Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A computer model EUSS (Emission Uniformity on Sloping Surfaces) has been developed to design and evaluate the system capacity under operating conditions for drip irrigation system. And achieve the desired value of emission uniformity that is not significantly different according to the recommended values by applying it in field experiment located at Al-Slahia city, Egypt. The model has the ability to design the system by all of the common design techniques and have ability to customize any of them. EUSS model includes two main parts: crop water requirements, and hydraulic calculations of the system using metric unit system. It developed in graphical user interface of the programming language C-sharp (C#) by using Microsoft Visual Studio. The model database is containing the equations, tables and reference values to get more rapid and accurate results, and gives the opportunity for selecting some parameters such as: soil properties, characteristics of the corresponding crop, and climatic data. EUSS model allows the user to assume or set definite values, for example plot layout, land slopes and topography, the emitter characteristics and operating conditions.
2
Content available remote Electromechanical positioning system with a neuro-fuzzy corrector
EN
Triple-loop elecromechanical positioning system with neuro-fuzzy corrector of position controller was developed. The structure of the neuro-fuzzy corrector has been grounded and the corrector itself has been designed. A computer Simulink model of a triple-loop two-mass positioning system has been developed. Statics and dynamics of the positioning process in a full range of reference signals and disturbances has been examined. The results of computer simulations demonstrate that the developed positioning system allows implementing optimal laws of actuator’s motion, and required positioning accuracy in a full range of reference signals and disturbances.
PL
Przedstawiono elektromechaniczny system pozycjonowania ze sterowanie wykorzystującym logikę rozmytą. Przeprowadzono symulację układu i analizę właściwości statycznych i dynamicznych. Analizowano treż wpływ zakłóceń.
PL
Zalety stosowania 3DP/AM, czasami nazywanych wytwarzaniem wspomaganym komputerowo (ang. Computer Aided Manufacturing, CAM), zostały omówione w rozdz. 2. Przed omawianiem przemysłowych zastosowań druku 3D warto jednak jeszcze raz podkreślić, że wytwarzanie tą metodą zmienia sposób myślenia o produkcji, co omówili Christian Weller ze współpracownikami1. Bariery związane z wprowadzeniem 3DP do przemysłu omówiono m.in. na portalu Fabballoo2. Zwrócono tam uwagę, że wprowadzenie 3DP/AM do produkcji przemysłowej musi być całościowym procesem, który uwzględni integrację z już istniejącą siecią zaopatrzenia i wprowadzi nowe sposoby prowadzenia biznesu.
4
Content available Drukowanie w 3D i jego unikalne zalety
PL
Druk 3D robi tak oszałamiającą karierę, ponieważ posiada wiele korzystnych właściwości, w zasadniczy sposób różniących go od tradycyjnych metod wytwarzania. Mamy tu do czynienia z wartością dodaną związaną z tą metodą produkcji. Dzięki technologii można wytwarzać „za jednym zamachem” przedmioty, których nie da się uzyskać w taki sposób przy zastosowaniu żadnej innej metody przemysłowej.
5
Content available Design dla wytwarzania przyrostowego
PL
Wiceprezes jednej z najbardziej aktywnych w 3DP firm Siemensa, Andreas Saar, wygłosił wykład na konferencji materialise zatytułowany (w moim, może nie najbardziej dokładnym, tłumaczeniu): Druk 3D zmienia wszystko. Należy na nowo wymyślić produkty, zmienić narzędzia wytwarzania i przemyśleć sposób prowadzenia biznesu. Do niedawna w 3DP/AM zmieniały się metody drukowania, drukarki i używane materiały, natomiast elementem niezmiennym było używane oprogramowanie. Teraz to zaczyna się zmieniać, bo – jak stwierdziła Pamela J. Waterman – 3DP narzuca dużo mniej ograniczeń technologicznych niż metody tradycyjne.
PL
Obecnie można zaobserwować coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców warunkami pracy. Związane jest to z dostrzeganiem zwiększenia wydajności pracowników spowodowanym zapewnieniem im ergonomicznych stanowisk i narzędzi pracy, dostosowanych do ich cech antropometrycznych. Coraz częściej przeprowadza się więc badania, mające na celu analizowanie stanowisk pracy pod kątem ergonomii, a także projektuje się nowe stanowiska, które pozwalają na zmniejszenie obciążenia podczas wykonywania pracy. Na znaczeniu zyskują więc programy do projektowania ergonomicznych systemów antropotechnicznych, które pozwalają ergonomistom na wskazanie pracodawcom korzyści wynikających z kształtowania stanowisk pracy z uwzględnieniem możliwości biomechanicznych człowieka, a także pozwalają na zaprojektowanie stanowisk i narzędzi pracy. Istnieje wiele takich programów, różniących się możliwymi do przyjęcia kryteriami oraz szczegółowością wykonywanej analizy, a także kosztem ich wykorzystania i sposobem raportowania. Celem tego artykułu jest przedstawienie najpopularniejszych programów do projektowania ergonomicznych systemów antropotechnicznych, wraz ze wskazaniem podobieństw i różnic w ich zastosowaniu.
EN
Nowadays one can observe a growing interest of entrepreneurs in working conditions. It is due to the awareness of an increase in the productivity of employees thanks to providing them with ergonomic work places and tools of the trade, which are adapted to their anthropometric features. Studies which are aimed at analysing workstations with regard to ergonomics are conducted more and more often. Also, new work places which help to reduce workload during the performance of work are being designed. Thus, there is a growing significance of programs that design ergonomic anthropometric systems, which allow specialists to show employers benefits of forming workstations in accordance with biomechanics of man. Such programs also facilitate design of workstations and tools of the trade. The programs vary with regard to acceptable criteria and the specificity of conducted analysis as well as the cost of application and the form of reporting line. The goal of this article is to present the most popular programs used to design ergonomic anthropometric systems and to show similarities and differences in their application.
EN
The structural Simulink-model of the two-loop control system of an arc furnace electric mode is proposed. The structural model of the thyristor-reactor groups is described and the research of the electric mode coordinates control processes was performed. The obtained results confirmed a significant increase of currents regulation speed.
PL
Zaproponowano konstrukcyjny model Simulinka układu sterowania z dwiema pętlami w trybie elektrycznym pieca łukowego. Opisano model strukturalny grup tyrystor-reaktor i przeprowadzono badania procesów sterowania koordynacjami w trybie elektrycznym. Uzyskane wyniki potwierdziły istotny wzrost prędkości regulacji prądów.
EN
After designing the final range of open pit mines, one of the first essential decisions to be made in the production planning framework is to determine the cutoff grade. The cutoff grade of mines, due to interconnections with technical and economic parameters, is one of the most important parameters for the design of open pit mines. Considering the fundamental role of plant cutoff grade on the economical operation of a mine, the optimal selection of this grade is of great importance. One of the main problems in mining operations is how to determine the optimal cutoff grades of ore deposits at different periods during the life of a mine, it can be considered based on one of the goals of maximizing annual profit or net present value extraction during the mining period. Despite the existence of a range of different techniques for determining the optimal cutoff grade, Lane's algorithm is usually the most widely used cutoff grade optimization technique, which is calculated taking into account the technical and economic factors of production. Cutoff grade optimization with the goal of maximizing the net present value over the years of the mine's life, as well as the correlation with the distribution of the grade and tonnage of the remaining ore, requires a long calculation process, especially for large mines. In this research, optimal cutoff grade programming based on Lane's theory and aimed at maximizing the net present value in MATLAB software (computer model) has been carried out. Mineral operations consist of three phases: mining, processing, and refining. In single-product and single-process mode, the optimum cut-off grade and the net present value of production are calculated for each year of the mine's life. After validating the outputs of the model, the implementation of the computer model based on the data of Gol Gohar iron mine No.1 in a five-year plan was carried out. The changes in optimal cutoff grade and changes in net present value from 48.65% to 18,582 billion rials in the early years of the mine increased to 40.5% and approximately 3000 billion rials at the end of the mine's life.
PL
W artykule omówiony został komputerowy model układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym opracowany i wykorzystywany jako stanowisko dydaktyczne. Odzwierciedla on algorytmy pracy silnika ZS i daje możliwość obserwacji, a także wyznaczenia podstawowych parametrów i zależności występujących w elektronicznym układzie sterowania EDC. Ponadto przejrzysta struktura modelu pozwala na łatwe wprowadzanie zmian parametrów sterowania oraz modyfikację poszczególnych map. Model został opracowany z wykorzystaniem środowiska graficznego LabView.
EN
The article presented a computer model of the control unit of compression ignition engine developed and used as a didactic stand. It reflects the operating algorithms of the CI engine and gives the possibility of observation as well as determining the basic parameters and relationships occurring in the electronic control system EDC. In addition, the transparent structure of the model allows for easy introduction of changes in control parameters and modification of individual maps. The model was developed using the LabView graphic environment.
EN
The article presents issues relating to designing and improvement of manufacturing processes based on a modelling and simulation method. The 3D model of a production line has been designed and simulation experiment, conducted on the Arena model prepared in a versatile package for modelling and simulation of manufacturing systems and representing functioning of the system, has been carried out. The results obtained from the experiment and analyses of time and ergonomics of work at a work station were subject to multi-criteria assessment based on a point-by-point method of assessment according to Yager.
11
Content available remote Drukowanie przestrzenne 3D printing
PL
Przeprowadzono symulacje procesu wytłaczania z dozowaniem mieszaniny polietylenu małej gęstości z polistyrenem (PE-LD/PS). Na podstawie modelu komputerowego procesu wykonano obliczenia symulacyjne uplastyczniania tworzywa, rozkładu ciśnienia i temperatury tworzywa oraz stopnia wypełnienia ślimaka. Obliczenia zweryfikowano doświadczalnie.
EN
Modeling of single-screw extrusion process of polymer blends with starve feeding of extruder has been described. Simulations of starve-fed single screw extrusion of low density polyethylene (PE-LD) — polystyrene (PS) polyblend have been performed. Using the computer model of the process, the simulation calculations for polymer plasticization, distribution of pressure and temperature as well as extent of screw filling have been carried out and validated experimentally.
PL
Celem pracy jest zoptymalizowanie połączenia szytego ścian żołądka. Optymalizacja ma obejmować zmianę konfiguracji zszywek, co wpłynie na poprawę szczelności zespolenia. W niniejszej pracy omówiony został sposób tworzenia modelu elementów skończonych MES tkanki miękkiej. Przedstawione założenia będą stanowić bazę do dalszych modyfikacji, opartych na danych materiałowych, zebranych w trakcie badań elastyczności próbek tkanki żołądka. Działania te mają na celu znalezienie modelu hipersprężystego, najlepiej opisującego charakter badanego materiału.
EN
The main goal of this work is optimization of the surgical connection (sutures) of stomach walls. The staples’ configuration changes should be reflected in the improved anastomotic tightness. In this paper it is explained how to create the FEM model of soft tissue. It will be a base for further modifications based on the material data collected during the study of flexibility of stomach tissue samples. The main goal is determine the hyperelastic model optimally describing the nature of the tested material.
EN
The article is dedicated to the problem of computer modeling of distribution of the field of intensity of gravitational pull on population to the retail outlets using results of experimental studies. The main result of the work is the established correspondence of graphic regularities obtained experimentally, compliance with the Gaussian law or normal distribution. The practical value of this work lies in the possibility of substantiation of the required capacity of the retail outlets taking into consideration quantitative regularities of formation of service areas for these objects, as well as the conditions of placement of the projected retail outlets.
PL
Praca przedstawia główne zagadnienia dotyczące iluminacji obiektów. Wskazano elementy, które powinno się wyeksponować podczas ustawiania naświetlaczy. Część pierwsza opracowania dotyczy podstaw teoretycznych na temat sposobu ustawienia naświetlaczy. W drugiej części przedstawiono sposób iluminacji kościoła. Został utworzony model kościoła Świętego Krzyża i jego iluminacja. Wyniki zostały ukazane za pomocą zapisu graficznego, zaś uzyskane efekty nocnej iluminacji zaprezentowano za pomocą wizualizacji komputerowej.
EN
Key issues of illumination of buildings objects has been presented in the paper. Areas that should be exposed while setting the floodlights has been identified and described. Theoretical basis has been in the first part described. Illumination method of the church has been in the second part showed. Computer model of the church and its illumination has been created and presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono model komputerowy doboru tworzyw konstrukcyjnych na elementy robocze w zależności od warunków ich funkcjonowania. Uwzględniono podstawowe pary tribologiczne dla tarcia technicznie suchego metal-metal, metal-minerał-metal i metal-minerał. Doboru materiałów warstw wierzchnich dokonywano na podstawie dominującego sposobu zużywania. Program napisano w języku Delphi charakteryzujący się przejrzystym i łatwym w obsłudze interfejsem. Baza danych obejmuje podstawowe rodzaje tworzyw konstrukcyjnych, właściwości warstwy wierzchniej oraz dla napoin sposób nakładania.
EN
This paper presents a computer model for selecting construction materials for the top surface of working parts depending on their operating conditions. The basic tribological pairs for dry friction were included: metal-metal, metal-mineral-metal and metalmineral. The surface layer materials were selected based on the dominant nature of wear. The program was written in the Delphi language and is characterized by a clear and easy to operate interface. The database contains information on the basic construction material types, surface layer properties and weld pad application methods.
PL
W artykule w pierwszym punkcie została opisana istota informacji i rola zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie. Punkt drugi zawiera przekrojowy opis procesów logistycznych w sferze produkcji. W punkcie trzecim autor prezentuje autorską metodę oceny rentowności produkcji wykorzystując do tego fuzję dwóch teorii: probabilistyki i zbiorów rozmytych. Zbiory rozmyte zostały wykorzystane do opisu niepewnej informacji pomiarowej np. prognozy sprzedaży. Stosowanie systemów komputerowych do wspierania i realizacji procesów informacyjnych zarządzania jest już utartą praktyką w większości przedsiębiorstw. Rosnąca dynamika procesów zarządczych i ich rozpraszanie w globalnej przestrzeni gospodarczej oraz w czasie, i to w warunkach gwałtownego rozwoju technologii i rosnącej konkurencji, stwarza zapotrzebowanie na nowe systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Złożoność funkcjonalna obsługiwanych procesów informacyjnych wymusza stosowanie oraz bardziej zaawansowanego sprzętu i pakietów programów, mogących zapewnić przewagę konkurencyjną ich użytkownikom.
EN
In an article in the first point being described and the role of information resources in the enterprise. Second section contains a thorough description of the logistics processes in production. The third pukcie the author presents an original method for evaluating the profitability of using the fusion of two theories: Probabilistic and fuzzy. Fuzzy sets has been used to describe such an uncertain measurement information. Sales forecasts. The use of computer systems to support and information management processes is already standard practice in most companies. The increasing growth of management processes and their dispersion in the global economic space and in time, and in conditions of rapid development of technology and increasing competition, creating a demand for new IT systems management. Functional Complexity supported enforces information processes and more advanced hardware and software packages, which can provide a competitive advantage to the users.
EN
The elaborated system of regulation of an arc lengths of an electric arc furnace with a neuro-controller and the obtained results of computer simulation of electric mode for the existing and proposed systems have shown improvement of dynamics indicators of regulating arc lengths as compared with a serial power controller – AFAR-T.
PL
Praca przedstawia system sterowania łukiem w piecu łukowym za pomocą sterownika neuronowego. Zbadano model komputerowy takiego urządzenia w Simulinku. Wyniki tych badań pokazały przewagę takiego rozwiązania w stosunku szeregowego sterownika AFART-T.
PL
W pracy zaprezentowano przykład wykorzystania modelu komputerowego do oceny istniejących systemów zaopatrzenia w wodę. Wykorzystano program Epanet. Stwierdzono znaczne rozproszenie źródeł zasilania w wodę. Zaproponowano cztery warianty umożliwiające poprawę ciśnienia rozporządzalnego oraz zmniejszenie działających źródeł zasilania.
EN
An example of using computer model in evaluating existing water distribution system was presented. Epanet software were used. Four solutions allowing pressure improvement were proposed. Reducing the amount of active water sources was allowed.
PL
W artykule przeanalizowano wybrane problemy zarządzania gospodarką przestrzenną w krajobrazach pogranicza polsko-ukraińskiego w Bieszczadach, na tle wtórnej sukcesji leśnej. Pokazano, że dane o intensywności procesów wtórnej sukcesji leśnej na różnych wysokościach mają podstawowe znaczenie przy zarządzaniu gospodarką przestrzenną w Bieszczadach, zwłaszcza przy planowaniu działalności turystycznej. Przeprowadzono stosowne prognozy przy pomocy modeli komputerowych, potwierdzające stawiane w artykule tezy.
EN
In the article presented are selected issues of spatial economy management, on the example of landscape in Polish-Ukrainian border, including the aspect of forest succession. Showed is, that data about the intensity of forest succession process on various height levels is meaningful in spatial economy management, especially in the case of planning tourist activity. Appropriate prognosis’ have been generated with the use of computer prognostic models, that confirm thesis’ given in the article.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.