Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Zawartość rtęci w odpadach z papieru i możliwość jej obniżenia
PL
Porównano zawartość rtęci w próbkach różnego rodzaju produktów z papieru. Przeprowadzono proces termicznej preparacji wybranych próbek w zakresie temp. 200-400°C. Określono ubytek masy oraz ilość uwalnianej rtęci. W temp. 300°C ilość uwolnionej rtęci wyniosła 63%, a ubytek masy 39%.
EN
Various types of paper products (magazines, cardboard, newspapers, toilet paper) were analyzed for the content of moisture, ash, C, H, S and Hg. Their heat of combustion was detd. The materials were subjected to low-temp. pyrolysis (200-400°C). Mass loss and the amt. of Hg released were detd. at 300°C. The amt. of Hg released was 63% and the mass loss was 39%.
PL
... Podstawowa rola dizajnu polega na kształtowaniu otoczenia i narzędzi człowieka, a co za tym idzie również jego samego... – stwierdził Viktor Papanek, projektant i pedagog [9]. Czy jego słowa odnoszą się również do opakowań? Dynamiczny rozwój świadomości konsumenckich wpływa bezpośrednio na zmiany zachodzące w branży opakowań. Opakowania chcą zdobyć zaufanie odbiorców, cały czas podążając za ich potrzebami. Wpisują się tym samym m.in. w aspekty proekologiczne (rys. 1), którym poświęcono pierwszą część niniejszego cyklu artykułów [1].
PL
Zgodnie ze znanym powiedzeniem „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”, patrząc na ten sam obiekt z różnych stron zauważamy inne elementy, a każda tego rodzaju analiza pod wieloma względami ułatwia obiektywne zrozumienie omawianych zagadnień. To podejście odnosi się również do projektowania. Właśnie w takim działaniu może zaistnieć proces twórczy, którego efektem jest powstanie nowego wytworu. Kreatywność projektanta bazuje na dwóch podstawowych sposobach myślenia – racjonalnym i intuicyjnym. Pierwszy odnosi się do działania skupionego i analitycznego, skoncentrowanego na celu tworzenia. W drugim dominują emocje, lekkość i wielorakość umysłu rozproszonego.
EN
Indonesian municipal solid waste (MSW) is dominated by biodegradable MSW (organic and paper). Due to the degradation process, the physical and hydraulic characteristics of these components can change. It is important to study the physical and hydraulic characteristics of MSW, because landslides occurred in several landfills in Indonesia after heavy rains. Field observations showed that landslides occur due to reduced paper components in the landfill (due to high recycling activities), and cause high percolation of water into the landfill. In the research, 38 samples consisting of two variants of MSW samples (organic and 80% organic + 20% paper), were prepared under the conditions of optimum moisture content. The organic sample of MSW is leaf, while the paper sample of MSW is newspaper, which were shredded to a diameter of about 1 cm. The tests of moisture content, bulk density (in the mould of permeameter), particle size distribution, and permeability were carried out on both sample variants for 90 days, with a test frequency of once in 5 days. The results showed that there was an increase in the moisture content and density, and a decrease in particle size and permeability in both variants of MSW sample. Organic MSW + paper has lower permeability and higher density than organic MSW. This requires further study, because a high paper recycling ratio can lead to a change in the landfill characteristics.
PL
W kwestii materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mamy do czynienia z dwoma głównymi aktami prawnymi, które obowiązują w Europie. Są to: Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (z 27 października 2004 r.) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 (z 22 grudnia 2006 r.) w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Niestety, do tej pory Unia Europejska nie opracowała szczegółowych przepisów, które odnosiłyby się konkretnie do materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
PL
Artykuł opracowano na podstawie referatu Andrzeja Derenia, wygłoszonego podczas ubiegłorocznego „Szkolenia dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA” (14 listopada 2019 r. w Serocku). W relacji z tego spotkania (patrz PP 12/2019 s. 744-746) zapowiadaliśmy szerszą prezentację omówionych rozwiązań i przedstawienie możliwości, jakie gwarantują systemy QCS firmy Valmet, mające na celu poprawę wydajności maszyny i jakości produkowanego papieru.
PL
Dziś, kiedy zrównoważony rozwój i dbałość o ekologię są w centrum uwagi, znaczenie papieru rośnie. Ten naturalny materiał staje się największym bohaterem troski o naszą planetę. Właśnie to było ideą powstania niniejszego artykułu.
PL
Międzynarodowy handel jest jednym z najważniejszych fundamentów zwiększenia produkcji i optymalizacji zysków w przemyśle celulozowo-papierniczym. W niektórych regionach świata miejscowi producenci obawiają się wpływu importu na ich rentowność. W innych, znalezienie nowych klientów poza granicami jest głównym motorem wzrostu i zwiększa wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
PL
W piątej i ostatniej części cyklu artykułów na temat identyfikacji włókien do celów konserwatorskich zaprezentowano włókna bawełny oraz włókna celulozowe przetwarzane chemicznie. Podjęta tematyka jest związana zarówno z przemysłem papierniczym, jak i tekstylnym, ponieważ obydwie gałęzie przemysłu wzajemnie korzystały z własnych osiągnięć. W artykule przypomniano ważne wydarzenie, jakim było odkrycie obecności celulozy w tkankach roślinnych. Stało się to przyczynkiem do opracowania metod jej przemysłowego wyodrębniania z drewna oraz opracowania szeregu chemicznych modyfikacji celulozy pozwalających na uzyskanie włókien o nowych cechach użytkowych. Zaprezentowano przykłady wyrobów używanych w przemyśle papierniczym oraz tekstylnym. Szczególne miejsce w artykule zajmuje omówienie bawełny, będącej znakomitym, czystym surowcem do chemicznych modyfikacji celulozy. Omawiając badania mikroskopowe włókien zwrócono uwagę na wygląd mikroskopowy włókien bawełny, bawełny merceryzowanej, wiskozy oraz fibry. Niniejsze opracowanie jest krótką syntezą własnych obszernych doświadczeń zawodowych autorów, jak również próbą streszczenia bardzo obszernych zagadnień historyczno-technologicznych wybranych włókien na bazie celulozy.
EN
In the fifth and final part of the series of articles on fibre identification for conservation purposes, cotton fibres and chemically processed cellulose ibres were presented. The subject matter is related to both the paper and textile industry, because both industries shared their achievements. The article recalls an important fact, which was the discovery of cellulose presence in plant tissues. This became a reason to develop methods for its industrial extraction from wood and to develop a number of chemical modifications of cellulose that allow obtaining fibres with new functional properties. Examples of products used in the paper and textile industry are presented. A special place in the article is dedicated to cotton, which is an excellent, pure raw material for chemical modifications of cellulose. Discussing the microscopic examination of fibres, the attention was paid to the microscopic appearance of cotton, mercerized cotton, viscose and fibre. This study is a brief synthesis of the authors’ own extensive professional experience, as well as an attempt to summarize very extensive historical and technological issues of selected cellulose-based fibres.
12
Content available remote Diagnostics of transformer insulation by frequency domain spectroscopy
EN
The paper deals with the diagnostics of insulation oil-paper in high-voltage transformers by frequency diagnostic spectroscopy. The first part of paper deals with the base information about diagnostics of power transformers. In this part are presented differently insulating methods, for example method of recovery voltage method (RVM), method of polarization and depolarization currents (PDC) and chromatographic analysis. The second part of paper deals use of method of frequency domain spectroscopy (FDS) for high-voltage transformers with insulation oil-paper. This method is used in analysis insulating condition of power transformer with system of oil-paper. It was found, that the results of these tests are highly impacted by the operating temperature during the experimental measurement. Moisture and conductivity between insulating paper and oil in an insulating system are highly dependent from temperature. In the other part, the paper presents experimental results of the frequency diagnostic measurement for a real single-phase high-voltage transformer at different operating temperatures and states (with oil and without). Finally in the last part, the paper presents comparing frequency insulating measurements among several the same single-phase high-voltage transformers.
PL
W artykule przedstawiono metody diagnostyki izolacji olejowo-papierowej w transformatorach wysokiego napięcia. Zastosowano metodę spektroskopii częstotliwościowej. Wyniki analizy znacząco zależały od temperatury pracy. Porównano wyniki dla różnych warunków pracy kilku transformatorów.
13
Content available remote Rolowe materiały bitumiczne
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie stosowania rolowych materiałów bitumicznych, do których należą papy i membrany samoprzylepne. Autor dokonał charakterystyki obu tych grup produktów. Omówione ponadto zostały kwestie zastosowania tych materiałów wraz z objaśnieniem, jak należy je aplikować.
EN
The paper concerns the application of reeled bituminous materials, including tar paper and self-adhesive membranes. The author characterises both product groups and describes the method of application of both materials.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2017 roku* wyniosło 423,3 min ton (wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 55,5 kg [1]. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (48,4%), Ameryce Płn. (17,6%) i w krajach europejskich należących do CEPI (18,3%). Udział w produkcji papieru i tektury (419,7 min ton) wyniósł: Azja (47,0%), kraje CEPI (22,0%) i Ameryka Płn. (19,6%). W 2017 r.* do produkcji papieru i tektury na świecie zużyto 184,5 min ton mas włóknistych pierwotnych, z czego: 35,5% w Azji, 29,4% w Ameryce Płn. i 23,2% w krajach europejskich należących do CEPI. Udział w produkcji mas włóknistych (184,4 min ton) wyniósł: Ameryka Płn. (34,9%), Azja (22,0%) i kraje CEPI (20,6%).
EN
The article presents results of the lay-flat tests of the book expressed as the openness of a simple binding with a hot-melt adhesive, an analysis of the resistance of the back of the insert to multiple loads, analysis of damage in the structure of the adhesive film with repeated opening of the binding.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czytelności książki wyrażonej jako otwieralność oprawy prostej z wkładem łączonym klejem topliwym, przeprowadzono analizę odporności grzbietu wkładu na wielokrotne obciążenia, sprawdzono uszkodzenia w strukturze błony klejowej w wyniku wielokrotnego otwierania oprawy.
PL
Na ziemiach polskich na początku XIX w. jedynym surowcem stosowanym do produkcji papieru były szmaty. Jednak ograniczona ich dostępność spowodowała zainteresowanie się producentów papieru innymi surowcami. W opracowaniu przedstawiono próbę wykorzystania jednego z takich surowców - słomy. Przedstawiono także różne zastosowanie papieru ze słomy - jako materiału do druku, opakowania, czy na pokrycie dachowe. Omówiono również krótką historię pierwszej polskiej manufaktury wytwarzającej papier ze słomy, której założycielem byt francuski chemik Alexis Auzilly.
EN
At the beginning of the 19th century the only raw material for paper manufacture were rags in Poland. However the limited their availability caused an interest of paper manufacturers in other raw materials. In this article an attempt to the use one of these raw materials - straw. Different straw paper applications - as printing paper, packaging or roofing board - are presented. The short history of the first Polish hand production of straw paper, the founder of which was French chemist Alexis Auzilly, is discussed.
EN
In recent years, a significant surge in the mass of generated waste with varying morphological composition has been observed. Packaging made of both plastic and paper has an increasing share in the municipal solid waste stream. The multiplicity of packaging means that proper methods and installations are needed to appropriately manage the waste generated from it. A special type of packaging waste is made of paper and cardboard and it is considered as biodegradable waste. It can be processed in both mechanical (material) and biological treatment processes. Thanks to the microorganisms involved in biological treatment processes, the organic matter present in waste should be decomposed (biodegradable). The main aim of the study was to analyze the dynamics of the biodegradation process of selected packaging waste made of paper and cardboard in various research environments. The waste used for the analysis differed primarily in grammage. The dynamics of the decomposition rate of the examined waste was analyzed for materials placed in 4 different research environments. The analysis showed significant differences in the rate of biodegradation of the tested waste. Differences were also found in the rate of material decomposition in individual research environments. Materials with low grammage such as paper towels and sandwich paper wrapper were the fastest to biodegrade.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.