Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleba piaszczysta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study presents an analysis of the process of wear of ploughshares subjected to different types of technological processing. The experiment was conducted under real-life operational conditions. Tests were performed on operating parts made of three types of steel and of steel enhanced by pad welding. Changes in the geometrical dimensions of an operating part that were implemented into the Holm-Archard model to verify its suitability by determining the wear of materials used under abrasive conditions were adopted as a measure of wear.
PL
W pracy przedstawiono analizę procesu zużywania lemieszy poddanych różnej obróbce technologicznej. Eksperyment prowadzono w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Badaniom poddano elementy robocze wykonane z trzech rodzajów stali oraz stali ulepszonej poprzez napawanie. Jako miarę zużycia przyjęto zmiany wymiarów geometrycznych elementu roboczego, które zaimplementowano do modelu Holma-Archarda w celu weryfikacji jego przydatności, określając zużycie materiałów eksploatowanych w warunkach ściernych.
EN
The paper analyses wear processes in various technological forms of ploughshares. Tests involved ploughshares made of Hardox 500, B 27 and 38GSA steel, as well as Hardox 500 steel with the cutting edges hardfaced by means of an El – Hard 63 electrode on the front and back sides, as well as 38GSA steel hardfaced by means of an EStelMn60 electrode. The tests were conducted during natural operation when processing sandy soil. During the tests, the changes in the mass and geometry of ploughshares were measured as a function of the processed area. Ploughshares made of steel were characterised by a diverse martensitic microstructure. The hardfaced layers, on the other hand, were dominated by chromium carbides with alloy ferrite. It has been concludedthat the use of hardfaced layers considerably impact the decrease in the intensity of wear of the tested working elements. On the other hand, no significant differences were observed in the wear processes of hardfaced ploughshares depending on the native and additional material and the place of the application of the hardfacing agent. In the analysed soil conditions, ploughshares made of steel did not exhibit any significant differences in the wear process.
PL
W pracy przeanalizowano proces zużywania zróżnicowanych postaci technologicznych lemieszy płużnych. Badaniom poddano lemiesze wytworzone ze stali Hardox 500, B 27, 38GSA oraz stali Hardox 500 z napawanymi elektrodą El – Hard 63 krawędziami skrawającymi od przedniej i tylnej strony, a także stali 38GSA napawaną elektrodą EStelMn60. Badania przeprowadzono w naturalnej eksploatacji podczas obrabiania gleby piaszczystej. Podczas badań dokonywano pomiarów zmian masy oraz geometrii lemieszy w funkcji obrobionej powierzchni. Lemiesze wykonane ze stali charakteryzowały się zróżnicowaną mikrostrukturą martenzytyczną. Natomiast w warstwach napawanych dominowały węgliki chromu z ferrytem stopowym. Stwierdzono, że zastosowanie warstw napawanych istotnie wpływa na zmniejszenie intensywności zużycia badanych elementów roboczych. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w przebiegu zużywania lemieszy napawanych w zależności od materiału rodzimego i dodatkowego oraz miejsca nałożenia napoiny. Także lemiesze wykonane ze stali w analizowanych warunkach glebowych nie wykazały istotnych różnic w przebiegu zużywania.
PL
Popiół ze spalenia słomy zbóż i rzepaku może być wykorzystany w nawożeniu gleb, ponieważ jest źródłem łatwo dostępnych dla roślin makro- i mikropierwiastków. W wyniku zastosowania wysokich dawek popiołu istotnie wzrosła w glebie całkowita zawartość manganu i żelaza oraz ich form ekstrahowanych roztworem DTPA. Zawartość fitodostępnych form manganu i żelaza w badanych glebach była optymalna do prawidłowego rozwoju roślin. Aplikacja kilku ton popiołu na hektar gleby piaszczystej efektywnie zmniejsza jej zakwaszenie.
EN
The cereal crops and oilseed rape straw combustion ash can be used for soil fertilisation since it is a source of macro- and microelements easily available to plants. A high rate of ash significantly in- creased the total content of manganese and iron and their DTPA-extractable forms in soil. The content of phyto- available forms of manganese and iron in the soils analysed was optimal for the adequate plant development. The application of a few tons of straw ash per hectare of sandy soil reduces its acidity effectively.
EN
Forest nurseries are mostly located in light and very light sandy soil sites. They are characterised by low water holding properties in the aeration zone, and their water resources depend mainly on precipitation. One of the possible ways to solve this problem is to use hydrogel additives to soils. The objective of this study was to investigate the influence of polyacrylamide Super Absorbent Plus on water retention curve of a sandy soil from forest nursery in Julinek. Surface soil layer (15 cm deep) was collected for experiments. It was mixed and divided into 5 parts. Each part, except control, was enriched with hydrogel additives in the amount of 0.5, 2, 4, and 6 g·dm-³. Six samples were taken from each soil part with hydrogel treatment and from control soil (without hydrogel). Water retention was measured with the Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Barbara, California, USA) - LAB 012 in Agrophysics Institute in Lublin. Results of soil moisture at particular water potential values were shown as pF curves, and the analyses of soil retention properties were performed for particular pF ranges adopted after WALCZAK et al. (2002). Soil treatment with hydrogel increased soil retention properties, mainly in the range of pF less then 2.0. The largest increase of retention capacity was found in the range of pF 0-2.2. It means that hydrogel accumulates the gravitation water in the soil, which under natural conditions rapidly permeates the soil profile and becomes unavailable for plants.
PL
Szkółki leśne lokalizowane są w najczęściej na siedliskach o glebach lekkich i bardzo lekkich. Gleby te charakteryzują się małymi zdolnościami utrzymywania wody w strefie aeracji, a o jej zasobach decydują głównie opady atmosferyczne. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów może być zastosowanie hydrożeli polimerowych (superabsorbentów) jako dodatku do gleby. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku hydrożelu polimerowego Super Absorbent Plus na krzywą retencji wodnej gleby piaszczystej w szkółce leśnej w Julinku. Do oznaczeń pobrano wierzchnią warstwę gleby do głębokości 15 cm, następnie wymieszano ją i podzielono na 5 części. Każdą część, oprócz próby kontrolnej, wymieszano z założonym dodatkiem hydrożelu w ilości 0,5; 2; 4; i 6 gramów na dm³ gleby. Z każdej części gleby z założonym dodatkiem hydrożelu oraz próby kontrolnej bez dodatku hydrożelu pobrano po 6 próbek. Pomiary retencji wodnej wykonano za pomocą aparatury firmy Soil Moisture Equipment Corporation (Santa Barbara, California, USA) - LAB 012 w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Uzyskane wyniki wilgotności w warunkach poszczególnych wartości potencjału wody glebowej przedstawiono w postaci krzywych pF, a analizę właściwości retencyjnych gleby przeprowadzono w poszczególnych zakresach pF przyjętych za WALCZAK i in. (2002). Hydrożel dodany do gleby zwiększył jej zdolności retencyjne głównie w zakresie pF mniejszym od 2.0. Największe zwiększenie pojemności wodnej odnotowano w zakresie pF 0-2,2. Oznacza to, że hydrożel zatrzymuje w glebie wodę grawitacyjną, która w naturalnych warunkach szybko przesiąka w głąb profilu glebowego, czyniąc ją dostępną dla roślin.
PL
Celem pracy było określenie zagęszczenia gleby piaszczystej w zależności od: stanu zużycia protektora opony, oraz wielkości wywieranych nacisków jednostkowych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na glebie o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że opona ze zużytym protektorem nie powodowała takiego zagęszczenia gleby jak opona z protektorem nowym. Zagęszczenie gleby wywołane przez oponę z protektorem nowym było o 4-5% większe niż opony z protektorem zużytym.
EN
The purpose of the work was to determine sandy soil compaction depending on tyre tread wear level and values of exerted unit pressure. The tests were performed in laboratory conditions on soil with grain composition characteristic for light clayey sand. Obtained results allowed to state that tyre with worn out tread did not cause the same soil compaction as tyre with new tread. Soil compaction generated by tyre with new tread was 4-5% higher than for tyre with worn out tread.
PL
Określono zmianę geometrii granicznie zużytych lemieszy płużnych, stosowanych podczas orki gleb piaszczystych, przy dwóch stanach nawilgocenia gleby. Ocenie poddano lemiesze przeznaczone do pługów firmy Lemken, wytwarzane przez dwóch producentów. Stan granicznego zużycia lemieszy spowodowany był głównie zmianą ich obrysu, która w obu warunkach orki była zbliżona. Grubość elementów ulegała znacznie większemu zużyciu przy uprawie gleby bardziej wilgotnej. Świadczy to o odmiennym, w zależności od wilgotności uprawianej gleby, przebiegu ścierania się lemieszy. Szerokości pasma zużycia wytworzonego na powierzchni przyłożenia lemieszy związana była z warunkami ich pracy i postacią konstrukcyjną elementów.
EN
The change in geometry at boundary wear of ploughshares used for ploughing sandy soils of two moisture levels, was determined. The ploughshares provided for ploughs of the Lemken Co., produced by two manufacturers, were evaluated. The state of boundary wear of ploughshares resulted mostly from the change of their contour, which was similar under both working conditions. The thickness of elements underwent considerably stronger wear at ploughing the soil of higher moisture content. It testified the different, soil moisture dependent, course of abrasive wear of the ploughshares. The wear bandwidth formed on the flank face was connected with working conditions and construction form of ploughshare elements.
PL
Hipoteza badawcza zakładała, że nawadnianie może być jedną ze skutecznych metod przeciwdziałania skutkom posuch na plantacji maliny założonej na glebie o małej pojemności wodnej. W tym celu, w latach 1999-2003, wykonano ścisłe doświadczenie polowe z nawadnianiem tej rośliny, w miejscowości Kruszyn Krajeński koło Bydgoszczy na czarnej ziemi zdegradowanej, zaliczanej do V klasy bonitacyjnej. Nawadnianie maliny uprawianej na glebie bardzo lekkiej było czynnikiem umożliwiającym prawidłowy wzrost i rozwój tej rośliny oraz zapewniającym pozyskiwanie względnie dużych, jak na warunki klimatyczno-glebowe doświadczenia, a przy tym stabilnych i cechujących się dobrą jakością plonów. Plony roślin nawadnianych okazały się większe od uzyskiwanych w praktyce produkcyjnej regionu bydgoskiego. Produkcyjność wody w warunkach nawadniania kroplowego była większa niż mikrozraszania, co wynikało z mniejszego jej zużycia w systemie kroplowym. Suma opadów naturalnych i dawek nawodnieniowych dobrze korelowała z potrzebami wodnymi maliny oszacowanymi metodą DRUPKI [1976]. Potwierdza to przydatność maliny do wieloletniej uprawy na glebie bardzo lekkiej, w rejonie o niskich opadach atmosferycznych w okresie wegetacji, ale wyłącznie pod warunkiem zapewnienia nawodnień.
EN
Hypothesis of this work was that irrigation can be an efficient method for drought mitigation in raspberry plantation on a soil characterized by a small water capacity. Therefore, in the years 1999-2003 a field experiment was carried out on a degraded black earth of the Vth class soil quality, at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. The use of irrigation in raspberry cultivation on the very light soil enabled regular growth and development of this crop and secured relatively high yields, under the climatic-soil conditions of the test. Fruit yields were stable and of good quality. Yields obtained from irrigated plants were higher than those from production practices of the Bydgoszcz region. The efficiency of water use in drip irrigation was higher than that in microjet sprinkling, which resulted from a lower water consumption in the drip system. Total rainfall and irrigation doses used in raspberry cultivation correlated well with water requirements estimated using the DRUPKA'S method [1976] which confirmed its usefulness for agricultural practice. Raspberry can thus be cultivated for a long time in the very light soil in regions of low rainfall providing irrigation of the crop during the vegetative period.
PL
Celem niniejszych badań było określenie wpływu zróżnicowanych dawek osadu ściekowego lub kompostu „Dano” na zawartość w glebie terenów zieleni metali ciężkich.
PL
Rekultywację przeprowadzono dwiema metodami: 1/ zakładania trawników z wykorzystaniem gotowej darniny; 2/ wysiewu mieszanki trawiastej. W obu metodach do poprawy wcześniej ustalonego stanu żyzności podłoża, zastosowano niekompostowane osady ściekowe z uruchomionej oczyszczalni w Świnoujściu. Przed ich zastosowaniem określono skład chemiczny osadów, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości metali ciężkich. Uzyskane dane posłużyły do ustalenia dawki nawożeniowej (120 t s.m. osadu/ha). Opracowana koncepcja zadarniania terenu oczyszczalni sprawdziła się w praktyce, a tym samym można ją stosować przy rekultywacji gruntów bezglebowych, gleb zdegradowanych przez erozję wietrzną i wodną oraz wyłączonych z produkcji rolnej gleb piaszczystych.
EN
Two methods of reclamation were used: 1/ using earlier produced sod; 2/ sowing grass mixture. In both the methods the row sludge from the biological sewage treatment plant were used for improving the soil fertility. The chemical composition of the sludge, especially heavy metals content had been determined before its application. The obtained results were used for estimating fertilization dose (120 t of sludge dry matter per ha). Since sodding the area proved to be useful it can be recommended for the reclamation of: soil-less land, soil degraded by water and wind erosion and non-arable sandy soil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.