Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono metodę TPM (Total Productive Maintenance) wraz z jej poszczególnymi filarami. Omówiono historię powstania metody oraz pozytywne aspekty występujące w efekcie poprawnego jej wdrożenia. Jako dowód możliwości implementacji metody TPM w przedsiębiorstwach włókienniczych opisano proces i korzyści wdrożenia tej metody w firmie Enkev Polska S.A., będącej wiodącym, międzynarodowym producentem wyrobów z włókien naturalnych w Polsce.
EN
The article presents the TPM (Total Productive Maintenance) method together with its individual pillars. The history of the method development and positive aspects occurring as a result of its correct implementation are discussed. As evidence of the possibility of implementing the TPM method in textile enterprises, the process and benefits of implementing this method in the company Enkev Polska S.A., which is the leading international producer of natural fibers products in Poland, are described.
PL
W artykule przedstawiono zarys metody 5S wywodzącej się z autorskiego systemu Toyoty – Toyota Production System jako nowego podejścia kierownictwa przedsiębiorstw w usprawnianiu i doskonaleniu procesów wytwórczych. Przedstawiono podstawy, poszczególne etapy i zalety metody, bazując na literaturze oraz informacjach z publikowanych analiz biznesowych opartych na tej metodzie zachęcając tym samym do jej upowszechniania w przedsiębiorstwach włókienniczych.
EN
The article presents an outline of the 5S method derived from Toyota`s proprietary system – Toyota Production System as a new approach of the management of enterprises in improving production processes. The basics, individual stages and advantages of the method are presented basing on the literature and information from published business analyzes based on this method, thus encouraging its dissemination in textile enterprises.
EN
One of the most important stages in the design process of compression products is describing the relationship between the force and elongation of the knitted fabric, using appropriate and scientifically justified force values in the fabric undergoing a stretching and relaxation test, in the form of a hysteresis loop. Research on this issue was carried out on two variants of knitted fabrics with elastomeric threads – a warp and a weft – knitted one. Based on the functions of the relation between the force and relative elongation determined and on Laplace’s law, compression bands with intended values of unit pressure were designed and manufactured and then subjected to experimental verification. In addition, a procedure was presented for dividing compression fabrics into specific compression classes.
PL
Jednym z najważniejszych etapów w procedurze projektowania wyrobów uciskowych jest przyjęcie do opisu związku siły i wydłużenia względnego dzianiny, właściwych i uzasadnionych naukowo wartości sił dzianiny poddanej testowi naprężania i odprężania w postaci pętli histerezy. Badania w tym zakresie przeprowadzono na przykładzie dwóch wariantów dzianin-rządkowej i kolumienkowej z udziałem nitek elastomerowych. Na podstawie wyznaczonych funkcji związku siły i wydłużenia względnego i prawa Laplace’a, zaprojektowano i wykonano opaski uciskowe o zamierzonych wartościach nacisku jednostkowego, które poddano weryfikacji eksperymentalnej. Ponadto przedstawiono procedurę oceny przydatności dzianiny uciskowej do określonej klasy nacisku.
EN
The article contains a current overview of the country and the world iniormation in terms of innovative textronic solutions and the use of RFID technology in the protective and work clothing. The analysis of threats in the environmental working conditions in the construction industry and the needs of employees and employers was conducted. Presented technological solutions are related to increasing the functional workwear, which can reduce the risk of accidents and increase the effectiveness of communication. The materials elaborated within the framework of the international project Interreg Baltic Sea Region ,,- SWW - # R006" Smart and Safe Work Wear Clothing".
EN
The work comprises a statistical tolerance analysis of human body dimensions using a 3D body scanner and its impact on the value of unit pressure exerted by a compression product on the subject’s body. Model calculations of changes in unit pressure due to the susceptibility of the human body were carried out on the basis of the Laplace law using experimentally determined values of circumferences of particular parts of a female subject, with and without a compression product. Experimentally documented changes in the body circumferences under the influence of a compression garment are one of the reasons for the differences between the intended and actual pressure value exerted by the product.
PL
W pracy dokonano analizy statystycznej tolerancji wymiarowania sylwetki ludzkiej za pomocą skanera 3D i jej wpływu na wartość nacisku jednostkowego wywieranego przez wyrób uciskowy na ciało użytkownika. Obliczenia modelowe zmian nacisku jednostkowego na skutek podatności ciała przeprowadzono na podstawie prawa Laplace’a oraz z wykorzystaniem wyznaczonych eksperymentalnie wartości obwodów poszczególnych części ciała sylwetki kobiecej bez i w ubiorze uciskowym. Udokumentowane doświadczalnie zmiany długości obwodów ciała pod wpływem ubioru uciskowego są jedną z przyczyn występowania różnic między zaprojektowaną a rzeczywistą – wywieraną przez wyrób wartością nacisku.
EN
On the basis of models developed and experimental studies, the impact of a compression garment on average and local changes in unit pressure was analysed. The study was based on the analysis of the results of 3D scans of selected parts of female and male bodies. It was found out that surface pressure exerted by the compression garment leads to some changes in the geometry of body circumferences and in their lengths and, consequently, to a change in the average pressure value, as well as local changes along the circumference. The main purpose of this work was to estimate the size of these changes in the example of selected parts of female and male bodies.
PL
Na podstawie opracowanych modeli i badań eksperymentalnych dokonano analizy wpływu ubioru uciskowego na średnie i miejscowe zmiany nacisku jednostkowego. Badania przeprowadzono na przykładzie analizy wyników skanowania 3D części ciała sylwetki damskiej i męskiej. Stwierdzono, iż nacisk powierzchniowy wywierany przez ubiór uciskowy prowadzi do zmian geometrii obwodów ciała i zmian ich długości, a w konsekwencji do zmiany średniej wartości nacisku i jego zmian miejscowych wzdłuż długości obwodu. Głównym celem tej pracy jest oszacowanie wielkości tych zmian na przykładzie wybranych części ciała dla sylwetki damskiej i męskiej.
EN
On the basis of models developed, an analysis was made of the impact of the seam and adopted manufacturing tolerances of a compression product on the value of unit pressure depending on the longitudinal rigidity of a compression fabric for relatively small body circumferences. Algorithms were developed using Laplace's law and can be applied for designing textile compression products connected by seams, with an intended value of unit pressure. The research results allowed to formulate some general guidelines for designing compression products for relatively small body circumferences.
PL
Na podstawie opracowanych modeli dokonano analizy wpływu szwu i założonych tolerancji wykonania wyrobu uciskowego na wartość nacisku jednostkowego w zależności od wartości sztywności rozciągania dzianiny uciskowej dla względnie małych obwodów ciała. Opracowane algorytmy z wykorzystaniem prawa Laplace’a mogą być wykorzystane do projektowania wyrobów uciskowych łączonych szwem o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego. Przedstawione wyniki badań umożliwiły sformułowanie wytycznych do projektowania wyrobów uciskowych dla obwodów ciała o względnie małych wymiarach.
EN
The paper presents an analysis of the influence of the mechanical properties’ heterogeneity of knitted fabrics and the method of determining their characteristics of stress and relaxation (deformation) on the value of unit pressure of compression garments. Changes in the value of force as a function of relative elongation were described by experimental dependencies for stress and relaxation phases for the 6th hysteresis loop, taking into account the confidence intervals. Model calculations were performed for a wide range of body circumferences G1 = 5 - 110 cm and for two values of unit pressure: 20 and 30 hPa using Laplace’s law and experimental functions determined which describe the relationship between force and relative elongation of a knitted fabric. The research indicates one of the reasons for changes in the unit pressure in the compression garments designed.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu niejednorodności właściwości mechanicznej dzianiny i metody wyznaczania jej charakterystyk naprężania, odprężania – odkształcenia na wartość nacisku jednostkowego wyrobów uciskowych. Zmiany wartości siły w funkcji wydłużenia względnego opisano zależnościami eksperymentalnymi dla fazy naprężania i odprężania dla 6-tej pętli histerezy z uwzględnieniem przedziałów ufności. Obliczenia modelowe przeprowadzono dla szerokiego zakresu obwodów ciała G1= 5 ÷ 110 cm i dla dwóch wartości nacisku jednostkowego 20 i 30 hPa z wykorzystaniem prawa Laplace’a i wyznaczonych funkcji eksperymentalnych opisujących związek siły i wydłużenia względnego dzianiny. Przeprowadzone badania wskazują na jedną z przyczyn zmian nacisku jednostkowego w projektowanych wyrobach uciskowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.