Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Czechy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Medieval fortifications of Czech towns
EN
The review contains the discussion on the monumental catalog of medieval fortifications of cities and towns in the present-day Czech Republic by Vladislav Razím. The catalog has been published in parts by Národní Památkový Ústav in Prague since 2019. So far, parts two and three were published, which are devoted respectively to: part 2, in two volumes – to cities from the historic territory of Bohemia and Moravia, and part 3 – to the Czech part of Silesia. The first part – interpretative, will be a synthesis of the issues of urban medieval defensive architecture. Noteworthy are both the volume of the work, which includes a total of 260 catalog entries, as well as the capacity and length of the texts of individual entries, richly illustrated with the material from historical and architectural research – inventory, iconographic, and photographic. What is most important is the methodology of the research conducted, which was consistently applied in all of the developed defense objects, guaranteeing an in-depth recognition of their ori-gins, architectural changes, functions, and spatial context. Summing up, it can be said that the literature on medieval Czech defense architecture has been enriched with an exceptionally valuable position.
PL
W recenzji omówiono monumentalny katalog obwarowań średniowiecznych miast i miasteczek z terenu obecnej Republiki Czeskiej, autorstwa Vladislava Razíma, wydawany od 2019 r. przez Národní Památkový Ústav w Pradze. Dotychczas ukazały się część druga i trzecia, poświęcone odpowiednio: część 2, w dwóch tomach – miastom z terenu historycznych Czech i Moraw, a część 3 – czeskiej części Śląska. Pierwsza część – interpretacyjna – będzie stanowić syntezę zagadnień miejskiej średniowiecznej architektury obronnej. Na uwagę zasługują zarówno objętość pracy obejmującej w sumie 260 haseł katalogowych, jak i pojemność oraz długość tekstów poszczególnych haseł, bogato zilustrowanych materiałem pochodzącym z badań historyczno-architektonicznych – inwentaryzacyjnym, ikonograficznym i fotograficznym. To, co najważniejsze, to metodyka przeprowadzonych badań, konsekwentnie zastosowana we wszystkich opracowywanych obiektach obronnych, dająca gwarancję dogłębnego rozpoznania ich metryki, przemian architektonicznych, funkcji i kontekstu przestrzennego. Podsumowując, można powiedzieć, że literatura poświęcona średniowiecznej architekturze obronnej Czech została wzbogacona o wyjątkowo cenną pozycję.
PL
Likwidacja dawnej fabryki Walter Motors w czeskiej Pradze stała się przyczynkiem do powstania osiedla mieszkaniowo-usługowego. Waltrovka - nowa część dzielnicy Jinonice - powstała w miejscu terenów przemysłowych.
3
Content available Cost development in logistics due to Industry 4.0
EN
Background: This paper is focused on the development of costs and their structure in logistics companies. Industry 4.0 should trigger significant changes in technologies, business or society where logistics as an area of entrepreneur activity is no exception. Some areas of logistics as storage and warehousing should be even pioneers. It is supposed that human labor has been/will be substituted by other production factors. This substitution should influence economic variables of companies and their overall performance. Challenges of Industry 4.0 will not only be exposed to companies but also to government. It is necessary to monitor the environment and describe changes. Methods: Using published corporate financial statements the analysis is based on ratio analysis which describes cost structure and time series which show cost development on the level of individual companies operating in logistics. There are analyzed especially analytical indicators of selected cost items in terms of ratios, indicators of total costs and profitability. Results: The computed cost structure and development were summarized and evaluated by descriptive statistics. Conclusions: The obtained results show if and how significant there have been any changes in the level and structure of costs and profitability of logistics companies. Coming Industry 4.0 will have serious impact on business, government and individuals. This paper proves if the initiative Industry 4.0 can be already visible on the corporate data and results.
PL
Wstęp: W pracy poruszane jest zagadnienie rozwoju kosztów oraz ich struktury w przedsiębiorstwach logistycznych. Wdrożenie Industry 4.0 pociąga za sobą istotne zmiany w technologiach, biznesie oraz środowisku dla wszystkich rodzajów firm, w tym również logistycznych. Niektóre obszary logistyki jak magazynowanie powinny być nawet pionierami we wdrażaniu Industry 4.0. Ma to bezpośredni wpływ na zmienne ekonomiczne i ich ogólną kondycję. Wyzwania, jakie stawia Industry 4.0 dotyczą nie tylko firm ale również dla rządu. Niezbędne jest monitorowanie środowiska oraz opis zachodzących zmian. Metody: Dane do analizy pochodzą z publikowanych zeznań finansowych korporacji. Sama analiza opiera się na analizie porównawczej tych sprawozdań, opisujących strukturę kosztów oraz rozwój kosztów na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw działających w branży logistycznej. Szczególnej analizie poddano wskaźniki analitycznej wybranych pozycji kosztowych, jak również dokonano analizy całości kosztów i zyskowności. Wyniki: Uzyskana struktura kosztów została podsumowana i oszacowana statystyką opisową. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują czy i jak istotne są zmiany w poziomie i strukturze kosztów oraz zyskowności przedsiębiorstw logistycznych. Nadchodzący Industry 4.0 będzie miał poważny wpływ na biznes, zarówno na poziomie rządu jak i poszczególnych przedsiębiorstw. W pracy udowodniono, że inicjację Industry 4.0 można już zauważyć w wynikach firm.
EN
The work provides an overview of methods of waste collection and treatment in Poland and the Czech Republic. Differences ( in contrast to Poland, MBT technology is not used in the Czech Republic and only one incineration plant works) and similarities (similar share of waste management methods, the comparable mass of generated municipal solid waste per capita and similarly low sorting rate) between both countries have been indicated focusing on various fractions of municipal solid wastes as well as the dominant system of their management. SWOT analysis focused on the municipal solid waste management of both countries has been created. In Poland, the proportion between small amounts of waste collected selectively and the mass of waste sent to landfills is not satisfactory. In the Czech Republic, lots of municipal solid waste is deposited in landfills.
PL
Analiza wymagań obecnie obowiązujących w polskich przepisach techniczno-budowlanych w odniesieniu do stosowania kabli w budynkach oraz porównanie tych wymagań z poziomami klas określonymi w europejskim systemie oceny właściwości kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych dotyczących reakcji na ogień.
EN
The analysis of current requirements of Polish building regulations in relation to electric cables and optical fibre cables applications in the buildings and comparison of these requirements with the levels of classes described in European assessment system of electric cables and optical fibre cables reaction to fire performance.
6
Content available Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego w Czechach
PL
Zasoby węgla w Republice Czeskiej są ocenione na 10 mld ton – w tym 37% węgla kamiennego, 60% węgla brunatnego i 3% lignitu. Węgiel kamienny jest wydobywany w północnych Morawach, w 2017 roku produkcja wyniosła 5,5 mln ton. Węgiel brunatny jest eksploatowany głównie w północno-zachodnich Czechach, produkcja węgla brunatnego wyniosła w 2017 roku 38,1 mln ton. Znaczne ilości węgla kamiennego są eksportowane do Słowacji, Austrii, Niemiec i Węgier Zgodnie z polityką energetyczną państwa węgiel pozostanie głównym źródłem energii w kraju w przyszłości, pomimo zwiększonego wykorzystania energii jądrowej i gazu ziemnego. Rząd oczekuje, że w 2030 r. energia z węgla będzie stanowić 30,5% produkowanej energii. W Republice Czeskiej działa pięć przedsiębiorstw węglowych: OKD, a.s., jedyny producent węgla kamiennego oraz cztery firmy wydobywcze węgla brunatnego Severočeské Doly a.s., których właścicielem jest ČEZ, największy producent węgla brunatnego, Vršanská uhelná a.s., z zasobami węgla do 2055 roku, Severní energetická a.s. z największymi rezerwami węgla brunatnego w Republice Czeskiej i Sokolovska uhelná a.s., najmniejsza spółka górnicza wydobywającą węgiel brunatny. OKD eksploatuje węgiel kamienny w dwu kopalniach Kopalnia Důlní závod 1 – Ruch ČSA, Ruch Lazy, Ruch Darkov oraz Kopalnia Důlní závod 2 (Ruch Sever, Ruch Jih). A artykule przedstawiono również proekologiczne rozwiązanie zagospodarowania hałd odpadów po wzbogacaniu węgla – zakład wzbogacania odpadów weglowych z hałdy Hermanice.
EN
Coal reserves in the Czech Republic are estimated to be 10 billion tons – hard coal about 37%, brown coal about 60% and lignite 3%. Hard coal is produced in Northern Moravia. In 2017 the production of hard coal was 5.5 million tons. Brown coal is mined in North-Western Bohemia − the production of brown coal in 2017 was 38.1 million tons. Significant quantities of hard coal are exported to: Slovakia, Austria, Germany and Hungary. In accordance with the National Energy Policy, coal will remain the main source of energy in the country in the future, despite the increased use of nuclear energy and natural gas. The government expects that in 2030 energy from coal will account for 30.5% of energy produced. There are five coal companies in the Czech Republic: OKD, a.s., the only hard coal producer and four brown coal mining companies: Severočeské Doly a.s., owned by ČEZ, the largest producer of brown coal, Vršanská uhelná a.s., with coal resources until 2055, Severní energetická a.s. with the largest brown coal reserves in the Czech Republic and Sokolovska uhelná a.s., the smallest mining company extracting lignite. OKD operates coal in two mines Kopalnia Důlní závod 1 – (consists of three mines: ČSA Mine, Lazy Mine, Darkov Mine) and Mine Důlní závod 2 (ttwo mines Sever, Jih). The article also presents a pro-ecological solution for the management of waste heaps after coal enrichment – a plant for the enrichment of coal waste from the Hermanice heap.
EN
The main purpose of this article is to deal with the situation and implementation of Industry 4.0. The first part of the article is informative - it guides the reader with the evolution of industry (first - fourth industrial revolutions). The following part deals directly with Industry 4.0 and its characteristics. This concept focuses on digitization of all physical assets and integration into the digital ecosystem, including business partners within the value chain. Also, “pillars” on which Industry 4.0 relies, are presented here. The next part deals with Industry 4.0 initiative implementation. Eight crucial issues were selected here. The final part of the article proposes some solutions and suggestions for future implementation.
EN
The article presents the results of the technical art historical research conducted on paintings ascribed to the Silesian artist Johann Christoph Lischka (ca. 1650–1712). It tackles the question of the painting techniques, the characteristics of the painter’s manner, and the authenticity of the works of art. It comprises the traditional methods of the art history with research into the materiality of the paintings. During the research, seven paintings were chosen for the investigation. They come from different periods of Lischka’s life and the majority of them were forgotten or discredited as copies of the originals. The four paintings from Czech Republic Saint Joseph, Saint Mary of Egypt, Saint Charles Borromeo and Lamentation of Christ were commissioned by the religious Orders in Bohemia in 1690/1710. The three paintings from Silesia (Lamentation of Christ, Discovery of the True Cross, Angel) were produced after 1708, when Lischka was in charge of his step-father Michael Willmann’s workshop in Lubiąż. The paintings served as the basis for the analysis of Lischka’s painting technique and the later changes in the painting layers. Moreover, the technical art historical study enabled the comparative analysis of the painting techniques used by Lischka and Willmann in search of the factors distinguishing the artists’ works.
PL
W artykule prezentowane są wyniki analiz fizykochemicznych wykonanych na polskich i czeskich obrazach przypisywanych śląskiemu malarzowi Johannowi Christophowi Lischce (ok. 1650–1712). Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe stało się opisanie stosowanej przez artystę techniki i maniery malarskiej oraz weryfi kacja atrybucji wybranych dzieł. Opracowanie łączy tradycyjne metody analizy historycznej, ikonografi cznej i stylistycznej z badaniami konserwatorskimi materialnego tworzywa obrazów. Do badań wytypowano siedem obrazów, które pochodzą z różnych etapów twórczości Lischki i są większości nieznane lub uważane za słabe kopie nieistniejących już realizacji malarza. Cztery obrazy z Czech (Święty Józef, Św. Maria Egipska, Św. Karol Boromeusz i Opłakiwanie Chrystusa) zostały zamówione przez czeskie środowiska zakonne w ostatniej dekadzie XVII i pierwszej dekadzie XVIII wieku. Trzy obrazy ze Śląska (Opłakiwanie Chrystusa, Znalezienie Krzyża Świętego i Anioł) pochodzą z lat 1708–1712, kiedy Lischka kierował lubiąskim warszatatem swojego ojczyma Michaela Willmanna. Obrazy stały się postawą do analizy techniki malarskiej Lischki oraz historii konserwacji i renowacji jego dzieł. Co więcej, analiza fi zykochemiczna umożliwiła porównanie technik malarskich używanych przez malarza i jego ojczyma Willmanna w poszukiwaniu obiektywnego narzędzia pozwalającego rozróżnić dzieła ucznia i mistrza.
PL
Jak pokazują doświadczenia z zagranicy, ustanowienie odrębnych przepisów krajowych w zakresie przetwarzania bioodpadów z gospodarstw domowych to dobry krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
PL
Z przyczyn geograficznych, pomiędzy Polską a Czechami i Słowacją, mimo stosunkowo gęstej lokalnej sieci kolejowej, brakuje linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych, wymaganych dla współczesnego, zwłaszcza pasażerskiego, ruchu międzynarodowego. Otwarcie granic w ramach strefy Schengen stwarza duże szanse na szybki rozwój kolei w tym regionie i restrukturyzację sieci kolejowej, łącznie z budową nowych linii dużych prędkości w ramach sieci TEN-T. Członkostwo tych trzech krajów w UE, czyli ujednolicenie prawa czy przepisów także kolejowych, pomaga przełamywać bariery komunikacyjne, stając się także forum wzajemnej współpracy. Istotna jest także dostępność funduszy pomocowych UE, przeznaczonych na modernizację infrastruktury kolejowej oraz zakupy nowego taboru.
EN
Despite of relatively high density of the rail network between Poland and the Czech and Slovak Republics, and because of geographically reason, mostly these lines between Poland and its southern neighbors are local ones, and modern lines needed in present-day international passenger traffic, are absent in fact. Liquidation of border control between the Schengen zone countries, could create great opportunities for rapid development of railways in this region and a chance for effective restructuring of railway lines included in the TEN-T network. Membership in the EU could help in unification of the law and passing barriers in state ommunication, also become a forum for effective cooperation. The availability of EU funds dedicated for the modernization of railway infrastructure and purchasing of modern rolling stock are also important.
13
Content available Project management and funding in the Euroregions
EN
The aim of this article is to evaluate the structure of financing as well as the project management of two selected Euroregions - Nisa and Šumava. The case studies of Euroregion Nisa and Euroregion Šumava were chosen because of their focus on triangular cooperation, which allows for more complex development of cross-border links than in the case of bilateral Euroregions. Within both Euroregions, cooperation between the border regions of the original and new EU Member States can be seen. Euroregion Nisa is located in the Czech-German-Polish border area, Euroregion Šumava nearby the Czech-German-Austrian borders. Both regions that are examined have a long tradition as they exist there more than two decades. The methodological approach is based on the quantitative analysis of budgets and realized projects. As the main database in the analytical part were used financial statements and statistics on projects from the sources of Euroregion Nisa and Euroregion Šumava were used. The examined case studies of Euroregions Nisa and Šumava give evidence of a traditional financing structure with a predominance of the contributions from EU funds and their members. However, both the income structure and the level of revenues are rather significantly different. Euroregion Nisa is among the regions with the largest population and the highest budget. Within the comparatively profile of the Czech parts of the Euroregions, also the per capita incomes are above average.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena struktury finansowania oraz zarządzania projektami dwóch wybranych euroregionów - Nysa i Sumava. Studia przypadków Euroregionów Nysa i Sumava zostały wybrane ze względu na charakteryzujących na współpracy trójstronnej, co pozwala na zwiekszenie powiązań transgranicznych, niż w przypadku dwustronnych Euroregionów. Euroregion Nysa znajduje się na pograniczu czesko-niemiecko-polskim, Euroregion Sumava przy granicy czesko-niemiecko-austriackiej. Oba badane regiony, mają długą tradycję współpracy, ponieważ trwa ona od ponad dwudziestu lat. Podejście metodologiczne opiera się na analizie ilościowej budżetów i zrealizowanych projektów. Jako główną bazę danych, w części analitycznej, wykorzystano sprawozdania finansowe i statystyki dotyczące Euroregionu Nysa i Euroregionu Sumava. Analizowane studia przypadków obu Euroregionów świadczą o tradycyjnym finansowaniu z przewagą funduszy UE i ich państw członkowskich. Euroregion Nysa należy do regionów o największej liczbie ludności i najwyższym budżecie.
EN
Vyzkumny Ustav Zeleznicni, a. s. (VUZ) followed a long-standing tradition and professional activity carried out by its direct forerunners - the last one was Vyzkumny ustav zeleznicni, o. z. as a branch of Ceske drahy, a. s. (CD). After VUZ has established itself at the position of a daughter company of CD, domestic customers as well as customers from the whole EU territory and other countries are offered a wide range of special services within the whole rail system - railway infrastructure and rail vehicles, especially in the sphere of testing activities and conformity assessment.
EN
The ISSP Environment data from 1993-2010 were used to show changes in environmental attitudes in four countries of Central and Eastern Europe: the Czech Republic, Slovenia, Bulgaria and Russia. Eight indicators were taken into account in the analysis. The Czech Republic and Slovenia displayed the most similar trends, whereas in Bulgaria and Russia these trends were slightly different. Generally, it can be concluded that pro-environmental attitudes strengthened, especially in the Czech Republic and Slovenia, or at least maintained the same level.
PL
Wykorzystując dane ISSP Environment z lat 1993-2010 ukazano przemiany postaw wobec środowiska naturalnego w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czechach, Słowenii, Bułgarii i Rosji. W analizach uwzględniono 8 wskaźników. W zakresie tendencji, krajami najbardziej podobnymi są Czechy i Słowenia. Bułgaria nieco różni się od tych dwóch krajów, podobnie Rosja. Jeżeli pominąć szczegóły, można dojść do wniosku, że w latach 1993-2010 postawy pro-środowiskowe uległy w tych krajach wzmocnieniu (zwłaszcza w Cechach i Słowenii) lub też przynajmniej utrzymały się na dotychczasowym poziomie.
EN
The study focuses on the changes of Ortolan Bunting (Emberizia hortulana L.) habitats, which occurred during the last 20 years, and the implications of these changes for the presence of the species population in south-eastern Moravia, Czech Republic. The research was based on aerial photographs and field work. We have identified habitats that were favoured by Ortolan Bunting in the study area on the basis of expert knowledge and by spatial analysis. We found that these habitats experienced statistically significant decline in their area. The decline was steeper in the region where Ortolan Bunting occurred only in the 1990s and was smaller in the region where the bird was present from late 1990s till 2012. However, our analyses did not confirm direct relationship between the habitat changes and the decline of Ortolan Bunting population, i.e. we did not find that decline of favourable habitat significantly affected decline of the species population. The main reasons for the decrease of favourable habitats in the study area are changes in agricultural practices, especially spread of mechanisation that have caused an increase in the size of fields and a drastic reduction of groups of trees and solitary trees. Additionally, widespread grassing of vineyards and other plots as a result of integrated and organic farming contributed to the decrease of favourable habitats. Practices in the form of planting new trees and leaving parts of managed land bare to be used for mitigating the decline of the bird population were discussed.
PL
Komunikacja trolejbusowa w państwach postkomunistycznych Europy Środowo-Wschodniej odgrywa znaczącą rolę. Wśród państw Unii Europejskiej najliczniej reprezentowany jest ten podsystem transportu miejskiego w Czechach, na Słowacji. Szczególnie istotna jest także rola producentów taboru trolejbusowego, których jest niewielu, a jednym z nich jest koncern Škoda w Czechach. Dwa czynniki związane ze znaczną rolą komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji oraz lokalizacją tradycyjnego producenta trolejbusów marki Škoda w Pilźnie, wpłynęły na podjęcie tematu i analizę czynników wpływających na prowadzenie polityk taborowych przez osiemnastu przewoźników trolejbusowych regionu. Jako interesujący uznano wpływ przemian polityczno-gospodarczych na utrzymanie produkcji trolejbusów w Czechach oraz ograniczenie eksportu. Efektywna współpraca głównego producenta trolejbusów marki Škoda z konkurencyjnym Solarisem doprowadziła do monopolizacji rynku przez Škodę. W analizowanym okresie dostarczono do czeskich i słowackich przewoźników trolejbusowych 449 pojazdów wyprodukowanych głównie przez Škodę, ale także Solarisa i SOR we współpracy z DP Ostrawa (później Ekova). Jedynym miastem, które nie prowadziło polityki odnowienia taboru trolejbusowego były słowackie Koszyce. Najwyższy odsetek wymiany trolejbusów na nowe w latach 2004–2014 odnotowano w Cieplicach, Igławie, Mariańskich Łaźniach i Zlinie, a najmniejszy w Brnie. Najwięcej trolejbusów dostarczono do Bratysławy, Pilzna i Zlinu, a najmniej do Chomutowa.
EN
Trolleybus transport in post-communist countries of the Eastern Europe plays a significant role. Among the EU countries this type of urban transport subsystem is mostly represented in countries such as the Czech Republic and Slovakia. There are not many trolleybus’ producers so that their role is particularly important. One of the most recognized is Škoda in the Czech Republic. Two factors related to the trolleybus transport indicates significant role of public transport in the Czech Republic and Slovakia. The location of the traditional trolleybus producer Skoda in Plzen affected the author to choose this subject matter to consider and to make analysis of the factors influencing the vehicle policies by eighteen trolleybus carriers of the region. The impact of political and economic changes on maintaining production of trolleybuses in the Czech Republic and limiting exports is considered to be worthwhile. Effective cooperation between Škoda, major producer of trolleybuses, with a competitive Solaris led to the monopolization of the market by Škoda. In the analyzed period 449 vehicles have been delivered to the Czech and Slovak trolleybus companies manufactured primarily by Skoda, but also Solaris and SOR in collaboration with the DP Ostrava (later EKOVA). The only city that has not carried a trolleybus fleet renewal policies - is the Slovakian city - Kosice. The highest percentage of replacement trolley bus vehicles with the new ones in the years 2004-2014 was recorded in Teplice, Jihlava, Marianske Lazne and Zlin, while the lowest percentage was noticed in Brno. The largest amount of trolleybuses have been delivered to Bratislava, Pilsen and Zlinu, and the smallest number of vehicles has been contracted to Chomutov.
18
Content available remote Na fali szkła
19
Content available remote Dwunasta edycja IGS
PL
Artykuł prezentuje najciekawsze realizacje robót palowych wykonanych w Republice Czeskiej przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. Wskazuje także różnice między polskimi a czeskimi wymaganiami co do projektowania oraz kwestii technologicznych w zakresie robót palowych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.