Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan graniczny użytkowalności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań murowanych ścian z cegły pełnej, autoklawizowanego betonu komórkowego i z elementów silikatowych, które odniesiono do przepisów normowych. Na podstawie badań ściskanych fragmentów strefy podokiennej stwierdzono, że zarysowanie w niezbrojonych murach z elementów silikatowych wystąpiło na poziomie około 40% naprężenia niszczącego, natomiast w murach z ABK na poziomie około 90% naprężenia niszczącego. W ścianach poddanych ścinaniu wyniki badań odniesiono do zapisów polskiej normy PN-B-03002:2007. Wykazano, że krajowe przepisy dają bezpieczne oszacowanie odkształceń postaciowych ścian z cegły, silikatowych elementów murowych i ścian z ABK.
EN
The paper presents the results of tests of walls made of solid bricks, autoclaved aerated concrete and silicate elements that were referred to the standard provisions. Based on compressed tests of fragments of the sub-window area were found that cracks in unreinforced walls of silicate elements occurred at the level of about 40% of the ultimate stress, while in walls with ABK at the level of about 90% of the ultimate load. In the walls subjected to shearing the test results were referred to the provisions of the Polish standard PN-B-03002:2007. It has been shown that national regulations provide a safe estimation of the deformation of the brick walls, walls made of silicate units and walls made of ABK units.
PL
Omówiono najczęściej wykorzystywane wzory empiryczne do opisu niecki osiadania powierzchni terenu wywołanego drążeniem tunelu tarczą zmechanizowaną. Kolejno przedstawiono model numeryczny szczegółowo odwzorowujący proces drążenia tunelu tarczą EPB umożliwiający określenie osiadania w krótkim czasie, tj. podczas drążenia tunelu i na krótko po jego zakończeniu, a także osiadania wywołanego procesem konsolidacji podłoża gruntowego. Potwierdzono duży przyrost osiadania terenu wywołanego rozproszeniem nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu.
EN
The most frequently used empirical formulas used to describe the short-term ground surface settlement induced by shield have been presented. Furthermore, a brief description of the numerical model for the simulation of mechanized tunnelling able to predict short-term settlement, i.e. during tunnelling and shortly after it, and as well subsidence of the ground surface due to consolidation process. A significant increase of surface settlement related to the dissipation of excess pore water pressure was confirmed.
PL
Tolerancje wykonawcze budowli (wymiary) są funkcją jej części składowych; cegły bądź innych elementów prefabrykowanych oraz sposobu ich montażu. Deformacje podłoża spowodowane na przykład eksploatacją górniczą, wywołują deformacje obiektu budowlanego. Rektyfikacja powoduje przywrócenie prawidłowych walorów budowli, a w szczególności likwiduje jego pochylenie. Z licznych pomiarów pochylenia ścian (i posadzek) wykonanych przed procesem prostowania obiektów wybrano losowo 70 zbiorów domów jednorodzinnych i 75 zbiorów budynków wielorodzinnych -5 i 11-kondygnacyjnych. Przeanalizowano wartości odchyleń standardowych pomierzonych pochyleń ścian. Wahają się one od 2 mm/m do 14 mm/m. Zakładając, że odchylenie standardowe jest miarą dokładności wykonania, stwierdzono, że jedynie dla 14 budynków jednorodzinnych są one mniejsze niż wymagana w normach wartość – czyli 3 mm/m. Dla budynków wielorodzinnych jest gorzej – tu dokładność wykonania jest dotrzymana jedynie w 4 przypadkach. Pomiary pochylenia wykonywane dla potrzeb rektyfikacji, pozwalają na ocenę jakości wykonania budowli.
EN
Executing tolerances of structures (dimensions) are function of their components; brick or other prefabricated elements and the method of assembly. For example, the deformation of the ground caused by mining activities results in deformation of buildings. Rectification restores the proper qualities of buildings, in particular eliminates the inclination. 70 sets of single- -family houses and 75 sets of apartment buildings (5 and 11 floors) were randomly selected from numerous measurements of walls (and floors) inclinations. We analyzed the standard deviation of the measured inclination of walls. It ranges from 2 mm/m to 14 mm/m. Assuming that the standard deviation is a measure of precision of the implementation, it was found that only 14 single-family houses are smaller than the desired value in the standards - which is 3 mm/m. For apartment buildings it is worse - the accuracy of execution is observed only in 4 cases. Measurements of inclination performed for rectification, allow to evaluate the quality of the buildings erection.
PL
Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania styropianów EPS i XPS jako izolacji termicznej dla płyt fundamentowych w domach energooszczędnych wraz z oceną ekonomiczną omawianego rozwiązania. Przedstawiono parametry wytrzymałościowe styropianów, wyniki obliczeń statycznych i analizy ekonomicznej 3 modeli budynków i 3 wariantów rozwiązań izolacji.
EN
The authors have presented analysis of possibilities of using EPS/XPS Styrofoam for lost formwork for slab foundations in sustainable buildings including economic analysis of capital expenditure and operating expenses. The strength parameters of Styrofoam, the results of static calculation and economic analysis for 3 building models and 3 variants of insulation solutions were presented.
PL
W artykule omówiono sposób określania obliczeniowej plastycznej nośności przekroju belki zespolonej przy częściowym zespoleniu. Przedstawiono sposób dokładnego obliczenia nośności przekroju dla danego stopnia zespolenia. Jednocześnie pokazano, możliwe do zastosowania w obliczeniach inżynierskich, podejścia uproszczone, dające dobre oszacowanie nośności. Przedstawiono także sposób wyznaczenia przemieszczeń belki częściowo zespolonej. Zastosowanie przedstawionych w artykule zależności pokazano na przykładach.
EN
In the article there is the methods od computing plastic bending resistance of beam with partial shear connection are presented. The accurate method of computing plastic bending resistance fot given degree of shear connection is described. The article contains the simplification method, that is possible to use in engineering calculations, that gives good estimation of bending resistance. There is also presented themethod of deflection computing for beams with partial shear connection. Application of presented formulas was shown on examples.
PL
Zamieszczono przykład projektowania teowego przekroju żelbetowego. Zawarto komentarze, które powinny ułatwić pracę projektantom konstrukcji mostowych według Eurokodu 2.
EN
An example of the T-beam reinforced concrete cross section design was presented. The comments, which should to facilitate the work designers of bridge structures according to Eurocode 2, were contained.
PL
Przedstawiono zagadnienie oceny stanów granicznych użytkowalności kładek dla pieszych w odniesieniu do drgań konstrukcji odbieranych przez jej użytkowników. Przedstawiono i scharakteryzowano metodykę oceny stanu granicznego użytkowalności według normy PN-EN 1990 oraz wymagania kryteriów komfortu stosowane do oceny poziomu drgań i komfortu użytkowania kładek dla pieszych określone w normach PN-EN 1990:2004/A1, ISO 10137 i innych zaleceniach.
EN
In the paper the problem of assessment of serviceability limit states for footbridges in relation to the vibrations felt by its users has been presented. The methodology for assessing the serviceability limit state according to the PN-EN 1990 and the requirements of comfort criteria used to assess the level of vibration and comfort of use of the footbridges specified in PN-EN 1990:2004/A1, ISO 10137 and in the recommendations of other has been presented and briefly characterized.
PL
Omówiono wymiarowanie dźwigarów dwutrapezowych z drewna klejonego warstwowo w zakresie sprawdzenia stanu granicznego nośności oraz stanu granicznego użytkowalności. Zamieszczono przykład obliczeniowy.
EN
This paper presents the design procedure of double tapered beams made of glued laminated timber according to PN-EN 1995-1-1, in the range of verifying the ultimate limit state and the serviceability limit state. This procedure was supplemented by a calculation example.
EN
General rules of ultimate limit states design according to PN-EN code system are given. The following ultimate limit states of composite steel-concrete bridges are described: stress, deflection, cracking, web breathing. The design rules are explained and discussed.
12
Content available remote Stany graniczne użytkowalności wg PN-EN 1990
EN
Insightfully investigation of the Eurocodes is the reason, there are many coefficients, whose physical meaning it’s difficult to read on the basis of mere formulas and descriptions in Eurocodes. In the paper describes serviceability limit states and associated with them combinations of load according to Eurocode PN-EN 1990. Authors showed how to apply the rules in practical situations. Presents graphic interpretations of the partial coefficients (psi) for variable loads and explaines their physical meaning too.
13
Content available remote Projektowanie konstrukcji oporowych wg Eurokodu 7
14
Content available remote Nośność dźwigarów pełnościennych przy zginaniu
PL
W pracy przedstawiono probabilistyczną analizę pracy grupy pali w stanie granicznym użytkowania. Głowice pali są połączone oczepem obciążonym poziomą siłą. Współpraca pali i podłoża jest modelowana przez zestaw sprężyn o różnych sztywnościach, których wartości są określane klasyczną metodą o nazwie Kx generator. Wykorzystując metodę powierzchni odpowiedzi dla zestawu przemieszczeń poziomych uzyskanych ze statycznego modelu zadania, współczynniki niezawodności i współczynniki czułości są określane dla losowego modułu Younga sprężystości gruntu i losowej miąższości wierzchniej warstwy gruntu.
EN
A probabilistic analysis of limit serviceability state of a pile groups is presented in the paper. Pile heads are interconnected and loaded by a horizontal force. Interaction of piles and subsoil is modelled by a set of springs using classical method called Kx generator. Applying the response surface method for the displacement data calculated from the resulting static model, the reliability indices and sensitivity coefficients are computed for assumed variability of random Young's modulus and random thickness of upper soil layer.
16
Content available remote Płatwie profilowane na zimno w dachach z lekkiej obudowy
EN
Paper describes the repair of footbridge. One of the aims of the repair was reduction of the footbridge dynamic actuation. Favourable alterations of dynamic characteristics were achieved by increase of span flexural stiffness in vertical plane. It was done by structural incorporation of balustrades into global span stiffness and by connection deck slab to steel girders to get composite.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia stanu granicznego nośności oraz użytkowalności stopy fundamentowej posadowionej na podłożu niespoistym. Niniejszy przykład dostarczony został przez Europejski Komitet Techniczny 10 (ETC 10) ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Inżynierowie oraz pracownicy instytucji naukowo-badawczych poproszeni zostali o przedstawienie własnych propozycji rozwiązania zadań wg zasad Eurokodu 7. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania pierwszego z sześciu zadań: stopa fundamentowa posadowiona na zagęszczonym piasku, poddana osiowemu obciążeniu pionowemu.
EN
The paper presents calculations of ultimate limit states and serviceability limit states of shallow foundation based on dense sand. It refers to the set of 6 design examples provided by European Technical Committee (ETC10), which was established by the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Engineers and scientists were asked to supply their own solutions of the examples according to the rules of Eurocode 7. The paper presents the methodology and results of the fi rst design example 2.1 ,”Pad foundation with central load on dense sand”.
PL
Przedstawiono wyniki badań i propozycje własne obliczania szerokości i rozstawu rys z wykorzystaniem liniowej zależności pomiędzy naprężeniem przyczepności a poślizgiem pręta zbrojenia w betonie oraz sposób obliczania ugięć w stalowo-betonowych belkach zespolonych łącznikami listwowymi. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, że zespolenie za pomocą łączników listwowych należy traktować jako niepodatne.
EN
The test results and the own proposal of calculation of the crack width and the crack spacing based on the linear relationship between the adherence stress and the slip of the bar in the concrete as well as the new proposal of calculation of deflection of composite beams with perfobond strip connectors are presented. On the grounds of tests and analyses it was found that junction with the perfobond strip connectors should be treated as unflexible.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.