Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 202

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Frakcje drobne uzyskiwane podczas procesów produkcji kruszyw często stanowią materiał trudno zbywalny. Istnieje jednak możliwość ich zagospodarowania, wykorzystując cenną cechę, jaką jest znaczny stopień rozdrobnienia.
2
Content available remote Wpływ wskaźnika płaskości ziaren kruszywa grubego na właściwości betonu
PL
Wpływ płaskości, jednej z cech kształtu kruszywa, na właściwości betonu nie jest zagadnieniem dostatecznie wyjaśnionym. Ponadto, nie istnieją zadowalająco szczegółowe ograniczenia dotyczące płaskości w skali globalnej. W pracy, w której jako kruszywo zastosowano kamień wapienny, opisano wpływ płaskości na właściwości betonu zarówno przed związaniem, jak i po stwardnieniu. W związku z tym przeprowadzono badania konsystencji betonu metodą stożka opadowego przed wiązaniem oraz badania wytrzymałości na ściskanie po 7, 28 i 60 dniach. Stosowano mieszanki betonowe o tym samym składzie z kruszywem wapiennym, o różnym stopniu płaskości. Zwiększenie zawartości ziaren płaskich w kruszywie grubym powodowało flokulację i segregację, prowadzącą do niejednorodności mieszanki betonowej. Wraz ze wzrostem stopnia płaskości wyraźnie malał opad stożka mieszanki, a zwiększenie wskaźnika płaskości o 25% powodowało zmniejszenie opadu stożka średnio o 18 mm. Wyniki doświadczeń wykazały, że wytrzymałość na ściskanie betonu zmniejsza się znacznie wraz ze wzrostem płaskości. Zgodnie z tymi niekorzystnymi zależnościami o dużych współczynnikach korelacji, wzrost zawartości ziaren płaskich w kruszywie grubym o 25% powodował spadek wytrzymałości na ściskanie o średnio 0,9, 0,4 i 1,2 MPa dla czasów wynoszących odpowiednio 7, 28 i 60 dni. Ponadto, zwiększenie udziału ziaren płaskich zwiększało szczególnie zakres i odchylenie standardowe wytrzymałości na ściskanie, przy tym samym udziale procentowym ziaren płaskich, przy czym tendencja ta była najbardziej wyraźna po 60 dniach. Zjawisko to wykazuje, że różnice i wahania wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych o tym samym udziale procentowym ziaren płaskich, wyraźnie wzrastają wraz ze zwiększeniem płaskości kruszywa.
EN
The effect of flakiness, one of the shape property of aggregate on concrete, is not an issue suffi ciently clarified. In addition, there are no satisfactorily detailed limitations for flakiness on a global scale. This study, in which limestone was used as an aggregate, describes the dependence of flakiness on the concrete behaviour both in the fresh and hardened state. In this context, slump tests in the fresh state and compressive strength tests in the hardened state at 7, 28 and 60 days were carried out using concrete mixes prepared in the same design and with different flakiness percentages. An increase of flaky particle fraction in coarse aggregate caused flocculation and segregation leading to the inhomogeneity of concrete mix. The slump of the mix decreased markedly as the flakiness increased, and an increase in flakiness by 25% resulted in an average reduction of 18 mm in the slump value. The test results indicated that the compressive strength of concrete decreased significantly with increasing flakiness. According to these negative linear relationships with strong correlation coefficients, an increase in the flaky coarse particles by 25% led to a decrease in compressive strength of average 0.9, 0.4 and 1.2 MPa for the curing times of 7, 28 and 60 days, respectively. Furthermore, the increase in flakiness enhanced particularly the range and standard deviation of compressive strength values with the same flakiness percentage, which this trend was most pronounced and meaningful at 60 days. This phenomenon exhibits that the differences and uncertainty in the compressive strength of the concrete specimens with the same flakiness percentage, increase distinctly with the increase in the flakiness.
PL
Zagadnienie wielkości i kształtu kruszywa w betonie dla osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości i plastyczności, jest jednym z ważniejszych zagadnień w budownictwie. Do zbadania tych właściwości wybrano dwa rodzaje kruszywa o czterech uziarnieniach. Pierwszym kruszywem był żwir o zaokrąglonych ziarnach zaś drugim grys o ziarnach ostrokrawędzistych. Maksymalne wymiary ziaren wynosiły dla obu kruszyw odpowiednio 9,5, 12,5, 19 i 25 mm. Dobrano zawartość cementu 250, 350, 450 i 550 kg/m3 oraz stosunek wody do cementu równy 0,4. W pierwszej kolejności wykonano badania wytrzymałości na ściskanie oraz odkształcalności próbek. Zgodnie z wynikami badań, wytrzymałość na ściskanie wzrastała wraz ze wzrostem zawartości cementu, co jest zgodne z oczekiwaniami. Beton z kruszywa o maksymalnej wielkości ziaren wynoszącej 12,5 mm ma największą wytrzymałość na ściskanie i plastyczność w porównaniu z innymi uziarnieniami i zostało wybrane jako optymalne, a betony z kruszywa ostrokrawędziste mają większą wytrzymałość na ściskanie i plastyczność w porównaniu z betonami z kruszyw o zaokrąglonych ziarnach.
EN
The issue of the size and shape of the aggregates in concrete is one of the most challenging subjects in the building industry, in order to reach maximum strength and ductility. To investigate this issue, two types of aggregate were selected. One was the river aggregate - gravel with rounded grains and the second was a crushed stone with sharp-edged grains, both with the maximum sizes of 9.5, 12.5, 19, and 25 mm respectively. The cement content was 250, 350, 450, and 550 kg/m3, and the water to cement ratio was equal to 0.4. At first, the compressive strength and stress-strain relationship were examined. According to the test results, the compressive strength increases with increasing cement content, as expected. The aggregate with the largest grain size of 12.5 mm gives the highest compressive strength and ductility compared to other grain sizes and it was selected as the optimal choice and finally, the sharp-edged aggregates have higher compressive strength and ductility in comparing to the rounded grain aggregates.
PL
Reaktywność kruszyw jest ciągle aktualnym problemem, który napotykają producenci betonu najczęściej okazjonalnie, ale który może spowodować znaczne problemy z trwałością betonu. W Polsce nie ma obecnie wypracowanego modelu postępowania z kruszywem w kontekście reaktywności alkalicznej, nie ma też zweryfikowanych, pewnych metod badawczych. Nie korzysta się także w wystarczającym stopniu z doświadczeń innych krajów i organizacji zajmujących się problematyką trwałości betonu. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie schematów postępowania w aspekcie reaktywności alkalicznej kruszyw opracowanych w ostatnich latach przez komitet RILEM. Krótko zostały opisane także problemy z reaktywnością krajowych kruszyw oraz został przedstawiony obecnie funkcjonujący w Polsce system norm wykorzystywany w diagnozowaniu reaktywności alkalia-krzemionka.
EN
The reactivity of aggregates is a problem which faced concrete producers occasionally. It can cause considerable durability problems of concrete. In Poland there are no procedures regarding the reactivity of alkali. There are no validated test methods. The aim of this article is to show patterns of conduct developed in recent years by a committee RILEM. Briefly are presented problems of reactivity of aggregates in Poland. It presents actually used standards in Poland to study the reactivity of alkali-silica. This paper shows the ways of dealing with durability of concrete according to the guidelines of the RILEM committee.
PL
W artykule przedstawiono badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Wytrzymałość betonu odgrywa podstawową rolę w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu konstrukcji żelbetowych w tym prefabrykowanych. Artykuł dotyczy badań wytrzymałości betonu na próbkach sześciennych wykonanych z mieszanki betonowej przeznaczonej do elementów prefabrykowanych. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wraz z ich analizą. Opisywane zagadnienia dotyczą badań nieniszczących i niszczących betonu.
EN
The article presents tests on the compressive strength of concrete. Concrete strength plays a fundamental role in the design, execution and use of reinforced concrete structures, including prefabricated ones. The article concerns tests of concrete strength on cubic samples made of concrete mix intended for prefabricated elements. The article contains the results of the compressive strength tests together with their analysis. The described issues relate to non-destructive and destructive testing of concrete.
PL
Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały obojętne: beton, cegły, płytki i ceramika, stanowią największą część odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można wykorzystać jako surowce wtórne do produkcji piasku i kruszyw. Rynek takich piasków i kruszyw jest jednak złożony i zależny od wielu czynników. Ulega on licznym zmianom w zależności od regionu, nawet w tym samym kraju. Na potrzeby tego artykułu, w pięciu krajach Europy północno-zachodniej: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburga i Holandii przeprowadzono ilościową analizę wytwarzanych odpadów, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki: ilość wytwarzanych odpadów w tym rozbiórkowych, produkcję piasków i kruszyw z recyklingu oraz produkcję piasków i kruszyw naturalnych. Ponieważ rynek produktów z recyklingu wiąże się również z kosztami transportu – głównie transportu drogowego, to w analizie uwzględniono również dane dotyczące rozmieszczenia zakładów przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ilości kamieniołomów wydobywających surowce naturalne, położenia składowisk oraz opłaty za składowanie. Analiza obejmuje również przepisy i wymagania krajowe lub regionalne. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że rynek piasków i kruszyw z recyklingu jest bardziej rozwinięty w Holandii i w regionie flamandzkim niż w innych badanych regionach.
EN
The Construction and Demolition Wastes [C&DW] are estimated at one-third of the total wastes generated in the European Union and represent the main flux in volume. Inert materials, e.g. concrete, bricks, tiles and ceramics constitute the largest fraction of construction and demolition wastes. These wastes can be recovered as secondary raw materials after a recycling process, resulting in the production of recycled sands and aggregates. The market for recycled sands and aggregates is, however, complex and sensitive. It can be affected by many parameters and may be very variable from one region to another, even in the same country. A quantitative analysis of the market is carried out in five North West European countries: Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands. For achieving this analysis, attention is paid to the following data/parameters: generation of inert construction and demolition wastes, production of recycled sands and aggregates and production of natural sands and aggregates. Since the market of recycled products is also governed by transportation costs, mainly transported by road, the study has also compiled data on the density of recycling plants for construction and demolition wastes, the density of pits and quarries extracting natural materials, the density of inert landfills and taxes applied for C&DW landfilling. National/regional legislation and requirements are also included in the analysis. Based on the compiled data and objective reasons, it is observed that the market of recycled sands and aggregates is more developed and more suitable in the Netherlands and in Flanders [North of Belgium] than in the other investigated countries/regions.
EN
In this article, the issue of mining impact on road pavements and subgrade is presented, taking into account the interaction between geosynthetic reinforcement and unbound aggregate layers. Underground mining extraction causes continuous and discontinuous deformations of the pavement subgrade. Structural deformations in the form of ruts are associated with the compaction of granular layers under cyclic loading induced by heavy vehicles. Horizontal tensile strains cause the loosening of the subgrade and base layers. The granular layers under cyclic loading are additionally compacted and the depth of ruts increases. Moreover, tensile strains can cause discontinuous deformations that affect the pavement in the form of cracks and crevices. Discontinuous deformations also affect the pavement in the fault zones during the impact of mining extraction. The use of geosynthetic reinforcement enables the mitigation of the adverse effects of horizontal tensile strains. Horizontal compressive strains can cause surface wrinkling and bumps. Subsidence causes significant changes in the longitudinal and transverse inclination of road surface. Both examples of the laboratory test results of the impact of subgrade horizontal strains on reinforced aggregate layers and the selected example of the impact of mining deformation on road subgrade are presented in this article. The examples show the beneficial impact of the use of geosynthetic reinforcement to stabilize unbound aggregate layers in mining areas.
EN
The basic tests that allow the mechanical properties of grained material to be evaluated are tests of an aggregate’s resistance to crushing - the Los Angeles coefficient, and resistance to abrasion - the micro-Deval coefficient. These parameters primarily depend on the physical and mechanical properties of the raw material from which they are produced. The available literature widely describes the relationship between these parameters and bulk density, porosity, ultrasonic wave velocity, compression strength, tensile strength and point strength. This paper presents the relationship between the mechanical properties of aggregates and their geometrical properties. The analysis was carried out for the relationship between the Los Angeles and micro-Deval coefficients and the flatness and shape indices. As a result of the conducted considerations, the influence of the aggregate assortment on the analysed coefficients was also noted. All of the tests were carried out for aggregates (arch stones and mixtures) produced from sandstones from the Magura, Cergo and Krosno layers.
PL
Najważniejszymi parametrami opisującymi właściwości mechaniczne kruszyw są współczynniki Los Angeles oraz micro-Deval. Wyrażają one odporność na fragmentację i ścieralnie. Bardzo duży wpływ na rozdrabianie i ścieralność kruszyw ma ich litologia oraz właściwości strukturalne i tekstualne. Istnieje również ścisła korelacja pomiędzy tymi parametrami a właściwościami fizycznymi i mechanicznymi skały, z której wykonano dane kruszywo. Wiele pozycji literatury zawiera zestawienia ubytków masy kruszywa po badaniu w bębnie Los Angeles i Mikro-Devala z właściwościami uzyskiwanymi z badań gęstości objętościowej, porowatości, badań z użyciem młotka Schmidta i ultradźwięków oraz wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie, czy też wytrzymałości punktowej. Natomiast brakuje publikacji dotyczących zależności właściwości mechanicznych kruszyw od ich właściwości geometrycznych. W związku z tym, celem niniejszej pracy było ustalenie relacji empirycznych między właściwościami mechanicznymi kruszyw, reprezentowanymi przez współczynnik Los Angeles LA oraz współczynnik mikro-Devala MDE a właściwościami geometrycznymi, tj wskaźnikiem kształtu i wskaźnikiem płaskości. W celu przeprowadzenia eksperymentów przygotowano próbki kruszyw wykonane z trzech rodzajów piaskowców karpackich występujących w południowo-wschodniej części Polski, tj. piaskowiec magurski, piaskowiec cergowski i piaskowiec krośnieński. Próbki do badań odporności na rozdrabnianie i ścieralnie oraz do badania wskaźnika kształtu i płaskości, przygotowano z kruszyw asortymentu: kliniec o uziarnieniu 5-20 mm i 5-31,5 mm oraz mieszanka o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm i 0-63 mm. Próbki analityczne uzyskano metodą przesiewania.
EN
This paper presents the results of tests of selected physical and mechanical properties as well as the chemical composition of two types of natural aggregates: porphyry and diabase, as well as artificial aggregate based on steel slags. Based on the conducted tests, it was established that the physical and mechanical properties of the artificial aggregate exhibit slightly lower parameters as compared to the results obtained for porphyry and diabase aggregates. However, this does not limit the possibility of using the aggregate based on steel slags, as according to the applicable WT-4 and WT-5 standards, it can be used in mixtures unbound to the improved subsoil and layers of the road foundation as well as road mixtures with hydraulic binders for each category of traffic load. The chemical composition of the aggregate based on steel slags differs from the chemical composition of the tested natural aggregates. The slags contain lower amounts of SiO2 and Al2O3, while the concentration of CaO and Fe2O3 is greater. Additionally, heavy metals have also been exhibited in the slags. However, it was established that the alkaline nature of the slags, which is affected by low sulphur content and a significant proportion of CaO, as well as the way the metals occur limit the possibility of heavy metals release and migration from slags. The tested steel slags may constitute a prospective material used in road construction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizyko-mechanicznych oraz składu chemicznego dwóch rodzajów kruszywa naturalnego: porfirowego i diabazowego oraz kruszywa sztucznego wyprodukowanego na bazie żużli stalowniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że właściwości fizyko-mechaniczne (gęstość objętościowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na rozdrabnianie LA, wytrzymałość na miażdżenie) kruszywa sztucznego wykazują nieco niższe parametry w odniesieniu do wyników oznaczeń uzyskanych dla kruszywa porfirowego i diabazowego. Nie ogranicza to jednak możliwości wykorzystania kruszywa na bazie żużli stalowniczych, gdyż wg obowiązujących standardów WT-4 i WT-5, może być ono stosowane w mieszankach niezwiązanych do ulepszonego podłoża i warstw podbudowy drogowej oraz drogowych mieszankach związanych spoiwami hydraulicznymi dla każdej kategorii obciążenia ruchem. Skład chemiczny kruszywa na bazie żużli stalowniczych różni się od składu chemicznego badanych kruszyw naturalnych. Żużle zawierają mniejsze ilości SiO2 oraz Al2O3, wzrasta w nich natomiast koncentracja CaO oraz Fe2O3, w żużlach oznaczono także obecność metali ciężkich. Stwierdzono jednak, że zasadowy charakter żużli, na który wpływa niska zawartość siarki oraz znaczny udział CaO, jak również sposób występowania metali przede wszystkim w formie rozproszonej w szkliwie oraz jako podstawienia w strukturze wewnętrznej faz krzemianowych i tlenkowych ograniczają możliwości uwalniania i migracji metali ciężkich z żużli. Badane żużle stalownicze mogą stanowić perspektywiczny materiał znajdujący zastosowanie w budownictwie drogowym.
EN
The long-term impact on creep, drying shrinkage, and permeation characteristics of an innovative concrete produced with manufactured geopolymer coarse aggregate (GPA) has been investigated and compared with quarried Basalt aggregate concrete. Microstructure and pore-structure development up to 1 year were examined through scanning electron microscopy, nanoindentation, and X-ray computed tomography. Compressive strength and elastic modulus of GPA concrete varied from 34.6 to 50.8 and 18.5 to 20.5 GPa, respectively, between 28 and 365 days. The 1-year creep strain of GPA concrete was 747 microstrain while the calculated creep coefficient was 0.97, which is significantly lower than the creep coefficient predicted by AS 3600 and CEB-FIP models. Moreover, the 365-day drying shrinkage is 570 microstrain, which is also lower than the maximum permissible limit specified by AS3600. The GPA concrete displayed high water absorption, but lower air and water permeability compared to Basalt aggregate concrete. This is attributed to a porous surface layer with large number of capillaries increasing the water absorption of GPA concrete through capillary suction. The discontinuity in the pore network coupled with a condensed interfacial transition zone formed in GPA concrete could be the reason for lower permeability. Overall, the long-term performance of the GPA demonstrates a potential as a lightweight coarse aggregate for concrete, with the added advantage of reducing the environmental impact utilizing fly ash from coal-fired power generation.
PL
W artykule przedstawiono badania reaktywności kruszyw ze skał magmowych przeprowadzone zgodnie z procedurami ujętymi w instrukcjach GDDKiA OST „Nawierzchnie betonowe” w celu oceny ich przydatności do stosowania w technologii betonu cementowego na drogowe konstrukcje inżynierskie i nawierzchnie. Analizie poddano kruszywa ze skał wylewnych: bazalt, melafir i porfir oraz ze skał głębinowych: granit i gabro. Przeprowadzono ocenę składu mineralnego kruszyw z uwagi na zawartość reaktywnych minerałów krzemionkowych. Przeprowadzono badania wydłużenia próbek zapraw i betonów z kruszywami oraz analizę mikroskopową produktów reakcji alkalia-kruszywo. Stwierdzono występowanie znacznej ilości reaktywnych minerałów w ziarnach kruszywa z porfiru i melafiru: chalcedonu i trydymitu oraz kwarcu mikrokrystalicznego i szkliwa wulkanicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań dwa kruszywa ze skał magmowych (melafir oraz porfir) zaklasyfikowano do kategorii R1 - umiarkowanie reaktywne. Kruszywo bazaltowe, granit oraz gabro przypisano kategorii R0 - niereaktywne.
EN
The paper presents investigations into the reactivity of aggregates from igneous rock, carried out in accordance with the procedures contained in the GDDKiA General Technical Specification "Concrete pavements". The aim of the investigations was evaluation of the suitability of the aggregates for road structures and pavements built using cement based concrete technology. Aggregates produced from extrusive rocks (basalt, melaphyre and porphyry) and from intrusive rocks (granite and gabbro) were analysed. The mineral composition of the aggregates was evaluated with regard to their reactive SiO2 content. Expansion tests on mortar bar and concrete prism specimens with analysed aggregates and a microscopic analysis of the alkali-aggregate reaction products were carried out. A considerable amount of reactive minerals: chalcedony, tridymite and microcrystalline quartz and volcanic glass were found in the grains of the porphyry and melaphyre aggregates. On the basis of the conducted investigations the two aggregates made of igneous rocks (melaphyre and porphyry) were classified into category R1 (moderately reactive). The basalt aggregate, the granite aggregate and the gabbro aggregate were assigned to category R0 (non-reactive).
PL
W artykule zaprezentowano wnioski z projektu badawczego, na którego podstawie została przeprowadzona ocena przydatności kruszyw ze skał o różnym pochodzeniu litologicznym do zastosowań w konstrukcyjnych betonach mostowych. Przeanalizowano także zmieniające się przepisy i dokumenty techniczne dotyczące kruszyw do zastosowań w budownictwie mostowym. Na uzyskane wyniki badań kruszyw i betonów nałożono jako swoisty filtr wytyczne, jakie znalazły się w aktualizowanych i archiwalnych wzorcowych specyfikacjach technicznych (ST) oraz warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB).
PL
Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.
EN
The article attempts to present the outline of fracture mechanics. Issues of the structure of concrete, its porosity, transition zone, aggregate and the research process used in fracture mechanics are discussed.
PL
Zbadano dodatek pyłu bazaltowego do betonu stwierdzając, że powoduje on bardzo korzystne zmiany właściwości tego kompozytu. Maleńkie cząstki pyłu lokują się w porach strefy przejściowej co zmienia mikrostrukturę tej strefy, powodując także wzrost zawartości fazy C-S-H. Między minerałami, które znajdują się w warstwach powierzchniowych ziaren pyłu bazaltowego, a uwodnionym zaczynem cementowym zachodzą reakcje, w wyniku których strefa przejściowa ulega dalszym zmianom. Jony sodu i magnezu, zawarte w skaleniach w ziarenkach pyłu bazaltowego, dyfundują do warstw fazy C-S-H, podstawiając w jej strukturze jony wapnia, które z kolei wbudowują się w warstwach powierzchniowych skaleni. Jony wapnia mogą dyfundować także do tych warstewek w ziarnach oliwinu, zastępując w jego strukturze magnez, a te ostatnie ulegają absorpcji przez fazę C-S-H. Powoduje to po wstawanie bardzo mocnych wiązań między drobnymi cząstkami pyłów bazaltowych oraz fazą C-S-H w matrycy cementowej, co przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości betonu.
EN
Addition of the basalt dust to the concrete results in very beneficial changes in its microstructure. Tiny dust particles are deposited in pores of the interfacial transition zone, reducing its porosity and causing the increase of C-S-H phase content. Between some minerals on the surface of basalt dust particles and the solution in cement paste pores with a high concentration of calcium ions, reactions are occurring that change the interfacial transition zone. Sodium and magnesium ions contained in the feldspars of basalt dust diffuse to the C-S-H phase layers, substituting calcium ions in its structure, which in turn are absorbed in the feldspar surface layers. The reactions of minerals in basalt dust with C-S-H phase result in the formation of very strong bonds of basalt dust particles with C-S-H phase in cement matrix, which has a very positive effect on the concrete strength.
EN
The deformation modulus and permissible stress are two independent parameters that depict the carrying capacity of foundations, including earthworks and ballast layer. Nevertheless, while designing the track superstructure or controlling its state, they are considered separate to each other, even though they are terms of the same measure. The scientific problem is due to the practical necessity of unified building rules and standards. The carrying capacity of earthworks and foundations is regulated with standards based both on deformation and on stress criteria, which are not related to each other. This plays particularly important role for railway ballast layer, as an intermediate between the solids and soil. The objective of the present research is to estimate the relationship between deformation modulus and the strength of ballast layer. An overview of modern approaches according to the relation between the stiffness, deformation modulus, elasticity and strength of soils and crushed stone is done. The strength of ballast layer is considered depending on the experimental test: the direct shear test, compressive strength in the uniaxial or biaxial stress state. Load transfer model in crushed stone is proposed. The load transfer angle and cone of loading distribution are determined based on the load transfer and compressive strength models. The relation between deformation modulus and strength is derived from two simple laboratory experiments with cohesionless ballast material. The experiment tests have shown that the ballast stiffness as well as its strength are influenced with the support stress. The measurement of elastic and residual settlements for the different support stress values enables to determine the relation. It can be potentially used for the development of methods for the ballast compaction control, unification of construction norms. The research result should be considered as an approach for unification of two different ways to reflect the carrying capacity of ballast layer.
EN
This paper investigates experimentally the shear strength behavior of reinforced concrete (RC) beams cast with Lava lightweight aggregates as a replacement of normal coarse aggregates. A total of 24 shear deficient RC beams were fabricated and cast with normal (NWC) and lightweight (LWC) concrete and tested under three-point bending after 28 and 56 days. The variables of the experimental program include type of aggregate, concrete compressive strength, and beam size. The experimental results include load–deflection response curves along with failure mode for each beam specimen. The experimental result showed that all beams failed in a similar fashion, due to diagonal tension shear crack. However, a larger number of cracks with less spacing occurred in the LWC beams as compared to NWC specimens. Based on the experimental results, it can be also concluded that LWC specimens tested after 56 days achieved comparable shear strength results to that of NWC beams. In addition, the strength reduction factor (l) for LWC specimens was in the range of 0.69–0.98. The concrete shear strength (Vc) was also predicted using different shear design provisions and the results has shown that Eurocode 2 provisions yielded the lowest C. O.V. of 2.3 and 10.2% for NWC and LWC specimens, respectively.
PL
Wraz z rosnącą świadomością pracowników w zakresie bhp zmienia się podejście do sfery bezpiecznej pracy. Ze względu na liczne zagrożenia występujące w górnictwie dokonano analiz, których celem było zaproponowanie możliwości zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy. Analizę przeprowadzono w zakładzie górniczym produkującym kruszywo ZEK Czarna Sędziszowska, który jest jednym z zakładów należących do przedsiębiorstwa Kruszgeo. Analizie poddano dane statystyczne pobrane z Wyższego Urzędu Górniczego dotyczące wypadkowości w górnictwie odkrywkowym w latach 2010 –2017. Kolejno dokonano analizy wyników ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród wszystkich pracowników omawianego zakładu Ankiety dotyczyły bezpieczeństwa w pracy oraz odczuwanych przez pracowników dolegliwości. Wybrane wyniki ankietowe porównano z wynikami z oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonego według normy PN-N-18002.Przeprowadzona analiza i zaproponowane możliwości zwiększenia bezpieczeństwa pracy mogą zapewnić bezpieczne miejsce pracy w ZEK Czarna Sędziszowska i w innych zakładach odkrywkowych.
EN
Together with the growing awareness of employees in the field of occupational safety, the approach to the sphere of safe work is changing. Due to numerous threats occurring in the mining industry, analysis were carried out aimed at proposing the possibility of providing a safe workplace. The analysis was carried out at the ZEK Czarna Sedziszowska mining plant producing, which is one of the plants owned by the Kruszgeo. The statistical data collected from the State Mining Authority regarding the incidents in opencast mining in the years 2010 -2017 were analyzed. The statistical data collected from the State Mining Authority regarding the incidents in opencast mining in the years 2010 -2017 were analyzed. Next, the results of the questionnaires subsequently was analyzed, which was carried out among all the employees of the discussed plant. The surveys concerned safety at work and ailments experienced by employees. The selected survey results were compared with the occupational risk assessment results carried out in accordance with PN-N-18002.The conducted analysis and proposed possibilities to increase work safety can provide a safe workplace at ZEK Czarna Sędziszowska and other opencast plants.
EN
The influence of the shape of coarse aggregate on the properties of fresh concrete mixes, and the strength of high-performance self-compacting concrete (HPSCC) is important issue. In this study, irregular and regular grains were separated from the basalt, porphyry and granite coarse aggregate. The shape of these grains was determining using digital image analysis and was in accordance with the European Standard [19]. The aspect ratio (AR) and roundness (R) were ascertained in order to highlight the differences in the coarse aggregate shape used the design HPSCC. The study indicates that using the same crushing system, varied parameters of the shape of coarse aggregates were obtained. It was determined that the best fitting distribution for aspect ratio and roundness at a 95% confidence level is the generalised extreme value distribution.
PL
Wpływ kształtu kruszywa grubego na właściwości świeżej mieszanki betonowej i wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego (HPSCC) są bardzo znaczące. W badaniach wydzielono nieregularne i regularne ziarna kruszyw, takich jak bazalt, porfir i granit. Kształt ziaren tych kruszyw został wyznaczony przy pomocy komputerowej analizy obrazu oraz w zgodzie z obowiązującą normą. W rezultacie zostały wyznaczone wskaźniki kształtu kruszywa, takie jak AR i R, w celu podkreślenia różnic w kształcie kruszyw stosowanych do produkcji betonów HPSCC. Badania wskazują, iż przy zastosowaniu tego samego systemu kruszenia uzyskano różne parametry kształtu dla analizowanych kruszyw. Stwierdzono, iż wskaźniki kształtu kruszywa AR oraz R mogą być opisywane poprzez rozkład uogólnionej wartości ekstremalnej na poziomie istotności wynoszącym 95%.
PL
Kruszenie i przesiewanie to dwa procesy, które wpisują się w krajobraz niemal każdego zakładu górniczego. Zdarza się, że następują po sobie w układzie technologicznym. Innym razem są od siebie zupełnie niezależne.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.