Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światłowody fotoniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł jest przeglądem prac przedstawianych na XVI Krajowym Sympozjum Światłowody i ich Zastosowania, organizowanych od roku 1976. Sympozjum, zorganizowane przez Pracownię Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii UMCS oraz Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej w Nałęczowie w dniach 22–25 września 2015, zgromadziło ok. 120 uczestników którzy zaprezentowali 85 prac naukowo-technicznych. Sympozjum organizowane co półtora roku stanowi dobry portret rozwoju fotoniki światłowodowej w kraju. Tematyka Sympozjum obejmuje: materiały optyczne i fotoniczne, technologie światłowodów klasycznych, kształtowanych, nietelekomunikacyjnych oraz fotonicznych, zagadnienia propagacji światła, elementy światłowodowe bierne i aktywne, czujniki światłowodowe, pasywne i aktywne sieci światłowodowe, wzmacniacze i lasery światłowodowe, zagadnienia sieciowe – jak modulację, architekturę, itp.
EN
The paper is a digest of works presented during the XVIth National Symposium on Optical Fibres and Their Applications. The Symposium is organized since 1976. OFTA 2015 was organized by Optical Fiber Laboratory of the Faculty of Chemistry at University of Maria Curie Skłodowska, and Institute of Electronics and Information Technology of Lublin University of Technology, in Nałęczów on 22-25 September 2015. The meeting has gathered around 120 participants who presented 85 research and technical papers. The Symposium organized every 18 months is a good portrait of optical fiber technology development in Poland. Topical tracks of the Symposium were: optical and photonic materials, technology of classical, tailored and structural photonic optical fibres, light propagation physics in optical fibres, passive and active optical fibre components, optical fibre sensors, passive and active optical fibre networks, optical fibre amplifiers and lasers, optical fibre network issues – modulation, architectures, etc.
EN
In this paper, we report on the fabrication of the birefringent photonic crystal fibre with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. Choice of such configuration allows obtaining birefringence in photonic crystal fibres. In this case two-fold rotational symmetry is achieved and the polarized orthogonal modes (HE11x and HE11y) are not degenerated. We discuss the influence of structural parameters including the ellipticity of the air holes and the aspect ratio of the rectangular lattice on the birefringence and on the modal properties of this glass-air microstructural fibre.
PL
W artykule przedstawiono uzyskane włókno dwójłomne o anizotropii optycznej wywołanej eliptycznym kształtem elementów płaszcza fotonicznego i prostokątnym kształtem przekroju. Wyraźnie określona dwuosiowość prowadzi do dużych różnic efektywnych współczynników załamania dla dwóch podstawowych i ortogonalnie spolaryzowanych modów HE11x i HE11y. Dzięki temu mody te nie są zdegenerowane. Zależnie od parametrów strukturalnych włókna możliwe jest uzyskanie znacznych wartości dwójłomności. W artykule przedstawiono zarys technologii wytwarzania szklanych włókien tego typu, przedyskutowano wpływ parametrów strukturalnych na wartość dwójłomności i własności modowe oraz wyniki symulacji i pomiarów dla uzyskanego włókna.
PL
XIV Konferencja z cyklu "Światłowody i ich Zastosowania" Nałęczów 2012, odbywającego się już od ponad 35 lat, podsumowała półtoraroczny dorobek krajowego środowiska naukowo-technicznego i przemysłowego techniki światłowodowej, głównie w zakresie postępów technologii włókien optycznych - zarówno szklanych jak i polimerowych, klasycznych i mi- krostrukturalnych. Konferencja zgromadziła ok. 100 uczestników. Przedstawiono łącznie 60 prac z ok. dwudziestu ośrodków badawczych i aplikacyjnych, uczelnianych i przemysłowych, fotoniki światłowodowej. Sesje tematyczne dotyczyły: materiałów fotonicznych, światłowodów planarnych i włóknistych, teorii propagacji, nowych konstrukcji włókien optycznych. Dyskusja panelowa była poświęcona dydaktyce w zakresie fotoniki światłowodowej. Konferencji towarzyszyła Szkoła Technologii Światłowodów. Artykuł dokonuje przeglądu wybranych głównych nurtów tematycznych Konferencji "Światłowody i ich Zastosowania", Nałęczów 2012. Pełne materiały Konferencji będą opublikowane w tomie Proc. SPIE. Następna konferencja z tego cyklu jest przewidziana w styczniu 2014 w Białowieży.
EN
XIVth Conference on Optical Fibers and Their Applications, Nałęczów 2012, which has been organized since more than 35 years, has summarized the achievements of the local optical fiber technology community, for the last year and a half. The conference specializes in developments of optical fiber technology, glass and polymer, classical and microstructured, passive and active. The event gathered around 100 participants. There were shown 60 presentations from 20 research and application groups active in fiber photonics, originating from academia and industry. Topical tracks of the Conference were: photonic materials, planar waveguides, passive and active optical fibers, propagation theory in nonstandard optical fibers, and new constructions of optical fibers. A panel discussion concerned teaching in fiber photonics. The conference was accompanied by a school on Optical Fiber Technology. The paper summarizes the chosen main topical tracks of the conference on Optical Fibers and Their Applications, Nałęczów 2012. The papers from the conference presentations will be published in Proc. SPIE. The next conference from this series is scheduled for January 2014 in Białowieża.
PL
W artykule przedstawiono stan zaawansowania technologii światłowodów mikrostrukturalnych ze szkła kwarcowego w Polsce a w szczególności w Zakładzie Technologii Światłowodów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, gdyż w zasadzie tylko w tym zespole w kraju istnieje infrastruktura technologiczna umożliwiająca wykonywanie zaawansowanych badań nad technologią światłowodów ze szkła kwarcowego. Została opisana technologia wytwarzania struktury fotonicznej światłowodu, synteza szkieł high silica z fazy gazowej metodą MCVD oraz metodą OVD. Następnie zostały krótko przedstawione rodzaje włókien fotonicznych, których technologie zostały opracowane w UMCS w oparciu o własne oraz otrzymane od kilku współpracujących zespołów badawczych pomysły struktur, wyniki modelowania, wyniki pomiarów.
EN
Paper presents development of silica glass microstructured optical fibers in Poland, especially in Department of Optical Fibres Technology, Maria Curie Sklodowska University, because there are only in this team complete technological infrastructure for advanced investigation of silica glass optical fibers technology. Paper presents description of photonic structure fabrication, glass synthesis with MCVD and OVD methods. Next there are presents some kinds of optical fibers witch technologies were elaborated in Department of Optical Fibres Technology.
PL
Technika światłowodowa jest ważną dziedziną nauki i techniki oraz gospodarki. Razem z pokrewnymi obszarami techniki współtworzy takie dyscypliny jak optoelektronika i fotonika. Technika światłowodowa rozwijana jest w kraju relatywnie intensywnie, proporcjonalnie do nakładów finansowych na badania i wdrożenia. Ostatnio ten rozwój jest wzmocniony znacznymi funduszami z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka POIG i Kapitał Ludzki POKL. Artykuł podsumowuje rozwój techniki światłowodowej w kraju z perspektywy akademickiej w okresie ostatnich kilku lat, zapewne w niepełny sposób. Nacisk położono na postępy w rozwoju technologii wytwarzania światłowodów w kraju. Jako ilustrację tego rozwoju podano kilka wybranych zastosowań.
EN
Optical fiber technology is an important branch of science and technology, but also economy. Together with related disciplines it creates wider areas like optoelectronics and photonics. Optical fiber technology is developed in this country rather dynamically, proportionaly to the available funds designed locally for research and applications. Recently this development was enhanced with considerable funds from European Operational Funds Innovative Economy POIG and Human Capital POKL. The paper summarizes the development of optical fiber technology in Poland from academic perspective during the period of last 2-3 years. The digest is very probably not full. An emphasis is put on development of optical fiber manufacturing methods. This development was illustrated by a few examples of optical fiber applications.
PL
Technika światłowodowa jest ważną dziedziną nauki, techniki i gospodarki, współtworząc optoelektronikę i fotonikę. Rozwój techniki światłowodowej w Polsce jest dość intensywny w stosunku do nakładów finansowych na badania i wdrożenia. Został on wzmocniony znacznymi funduszami z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka POIG i Kapitał Ludzki POKL. W pracy przedstawione zostało podsumowanie rozwoju techniki światłowodowej w kraju z perspektywy akademickiej w okresie ostatnich kilku lat. Nacisk położono na postępy w rozwoju technologii wytwarzania światłowodów w kraju. Dla ilustracji rozwoju omówionych zostało kilka wybranych zastosowań.
EN
Optical fiber technology is an important branch of science and technology, but also economy. Together with related disciplines it creates wider areas like optoelectronics and photonics. Optical fiber technology is developed in this country rather dynamically, proportionally to the available funds designed locally for research and applications. Recently this development was enhanced with considerable funds from European Operational Funds Innovative Economy POIG and Human Capital POKL. The paper summarizes the development of optical fiber technology in Poland from academic perspective during the period of last 2-3 years. An emphasis is put on development of optical fiber manufacturing methods. This development was illustrated by a few examples of optical fiber applications.
PL
W światłowodach mikrostrukturalnych można otrzymać bardzo wysoką aperture numeryczną (nawet bliską 1), jeśli współczynnik wypełnienia w obszarze płaszcza jest bardzo duży. Inną zaletą włókien mikrostrukturalnych jest możliwość propagacji jednomodowej w całym zakresie długości fal. Pierwszym przykładem światłowodu z zawieszonym rdzeniem było włókno typu "grapefruit" z rdzeniem o średnicy około 1 µm. Rdzeń tego światłowodu jest zawieszony wewnątrz płaszcza włókna na przykładowo pięciu mostkach, pomiędzy którymi znajdują się otwory o średnicy kilku mikrometrów. Średnica rdzenia włókna jest mała, co pozwala na propagację światła o dużej gęstości mocy i w konsekwencji na istotny udział zjawisk nieliniowych. Dodatkowo w otworach propaguje znacząca ilość światła jako fala zanikająca. Jednak z powodu małej średnicy otworów wykorzystanie tego zjawiska jest raczej trudne. Lepszą konstrukcję włókna zaprezentował Webb A.S. w postaci światłowodów z zawieszonym rdzeniem dla czujników zanikającej fali. Naszym celem było ulepszenie konstrukcji włókien z zawieszonym rdzeniem przez zwiększenie średnicy otworów i zminimalizowanie ilości mostków. Uzyskaliśmy włókna z otworami o średnicy nawet do 50 µm, średnicy rdzenia 0,84 µm i grubości mostków 60nm. Większa średnica otworów ułatwia wprowadzanie do nich gazów a nawet cieczy, a tym samym użycie włókien do czujników zanikającej fali.
EN
In microstructured optical fibers one can obtain very high numerical aperture (even near 1.0) when air filling factor in the cladding area is very high. Another advantage of microstructured fibers is endlessly single mode propagation possibility. The first examples of suspended core fibers were "grapefruit" fibers, characterized by the core diameter about 1 µm. The core was connected with the fiber body with e.g. 5 bridges, between them the air hole with a few micrometers diameter were placed. Very thin core permitted to obtain very high power density and, as a consequence, an appearance of strong nonlinear phenomena. Additionally, because of the fact that significant part of power was propagated through air holes, evanescent wave was also occurred in this fiber. However, because of the small diameter of the holes, utilizing this phenomenon for the sensing purposes was rather difficult. Better fiber construction was recently Webb A. S. presented as suspended core holey fiber for evanescent sensing. Our aim was to improve the construction of the fiber with the suspended core by increase the air holes diameter and by decrease the number of bridges. The exemplary structural parameters of our fibers are: air hole diameter even 50 µm, core diameter 0.84 µm, number of bridges 3, and bridges thickness 60 nm. The wider holes facilitate filling them with gas or even liquid and using the fiber for evanescent wave sensor.
PL
W pracy przedstawiono najnowsze wyniki badań nad ciekłokrystalicznymi światłowodami fotonicznymi pod wpływem zewnętrznych oddziaływań, takich jak temperatura, pole elektryczne i ciśnienie hydrostatyczne. Zaprezentowano również potencjalne możliwości zastosowania ciekłokrystalicznych światłowodów fotonicznych do budowy wieloparametrowych czujników nowej generacji.
EN
In this paper latest research activities on photonic liquid crystal fibers under the influence of external fields such as temperature, electric field and hydrostatic pressure were presented. Potential application possibilities of the photonic liquid crystal fibers to multi-parameter sensing are also discussed.
9
Content available remote Guided modes in capillary optical fibers
EN
A comparatively large group of capillary optical fibers, referred to in this paper as COF, consists of several families of optical filaments. The basic division line goes through the wave guidance mechanism. Two basic kinds of capillary optical fibers are of refractive and photonic mechanism of guided wave transmission. The work tries to compare wave modes in both kinds of optical fiber capillaries: refractive (RCOF) and photonic (PCOF). The differences are emphasized indicating prospective application areas of these fibers. Refractive COF carries most of the modal light in the ring-like, high-refraction, optical glass core encircling an empty capillary hole. Refractive capillary optical fibers are used widely for photonic instrumentation applications, due to the proximity of optical wave and capillary hole with the evanescent wave. The hole can be filled with a material subject to optical guided wave spectrometry. Photonic COF carries most of the light in air (or vacuum). Thus, photonic capillary optical fibers are considered for trunk optical communications, with guided wave travelling in vacuum rather than in glass - avoiding in this way the Rayleigh scattering. The fundamental mode in a refractive COF is LPoi or dark hollow beam (DHB) of light with zero intensity on fiber axis. The fundamental mode in a photonic COF is Gaussian beam with maximum intensity on fiber axis. The photonic COFs can be further divided to two basic groups: porous or holey/hollow and Bragg or OmniGuide fibers. These two kinds of PCOFs differ by the method of building a photonic band gap (PBG) around a capillary hole. The paper is a concise digest of fundamental kinds of singlemode (or low-order mode) COFs and their properties, with an emphasis on applications in two basic fields: instrumentation and telecommunications.
10
PL
Pojawianie się wysokiej dwójłomności w światłowodach fotonicznych jest związane z rodzajem symetrii siatki krystalicznej i kształtem jej elementów. W oparciu o symulacje komputerowe wybrano jako optymalną siatkę prostokątną z otworami zbliżonymi do elipsy. Taka konfiguracja wzmacnia własności polaryzacyjne światłowodu ze względu na globalny charakter anizotropii struktury włókna. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużej wartości dwójłomności (rzędu 10(-4) - 10(-3)). Jednakże kształtowanie otworów utrudnia wykonanie światłowodu. Jak do tej pory, uzyskanie na świecie eliptycznych otworów powiodło się jedynie w światłowodzie z poliakrylanu metylu. Szklane struktury tego typu są dalekie od doskonałości, a uzyskiwana eliptyczność otworów często jest tylko przypadkowa. W artykule zaprezentowano przewidywane własności dla włókien fotonicznych o dwuosiowej symetrii i zadanych parametrach oraz uzyskane dane pomiarowe.
EN
A high birefringence in photonic crystal fiber is a result of lattice type and shape of the holes. Based on the simulations with biorthonormal basis method as optimum structure we choose a rectangular lattice with elliptical-like air holes in photonic cladding. Realization of such type of lattice fabricated from multi-component glass is not easy technological issue, but the rectangular lattice is necessary to obtain the global asymmetry of photonic structure, which enhances birefringence of fiber. In this paper we present expected properties of such fiber with optimum parameters of structure. Experimental results are also presented.
PL
W artykule poruszono podstawowe problemy związane z potencjalną możliwością zastosowania w przyszłości, w kablowej telekomunikacji optycznej jednomodowych światłowodów kapilarnych (tzn. z rdzeniem powietrznym) zamiast jednomodowych światłowodów klasycznych z rdzeniem szklanym domieszkowanym erbem. Poruszono problemy: pojemności informacyjnej kanału światłowodowego, hipotetyczne parametry kanału informacyjnego ze światłowodem kapilarnym, podstawowe proponowane rozwiązania konstrukcyjne oraz ograniczenia konstrukcyjne telekomunikacyjnych światłowodów kapilarnych. Artykuł zawiera omówienie perspektyw rozwoju podstawowych typów światłowodów kapilarnych oraz przykłady prowadzonych badań i obecnych zastosowań światłowodów kapilarnych w telekomunikacji światłowodowej.
EN
The subject of the paper are hollow core photonic optical fibres (HC-PCF) or photonic bandgap optical fibres (PBG). There are considered potential applications of these fibres in trunk, singlemode optical cable telecommunication systems as compared with classicalerbium doped glass core fibres. There are discussed the following problems: the origins of optical fibre transmission channel information capacity confinements, hypothetical transmission channel parameters based on photonic capillary optical fibre, basic construction solutions for optical capillaries. The paper debates the perspectives of further development of optical capillaries for trunk telecommunications, and examples of research carried now in this domain.
PL
Szklane światłowody kapilarne w różnych rozwiązaniach, początkowo klasycznych (refrakcyjnych i refleksyjnych) a obecnie fotonicznych (dyfrakcyjnych i interferencyjnych), mogą transmitować duże moce optyczne fali ciągłej i impulsowej. Wynika to z faktu, że moc optyczna jest prowadzona prawie całkowicie w powietrzu, gazie szlachetnym lub próżni a nie w szkle. Poziom optycznych zjawisk nieliniowych w powietrzu jest ok.1000-krotnie mniejszy niż w szkle światłowodowym. W artykule dyskutowano: możliwe mechanizmy propagacji w kapilarze optycznej i zalety/wady tych mechanizmów przy transmisji dużej mocy, optymalne parametry światłowodu dużej mocy, rodzaje stosowanych materiałów, podkreślono istniejące obecnie ograniczenia techniczne i uzyskiwane wyniki transmisyjne.
EN
Optical fiber glass capillaries, in a variety of solutions, initially classical (refractive or reflective), and now photonic (diffractive and interference), are able to transmit high levels of optical power - CW and pulsed. It stems from the fact that the optical IR power is carried nearly totally in air, noble gas or vacuum, but not in solid glass. The level of optical nonlinear effects in air is approximately 1000 lower than in the fiber grade glass. The paper discusses: possible propagation mechanisms in optical capillaries and good/bad sides of these mechanisms for transmission of high optical power, optimal high power fiber capillary parameters, types of used materials. There are underlined existing technical confinements and obtained transmission results.
13
Content available Światłowody fotoniczne
PL
Światłowody fotoniczne stanowią nową klasę włókien optycznych, charakteryzujących się wieloma nowymi, niezwykle interesującymi właściwościami. Jedną z nich jest możliwość kształtowania parametrów włókna poprzez modelowanie parametrów jego geometrii na etapie poprzedzającym proces produkcji. W artykule przedstawiono ideę działania światłowodów fotonicznych, ich klasyfikację, budowę oraz własności, które są przydatne głównie pod kątem aplikacji telekomunikacyjnych.
EN
Photonic crystal fibers (PCFs) are a new class of fiber optics that are characterized by a set of new interesting features. One of them is the possibility of shaping the fiber parameters through modelling its geometry before a production process. The idea of PCFs operation, their structures and features in the light of using them in telecommunication applications are presented as well. Short characteristic of manufacturing methods of PCFs are also presented here.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.