Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jednym z ważniejszych niezorganizowanych źródeł emisji substancji ztowonnych są oczyszczalnie ścieków. W pracy przeanalizowano oddziaływanie ich na stan zanieczyszczenia powietrza Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łasku. Oczyszczanie ścieków odbywa się w niej w systemie dwustopniowym. Pierwszym etapem jest oczyszczanie mechaniczne, a drugim biologiczne. Obecna przepustowość oczyszczalni wynosi około 6 000 m3/d. Przeprowadzono ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza na podstawie pobranych 10 próbek powietrza atmosferycznego w punktach na granicy działki oczyszczalni ścieków w Łasku. Punkty 1-3 zlokalizowane były na zachodniej części ogrodzenia, 4-6 na południowej stronie, 7-8 na wschodniej, a 9-10 na północnej. Na podstawie uzyskanych wyników analizy pobranych próbek powietrza stwierdzono, że we wszystkich analizowanych próbkach występują takie zanieczyszczenia jak: tlenek węgla, siarkowodór, węglowodory, merkaptany, dimetyloamina, trimetyloamina, amoniak, kwas izomasłowy, formaldehyd oraz skatol. Przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu odnotowano w przypadku: siarkowodoru, merkaptanów, dimetyloaminy we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych oraz dla formaldehydu w punktach 3-10.
EN
One of the most important unorganized sources of pollutant emissions is wastewater treatment plants. The paper analyzes the impact on the state of air pollution of the Municipal Wastewater Treatment Plant in Lask. The wastewater treatment takes place in it in a two-stage system. The first stage is mechanical cleaning and the second one is biological. The current capacity of the treatment plant is about 6,000 m3/d. Assessment of the degree of air pollution based on collected 10 samples of ambient air in boundary wastewater treatment plant in Lask. 1-3 points were located in the western part of the fence on the South side of 4-6, 7-8 on the East, and 9-10 to the North. Based on the results of the analysis of samples of air, it was concluded that in all the analyzed samples of such pollutants as carbon monoxide, hydrogen sulfide, mercaptans, hydrocarbons, dimethyloamine, trimethylamine, ammonia, isobutyric, formaldehyde and skatole. Exceeding the limit values for the concentrations of pollutants in the air were recorded for: hydrogen sulfide, mercaptans, dimethylamine at all points of measurement and control and for formaldehyde in 3-10 points.
2
Content available remote Assessment of the monitoring of an industrial waste landfill
EN
Industrial waste deposited in landfills poses a threat to the environment and can cause its deterioration. The physical and chemical processes that result in the formation of a number of harmful substances occur in the mass of stored waste. When released to the environment these compounds can be dangerous to all its elements, especially to groundwater. The monitoring of landfill impact plays an important role in assessing the state of the environment. It allows us to follow what changes take place in the waste bed itself, and in particular elements of the environment. On the basis of long-term monitoring studies (conducted in the years 1995-2016), the quality of groundwater around the industrial waste landfill in Zgierz was determined and its impact on the environment was characterized. The quality of conducted monitoring was assessed in relation to the current regulations. Analysis of the results of groundwater quality tests confirms that the industrial landfill in the operational phase due to a number of applied security measures has not contributed to the deterioration of groundwater quality. In the post-operational phase, groundwater contamination is observed, and consequently irreversible changes occur in the environment. The negative impact of the landfill can be due to the disruption of sealing layers and elution of pollutants from the waste by rainwater. The landfill site monitoring plays a key role in assessing causal relationships occurring between the state of the landfill and elements of the environment in its vicinity.
3
Content available remote The source of toxicity of backwash water from a swimming pool filter bed washings
EN
The necessity of reducing the operating costs of swimming pools leads to attempts to reuse of backwash water from washing swimming pool filter beds. Their use for watering plants, sprinkling tennis courts and play fields, draining to nearby watercourses or even returning to swimming pool installations is taken into consideration. Current researches proved the toxicity of these waste streams. The results of these studies raise doubts about the rightness of the attempts to introduce washings from pool filters directly into the environment. The aim of the presented work is to determine the source of toxicity of filter backwash water. The assessed in the work washings were characterized by high turbidity, high content of both suspended solids and organic compounds. A decrease in value of general impurity indicators after the filtration process of washings has been shown, suggesting that the main source of toxicity may be the suspension, including various anthropogenic organic micropollutants. Although this is just a research hypothesis. For this reason, comparative studies on the occurrence of toxic organic micropollutants in raw filter backwash water, supernatant water and filtrate collected after the filtration process were carried out.
EN
Odorous substances emitted to ambient air from wastewater treatment plants cause a serious nuisance to inhabitants in the direct vicinity of such emitters. The solutions currently used to remove malodorous gases in the Wastewater Treatment Plant in Belchatow do not fulfill their function properly. This article presents the test results of the composition and concentrations of odorous compounds emitted from the abovementioned plant. In addition, the paper introduces the concept of eliminating substances by the biofiltration process. Due to the applied method, one can expect to reduce the odor by at least 90%.
EN
Operation of biogas plants, anaerobic fermentation processes, collection and purification of biogas and its subsequent combustion may be a source of environmental hazard. The construction and operation of biogas plants is inextricably connected with the generation and emission of solid, liquid and gaseous pollutants into the environment. The aim of the work is to analyze environmental hazards resulting from the construction and operation of biogas plants. As part of the work, a comprehensive analysis of their impact on individual components of the environment was made. The effect of biogas plants on atmospheric air, soil and water environment and acoustic climate was analyzed and the potential range of these impacts was presented.
PL
Proces termicznego przekształcania odpadów staje się coraz bardziej atrakcyjnym i pożądanym rozwiązaniem w gospodarce odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów jest to proces spalania, który prowadzi do zredukowania ilości odpadów składowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej].
PL
Celem opracowania jest szczegółowa analiza przebiegu warunków termicznych, oraz częstości występowania inwersji temperatury w różnych piętrach wysokościowych północnych stoków Małego Skrzycznego (1211 m n.p.m.). Materiałem badawczym wykorzystanym do analizy warunków termicznych, były dane monitoringowe pochodzące z pięciu stacji pomiarowych zainstalowanych na różnych wysokościach nad poziomem morza, wzdłuż profilu wysokościowego, na zboczach o ekspozycji południowej. W ramach opracowania wyznaczono częstości występowania poszczególnych termicznych typów pogody, zjawisk inwersji temperatury, oraz opracowano mapy rozkładu przestrzennego temperatur powietrza na badanym stoku.
EN
The aim of the research paper is a detailed analysis of a course of thermal conditions and frequency of occurrence of temperature inversion on the different height above sea level of north slopes of Małe Skrzyczne (1211 m.a.s.l.). Monitoring data coming from five meteorological stations installed on different height above sea level along hypsometric profile on slopes with southern exposure were used in order to analyze the thermal conditions. Moreover, frequency of occurrence of thermal weather types, temperature inversion phenomena and maps of spatial distribution of air temperature on the studied slope were determined.
PL
Celem pracy jest ocena oddziaływania wyłączonego z eksploatacji składowiska odpadów przemysłowych na środowisko. Przeprowadzono szczegółową analizę jakości wód podziemnych wokół składowiska w latach 1995–2016. Ocenę stanu wód podziemnych w rejonie składowiska wykonano na podstawie wyników badań monitoringowych. Obejmuje on pomiar pH, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (PEW) oraz zawartości chlorków, siarczanów, fosforanów, metali ciężkich: miedź (Cu), ołów (Pb), chrom (Cr) oraz wielu innych wskaźników zanieczyszczeń. Przeprowadzona analiza, potwierdza że składowisko w fazie eksploatacji nie stanowiło zagrożenia, ze względu na szereg zastosowanych zabezpieczeń, uszczelnień. Dopiero w ostatnich latach, składowisko odpadów przemysłowych będące już wyłączone z eksploatacji stało się wyjątkowo poważnym zagrożeniem środowiskowym. Wyniki analiz wód z piezometrów, wskazują wyraźnie na pojawienie się problemu skażenia wód podziemnych. Zaobserwowano znaczne podwyższenie wartości niektórych analizowanych wskaźników (m.in. chlorków, siarczanów), głównie w piezometrach, zlokalizowanych na linii spływu wód podziemnych w rejonie składowiska. Obserwowana sytuacja jest prawdopodobnie wynikiem uszkodzenia warstw uszczelniających i wymywaniem zanieczyszczeń z odpadów zdeponowanych na składowisku przez wody opadowe.
EN
The aim of the study is to assess the environmental impact of a shut down industrial waste landfill. A detailed analysis of the quality of groundwater around the landfill in the years 1995–2016 was conducted. Assessment of the status of groundwater in the landfill area was made based on the results of monitoring tests. It includes the measurement of pH, specific electrical conductivity (SEC) and the content of chlorides, sulfates, phosphates, heavy metals: copper (Cu), lead (Pb), chromium (Cr) and a number of other pollution indicators. The analysis confirms that the landfill during the operation did not constitute a threat because of a number of employed security measures and sealing layers. Only in recent years, the industrial waste landfill which is already out of operation has become an extremely serious environmental threat. The results of water analyses from the piezometers clearly indicate that there is a problem of groundwater contamination. There was a significant increase in the value of some of the analyzed indicators (such as chlorides and sulfates), mainly in the piezometers located on the flow line of groundwater in the landfill area. The observed situation is probably a result of damage to the sealing layers and leaching of pollutants from waste deposited in the landfill by rain water.
9
Content available remote Energy willow from experimental plantation as a potentially clean energy source
EN
Energy willow as a species with broad adaptation possibilities, large production capacity and a wide range of applications, takes a special place among the plants grown for energy production. In this work an analysis was conducted in respect of the usefulness of this type of wood from experimental plantations as a clean source of energy generated in the combustion process. The heat of combustion and net calorific value of dry matter of energy willow wood, including selected sorts and classes of thickness were determined. Energy willow has a natural ability to accumulate heavy metals which are oxidized during the combustion process or remain in the ash, and consequently repollute the environment. In order to determine the environmental impact the content of heavy metals was examined in energy willow wood and in the soil of the experimental plantation. Metal concentrations were determined by the Atomic Absorption Spectrometry method (AAS). Results of the tests confirmed a close relationship between the heat of combustion, calorific value and wood thickness as well as its location in the tree structure. Furthermore, very large differences were found in the content of heavy metals in the samples of both willow wood and soil. The levels of heavy metal content in the wood of energy willow determine the agricultural use of ashes produced during combustion.
EN
The development of industry and municipal infrastructure is a cause of increased emissions of malodorous substances into the atmosphere. These substances have a negative impact on human health and the environment. To protect the natural environment and human health, innovative methods of reducing emissions to the atmosphere are sought. These methods should be part of sustainable development principles. The work was carried out to assess the effectiveness of biofiltration in the reduction of odorous gas concentrations based on the measurements of biofilter efficiency in a sewage treatment plant. A mathematical simulation of the pollutant emission range in the environment was made to verify its change resulting from the use of a biofilter.
EN
The aim of the study was the analysis of acoustic climate around the Municipal Sewage Treatment Plant in Lask. In the analysis, using computer program HPZ_2001 ITB, the calculations on the impact of the acoustic climate were carried out. In addition, to verify the calculations, current noise emission measurements during the operation of the wastewater treatment plant were made. The results found that during operation, the wastewater treatment plant does not teach exceeded permissible noise levels in adjacent areas under acoustic protection, both during the day and night.
PL
W niniejszym artykule zadajemy sobie trud uporządkowania faktów i oddzielenia ich od mitów odnoszących się do mniej lub bardziej różnorodnych, aczkolwiek w swej podstawie wciąż jednolitych, form terapii mieszczących się w kategorii „silvoterapia”. Mamy tym samym nadzieję, iż wpłynie to chociaż w niewielkim stopniu na upowszechnienie wiedzy i tym samym na przychylne nastawienie opinii społecznej. Zawarliśmy też listę „zaleceń dobrej praktyki”, której wypełnianie ma służyć maksymalizacji wykorzystania rodzimych drzewostanów przez środowiska zainteresowane prowadzeniem silvoterapii.
EN
In this article we try to put in order the facts and separate them from the myths related to more or less varied forms of therapy situated within the category of ‘silvotherapy’. We also try to estimate the possibilities of applying the silvotherapy under the Warmia-Mazury regional conditions, associating it with the objectives of national and international tourism. After all, in the context of conducting the silvotherapy, we positively assess the usefulness of forest stands in the region and propose a list of ‘principles of good practice’, which is designed to maximize the use of native forest stands by local groups interested in ‘silvotherapy’.
13
EN
In recent years, a progressive increase in age-related disorders could be observed in most western countries, among which Alzheimer’s disease (AD) is one of the most challenging. The progress of AD is characterized by a severe loss in memory and cognition, leading to behavioral changing, depression and death. Currently approved treatments, including the acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs) donepezil, galantamine and rivastigmine and N-methyl-d-aspartate (NMDA) antagonist memantine, do not halt the progression of the disease. The discovering of multifunctional compounds considering that several dual binding site AChEIs were able to reach different targets, guided the development of new drug design strategy, the multi-target-directed ligand (MTDL) approach. This review shows briefly summaries past and present research on the cholinesterase inhibitors (ChIs) able to interact with other targets contributing in aetiology of Alzheimer’s disease.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opinie mieszkańców Olsztyna o walorach obszarów przyrodniczo cennych występujących na terenie miasta i w jego najbliższych okolicach. Przyjęto hipotezę główną, zgodnie z którą mieszkańcy Olsztyna do walorów przyrodniczo cennych zaliczają bliskość oraz dostępność jezior, rzek i lasów. Zasoby przyrody „współzawodniczą” z zasobami czasu ludności, która może wydatkować swój czas na interakcję z innymi zasobami, chociażby takimi jak zabytkowa architektura miasta czy liczne imprezy kulturalne. W celu zweryfikowania hipotezy podjęto również próbę ostatecznego wyjaśnienia, jakie są najważniejsze walory kulturowe i przyrodnicze miasta oraz jego najbliższych okolic.
EN
The aim of the paper was to point out assets of Olsztyn, which decide on its attractiveness as a tourist destination. A survey was conducted among one hundred residents of Olsztyn (N = 100). Surveyed group consisted of fifty adults and fifty secondary school students. The majority of respondents considered Olsztyn and neighbouring area an attractive tourist destination, also stated that the city had numerous recreational and natural attractions. According to the opinion of the respondents, the major natural and cultural assets of Olsztyn and its neighbouring area are: lakes, forests, gothic castle, High Gate and the Planetarium.
EN
Thermal treatment of waste is one of the ways of their processing. It is commonly used in most developed countries of the European Union. Major by-products of the combustion processes are slag and bottom ash. In the majority of EU countries bottom ash and slag are used as a priming for road construction. In Poland slag and bottom ash from incineration process are stabilized with the addition of cement and some polymers and are landfilled as wastes. In accordance to Polish law, depending on the leaching of heavy metals from fly ash and slag after thermal treatment of waste can be regarded as both hazardous and non-hazardous wastes. At present work sequential extraction methods described in the literature: Tessier’s method, van Herck’s method and BCR method were compared experimentally with the results of using Swiss standard TVA.SA.1991 and European standard EN 12457 and total concentration of metals in sample analyzed after complete digestion of sample. The study sample was bottom ash from the medical waste incineration plant.
PL
Termiczne przekształcanie odpadów jest jednym ze sposobów ich przetwarzania. Głównymi produktami ubocznymi procesu spalania są żużel i popiół paleniskowy. W większości krajów UE są one wykorzystywane gospodarczo. W Polsce żużle i popioły po termicznym przekształcaniu stabilizuje się z dodatkiem cementu i polimerów i składuje jako odpad. Zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od wymywalności metali ciężkich, żużel i popioły po termicznym przekształcaniu odpadów mogą być uznawane zarówno za odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W pracy porównano doświadczalnie metody ekstrakcji sekwencyjnej opisane w literaturze: metodę Tessiera, metodę van Hercka oraz metodę BRC. Badaniu poddano próbkę popiołu pochodzącą ze spalarni odpadów medycznych.
16
Content available Methane fermentation of poultry slaughterhouse waste
EN
One of the alternative methods for the treatment of animal by-products is their utilization in biological processes with a simultaneous production of energy-rich biogas. The results of the investigations of methane fermentation of animal waste are discussed in the study. The methane fermentation was carried out at 35°C. The substrates used in the experiments included poultry heads and muscle tissue. Furthermore, the fermentation residues subjected previously to hydrothermal processing were used as a substrate. The suspension of those substrates in the initial concentration range from 1 g TOC/dm3 to 11 g TOC/dm3 was used in the process. Additionally, the effect of the preliminary stage of hydrothermal substrate processing on methane fermentation efficiency was assessed. Poultry waste was subjected to thermohydrolysis at the temperature from 100°C to 300°C and pressure up to 9.0 MPa. The efficiency of the methane fermentation was estimated on the basis of biogas generated in the process. The biogas production was between 0.17 Ndm3/g TOC and 1.53 Ndm3/g TOC. In the case of poultry heads, a beneficial impact of hydrothermal processing at the temperatures from 100°C to 175°C was confirmed. For poultry meat the preliminary thermohydrolysis brought about a decrease of methane fraction in the biogas evolved. The preliminary hydrothermal processing made it possible to meet the requirements of legal regulations for the hygienization of by-products of animal origin. The obtained results allowed us to identify conditions under which the methane fermentation was carried out and which ensured a high level of methanization.
17
Content available remote Biologiczne suszenie osadów ściekowych i odpadów stałych w reaktorze okresowym
PL
W przeprowadzonych seriach badawczych procesu biologicznego suszenia mieszaniny organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych uzyskano 50% usunięcie wilgoci zawartej w masie odpadów. Autotermiczne biosuszenie materii organicznej o wysokiej początkowej zawartości wilgoci (powyżej 800 g-kg'1) umożliwiło otrzymanie wysuszonego materiału o wartości opałowej ok. 14,7 kJ/g i cieple spalania ok. 16,0 kJ/g. Przeprowadzone badania pirolizy i zgazowania potwierdziły, że otrzymany produkt jest dobrym biopaliwem o interesującej zawartości energii.
EN
In the performed experiments dealing with the organic fraction biological drying of municipal solid wastes and sewage sludge, 50% removal of moisture content in waste was obtained. Autothermal biodrying of organic matter of high initial moisture content (more than 800 g-kg "') enabled one to obtain dried material of calorific value of about 14.7 kj/g and heat of combustion of about 16.0 kJ/g. Pyrolysis and gasification tests of dried waste confirmed the material usefulness as biofuel of good energy content.
PL
Proces biologicznego suszenia prowadzono w tunelu suszarniczym o pojemności 240 dm3, wyposażonym w czujniki do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza wlotowego i wylotowego oraz do pomiaru temperatury kompostowanych odpadów. W badaniach wykorzystano tlenowy osad ściekowy i organiczną frakcję stałych odpadów komunalnych o dużej wilgotności początkowej. Uzyskano 50% obniżenie zawartości wilgoci suszonych materiałów.
EN
Experiments of biodrying were performed in the laboratory scale using a horizontal reactor of 240 dm3 of total capacity equipped with sensors to measure: temperature and humidity of composting biomass and temperature of inlet and outlet air. In the investigations a mixture of biodegradable municipal waste of high moisture content and aerobic sludge were used. The results obtained showed 50% decrease of moisture content of dried material.
PL
Znaczące zasoby węgla brunatnego w Polsce umożliwiają poszukiwanie rozwiązań, które umożliwiają eksploatację złóż o małych zasobach lub pokłady węgla młodego, które charakteryzują się niską kalorycznością. Koszty pozyskiwania energii w tradycyjny sposób będą wzrastały z uwagi na wymóg bezemisyjnego spalania węgla. Metody tradycyjnej eksploatacji węgla brunatnego mogą także napotykać na trudności technologiczne oraz sprzeciw lokalnych społeczności. Podziemne zgazowanie węgla brunatnego może okazać się przyszłościową technologią szczególnie w przypadku wykorzystywania złóż o niewielkiej objętości. Otrzymane w wyniku procesu UCG - gaz syntezowy lub biogaz będący produktem biogazyfikacji, mogą stanowić pełnowartościowe paliwa alternatywne.
EN
The significant supplies of brown coal in Poland make possible search the solutions, which make possible the exploitation of deposits about small supplies or the layers of carbon of the young which characterize with low caloricitiy. The costs logging of energy in traditional way will rise because of burning the carbon grew up with attention on requirement. The methods of traditional exploitation of brown coal can also encounter on technological difficulties as well as the opposition of local communities. The underground gasification of brown coal can turn out with future technology in case using deposits about small volume. Received in result of process UCG - the syngas or the biogas being the product of biogasification, the balanced alternative fuels can make up.
20
Content available remote Autothermal drying of organic fraction of municipal solid waste
EN
In order to take advantage of heat released during composting, the autothermal drying process requires the maintenance of adequate air flow combined with temperature. The aim of this paper was to construct a drying tunnel enabling the automatic control and regulation of the basic process parameters for biomass drying (organic fraction of municipal solid waste together with plant structural material) to obtain biofuel. In the course of investigations, various constructions of a drying tunnel were tested. The best results were accomplished for a horizontal reactor with the automatic regulation of air flow. About 50% reduction of moisture content and dry mass on the level of 0.53 Kgdry mass/Kgwet weight were obtained. The heat of combustion of dried waste and its calorific value were 12.28 kJ/g waste and 10.98 kJ/g waste, respectively.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.