Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mathematics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses the concept of mathematical education of pupils of a school and the results of pedagogical research. Being trained to solve the simplest tasks without a deep (thorough) understanding of the meaning of mathematical relationships is not conducive to the development of intellectual abilities and is quickly lost after completing the topic. It is experimentally confirmed that a student aspiring to attain a higher technical education, in addition to computational skills, needs to have an idea about mathematics and its methods, possess logical development, a graphic culture, develop a spatial imagination, independent work skills, the ability, if necessary, to use the appropriate directory to restore specific facts and obtain the necessary information. The research also looks into ways of solving problems with designing the learning environment and elaborating variable models of studying the natural and mathematical sciences with application of certain components of a computer-oriented learning system with the aim of upgrading pupils’ performance (a mass model, the main model and the creative model – an advanced level). The structuring of knowledge and the correct correlation of the selected types of knowledge develop the content of profile education, taking into account significant differentiation and the possibility of building an individual educational curriculum for schoolchildren, and also contributes to the filling of the three most important components of the content of profile training: basic invariant, profile variational and additional ones.
PL
Omówiono koncepcję edukacji matematycznej uczniów szkoły oraz wyniki pedagogicznych badań naukowych. Wyćwiczenie w rozwiązywaniu najprostszych zadań bez głębszego (świadomego) rozumienia sensu zasad matematycznych nie sprzyja rozwojowi zdolności intelektualnych i jest szybko zapominane po zakończeniu przerobionego tematu. Uczeń zamierzający uzyskać wyższe wykształcenie techniczne oprócz nawyków obliczeniowych powinien zdobyć wiedzę o matematyce i jej metodach, osiągnąć rozwój logiczny, kulturę graficzną, rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, nawyki samodzielnej pracy, umiejętność pozwalającą, w koniecznym przypadku, skorzystać z odpowiedniego źródła w celu ustalenia konkretnych faktów i otrzymać niezbędne informacje. Strategia realizacji nauczania profilowanego przewiduje oddzielenie poziomu ogólnokształcącego od poziomu profilowanego. W badaniu zostały również omówione sposoby rozwiązania zadań projektowania środowiska uczenia się i tworzenia modeli z zastosowaniem poszczególnych składników komputerowo-zorientowanego systemu kształcenia w celu poprawy wyników uczniów. Przeprowadzona strukturyzacja wiedzy i prawidłowe zestawienie wydzielonych typów wiadomości pozwalają na opracowanie treści nauczania profilowego, zakładającego znaczne zróżnicowanie i możliwość ułożenia dla uczniów indywidualnego programu nauczania (model masowy, model podstawowy i model twórczy – wyższy). W badaniu biorą udział metodycy w celu przeprowadzenia eksperymentów w szkolnej praktyce dla określenia zdolności intelektualnych, rezultaty są również analizowane na podstawie badań eksperymentalnych.
EN
We study variants of the satisfiability problem of elementary modal logics, i.e., modal logic considered over first-order definable classes of frames. The standard semantics of modal logic allows infinite structures, but often practical applications require to restrict our attention to finite structures. A number of decidability and undecidability results for the elementary modal logics were proved separately for general satisfiability and finite satisfiability. In this paper we justify that the results for both kinds of the satisfiability problem must be shown separately – we prove that there is a universal first-order formula that defines an elementary modal logic with decidable general satisfiability problem, but undecidable finite satisfiability problem, and, the other way round, that there is a universal first-order formula that defines an elementary modal logic with decidable finite satisfiability problem, but undecidable general satisfiability problem.
PL
Zmiana stereotypów hamujących rozwój gospodarczy jest zadaniem trudnym do wykonania, ponieważ społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, jak głęboko tkwią one w mentalności ludzi od wielu pokoleń. Do najbardziej zakorzenionych należą te, za którymi stoi matematyka i głębokie przekonanie, że demokracja chociaż jest najgorszym z ustrojów, to jako jedyna zapewnia wolność obywatelom i wzrost gospodarczy kraju. Nad stereotypami w matematyce nikt w zasadzie nie dyskutuje, ponieważ przynoszą one wymierne korzyści społeczeństwu i ich zmiana wydaje się niemożliwa do zrealizowania. Podobnie stereotypy dotyczące demokracji na stałe zakorzeniły się w umysłach obywateli większości krajów. Lecz w tym przypadku korzyści z ich pielęgnowania nie są już tak oczywiste. Destruktywny charakter stereotypów przejawia się tym, że niektórzy będą opowiadali się za starymi wartościami, mimo że postęp cywilizacyjny czyni z nich hamulec dalszego wzrostu gospodarczego. W pracy wykorzystano metodę teorii ugruntowanej, która przez swoją elastyczność umożliwia odkrywanie nowych relacji w kontekście wzrostu gospodarczego.
EN
Changing the stereotypes that hinder economic growth is a difficult task, as the society does not realise how deeply they have been rooted in people's mentality for many generations. The most deeply rooted are those which are backed by mathematics and the profound conviction that democracy – even though it is the worst of political systems – is the only one that guarantees freedom to citizens and economic growth of the country. In principle, stereotypes are not put to discussion in mathematics, as they bring substantial benefits to the society and it seems impossible to change them. Similarly, stereotypes regarding democracy have taken permanent hold in minds of citizens of most countries. However, in this case benefits resulting from cultivating such stereotypes are not so obvious. The destructive nature of stereotypes is shown by the fact that some people will be supporting the old values even though in view of civilisation development they act as a brake on further economic growth. This paper applies the grounded theory method whose flexibility enables discovering new relations in the contexts of economic growth.
4
Content available remote Obraz matematyki i logiki w polskich encyklopediach okresu międzywojennego
EN
The article shows the picture of mathematics and logic that can be found in the encyclopaedias published in the Polish interwar period. The most comprehensive three popular encyclopaedias at that time considered in the article are as follows: Ilustrowana encyklopedia by Trzaska, Evert and Michalski, Encyklopedia powszechna Ultima Thule, and Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna published by the Gutenberg publishing house. We also explore one thematic encyclopaedia Świat i życie: zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury, as well as a quite specific publication - not an encyclopaedia in itself but one of encyclopaedic character - prepared by outstanding Polish mathematicians, i.e. Poradnik dla samouków (volumes 1 and 3 of the 2nd series were devoted to mathematics and logic). The view of mathematics and logic in encyclopaedias is important because of an intensive progress in mathematics and mathematical logic in the interwar Poland. Analysis of entries dedicated to these fields of knowledge shows that both mathematics and logic were presented in a reliable and modern way with consideration for the state of research at that time. Also new, developing mathematical disciplines were taken into account, as, for example, set theory, topology, or the rudiments of mathematics. With too much modesty sometimes, the input of Polish scientists in this development was stressed. Furthermore, the article analyses what topics, questions, and forms did not find their reflection in the encyclopaedias, as well as the reasons why it so happened.
EN
This study discusses the geometrical model of a coronary stent with known design and strength analysis using the finite element method. The coronary stent model was made of platinum and chromium alloy. Static analysis based on compression of the coronary stent was also performed. The aim of the analysis was to examine the strength of the stent structure. The study analyzed stresses, plastic strains and displacements after applying a constant load to the stent walls. The mechanical phenomena such as percentage degree of shortening (foreshortening), relative narrowing and area of stent covering were also determined.
6
Content available remote Zarys dziejów recepcji i rozwoju analizy matematycznej w Polsce
EN
Mathematics in Poland had good names in medieval times and in the first two centuries of modern times, e.g. Vitello, Copernicus, Broscius, Kochanski. Since mid-XVII c., however, there begun a decline of the Polish-Lithuanian state and its culture which led to the loss of sovereignty and to partitions 1795–1918. On the other hand, it was a time of Newton and Leibniz who invented calculus and of their followers, the time of its fast development in XVIII and XIX centuries and the emergence of its many new branches, the totality of which is called mathematical analysis. That development was followed in Poland with a large delay and for a long time it resembled a pursuit after a fast running train. In spite of a long run, the pursuit eventually proved successful. The article traces its history since the translation of Bézout’s extensive manual by Jakubowski (1781), soon followed by other translations from French, accompanied by the emerging Polish terminology related to higher mathematics. In consequence, the level of authority of Polish mathematicians concerning the area of higher mathematics was gradually increasing. The first Polish manual of mathematical analysis appeared in 1822 (Buchowski), then there were other ones, and the number of research papers in the area, predominantly concerning differential equations, grew as well. Near the end of the XIXth century some of those papers gained a high status and became widely known, e.g. some by Sochocki (analytic functions), Zaremba (differential equations), Żorawski (Lie groups). The number of Polish mathematicians and books in Polish grew, and in the last decade of XIX c. there appeared Polish mathematical journals. In 1918 there was a wave of a common enthusiasm upon regaining independence. Polish mathematicians have used the opportunity and soon there appeared mathematical schools in Warsaw and in Lvov, centered upon “the theory of sets and its applications”. However, the choice of such a main area of interest meant a conscious neglect of mathematical analysis. Nevertheless, an interest in the latter, although for the time being in the shadow of flourishing schools, has not been altogether abandoned. And when, after War World II, the center of gravity of common mathematics has moved away from the main subjects of the Polish school, it was precisely mathematical analysis which allowed Polish mathematicians to keep abreast. Nowadays Polish mathematics has many areas of interest, including domains of modern mathematical analysis, and in most of them its high level is confirmed by an international cooperation.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie wspomagania przedmiotu matematyka na pierwszym roku studiów inżynierskich kursem e-learningowym. Wykonano analizę wyników testów przeprowadzonych podczas e-zajęć. Przedstawiono również wyniki ankiet ewaluacyjnych obrazujących stosunek studentów do wprowadzania kształcenia matematyki z wykorzystaniem blended learning.
EN
The paper presents the results of teaching mathematics using blended learning at the first year of technical studies. Students after completing the main part of an e-course took part in quizzes designed to test their knowledge. They also participated in completing evaluation questionnaires. Polls show the students’ satisfaction of blended learning method in the teaching mathematics. The data analysis is presented in this paper.
8
Content available remote Witold Kosiński (1946 – 2014)
PL
Biogram Witolda Kosińskiego (1946 – 2014) zawierający opis jego zainteresowań matematycznych oraz osiągnięć w jej zastosowaniach.
EN
Biography of Witold Kosiński (1946 – 2014) whose life included mathematical studies and achievements in applied mathematics.
EN
In this article, one of the main postulates of the Merano Programme for teaching mathematics will be analysed, namely: teaching thinking in terms of functions. This postulate will be discussed in the context of its implementation at Torun Classical Grammar School. Through the detailed analysis of mathematics curricula implemented in the Torun lassical Grammar School at the beginning of the twentieth century, the mathematical textbooks then used and school-leaving examinations problems from the years 1905‒1911, the degree of fulfillment of the said postulate of the Merano Programme at the Torun school will be assessed.
PL
W niniejszym artykule analizie zostanie poddany jeden z głównych postulatów Programu Merańskiego dotyczących nauczania matematyki, czyli wyrabiania nawyków myślenia funkcyjnego. Postulat ten omówimy w kontekście jego realizacji w toruńskim Gimnazjum Klasycznym. Szczegółowa analiza programów nauczania matematyki realizowanych w toruńskim Gimnazjum Klasycznym na początku XX wieku, stosowanych wówczas podręczników do matematyki oraz zestawów zadań maturalnych z lat 1905‒1911, pozwoli ocenić stopień realizacji wspomnianego postulatu Programu Merańskiego w szkole toruńskiej.
PL
Profesor Tadeusz Świątkowski był wieloletnim pracownikiem i dyrektorem Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Prezentujemy jego sylwetkę jako wielkiego matematyka i wspaniałego nauczyciela oraz jego wkład w rozwój teorii funkcji rzeczywistych.
11
Content available Is math a gift?
EN
“I am just not a math person” is a sentence we can hear very often these days. Students use it as an excuse any-time they do not know or understand anything. But is Maths really some gift a person gets or is not? Or is it more like ability which can be improved if practised enough? This is a brief preview of what do the Czech, Slovak and also foreign authors think of this issue.
EN
This report is about mathematics and engineering innovations inspired by the nature, in particular, about the optical devices and imaging technologies inspired by eyes of living organisms. Instead of reviewing existing mathematical methods, the author explains visual sensors in nature and also the corresponding engineering devices for further inspiration of mathematicians. Contents: Introduction. Eyes. Optics and Imaging. Camouflage. References. Figure Credits.
PL
Baza danych MathSciNet Mathematical Reviews jest jedną z dwu najobszerniejszych baz bibliograficzno-abstraktowych zaprojektowanych z myślą o międzynarodowej społeczności matematyków. Służy ona nie tylko jako źródło informacji bibliograficznych ale też jako indeks cytowań. Stanowi wyjątkowe i wartościowe narzędzie pomocne w pracy matematyków, studentów oraz specjalistów z zakresu informacji naukowej. Celem artykułu jest porównanie wybranych funkcji i ogólnie rozumianej użyteczności bazy z najpopularniejszym obecnie indeksem cytowań Web of Science. Wspomniane funkcje obejmują rozległy zakres indeksowanej literatury, wyszukiwarkę autorów oraz specjalistyczny system klasyfikacyjny. Pokazano, że zakres treści indeksowanych w MathSciNet przewyższa znacznie zakres danych dostępnych w Web of Science. Podkreślono także sposób zaprojektowania wyszukiwarki autorów, który sprawia, że wynik wyszukiwania jest bardziej jednoznaczny niż rezultat otrzymany po zastosowaniu narzędzia „Author Search” w Web of Science. Wydaje się, że ten aspekt bazy MathSciNet jest szczególnie istotny podczas bibliometrycznej oceny dorobku indywidualnych uczonych w zakresie ich produktywności oraz cytowalności. Stosowany w bazie system klasyfikacyjny Mathematics Subject Classification jest niezwykle rozbudowany i precyzyjny. Zawiera około pięciu tysięcy kategorii na trzech poziomach szczegółowości. W porównaniu z kategoriami tematycznymi Web of Science daje on znacznie głębszy wgląd w treść indeksowanych publikacji. Podsumowując, baza MathSciNet wykazuje się kilkoma niebagatelnymi zaletami. Należy także zauważyć ograniczone zainteresowanie tym źródłem wśród polskiego środowiska bibliotekoznawczego. Świadczy o tym fakt, że w Polskiej Bibliografii Bibliologicznej istnieje tylko jedna, poświęcona jej publikacja. Omawiana baza może stanowić pomoc w zarządzaniu nauką poprzez uczynienie analiz bibliometrycznych bardziej wiarygodnymi i wyczerpującymi.
EN
MathSciNet Mathematical Reviews database is one of the two world’s largest sources of bibliographic and abstract information designed mainly for the community of mathematicians. Not only serves it as a set of professional reviews but also as a citation index. It constitutes a unique and valuable assistance for mathematicians, students and information professionals. It is the aim of the article to compare the overall usefulness of the MathSciNet with some selected properties of the most popular and widely used citation index - Web of Science. The features mentioned above encompasses the great literature coverage as well as an author search tool and the classification system implemented in the database. It is shown that the coverage of the MathSciNet database outnumbers the coverage of the Web of Science significantly. Secondly, it is emphasized that the author search tool is designed more accurately than the “Author Search” function available in the Web of Science database. It seems that this facet of the database is especially meaningful when it comes to bibliometric assessment of an individual’s performance in terms of scientific productivity and citedness. The Mathematics Subject Classification system is uniquely precise and thorough. It contains about five thousands of categories at three levels of detail. In comparison with Web of Science subject categories it gives much more accurate insight into an article’s content. In conclusion, the MathSciNet database has several noticeable advantages and the limited interest in the database in polish scientific environment, especially among information professionals, needs to be stated. As an example of this it should be pointed that in Polish Bibliological Bibliography there is only one publication dedicated to the MathSciNet database. The described database is capable of supplying a remarkable aid in science management by making bibliometric analyses more reliable and comprehensive.
EN
Difficult subjects in the course of study may have beneficial influence on future life of graduates. Authors of the article are pointing out attention on connections that exist between teaching mathematics and choice of career path for graduates of Management Faculty AT University of Technology in Częstochowa. In first part of the article is briefly presenting an influence of mathematical thinking on growth of various civilizations. Than focus in turned on benefits of mathematical thinking, personal development and positive personality traits of people working with mathematics. Succeeding part of the article is describing the topics covered by the scope of studies on a bachelor's degree in Management Faculty. Educational goals were presented as well as their usage in economic realities. Final chapter consist of different paths of life choices for graduates of university of technology with emphasis of those traits, which was developed during intercourse with mathematic.
PL
Trudne przedmioty w toku studiów mogą mieć wręcz zbawienny wpływ na przyszłe życie absolwentów. Autorzy artykułu zwracają uwagę na związki, jakie występują między nauczaniem matematyki, a wyborem zawodowej drogi absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W pierwszej części artykułu krótko przedstawiony jest wpływ matematyki na rozwój różnych cywilizacji. Następnie zwrócono uwagę na korzyści matematycznego myślenia, rozwój osobowości i pozytywnych cech charakteru ludzi „uprawiających” matematykę. W dalszej części artykułu opisany został zakres materiału realizowany w ramach studiów pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania. Zaprezentowane zostały cele kształcenia oraz zastosowania w realiach gospodarczych. Na zakończenie przedstawione zostały różne możliwości wyboru drogi życiowej absolwenta wyższej uczelni ze szczególnym uwzględnieniem tych cech, które nabył w wyniku „obcowania” z matematyką.
15
Content available remote Ogólne uwagi o matematyce i statystyce stosowanej
PL
Z zainteresowaniem przeczytałem ciekawe głosy w obecnej dyskusji o zastosowaniach matematyki. Idea „powołania” matematyki czy statystyki stosowanej (MSS) jako osobnych dziedzin (w jakimś tam sensie) podoba mi się. Jeden aspekt który wydaje mi się pomocny jest rozpatrzenie poziomu ogólności danej dziedziny. W matematyce oczekuje się ogólnych twierdzeń, ale w wielu innych naukach, np. w biologii, pracuje się nad bardzo szczegółowymi zagadnieniami, np. jakieś bardzo konkretne procesy biochemiczne. Wiele dziedzin fizyki też ma stosunkowo małe możliwości uogólniania, np. fizyka materiałów. To jest jeszcze bardziej widoczne w naukach inżynierskich. Badanie rzeczywistych procesów wymaga szczegółów, które często jest bardzo trudno lub nie da się uogólnić na inne procesy. MSS są właśnie w takiej sytuacji, gdzie te szczegóły są niezbędne, a zatem wyniki są mniej ogólne. Zatem MSS należy rozpatrywać jako dziedzinę pomiędzy matematyką a innymi naukami które są jeszcze bardziej szczegółowe (oczywiście nic w tym odkrywczego). Konkretny przykład to statystyczne planowanie eksperymentów, które jest bardzo teoretyczne z punktu widzenia ludzi prowadzących eksperymenty, ale nie tak teoretyczne dla matematyków.
EN
I have read with great interest a recent discussion about an idea of recognizing applied mathematics and statistics (AMS) as disciplines separate from mathematics within the organizational structure of the Polish Academy of Sciences. This seems to me an appealing idea, since the criteria for excellence in AMS are different from those in pure or theoretical mathematics. One aspect to consider here is the level of generality of results in a given discipline. In mathematics, we expect very general theorems, but in many other disciplines, we prefer results that apply to very specific situations. For example, in biology, we might be interested in very specific biochemical processes. Many areas of physics may also have few opportunities for generalization when properties of materials are considered, such as in material physics. This is even more obvious in engineering sciences. Investigation of real physical processes requires details, which are difficult or impossible to generalize to other processes. AMS are exactly in such a situation, where those details are necessary and the results tend to be less general. Hence, AMS should be considered as a discipline between mathematics and other sciences, which are even more specific in their treatment of a given problem. One specific example is the statistical experimental design, which extracts some more general aspects of experiments and is viewed as very theoretical by practitioners performing experiments, but not so theoretical by mathematicians.
EN
We use (quasi-) Young measures associated with strictly monotonic functions with a differentiable inverse to prove an L1 ([0,1],ℝ) weak convergence of the monotonic sequence of such functions. The result is well known, but the method seems to be new.
17
Content available remote The reception of logic in Poland: 1870‒1920
EN
This paper presents the reception of mathematical logic (semantics and methodology of science are entirely omitted, but the foundations of mathematics are included) in Poland in the years 1870–1920. Roughly speaking, Polish logicians, philosophers and mathematicians mainly followed Boole’s algebraic ideas in this period. Logic as shaped by works of Gottlob Frege and Bertrand Russell became known in Poland not earlier than about 1905. The foundations for the subsequent rapid development of logic in Poland in the interwar period were laid in the years 1915–1920. The rise of Polish Mathematical School and its program (the Janiszewski program) played the crucial role in this context. Further details can be found in [8]. This paper uses the material published in [20‒24].
PL
W artykule przedstawiono recepcję logiki matematycznej w Polsce w latach 1870–1920. Polscy logicy, zarówno filozofowie jak i matematycy, kontynuowali algebraiczne idee Boole’a w tym okresie. Logika w stylu Gottloba Fregego i Bertranda Russella stała się znana w Polsce około 1905 r. Podwaliny pod dalszy szybki rozwój logiki w okresie międzywojennym zostały położone w latach 1915–1920. Powstanie Polskiej Szkoły Matematycznej i jej program (program Janiszewskiego) odegrały kluczową rolę w tym kontekście. Dalsze szczegóły można znaleźć w [8, 12]. Niniejszy artykuł korzysta z materiału zawartego w [20‒24].
18
Content available remote The famous mathematician of Lithuanian University Otto Theodor Volk (1892‒1989)
EN
The article introduces a German mathematician Otto Theodor Volk (1892‒1989), who worked as a professor at Lithuanian University in 1922–1930, and sheds light on his merits in the science of mathematics in Lithuania.
PL
W artykule przedstawiono niemieckiego matematyka Otto Theodora Volka (1892‒1989), który był profesorem Uniwersytetu Litewskiego w latach 1922–1930. Zaprezentowano również jego zasługi dla rozwoju matematyki na Litwie.
19
Content available Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek
PL
Zdarza się, że linia bywa znakiem. Częściej jednak jest zapowiedzią lub błędem, nieraz odłamkiem, przypadkiem, niedopełnionym Początkiem, odciskiem bądź splamieniem. Nie kieruje do Źródła, jedynie z niego wyprowadza. Zapowiada sens własnej egzystencji i jednocześnie go narusza. Sugerując, iż jest jej przypisany pre-sens, przyobleka spodziewane znaczenie w poza-sens. Uparcie wyraża pochwałę pustki znaku. Niczego nie naśladuje, gdyż obca jej jest wszelka imitacja. Trwa samotna i nierzadko zbędna. A jednak nieoceniona – niezastąpiona – dyskretnie nieobecna. Linia poza narracją, poza estetyką, ale też nie nieestetyczna. Godna, by przyjrzeć się jej przez egzystencjalizm i psychoanalizę, warta przeanalizowania z punktu widzenia pragmatyzmu i szkoły frankfurckiej, gotowa na wiwisekcję fenomenologiczną i semiotyczną, podatna na ustalenia teorii systemów, uległa względem kryteriów empirycznych oraz przygotowana na zwodnicze koncepcje antysztuki. Każda z estetyk wpisanych w określony nurt filozofii miałaby zapewne swoją własną diagnozę kondycji linizmu. Także antyestetyka mogłaby mieć na jej temat dużo do powiedzenia.
EN
A line happens to be a sign. More frequently, however, it is a promise or an error, sometimes a fragment, a random occurrence, incomplete Beginning, an imprint or defilement. It does not direct to the Source, it only comes out of it. It presages the sense of its own existence, at the same time violating it and suggesting that it has an assigned pre-sense, it clothes an expected meaning in beyond-sense. It obstinately expresses the praise of emptiness of a sign. It does not imitate anything because any imitation is strange to it. It perseveres alone, at times even redundant. And yet invaluable – irreplaceable – discretely absent. A line beyond narration, beyond aesthetics, but not unaesthetic in the least. Worthy of examining through the prism of existentialism and psychoanalysis, of being analysed from the point of view of pragmatism and the Frankfurt School, ready for phenomenological and semiotic vivisection, susceptible to findings of the theory of systems, submissive to empirical criteria and prepared for deceptive concepts of anti-art. Each aesthetics which is part of a specific philosophical trend would certainly have its own diagnosis of the state of linism. Anti-aesthetics could also have much to say about it.
EN
Assumptions and chosen properties of the presented kind of the multistage bundle projection which was named multistage bundle projection with secondary non-projected tracely node subspaces (MBP II) are another important contribution to the theory of one-project mappings of the projective space Pn onto a plane. Presented projection is realized by stages. In the particular stages of this projection we adopt subspaces belonging to a pencil trace system as projection planes. Moreover, it is important, that in the presented analysis the secondary projects of node subspaces are the un-projected trace subspaces. Presented mapping significantly extends constructive possibilities in the field of images of n-dimensional subspaces independently on their types.
PL
Przedstawione w niniejszym artykule założenia i wybrane właściwości odmiany wieloetapowego rzutu wiązkowego o wtórnie nierzutujących śladowych podprzestrzeniach węzłowych są kolejnym uzupełnieniem pola jedno-rzutowych odwzorowań n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn na płaszczyznę. Prezentowane odwzorowanie realizowane jest etapowo: w poszczególnych krokach tego rzutowania jako rzutnie przyjmujemy podprzestrzenie należące do wiązkowego układu śladowego. Ponadto, istotnym jest, iż rzuty wtórne podprzestrzeni węzłowych są podprzestrzeniami nierzutującymi. Przedstawione odwzorowanie znacząco poszerza możliwości konstrukcyjne w zakresie obrazów podprzestrzeni n-wymiarowych, niezależnie od ich rodzaju.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.