Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pogłębione utlenianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem przedstawionych badań było określenie efektywności usuwania związków organicznych ze ścieków pochodzących z roszarni lnu, z wykorzystaniem modyfikowanej reakcji Fentona. W badaniach wykorzystano koagulanty: siarczan żelaza (III) i chlorek poliglinu jako katalizatory reakcji oraz 30% roztwór nadtlenku wodoru. Eksperyment podzielony był na pięć wariantów, których kryterium podziału były reagenty wprowadzane do ścieków. Wariant pierwszy obejmował testowanie efektywności usuwania związków organicznych, z wykorzystaniem siarczanu żelaza (III). W kolejnych wariantach zastosowano nadtlenek wodoru (wariant 2), mieszaninę siarczanu żelaza (III) i nadtlenku wodoru (wariant 3), polichlorek glinu (wariant 4) oraz mieszaninę polichlorku glinu i nadtlenku wodoru (wariant 5). Wszystkie warianty podzielone były na 5 serii badawczych, które zróżnicowane były pod względem dawki reagentów. Najwyższą efektywność uzyskano przy zastosowaniu mieszaniny perhydrolu i siarczanu żelaza (III) w dawce w dawce 0,45 g Fe3+ ∙dm-3 i 8,25 g H202 ∙dm-3 , która kształtowała się na poziomie 93,42%.
EN
The aim of this study was determination of the effect of removal of organic compounds from flax retting using modified Fenton reaction. The two coagulants: iron (III) sulphate and polyaluminium chloride, as reaction catalysts, and 30% hydrogen peroxide were used in the studies. The experiment was divided into five variants, the criterion of which was reagents introduced into wastewater. The first variant test the efficiency of removal of organic compounds using iron (III) sulfate. Hydrogen peroxide (variant 2), a mixture of iron (III) sulphate and hydrogen peroxide (variant 3), polyaluminum chloride (variant 4) and a mixture of polyaluminium chloride and hydrogen peroxide (variant 5) were used in subsequent variants. Each variant was divided into five research series, which differed in dosage of reagents. The highest efficiency of 93.42% was achieved with a mixture of perhydrole and iron (III) sulphate in dosage 0,45 g Fe3+ ∙dm-3 i 8,25 g H202 ∙dm-3 .
PL
Celem opisanych badań było zaproponowanie metody pozwalającej wyeliminować bądź ograniczyć występowanie uciążliwości zapachowej kanalizacji komunalnej obserwowanej przy jednej z ulic w Mławie. W celu eliminacji uciążliwości zapachowej wykorzystano proces pogłębionego utleniania za pomocą odczynnika Fentona. Badania zmierzające do określenia niezbędnej dawki reagentów: PIX oraz perhydrolu wykazały, że zastosowanie najmniejszej testowanej dawki 0,1 g Fe2+/dm3 oraz 0,5 g H2O2/dm3 spowodowało zahamowanie podatności ścieków na zagniwanie.
EN
The aim of this study was to propose a method to eliminate or reduce the occurrence of odor nuisance municipal sewage system located at one of the streets in Mława. In order to eliminate odor nuisance uses advanced oxidation processes. Studies aimed at determining the dose required reagents: PIX and hydrogen peroxide showed that the use of the lowest dose tested of 0,1 g of Fe2+/dm3 and 0,5 g H2O2/dm3 resulted in inhibition susceptibility wastewater rotting.
3
Content available remote Wpływ zaawansowanego utleniania na toksyczność związków fenolowych
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań rozkładu izomerów fenylolofenolu w środowisku wodnym w polu promieniowania UVC i w układzie H2O2/UVC. Szczególną uwagę poświęcono analizie toksyczności roztworów przed i po procesie degradacji. Zanik izomerów fenylofenolu zachodził zarówno przy zastosowaniu promieniowania UVC jak i w układzie H2O2/UVC. Wszystkie roztwory wodne izomerów fenylofenolu wykazywały działanie toksyczne w stosunku do bakterii E. coli. Naświetlanie mieszanin reakcyjnych promieniowaniem UVC nie spowodowało wyeliminowania ich toksyczności. Natomiast pogłębione utlenianie w układzie H2O2/UV przyczyniło się do uzyskania nietoksycznych roztworów poreakcyjnych.
EN
This work presents the experimental results of phenylphenol isomers degradation using UVC radiation and advanced oxidation processes in H2O2/UV system. An important step of this research was the toxicity determination of reaction mixtures before and after degradation processes. The highest PP isomers decay rate was obtained during advanced oxidation in H2O2/UV system. The aqueous solutions of all tested compounds exhibit toxicity against bacteria E. coli. UVC photolysis did not eliminate the toxicity of reaction solutions. While, in case of advanced oxidation in H2O2/UV system the non-toxic solutions were obtained.
PL
W pracy przedstawiono przegląd literatury odnośnie usuwania prekursorów ubocznych produktów utleniania i dezynfekcji wody. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wywołanych obecnością substancji organicznych naturalnie występujących w wodach (NOM) oraz mikroorganizmów jest jednym z podstawowych celów uzdatniania. Obecność NOM ma bezpośredni wpływ m.in. na smak, zapach i barwę wody. Prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na koagulanty i dezynfektanty oraz podwyższonego zużycia chloru w sieci wodociągowej. Może to być przyczyną wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci dystrybucyjnej. W ostatnich latach prowadzone są liczne badania mające na celu usuwanie ubocznych produktów utleniania/dezynfekcji wody. Nowe rozwiązania technologiczne polegają na zmianie warunków prowadzenia klasycznych procesów, wprowadzaniu nowego rodzaju koagulantów i reagentów chemicznych. Coraz więcej uwagi poświęca się procesom pogłębionego utleniania, dezynfekcji fizycznej, wymianie jonowej na selektywnych żywicach czy ciśnieniowym procesom membranowym. Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do dezynfekcji pozwala na uniknięcie postawania UPD lecz nie zabezpiecza wody w sieci wodociągowej przed wtórnym rozwojem mikroorganizmów.
EN
The paper presents a literature review for the disposal of oxidation and disinfection by-products of water. Reduction of the pollution amount caused by the presence of naturally occurring organic matter (NOM) in water and microorganisms is one of the fundamental objectives of treatment. The presence of NOM has a direct impact on the taste, smell and colour of water. It leads to an increased demand for coagulants and disinfectants and higher consumption of chlorine in the water supply system. It may be the reason of water secondary pollution in the distribution network. In recent years, numerous studies are conducted in order to remove by-products of the oxidation / disinfection. New technologies involve changes to the conditions for classical processes, the introduction of new types of coagulant and chemical reagents. Greater attention is devoted to advanced oxidation processes, physical disinfection, ion-exchange on selective resins or pressure-driven membrane processes. In the disinfection a better solution is to use ultraviolet radiation. The problem is, however, insufficient water supply protection against secondary microbiological growth.
EN
Treatment of leachate from an exploited since 2004 landfill by using two methods of advanced oxidation processes was performed. Fenton’s reagent with two different doses of hydrogen peroxide and iron and UV/H2O2 process was applied. The removal efficiency of biochemically oxidizable organic compounds (BOD5), chemically oxidizable compounds using potassium dichromate (CODCr) and nutrient (nitrogen and phosphorus) was examined. Studies have shown that the greatest degree of organic compounds removal expressed as a BOD5 index and CODCr index were obtained when Fenton’s reagent with greater dose of hydrogen peroxide was used - efficiency was respectively 72.0% and 69.8%. Moreover, in this case there was observed an increase in the value of ratio of BOD5/CODCr in treated leachate in comparison with raw leachate. Application of Fenton’s reagent for leachate treatment also allowed for more effective removal of nutrients in comparison with the UV/H2O2 process.
PL
Przeprowadzono badania oczyszczania odcieków pochodzących z eksploatowanego od 2004 roku składowiska odpadów za pomocą dwóch metod pogłębionego utleniania. Wykorzystano odczynnik Fentona z dwoma różnymi dawkami nadtlenku wodoru i żelaza oraz proces UV/H2O2. Sprawdzano efektywność usuwania związków organicznych utlenialnych biochemicznie (BZT5) i chemicznie za pomocą dwuchromianu potasu (ChZTCr) oraz związków biogennych (azotu i fosforu). Badania wykazały, że największy stopień usunięcia związków organicznych wyrażonych zarówno jako wskaźnik BZT5 jak i ChZTCr uzyskano podczas stosowania odczynnika Fentona z większą dawką nadtlenku wodoru - efektywność odpowiednio wyniosła 72% i 69,8%. Ponadto w tym przypadku odnotowano wzrost wartości stosunku BZT5/ChZTCr w odciekach oczyszczonych w odniesieniu do odcieków surowych. Zastosowanie oczyszczania odcieków odczynnikiem Fentona pozwoliło również na większą skuteczność usuwania związków biogennych w porównaniu z procesem UV/H2O2.
PL
W artykule omówiono badania, których celem było porównanie efektywności oczyszczania ścieków z przemysłu koksowniczego w procesach koagulacji objętościowej i pogłębionego utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona. W przypadku z pierwszej z metod przebadano 4 rodzaje koagulantów żelazowych, produkowanych przez Zakład "Kemipol" o wspólnej nazwie PIX. Były to: PIX-112, PIX-123, PIX-122 oraz PIX-113. Dobrano najkorzystniejszy koagulant, wyznaczono jego optymalna dawkę oraz pH roztworu reakcyjnego (pH=5;9). Proces pogłębionego utleniania przeprowadzono dla ścieków różniących się kwasowością (pH=3,5 oraz pH=5), stosując różne dawki żelaza (Fe2+) zmieniane w zakresie od 0,1 g/dm3 do 0,8 g/dm3 zachowując stosunek stężeń Fe2+/H2O2 na poziomie 1:3. Z uwagi na zbyt niski stopień oczyszczania przedmiotowych wód pod-procesowych w obu przypadkach, uniemożliwiający ich odprowadzenie do zbiornika naturalnego lub kanalizacji, poddano je doczyszczeniu w procesie odwróconej osmozy. Efektywność procesów fizykochemicznego oczyszczania ścieków koksowniczych określono w oparciu o zmiany wartości zanieczyszczeń tj. chemicznego zapotrzebowanie tlenu oraz zawartości węgla organicznego i ogól-nego, stężenie indeksu fenolowego, cyjanków wolnych, siarczków oraz żelaza ogólnego.
EN
The article discusses research aimed at comparing the effectiveness of treatment of waste-water from coke industry in the volume of coagulation and advanced oxidation using Fenton's reagent. In the case of the first of the methods tested four types of iron coagulants are produced by the Department "Kemipol" a common name of the PIX. These were: PIX-112 PIX-123, PIX and PIX-122-113. Selects the best possible coagulant, determined its optimal dose and pH of the reaction solution (pH = 5, 9). Advanced oxidation process was carried out for treatment different acidity (pH = 3.5 and pH = 5), using different doses of iron (Fe 2 +) changed from 0.1 g / dm 3 to 0.8 g / dm 3 while maintaining the ratio of the concentrations of Fe2 + / H2O2 at 1:3. Given the very low degree of purification of these waters in both cases, prevent their discharge into the natural reservoir or sewage, treated them in the process of thoroughly cleaning of reverse osmosis. The effectiveness of the physicochemical wastewater treatment processes of coke have been identified based on the evolution of pollutants such as chemical oxygen demand and organic carbon content and total concentration of phenol index, free cyanide, sulfides and iron general.
EN
The characteristic of organic substances in municipal landfill leachate was presented and the influence of landfill age on organics concentrations was discussed. The occurrence of hazardous compounds like BTEX, polyaromatic hydrocarbons (PAH) and chlorinated compounds were analyzed. Moreover, the most popular physico-chemical methods treatment was reviewed. A particular focus was given to coagulation/flocculation, adsorption, advanced oxidation. processes and membrane processes.
PL
Przedstawiono charakterystykę zanieczyszczeń organicznych występujących w odciekach pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych z uwzględnieniem związków uznawanych za niebezpieczne, w tym BTEX, WWA (PAH) i związków chloroorganicznych. Omówiono zależność pomiędzy wiekiem składowiska a rodzajem i stężeniem zanieczyszczeń organicznych występujących w odciekach. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk ustabilizowanych z zastosowaniem najczęściej wykorzystywanych metod fizykochemicznych, tj. koagulacji/flokulacji, adsorpcji, pogłębionego utleniania oraz metod membranowych.
EN
The short biography of H.J.H. Fenton, an outstanding chemist, and brief history of Fenton reagent discovery were presented. Fenton reagent is defined, as a mixture of hydrogen peroxide and iron(II) ion (H2O2 + Fe2+). This is one of the most effective oxidizing agents for destroying organic compounds. The extraordinariness of Fenton chemistry results from the fact that it is very common in chemical, biological, and natural environmental systems. Nowadays, Fenton reagent plays a very important role in free radical biology and medicine. A very important role it also plays in natural environmental systems, and environment protection engineering (for example in wastewater treatment and remediation of groundwater). Therefore, it can be assumed, that the Fenton’s discovery has played a very important role in all aspects of our life.
PL
W artykule przedstawiono krótką biografię H.J.H. Fentona, wybitnego chemika, a także opisano zwięźle historię odkrycia tzw. odczynnika Fentona, definiowanego jako mieszanina nadtlenku wodoru i soli żelaza(II). Odczynnik Fentona jest jednym z najbardziej efektywnych czynników zdolnych do utleniania i degradacji substancji organicznych. Niezwykłość odczynnika Fentona (oraz reakcji Fentona) wynika z faktu, że powszechnie występuje w systemach chemicznych, biologicznych oraz w środowisku naturalnym. Obecnie odczynnik Fentona odgrywa bardzo ważną rolę w biologii rodnikowej oraz w medycynie. Również bardzo ważną rolę spełnia w środowisku naturalnym oraz inżynierii ochrony środowiska jako czynnik degradujący zanieczyszczenia. Dlatego mozna stwierdzić, że odkrycie dokonane przez Fentona ma bardzo duże znaczenie we wszystkich aspektach naszego życia.
PL
W ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzono badania, których celem było określenie efektów zastosowania metod pogłębionego utleniania, w szczególności ozonolizy, do wstępnego oczyszczania silnie zanieczyszczonych ścieków celulozowo-papierniczych. Uzyskane wyniki badań wskazują, że poprzez zastosowanie metod AOP do wstępnej obróbki ścieków zanieczyszczonych kwasami żywicznymi i ligniną można uzyskać następujące efekty oczyszczania: - usunięcie ciemnej barwy ścieków, - prawie kompletny rozkład struktury chemicznej kwasów żywicznych, - obniżenie toksyczności pochodzącej od kwasów, przy wyższej dawce ozonu również toksyczności pochodzącej od ligniny. Dzięki temu można zlikwidować lub obniżyć niekorzystne zjawiska związane z zatruwaniem mikroorganizmów osadu czynnego i w rezultacie spadkiem efektywności sekwencyjnej oczyszczalni biologicznej, - wyraźną redukcję zawartości związków organicznych (jako ChZT) przed dalszymi etapami oczyszczania ścieków, - rozkład niebiodegradowalnej ligniny. Przy odpowiednio wysokiej dawce ozonu można uzyskać wzrost podatności na biodegradację produktów rozpadu ligniny. Wyniki badań prowadzą do wniosku, iż zastosowanie metod pogłębionego utleniania, a zwłaszcza działania ozonem, w celu wstępnego oczyszczania silnie zanieczyszczonych strumieni ścieków z przemysłu celulozowo-papierniczego, jest obiecującą technologią, która jednakże wymaga dalszych badań.
EN
The investigation was carried out in the frame of a research project financed by the Ministry of Science and Higher Education. The objective of the project was to study the effects of application of ozone and advanced oxidation methods to preliminary treatment of strongly polluted pulp & paper wastewaters. The results of the investigations have shown that thanks to application of AOP methods to preliminary treatment of effluents polluted with resin acids and lignin it is possible to gain the following purification effects: - removal of dark colour of the effluents, - nearly complete degradation of resin acids chemical structure, -decrease in toxicity coming from acids, and in the case of higher ozone dose also tonicity caused by lignin compounds. Thanks to this, it is possible to suppress or decrease disadvantageous phenomenon connected with poisoning of active sludge microorganisms and as a results leading to decrease in subsequent biological treatment effectiveness, - high reduction in the content of organic compounds (as COD) before further steps of effluent treatment, - degradation of unbiodegradable lignin. Using a high enough ozone dose, it is possible to obtain increase in biodegradability of lignin degradation products. Research findings prove that application of advanced oxidation methods (especially ozone) to preliminary treatment of heavily polluted wastewater streams from pulp and paper industry is a promising technology, which -however -requires further research
PL
Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania reakcji pogłębionego utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona w procesie higienizacji wstępnie przefermentowanych osadów ściekowych oraz porównanie uzy-skanych rezultatów z techniką wykorzystującą jedynie kondycjonowanie z zastosowaniem soli Fe2+ oraz H2O2.
EN
The most common methods of sludge management such as anaerobic or aerobic stabilization, liming do not let obtain completely safe products in the respect of sanitary effects. Biological pollutants leaching to the soil disturb biocenotic balance and are potentially hazardous for the other organisms. The composition of the sludge from municipal wastewater treatment plants is complex. The sludge consists of pathogens not only from sick or disease carrier but also from landfills, slaughterhouses and other sources such as trade, industry and agriculture. The pathogens reach wastewater treatment plants and get out during treatment process. Needed most of all are modifications and changes to the currently practiced, moreover, search and study at new, effective and cheap solutions determining environmentally hazardous substances removal. The operations should effectively improve sludge dewatering parameters, decrease mass of the sludge, remove organic substances susceptible to putrefaction and diminish the number of pathogenic and parasitic organisms. In wastewater treatment alternative methods versus commonly applied in contaminant removal make use of chemical methods mainly advanced oxidation process (AOP). One of the methods of AOP is Fenton reaction that occurs while using hydrogen peroxide (H2O2) and iron ions as a catalyst of the process. The reaction leads to catalysis break-down of hydrogen peroxide in presence of ferrous ions Fe2+, what results in free radicals generation OHo, with high oxidizing potential of 2,8 V. The aim of the study was to assess of the AOP with Fenton's reagents on sanitary effect of the sludge after preliminary anaerobic digestion from domestic wastewater treatment plants. Moreover, the results were compared with methods using merely sludge conditioning with ferrous ions and hydrogen peroxide. The investigations were conducted in three phases, on laboratory-scale experimental stands. The importance of Fenton's reagents doses, ferrous sulphate and hydrogen peroxide doses as an independent agents influencing on the technological effects were determined. Microbial analysis concentrated on coli form bacteria, faecal coli form bacteria, anaerobic endosporous form of Clostridium perfringens and microorganisms from genus of Salmonella. In activated sludge not exposing on chemical treatment, the number of coli form bacteria was approximately on the level of 6,8 ź 105 MPN/g d. m., faecal coli forms 5,6 ź 105 MPN/g d. m., however, anaerobic endosporous form of Clostridium perfringens was on the level of 1,2 ź 104 CFU/g d. m.. Microorganisms Salmonella were present. The most effective method to improve the sanitary effects of the excess sludge was advanced oxidation process (AOP). The best results revealed that the number of coliforms was reduced to 6,2 ź 101 MPN/ g d.m. and anaerobic forms to 4,9 ź 101 CFU /g d. m. Salmonella did not appear in the sludge. The efficiency of presented method depended directly on chemical reagents doses.
PL
Celem eksperymentu było określenie możliwości zastosowania techniki pogłębionego utleniania z wykorzystaniem odczynnika Fentona w procesie stabilizacji i kondycjonowania osadów pochodzących z intensywnej hodowli pstrąga tęczowego.
EN
Intensive fish farming is closely related with the sludge production. The sour-ces of sludge in intensive fish farming are products of metabolic transformation including fish faeces, unused fish feed, mineral fertilizers and chemical compounds with antibacterial operation. Sludge generated in aquaculture must be subjected to processing and afterwards reused or disposed of. An alternative to the now practiced methods may become the techniques used with much success in water and wastewater treatment, such as the efficient chemical methods based mainly on intensive oxidation of contaminants. Effectiveness of Fenton reaction has been confirmed also in the case of sludge conditioning of domestic and industrial origin. This technique has enabled reduction of specific filtration resistance, increased the dewatering rate and dry weight of sludge. The aim of the experiment was to investigate a possibility of Fenton's reaction (Fe3+/H2O2) application for conditioning and stabilization of sludge coming from rainbow trout intensive farm. The experiment was run in four phases with various doses of the reacting substances applied to the technological system. They were performed on a laboratory scale at the ambient temperature of 20÷25°C. Analyses regarded the impact of the Fenton reagent doses on the properties of tested sludge. Tested in the experiment doses of Fe3+ ions and H2O2 were determined on the basis of data from literature as well as authors' own researches. Statistical significant differences (p<0.05) were found between dosage of the reagents and physical and chemical parameters of the prepared sludge. The applied method of sludge conditioning mainly impact the sludge dewatering properties (CST) and COD concentration in the effluent. The capillary suction times, depending on the applied dose of the Fenton reagent, were contained in the range between 425÷27 s. The COD concen-tration in the effluent varied from 470.7 mg O2/dm3 to 254.4 mg O2/dm3. Statistical significant effect was not found between technological system used and sludge composition (dry mass, mineral substances, volatile substances).
PL
Skład, charakterystyka oraz właściwości krwi pozwalają przypuszczać, że ścieki zawierające wysokie stężenia tego płynu ustrojowego będą wydajnie degradowane techniką pogłębionego utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona.
EN
The paper presents possibility of Fenton reaction application in degradation processes of wastewater with large concentration of blood. Composition and character-istic make it possible to think that wastewater with large concentration of blood may be effectively treated by advance oxidation process with Fenton reagent. Iron included in blood can be potential source of Fe2+ or Fe3+ ions, catalysts of Fenton reaction. Proposed solution of blood coming from the meat industry neutralization is perspective, genuine and not described yet method based on advanced oxidation technique. Preliminary examinations and literature data let suppose it becomes the alternative, economically justified and effective technology of blood and wastewater with addition of body fluids neutralization. Effects of pollutants degradation with application of Fenton reaction assure: oxidation and coagulation of organic pollutants in wastewater with high concentration of blood, including removal putrescible substances; removal of odors; removal of biogenic compounds, mainly phosphorus; elimination of the red color. Other potential effects of advanced oxidation technique may concern: improvement in the sanitary properties of wastewater from the meat industry, through removal of pathogenic organisms and parasites; elimination or limiting the toxicity. Research in laboratory and technical scale showed that Fenton reaction is a effective method of wastewater with blood treatment. Decrease of organic compounds (COD) was about 70% in technical scale installation. There was used only 0.4 g Fe2+/dm3; 1.2 g H2O2/dm3 doses. Further research will confirm and substantiate the direct influence of blood composition and properties on the efficient course of Fenton reaction. It will be possible on its base to work out new pioneer technologies of utilization recycling of this fluid waste, but will also contribute to explaining chemical processes occurring in biological systems. It is very essential when taking into consideration, that many cellular mechanisms connected with free radicals and with their destructive influence on organelles remains solved insufficiently.
PL
Procesy produkcji mas włóknistych z drewna są ciągle jeszcze źródłem powstawania znacznych ilości ścieków, zawierających wiele szkodliwych dla środowiska substancji, wśród których znajdują się kwasy żywiczne, odpowiedzialne za wysoką toksyczność. Zastosowanie ozonu i/lub innych metod pogłębionego utleniania do degradacji kwasów żywicznych, zawartych w ściekach celulozowo-papierniczych, wydaje się rozwiązaniem bardzo interesującym. Ozon jest silnym utleniaczem, który selektywnie reaguje z kwasami żywicznymi i innymi związkami ekstrakcyjnymi z drewna, co zostało potwierdzone licznymi badaniami.
EN
The wood pulping and paper production generale a considerable amount of wastewater, containing many pollutants among them resin acids. Application of ozone and/or other advanced oxidation methods for degradating resin acids from pulp and paper effluients seems to be very interesting solution. Ozone is a strong oxidant which has been found to react selectively with resin acids and other wood extactives present in pulp mili effluents.
PL
Przebadano możliwość obniżenia wartości ChZT w ściekach z zastosowaniem technologii wykorzystującej stałe pole magnetyczne (SPM) oraz reakcję Fentona. Do eksperymentu użyto ścieków pochodzących z przemysłu drożdżowego, wstępnie podczyszczonych w beztlenowym reaktorze typu UASB. Charakteryzowały się one ładunkiem ChZT wynoszącym około 2570 mgO2/dm3. Badania odbyły się w skali laboratoryjnej przy zastosowaniu trzech odmiennych stanowisk badawczych. Określono wpływ wielkości dawki odczynnika Fentona na skuteczność zmniejszenia ChZT oraz efekt wspomagania SPM w procesie oczyszczania metodą pogłębionego utleniania (MPU). Stwierdzono, że MPU pozwala na obniżenie wartości ChZT o 33+60% w zależności od stosowanej dawki reagentów chemicznych. Wpływ SPM na intensyfikacje oczyszczania ścieków drożdżowych z wykorzystaniem reakcji Fentona był widoczny jedynie w przypadku najniższej dawki reagentów chemicznych. W tym wariancie skuteczność oczyszczania wzrosła o 15%.
EN
The advanced oxidation processes (AOP) are efficient at contaminants removing during wastewater treatment. One of the most commonly applied AOP methods is based on the use of hydrogen peroxide (H2O2) · H2O2 may react with pollutants instantaneously or directly after preliminary ionisation or dissociation into free radicals (e.g., the hydroxyl radical, OH). The most frequently used catalyst are Fe(II) or Fe(III). Application of catalysts along with hydrogen peroxide is commonly known as the Fenton reaction. As a result of the catalytic breakdown of hydrogen peroxide by ferrous ions, high-reactive hydroxyl radicals are created with a high oxidizing potential of 2.8 V. The possibility of organic compounds (expressed as COD) oxidation during wastewater treatment by means of constant magnetic field (CMF) and Fenton reaction was investigated. Wastes from the yeast production industry, preliminary pre-treated in upflow anaerobic sludge blanket (USAB) reactor were used in the experiment. COD concentration in the wastes was 2570 mgO2/dm3. The experiment was conducted at the laboratory scale at three different research stations. The impact of the amount of Fenton's reagent on COD removal efficiency and the importance of CMF during AOP was determined. In the first phase, the influence of the applied doses of Fenton's reagent on chemical oxygen demand (COD) in wastewater was determined. Second phase were aimed to assign the quality of the direct impact of CMF to determine its influence on the wastewater parameters when the treatment is opuated without the applied reagents. In the third phase, a thorough observation of the effects of simultaneous application of CMF and AOP was made to distinguish the exact CMF influence over the entire treatment. Particular attention was paid to changes in the course of COD concentration over a period of time, which seemed to be subject to Fenton's reagent and CMF activity. Wastewater treatment processes in the discussed experiment depended primarily on the applied dose of the reacting chemical substances. Together with the increasing amounts of hydrogen peroxide and ferrous ions, a higher percent reduction of COD contained in the wastewater was observed. AOP let obtain COD reduction in the range of 33 to 60% depending on chemical reagents dosage. The impact of constant magnetic field on the intensification of yeast wastes treatment with Fenton reaction was observed merely in case of the lowest chemical reagents dosage. In this variant, wastewater treatment efficiency increased by 15%. In the analyzed wastewater, intense oxidation was observed during the first 3 hours of the process. Longer reaction tune did not increase organic compounds removal. The experiment revealed the possibility of applying smaller doses of the Fenton's reagent, thereby keeping up unchanged treatment efficiency, provided that CMF s is applied.
PL
Jedną z metod usuwania toksycznych zanieczyszczeń występujących w ściekach jest ozonoliza, polegająca na wykorzystaniu utleniających właściwości ozonu. Wchodzi ona w skład całej grupy procesów opartych na reakcjach utleniania, zwanych procesami pogłębionego utleniania (AOP-Advanced Oxidation Processes). Badania dotyczące skutecznych sposobów usuwania kwasów żywicznych ze ścieków celulozowo-papierniczych wskazują na pozytywne efekty zastosowania AOP do ich degradacji.
EN
The AOP's (Advanced Oxidation Processes) as ozonation are methods that are used to remove wastewater pollutants. The aim of this study was to remove resin acids found in pulp and paper mill effluents by ozone.
PL
Zbadano rozkład wodnych roztworów fluorenu stosując procesy ozonowania, fotolizy oraz niekatalityczne metody pogłębionego utleniania. Wyznaczono optymalny stosunek H2O2 do O3 oraz dawkę H2O2 maksymalnie przyspieszającą proces rozkładu w układzie UV/H2O2. Stwierdzono występowanie efektu synergistycznego w przypadku reakcji łączących działanie O3/UV, 03/H2O2 i UV/H2O2.
EN
The destruction of fluorene in aqueous solution using ozonation, photolysis and noncatalytic advanced oxidation processes was studied. The optimal ratio H2O2: O3 and beneficial doses of H2O2 maximally accelerated the degradation in O3/UV system were found. The synergistic effect for reactions in O3/UV, O3/H2O2 and UV/H2O2 systems was noticed.
PL
Przedstawiono przegląd metod badania biodegradacji w środowisku wodnym zgodnie z metodyką testów OECD oraz własnych. Podano praktyczne wykorzystanie tych testów do badń biodegradacji kilku pestycydów oraz do badania własności zanieczyszczeń towarzyszących procesowi technologicznemu - ścieki z produkcji dinitrotoluenu podczyszczone metodami 'pogłębionego oczyszczania' (ozonowanie i metoda Fentona). Podano sposób doboru, przy użyciu testów skutecznych metod destrukcji substancji opornych na rozkład w ściekach. Przytoczone wyniki są przykładem wielokierunkowego zastosowania testów biodegradacji jak i ich przydatności w trafnym prognozowaniu przebiegu procesów biologicznego oczyszczania.
EN
This paper presents a background information about some tests of biodegrability in water environment being used at Institute of Industrial Organic Chemistry. Following text contains some examples of applications of describer tests in: - evaluation of ecotoxic properties for registration requirements of some pesticides, - studies on impurities in technology, - selection of efficient treatment method of refractory compounds, - determination of activated sludge possibilities to water treatment. The importance and usefulness of property selected tests, for proecological activity has been proved. The information about biodegrability of products and process impurities enables, via elimination of unsuitable technologies, to reduce environmental pollution.
PL
Przeprowadzono badania kinetyki biologicznego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w modelowych ściekach włókienniczych oraz wpływu procesów pogłębionego utleniania na zmiany stałych kinetycznych procesu biodegradacji. Kinetyką biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń opisano równaniem Monoda. Stwierdzono różnice w podatności barwników i detergentów zawartych w ściekach na degradacją biologiczną oraz różną zdolność drobnoustrojów do usuwania tych związków ze ścieków. Zastosowanie wstępnego chemicznego utleniania ścieków wpłynęło na obniżenie wartości stałej Km w stosunku do ścieków oczyszczanych tylko metodą osadu czynnego, świadczące o wzroście podatności ścieków na biodegradacją.
EN
Kinetics of microbiological destruction of pollutants was described by Monods equation. The kinetic equation was integrated and linearized according to Beltran et al. proposition. The kinetic parameter of the equation: maximum specific rate of microbial growth, and corresponding maximum rate of substrate destruction, the Monod constant, which represents the affinity of substrate to biodegradation were identified from the experimental data obtained in the laboratory scale. The influence of various AOPs on the kinetics of biodegradation was analysed. The experimental evidence of the positive effect of chemical oxidation pretreatment on the biodegradation of recalcitrant compounds was quantified by estimation of the kinetic parameters of the Monod equation employed to biodegradation of the wastewater.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.