Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sheet-metal forming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Due to the increase in the application of titanium components made of thin titanium sheets, in the work titanium panels made of 4 mm thick sheets are analysed. To increase the rigidity of the panels, some cross-shaped stiffeners were made. Such panels enable a reduction in weight while maintaining the existing strength of the drawn parts. Three kinds of commercially pure titanium are considered: Grade 1, 2 and 3. Numerical calculations were performed with PamStamp 2G based on the finite element method. The basic mechanical and technological properties of the analysed sheets, which are necessary for numerical modelling, were determined by static tensile testing. The friction coefficient was assumed based on the literature. On the basis of the performed numerical analyses, it was stated that the proper forming of panels with stiffeners depends not only on the drawability of the sheets but also on the technological parameters such as blank holder force and frictional conditions.
2
PL
Symulacje komputerowe tłoczenia blach na zimno zazwyczaj przeprowadza się dla modeli materiałowych dostarczonych przez producentów oprogramowania. W artykule porównano wyniki symulacji tłoczenia przykładowej części nadwozia samochodowego ze stali S420MC dla trzech zestawów parametrów modelu materiałowego odpowiadających wymaganiom normy, w tym wyznaczonych doświadczalnie dla konkretnej dostawy. Oceniono wpływ tych parametrów na ryzyko wystąpienia wad w wytłoczce na podstawie diagramów FLD, stwierdzając istotny ich wpływ zwłaszcza na ryzyko powstawania pęknięć wytłoczki. Sformułowano zalecenia do projektowania tłoczników.
EN
Computer simulation of cold metal forming is usually performed using material models delivered by software makers. Results of simulations of metal forming of an exemplary car body part made of S420MC steel for three sets of material model parameters which are suited to the needs of standard, among them for the parameters fixed experimentally for the specified delivery, are compared in the paper. The influence of material model parameters on risk of the drawpiece defects appearance basing on FLD diagrams has been evaluated. The essential influence of the material model parameters especially on the risk of cracks of the drawpiece appearance has been stated. Some advices to stamping die designing have been formulated.
PL
Model materiałowy do symulowania tłoczenia blach metodą elementów skończonych wymaga podania odpowiednich parametrów, które wyznacza się doświadczalnie. W artykule wyznaczono te parametry dla próbek wyciętych na frezarce i elektrodrążarce oraz wykrojnikiem. Na podstawie porównania wyników doświadczeń i symulacji komputerowej próby jednoosiowego rozciągania dokonano oceny adekwatności przyjętego modelu materiałowego do rzeczywistości oraz poprawności wyznaczonych wartości parametrów modelu.
EN
Material model to simulate sheet-metal forming using finite elements method needs assuming their proper parameters, which are determined experimentally. The parameters for specimens cut out by means of milling machine, spark machine and blanking die have been determined in the paper. Based on comparison of the results of experiments and computer simulation of uniaxial tensile test adequateness of the assumed material model to reality, correctness of values of its parameters.
4
Content available Capabilities of Using Fem in Sheet-Metal Forming
EN
The aim of this study was to determine and select boundary conditions of modeling and FEM simulation for plastic processing on the example of sheet-metal forming. For sheet-metal deformation analysis, Deform 3D has been used. The study presents research methods for real and virtual conditions. There are also described common features and these differentiating obtained results. Research of conducted process of sheet-metal forming allows to determine the effectiveness of computer research methods. The finite-element method can be used as an effective tool for the study of plastic processing phenomena considering various operating conditions of individual elements provided the appropriate tools for FEM analysis.
EN
An important factor in the possibility of obtaining correct drawn parts with the desired functional properties is the friction between the stamped sheet and the tool. The article discusses the impact of technological lubricants developed according to our own formulas, based on vegetable oils, on the stamping process taking into account the strain distributions in the drawn parts. Biodegradable lubricants based on rapeseed oil with an addition of stearic acid or boric acid were used. The results of the friction coefficient in a strip drawing test and the numerical analysis results of the stamping process of a spherical cap from sheet metal: aluminium 2024, commercially pure titanium Grade 2, steel 5604 in dry friction and lubrication conditions, are presented. Strain distributions and changes in the drawn part wall thickness were analysed.
PL
Istotnym czynnikiem decydującym o możliwości uzyskania poprawnych wytłoczek o żądanych właściwościach użytkowych jest tarcie występujące pomiędzy tłoczoną blachą a narzędziem. Tarcie występujące w procesach obróbki plastycznej ma bezpośredni wpływ na: rozkład naprężeń i odkształceń w objętości kształtowanego materiału, graniczną - możliwą do uzyskania wysokość wytłoczki oraz wielkość siły tłoczenia. Podstawowym sposobem ograniczania wielkości oporów tarcia w obróbce plastycznej jest odpowiednie smarowanie. Dodatkowo smary technologiczne zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi obrabianego materiału z narzędziem, a tym samym zacieraniu i nalepianiu kształtowanego materiału na powierzchniach roboczych narzędzia, przez co znacząco wpływają na jakość otrzymywanych elementów oraz trwałość narzędzi. Smary dobiera się do konkretnych procesów oraz rodzaju kształtowanych materiałów, wielkości nacisków, stanu współpracujących powierzchni oraz prędkości poślizgu i temperatury pracy. Wpływ poszczególnych czynników na opory tarcia jest złożony i wymaga prowadzenia szeregu badań doświadczalnych z zakresu przydatności smaru technologicznego do poszczególnych procesów formowania. W artykule omówiono wpływ smarów technologicznych opracowanych według własnych receptur na przebieg procesów tłoczenia z uwzględnieniem rozkładów odkształceń w wytłoczkach. Zastosowano biodegradowalne smary oparte na olejach roślinnych tj. oleju rzepakowym z dodatkiem kwasu stearynowego lub kwasu borowego. Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia w próbie przeciągania pasa blachy oraz wyniki analiz numerycznych procesu tłoczenia czaszy kulistej z blach: aluminiowej 2024, tytanowej Grade2 i stalowej 5604 w warunkach tarcia technicznie suchego oraz w warunkach smarowania. Analizowano rozkłady odkształceń oraz zmiany grubości ścianek wytłoczek.
EN
Despite substantial demand for drawn parts made of high-strength sheet metal (including titanium alloys) observed in the modern industry, particularly automotive and aviation, their application remains insignificant. This results from the fact that such sheet metal shows poor plasticity and its cold-forming is almost impossible. Low drawability makes it impossible to obtain even such simple shapes as spherical cups. The authors of this study developed circular sheet-metal blanks with cutouts on their perimeter. The blanks allow for cold forming of spherical cups from Ti6Al4V titanium alloy sheet metal using conventional rigid tools. The cutouts proposed in the study affect plastic strain distribution, which in turn leads to an increase in forming depth by about 30%. The numerical analysis, performed using the PamStamp 2G System software based on finite element method, was verified experimentally.
PL
Mimo, iż nowoczesny przemysł, głównie motoryzacyjny i lotniczy, zgłasza zapotrzebowanie na wytłoczki z wysokowytrzymałych blach metalowych, w tym stopów tytanu, ich zastosowanie jest znikome. Wynika to z faktu, że blachy te mają małą plastyczność i ich tłoczenie na zimno jest niemal niemożliwe. Niska tłoczność uniemożliwia kształtowanie nawet tak prostych geometrii jak czasze kuliste. W ramach niniejszej pracy opracowano kołowy wykrój z wycięciami na obwodzie, który umożliwia kształtowanie na zimno kulistych czasz z blachy ze stopu tytanu Ti6Al4V przy użyciu klasycznych, sztywnych narzędzi. Zaproponowane wycięcia wpływają na zmianę rozkładu odkształceń plastycznych, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia głębokości tłoczenia o około 30%. Analizy numeryczne, wykonane programem PamStamp 2G bazującym na metodzie elementów skończonych, zweryfikowano doświadczalnie.
7
Content available remote EBW titanium sheets as material for drawn parts
EN
The growing demand for high strength, lightweight and corrosion-resistant drawn parts has created increasing interest in the use of titanium and its alloys. Additional benefits may result from the use of tailor-welded blanks, allowing for significant savings in material, and the possibility of applying higher strength sheets exactly where needed. When forming welded blanks, it is necessary to overcome many technological barriers which are not reflected in technical literature. Therefore, some prior experience in numerical simulations is needed before embarking on further studies of welded blanks formability. For this purpose, it is necessary to determine the mechanical parameters of the base materials, as well as the fusion and heat-affected zones. The paper is devoted to the analysis of an electron beam welded joint made of commercially pure titanium Grade 2 and titanium alloy Grade 5. Light microscopy was used for examination of the joint microstructure and determination of the size of the specific joint zones. The mechanical parameters of the base materials were specified in a tensile test, while the material properties of the fusion and heat-affected zones were estimated on the basis of the relationship between the material hardness and strength assuming that the yield stress is directly proportional to the material hardness. To do this, a scratch test and microhardness measurements (using small load) were carried out. The obtained results allow for improvement to the numerical model of sheet-metal forming welded blanks and consequently, it will allow for better agreement between the numerical and empirical results.
PL
W pracy przedstawiono problemy tribologiczne występujące podczas tłoczenia blach aluminiowych i tytanowych, ze zwróceniem uwagi na zjawisko nalepiania się kształtowanego materiału na powierzchnie robocze narzędzi. Omówiono wyniki badań nad doborem smarów technologicznych do operacji tłoczenia mających na celu ograniczenie tego zjawiska. Mając na uwadze szkodliwe oddziaływanie dotychczas stosowanych smarów technologicznych na środowisko, badania przeprowadzono na smarach na bazie olejów roślinnych.
EN
In the paper, tribological problems occurring during forming aluminium and titanium sheets are presented. Special attention is paid to the creation of aluminium or titanium build-ups on the working surfaces of the tools. The test results of technological lubricant selection for sheet metal forming which aim to decrease this phenomenon are discussed. Considering the detrimental effect of current technological lubricants on the environment, the tests were performed with lubricants based on vegetable oils.
PL
Procesy tłoczenia blach to jedna z podstawowych technologii wytwarzania cienkościennych elementów niemal „na gotowo”. Ważną rolę podczas kształtowania blach odgrywają procesy tribologiczne, które determinują jakość otrzymywanych wyrobów. W artykule przedstawiono wyniki badania smarów technologicznych do tłoczenia blach stalowych i aluminiowych. Wyznaczono współczynniki tarcia w próbie przeciągania pasa blachy oraz omówiono wpływ smarów na przebieg procesu tłoczenia oraz odporność korozyjną wytłoczek.
EN
Sheet-metal forming is one of the basic technologies used for forming “near net shape” sheet-metal parts. Tribological processes, which determine quality of the drawn parts, play an important role during sheet-metal forming. In the paper, some results of testing of the technological lubricants for sheet-metal forming of aluminium and steel are presented. The friction coefficients were determined in a strip drawing test. An influence of the technological lubricants on the forming process (forming force) and corrosion resistance of the drawn — parts are discussed.
PL
Procesy tłoczenia blach stanowią jedną z ważniejszych technologii kształtowania wyrobów cienkościennych. Rozpatrując proces tłoczenia jako system tribologiczny, szczególną uwagę należy zwrócić na smar technologiczny, który znacząco wpływa na jakość otrzymywanych elementów. W artykule omówiono wpływ smaru technologicznego na rozkład odkształceń w wytłoczkach. Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia w próbie przeciągania pasa blachy oraz wyniki analiz numerycznych procesu tłoczenia blach.
EN
Sheet-metal forming processes are one of the most important technologies used for forming sheet-metal parts. Considering sheet-metal forming process as a tribological system, particular attention should be paid to the technological lubricant, which significantly affects quality of the produced components. The article discusses an impact of the technological lubricant on a strain distribution in the drawn-parts. The friction coefficients which have been determined in the strip drawing test, as well as the results of numerical analyses of the sheet-metal forming process are given.
EN
In the paper some numerical simulation results of sheet-titanium forming of tailor-welded blanks (TWB) are presented. Forming the spherical caps from the uniform and welded blanks are analysed. Grade 2 and Grade 5 (Ti6Al4V) titanium sheets with thickness of 0.8 mm are examined. A three-dimensional model of the forming process and numerical simulation are performed using the ADINA System v.8.6, based on the finite element method (FEM). An analysis of the mechanical properties and geometrical parameters of the weld and its adjacent zones are based on the experimental studies. Drawability and possibilities of plastic deformation are assessed based on the comparative analysis of the determined plastic strain distributions in the drawpiece material and thickness changes of the cup wall. The preliminary experimental studies confirm correctness of the assumptions in the presented numerical forming process. The results obtained in the numerical simulations show some difficulties occurring in forming of welded blanks and provide important information about the process course. They might be useful in design and optimization of the forming process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu tłoczenia spawanych blach tytanowych typu TWB (Tailor-Welded Blanks). Przeprowadzono analizę kształtowania czaszy kulistej z wsadu spawanego oraz materiałów jednorodnych. Badano blachy tytanowe Grade2 i Grade 5 o grubości 0.8 mm. Przestrzenny model procesu tłoczenia oraz obliczenia numeryczne wykonano przy użyciu programu ADINA v. 8.6, bazującego na metodzie elementów skończonych (MES). Oceny właściwości mechanicznych i parametrów geometrycznych spoiny oraz obszarów jej przyległych dokonano na podstawie badań doświadczalnych. Dokonano oceny tłoczności oraz możliwości kształtowania plastycznego badanych materiałów poprzez analizę porównawczą wyznaczonych rozkładów odkształceń plastycznych w materiale wytłoczek oraz zmiany grubości ścianek wytłoczek. Prowadzone równolegle wstępne badania doświadczalne potwierdziły słuszność przyjętych założeń w zaprezentowanym modelu numerycznym procesu tłoczenia. Uzyskane na drodze symulacji wyniki wskazują na trudności występujące podczas kształtowania blach spawanych oraz dostarczają istotnych informacji o przebiegu procesu, przez co mogą być przydatne na etapie projektowania i optymalizacji procesów tłoczenia.
12
Content available Evaluation of drawability of titanium welded sheets
EN
In the paper experimental and numerical results of sheet-metal forming of titanium welded blanks are presented. Commercially pure titanium Grade 2 (Gr 2) and Ti6Al4V titanium alloy (Gr 5) are tested. Forming the spherical cups from the welded Gr 2 || Gr 5 blanks, and uniform Gr 2 and Gr 5 blanks is analysed. Numerical simulations were performed using the PamStamp 2G v2012 program based on the finite element method (FEM). Additionally, drawability tests using the tool consisting of die, hemispherical punch and blank-holder were carried out. Thickness changes and plastic strain distributions in the deformed material are analysed. The obtained results show some difficulties occurring during forming of the welded blanks made of titanium sheets at the same thicknesses but at different grades. It provide important information about the process course and might be useful in design and optimization of the sheet-titanium forming process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych procesu tłoczenia spawanych wsadów typu Tailor-Welded Blanks wykonanych z blach tytanowych. Przeprowadzono analizę procesu kształtowania czaszy kulistej z wsadu spawanego oraz z materiałów jednorodnych: Grade 2 i Grade 5. Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy użyciu programu PamStamp. Dodatkowo przeprowadzono próby tłoczności (próby wybrzuszania stemplem sferycznym) przy zastosowaniu specjalnie przygotowanego narzędzia składającego się z matrycy, półkulistego stempla oraz pierścienia dociskowego. Dokonano oceny rozkładów odkształceń plastycznych w materiale wytłoczek oraz zmian grubości scianek wytłoczek. Uzyskane wyniki wskazują na trudności występujące podczas kształtowania tytanowych blach spawanych oraz dostarczają informacji o przebiegu tego typu procesu. Tym samym uzyskane wyniki mogą być przydatne na etapie projektowania i optymalizacji procesów tłoczenia.
EN
The paper describes proposition for minimisation of both friction and formation of titanium protrusions on steel tools during sheet-titanium forming. Such a process poses a significant challenge not only because of the limited ability to plastic deformation of the titanium sheets, but also because of the low tribological properties. Titanium sheets have extremely high propensity to form titanium protrusions on steel tools, which aggravates or even makes obtaining the drawn-parts with a smooth surface impossible. In order to reduce or completely eliminate the formation of titanium protrusions on the tools technological lubricants should be used. Unfortunately, due to high surface pressure the lubricant film is interrupted frequently. Thus, the authors propose that the tool surfaces (dies and blank-holders) are covered with anti-adhesive coatings, which protect the tools against creation of the titanium protrusions in case of lubricant film break. The paper presents some results of tribological tests. In the strip-drawing test, results of different frictional pairs are presented based on anti-adhesive coatings deposited on the tool surfaces. The decrease in titanium protrusion formation on the steel tools thanks to the use of anti-adhesive coatings was confirmed in the roughness measurements of the tool surface after the strip-drawing test.
PL
Tłoczenie blach ze stopów tytanu jest bardziej wymagającym procesem aniżeli tłoczenie blach stalowych. Projektowanie tego typu procesu wymaga uwzględnienia specyficznych właściwości tytanu, zwłaszcza skłonności do dużych odkształceń powrotnych i niekorzystnych właściwości tribologicznych. Istotną rolę odgrywa właściwy dobór parametrów technologicznych. W pracy analizowano element owiewki wykonanej z czystego tytanu technicznego Grade 2. W celu określenia parametrów procesu przeprowadzono obliczenia numeryczne. Analizę numeryczną wykonano przy użyciu programu PAM-STAMP 2G wykorzystującego Metodę Elementów Skończonych (MES). Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń numerycznych określono kształt wyjściowy materiału blachy oraz parametry procesu tłoczenia. W artykule podano wyniki badań właściwości mechanicznych i technologicznych tytanu Grade 2, m.in. wykładnik umocnienia, współczynniki anizotropii właściwości plastycznych blachy. W oparciu o wyznaczone eksperymentalnie właściwości materiałowe przeprowadzono symulację numeryczną procesu kształtowania elementu. Na bazie przyjętej geometrii narzędzia do tłoczenia realizowano symulacje numeryczne optymalizując kształt materiału wyjściowego blachy (wykrojki). Dla optymalnego wariantu tłoczenia pokazano rozkład odkształceń plastycznych, wykres odkształceń granicznych oraz wielkość sprężynowania powrotnego po procesie kształtowania. Analizowano również wpływ tarcia na przebieg procesu tłoczenia i ostateczny kształt wytłoczki.
EN
Sheet-titanium forming is a more demanding process than typical sheet-steel forming. Design of such a process requires consideration of the specific titanium properties, especially the tendency to large spring-back and unfavourable tribological properties. A proper selection of the technological parameters is very important. In the paper a deflector element made of Grade 2 commercial pure titanium was analysed. In order to determine the process parameters the numerical calculations were done. The numerical analyses were carried out with the PAM-STAMP 2G System, which uses Finite Element Method (FEM). A blank shape and the process parameters were determined basing on the results of the numerical calculations. In the paper some mechanical and technological properties such as: strain-hardening coefficient, plastic strain ratio of Grade 2 titanium were given. The numerical simulations of the forming process were carried out basing on the experimentally determined material properties. An optimum blank shape was determined on the basis of the adopted geometry of the stamping tools. A plastic strain distribution, forming limit diagram (FLD) and spring-back value were shown for the optimum stamping variant. Moreover, an influence of friction on a stamping course and the final shape of the drawn-part was analysed.
PL
Praca dotyczy analizy przeprowadzonych badań eksperymentalnych procesu wygładzania powierzchni karoserii (części dachowej) poprzez dynamiczne nagniatanie rozproszone. W celu wyznaczenia równań regresji parametrów nagniatanej powierzchni opracowano dwupoziomowy plan eksperymentu. Przykładowe wyniki przedstawiono w artykule.
EN
Paper presents experimental researches of body element of a car planishing ("roof"element) by shot peening process. The main goal of this article was to determinate regression equations of geometrical parameters of surface. Two-level experiment plan was elaborated. Example results in this article was presented also.
EN
Spring-back poses a serious problem during the design of the sheet-metal forming processes due to difficulties in obtaining the correct shape and dimensional accuracy of the stamped elements. Forming with blank preheating is one of the methods of prevention against spring-back effect. However, this solution involves cost increase resulting from the additional operation of material heating and necessity of material protection against oxidation. In the paper forming of an element made of AMS 5604 steel, which is a part of aircraft engine deflector, has been analysed. The work aimed at determination of the spring-back effect arising during two-time forming on deviation of the basic size of the drawn-part from nominal one. Basing on the numerical analyses an optimum yield point for the deformed material, which assures maximum deviation from the basic size lower than 0.1 mm, has been also determined. Change in the yield point value was obtained thanks to heating up of the blank material before forming.
PL
Zagadnienie sprężynowania powrotnego stanowi istotny problemem przy projektowaniu procesów kształtowania blach na zimno ze względu na trudności z otrzymaniem odpowiedniej dokładności kształtowo-wymiarowej elementów. Jednym ze sposobów eliminacji sprężynowania powrotnego jest kształtowanie z wstępnym podgrzewaniem materiału wyjściowego. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami wynikającymi z operacji nagrzewania materiału i konieczności jego zabezpieczania przed utlenianiem. W artykule analizowano kształtowanie elementu ze stali AMS 5604, stanowiącego fragment owiewki silnika lotniczego. Celem pracy było określenie wpływu skutków sprężynowania powrotnego powstającego podczas "dwukrotnego" tłoczenia na odchylenie wymiarów wytłoczki od wartości nominalnych Na podstawie analiz numerycznych określono również optymalną granicę plastyczności materiału zapewniającą otrzymanie maksymalnego odchylenia od wymiaru nominalnego mniejszego niż 0,1 mm. Zmianę wartości granicy plastyczności uzyskano poprzez podgrzanie blachy przed tłoczeniem do odpowiedniej temperatury.
17
Content available remote Characteristic of shaping titanium sheets by cold working methods
EN
In the paper, some problems occurring during sheet-metal forming of titanium alloys have been discussed. Attention has been paid to the role of lubrication. The test results of frictional coefficient for some technological lubricants and antiadhesive layers have been given.
18
Content available remote Wybrane problemy kształtowania wytłoczek aluminiowych
PL
W pracy przedstawiono wybrane problemy kształtowania blach aluminiowych. Omówiono wpływ smarowania i warstw przeciwadhezyjnych na proces tłoczenia blach. Podano wyniki badań współczynnika tarcia oraz symulacji komputerowej procesu tłoczenia wytłoczki kwadratowej.
EN
In the paper some problems of sheet-aluminium forming process have been presented. The influence of lubrication and hardening layers on the sheet-metal forming process has been discussed. Some test results of friction coefficient and computer simulation of the square drawpiece have been presented.
EN
In the paper numerical simulation results of the sheet-metal forming process have been presented. A square drawpiece made of aluminium sheet has been considered. The influence of changeable holding force on the course of the process has been taken into consideration.
20
EN
Spring-back is the main defect of the U-shaped parts. After removal of tools, the U-shaped part undergoes significant modification of the angles between the bottom, the sidewall and the flange, and also a curvature of the sidewall appears. The blankholder force is an important factor in controlling the size of spring-back parameters. The present paper is an experimental study of how blankholder force influences spring-back phenomenon.
PL
Powrotne odkształcenia sprężyste są zasadniczą wadą wyrobów tłoczonych w kształcie li-tery U. Po usunięciu kształtujących narzędzi zmieniają się istotnie kąty pomiędzy dnem, ścia-nami bocznymi i kołnierzem wyrobu, a także pojawia się krzywizna ścian bocznych. Siła doci-skacza jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wartości sprężystych odkształceń po-wrotnych. W pracy przedstawiono badania wpływu siły dociskacza na zjawisko powrotnego sprężynowania wyrobów w kształcie litery U. Do badań użyto blachy ze stopu aluminium o grubości 1 mm. Siłę dociskacza zmieniano w zakresie od 0,25 do 2,06 kN, zgłębienie stem-pla było stałe i wynosiło 50 mm. Stwierdzono, że zwiększenie siły dociskacza powoduje zmniejszenie kątów powrotnych odkształceń sprężystych pomiędzy dnem a ścianami bocznymi oraz ścianami bocznymi a kołnierzem, natomiast zwiększa się krzywizna ścian bocznych. Jest to wynikiem bardziej równomiernego rozkładu naprężeń wzdłuż grubości blachy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.