested machine is described in this article. There are shown mathematical model and laboratory test results. The waveforms of torque and current and frequency analysis for laboratory tests are presented in the paper. The waveforms of vibration speed for idle run and load state are also presented. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. The method was patented.
12
Content available remote The analysis of own signals of PM electrical machines – example of eccentricity
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) electrical machines. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. There was analyzed number of publications which describe vibration diagnostic methods and tests of electrical machines and there was no method found to determine the technical condition of such machine basing on their own signals. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla maszyn z magnesami trwałymi. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. Przeanalizowano liczne publikacje opisujące diagnostykę maszyn elektrycznych i nie napotkano na metody bazujące na wykorzystaniu własnych sygnałów maszyny do określenia ich kondycji układu wibroakustycznego. W pracy przedstawiono m.in. model polowy, wyniki obliczeń oraz symulacji komputerowych.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono min. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
This paper presents a new vibration diagnostic method designed for diagnose of permanent magnets (PM) generators. Those machines are commonly used in small wind, water systems and electrical vehicles. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the method genesis, the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, mathematical model, and results of simulation and laboratory tests. The method of determination the technical condition of PM electrical machine basing on its own signals is the subject of patent application.
14
Content available remote Increased vibration level caused by asymmetric loading in PM generators
EN
The paper presents a new vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) generators with point operation asymmetry. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, calculations, results of simulation and laboratory tests. The method is the subject of patent application.
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono mn. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
The interrelation of the state of basic structural units of typical electric machines of general industrial purpose in the process of long operation and the change of their electromagnetic parameters is researched. A combined approach to forecasting the change of electromagnetic parameters of electric machines with long mean-time-between failures is developed. It includes the joint use of theoretical methods modified by the authors and experimental methods applied in tests, which makes it possible to solve the posed problem with sufficient accuracy.
PL
W artykule badane są relacje pomiędzy stanem typowych maszyn elektrycznych w procesie długiego działania a zmianami ich parametrów elektromagnetycznych. Rozwinięto specjalne podejście do prognozowania zmian parametrów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych z długim średnim czasem między awariami. Podejście to włącza zarówno metody teoretyczne zmodyfikowane przez autorów, jak też metody eksperymentalne zastosowane w badaniach testowych. Pozwala to na rozwiązanie postawionego problemu z wystarczającą dokładnością.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii obciążenia generatora ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie obciążonej maszyny z magnesami trwałymi, wyniki symulacji komputerowych wykonanych w programie Ansys Maxwell 2D oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla symulacji, jak również dla badań laboratoryjnych. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe przyspieszenia drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego obciążenia generatora. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Pozwala ono je zdiagnozować na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego maszyny. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
An influence of load asymmetry of PM generator for the generation of vibrations in the tested machine is described in this article. There is shown mathematical model, simulation and laboratory test results. The waveforms of torque and current and frequency analysis for simulations and laboratory tests are presented in the paper. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. This is the subject of patent application.
PL
Transformatory to maszyny elektryczne, których zadaniem jest przenoszenie energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego. Ważne jest przy tym zachowanie pierwotnej częstotliwości, ale przy zmianie wartości napięcia elektrycznego. Wyjątkiem są transformatory separacyjne, w których napięcie nie ulega zmianie. Należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu transformator niejednokrotnie nazywany jest urządzeniem, a nie maszyną, bowiem nie ma w nim elementów ruchomych.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania momentów statycznych modelu fizycznego silnika reluktancyjnego.
EN
In this article the results of static torque measurements of the physical model of common magnetic circuit reluctance motor are presented. The aim of the study was to determine the degree of the impact of common circuit on the motor performance.
20
Content available remote Properties and parameters of the synchronous motors with permanent magnets
EN
This paper presents the results of transient torque simulations during start-up of permanent magnet synchronous motor for various initial rotor positions. The influence of input voltage on starting torque transients is also considered. Examples of applications for large electric drives are shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnych obliczeń momentów podczas rozruchu silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi dla różnych kątów początkowych położenia wirnika. Wykonano obliczenia tych momentów dla różnych wartości napięć zasilających. Pokazano przekłady zastosowań takich silników w napędach elektrycznych dużej mocy.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.