Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana wydobywcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper describes the concept of controlling the advancement speed of the shearer, the objective of which is to eliminate switching the devices off to the devices in the longwall and in the adjacent galleries. This is connected with the threshold limit value of 2% for the methane concentration in the air stream flowing out from the longwall heading, or 1% methane in the air flowing to the longwall. Equations were formulated which represent the emission of methane from the mined body of coal in the longwall and from the winnings on the conveyors in order to develop the numerical procedures enabling a computer simulation of the mining process with a longwall shearer and haulage of the winnings. The distribution model of air, methane and firedamp, and the model of the goaf and a methanometry method which already exist in the Ventgraph-Plus programme, and the model of the methane emission from the mined longwall body of coal, together with the model of the methane emission from the winnings on conveyors and the model of the logic circuit to calculate the required advancement speed of the shearer together all form a set that enables simulations of the control used for a longwall shearer in the mining process. This simulation provides a means for making a comparison of the output of the mining in the case of work using a control system for the speed advancement of the shearer and the mining performance without this circuit in a situation when switching the devices off occurs as a consequence of exceeding the 2% threshold limit value of the methane concentration. The algorithm to control a shearer developed for a computer simulation considers a simpler case, where the logic circuit only employs the methane concentration signal from a methane detector situated in the longwall gallery close to the longwall outlet.
PL
W pracy opisano koncepcję układu sterowania prędkością posuwu kombajnu, którego celem jest eliminacja wyłączeń napięcia zasilania urządzeń w ścianie i chodnikach przyległych związana z przekroczeniem progu 2% stężenia metanu w prądzie powietrza wypływającym z wyrobiska ścianowego lub 1% w powietrzu dopływającym do ściany. Dla opracowania procedur numerycznych umożliwiających symulację komputerową procesu urabiania kombajnem ścianowym i odstawy urobku podano związki opisujące emisję metanu z urabianej calizny węglowej ściany i z urobku na przenośnikach. Razem z już istniejącymi w programie Ventgraph-Plus modelem rozpływu powietrza, metanu i gazów pożarowych, modelem zrobów i modelem metanometrii, model emisji metanu z urabianej calizny ściany, model emisji metanu z urobku na przenośnikach i model układu kalkulacyjnego obliczającego wymaganą prędkość posuwu kombajnu tworzą zestaw umożliwiający wykonanie symulacji sterowania kombajnem ścianowym w procesie urabiania. Symulacja ta pozwala na porównanie wydajności urabiania przy pracy z układem sterowania prędkością posuwu kombajnu i wydajności urabiania bez tego układu, gdy występują wyłączenia napięcia zasilania z powodu przekraczania progu 2 % stężenia metanu. Algorytm sterowania kombajnem utworzony dla symulacji komputerowej obejmuje prostszy przypadek, gdy układ kalkulacyjny wykorzystuje sygnał stężenia metanu tylko z metanomierza w chodniku nadścianowym w pobliżu wylotu ściany.
EN
This publication presents a method of risk management of a longwall, including identification of risk factors connected with activating and mining of this longwall, measurements and risk assessment, mapping out a response strategy to a risk as well as taking relevant decisions. In the method, there are considered the results of the conducted studies of the experts’ opinions for the purpose of determining the risk factors of the longwall, and there are used the devices applied in the risk management of the projects.
PL
Artykuł przedstawia metodę zarządzania ryzykiem ściany wydobywczej, obejmującą identyfikację czynników ryzyka, związanych z uruchomieniem i eksploatacją tej ściany, pomiar i ocenę ryzyka, opracowanie strategii reagowania na ryzyko oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. W metodzie uwzględniono wyniki przeprowadzonych badań opinii ekspertów dla określenia czynników ryzyka ściany wydobywczej, a także wykorzystano narzędzia stosowane w zarządzaniu ryzykiem projektów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej ściany wydobywczej w aspekcie awaryjności maszyny urabiającej. Efektywność wyrobiska ścianowego zależy bezpośrednio od prawidłowo dobranych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego. Aby zapewnić większą efektywność oraz wydajność, należy znaleźć przyczyny najczęściej występujących w tym procesie awarii i skutecznie im przeciwdziałać. Celem tych działań będzie zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej maszyn i urządzeń biorących udział w procesie wydobywczym. Analizie poddano ścianę wydobywczą w całym okresie jej żywotności w jednej z kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Do eksploatacji analizowanej ściany wykorzystano dwa kombajny, z których jeden był kombajnem nowym, natomiast drugi był kombajnem który wcześniej wyeksploatował trzy ściany. Przedstawione zostało rzeczywiście uzyskane wydobycie oraz tzw. „utracone możliwości” wynikłe z wystąpienia przestojów, które były spowodowane awariami.
EN
This paper presents the results of the economic analysis of a longwall in the context of extracting machines failures. The effeciency of mining excavation depends directly on the correctly matched machines and devices of the mining complex. To ensure greater effeciency and performace, the causes of the most common failures in the process need to be found and repaired. The aim of these actions will be the increase of availability of production machines and devices involved in the mining process. The longwall of one of Polish Mining Group (PGG) mine was analysed during the entire period of its life. For operation of the analysed longwall two heading machines were used, one of them was new and the other has previously exploited three longwalls. This paper presents the real extraction and the so-called „missed oportunities” arising from dowtimes which were caused by failures.
PL
Stosowane obecnie w kopalniach systemy metanometrii automatycznej spełniają wymagania w zakresie kontroli zagrożenia metanowego i zabezpieczenia stref wyrobisk, w których znajdują się ludzie i pracują maszyny. Tradycyjny system gazometrii automatycznej składa się z zestawu czujników, kablowej sieci transmisji sygnałów oraz centrali powierzchniowej będącej nadrzędnym urządzeniem sterującym oraz realizującej akwizycję danych. Często praktyka i zdarzenia ostatnich lat pokazują, że w przypadku zaburzeń geologicznych pojawiają się strefy podwyższonego wydzielania metanu, a wówczas tradycyjne zabezpieczenia metanometryczne, zgodne z przepisami, okazują się niewystarczające. Stąd coraz częściej kopalnie stosują indywidualne rozwiązania kontroli metanu z dodatkowymi metanomierzami (Wasilewski i in., 2007). Wadą stacjonarnych, systemów metanometrii automatycznej jest mała mobilność czujników w sztywnej instalacji związanej liniami transmisyjno-zasilającymi. Istnieje potrzeba uzupełnienia tych systemów o urządzenia mobilne posiadające parametry metrologiczne i funkcjonalne jak tradycyjne rozwiązania. Wykorzystując możliwości technicznie opracowano (Raport PS8, 2014) rozszerzony o mobilne czujniki z transmisją radiową, system metanometrii automatycznej, który poddano badaniom. W artykule przedstawiono wyniki obserwacji rozkładu metanu wzdłuż ściany w warunkach poligonowych w ścianie Cw-4 w pokładzie 364/2 KWK Budryk, które prowadzono w ramach zadania Nr 8 pt. „Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych”, Projektu Strategicznego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” (Raport PS8, 2014).
EN
Over the last few years the knowledge about the methane emission in the coal mine has been enlarged. It was possible because of using more complex automatic measurements systems which are utilized in research works provided in coal mines. The article presents the result of measurements research of the methane concentration along the longwall. In this experiment, the wireless methane measurement system was placed near the goaf, along the longwall. Data were acquired during simultaneous mining work and compared with the particular phases of this work. As the result, it was shown the advantage of using distributed measurement system over the individual sensors.
PL
System X-MAN opracowany w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG we współpracy z EMAG-SERWIS Sp. z o.o. jest jedynym jak do tej pory na świecie systemem umożliwiającym jednoczesne monitorowanie stanu rozparcia górniczej obudowy zmechanizowanej oraz zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej podziemnego zakładu górniczego. Jednak samo monitorowanie bez mechanizmów kontroli i interakcji z operatorem systemu nie zapewni bezpieczeństwa prowadzonych prac ani obiektu monitorowanego, jak również urządzeń systemu. System X-MAN jest wyposażony w wielopoziomowe mechanizmy zapewniające taką kontrolę, przy udziale zarówno człowieka, jak i procesów automatycznych.
EN
The X-MAN System was developed at the Institute of Innovative Technologies EMAG in partnership with EMAG-SERWIS Ltd. It is the only one so far in the world system enabling simultaneous monitoring of the roof support and the threat of methane in the underground mining plant. However, monitoring alone without control mechanisms and interaction with the system operator does not provide the safety of the work or object being monitored, as well as system devices. The X-MAN System is equipped with a multi-level mechanisms to ensure such control, with the participation of both human and automated processes.
PL
Przepływ powietrza w rejonie skrzyżowań wyrobisk przyścianowych ze ścianą wydobywczą ma złożony charakter, bowiem w wyniku rozdzielenia się strugi powietrza występuje zjawisko recyrkulacji. Pomiary „in situ" są utrudnione, a często niemożliwe. Pomocne są badania modelowe. W artykule przedstawiono analizę numeryczną mającą na celu określenie wpływu długości niezlikwidowanego wyrobiska podścianowego znajdującego się za czołem ściany na parametry przepływu strumienia powietrza przez ścianę wydobywczą. W wyniku analiz wyznaczono pola prędkości i ciśnienia w analizowanych wyrobiskach. Do obliczeń wykorzystano zaimplementowany w programie Ansys Fluent model turbulencji „k-ε realizable".
EN
The air flow in the vicinity of intersections of longwall workings with the active longwall has a complex character, because, as a result of separation of the air stream, a recirculation phenomenon occurs „in situ" measurements are made difficult, and often impossible. Model tests are helpful. The paper presents numerical analysis aimed at determination of the effect of the length of a non-liquidated bottom gate that is behind the longwall's face upon the parameters of the air flow stream through the longwall. As a result of analysis the velocity and pressure field was determined in the analyzed workings. A model of turbulence „k-ε realizable", implemented in Ansys Fluent programme, was used for the calculations.
PL
W artykule omówiono nowoczesny sposób monitorowania ściany wydobywczej w aspekcie zagrożeń metanowego i sejsmicznego, występujących w górnictwie podziemnym. Opisano konstrukcję nowego systemu, jego składniki oraz sposoby połączeń transmisyjnych. Przedstawiono możliwości programowe monitorowania parametrów, jak również korelowania wyników pomiarów. Wskazano na konieczność kompleksowego monitorowania parametrów w celu zminimalizowania zagrożeń.
EN
The article features a modern system for monitoring the longwall face with respect to methane explosion and seismic hazards in underground mining. The structure of the system was described, as well as its elements and transmission connection methods. The authors presented the possibilities to monitor the parameters and correlate the measurement results. They also pointed the necessity for complex monitoring of parameters in order to minimize threats.
EN
Present paper is an analysis of the propagation of methane in the end segment of a longwall ventilated by means of the Y-type ventilation system. The propagation in question occurs as a result of sudden inflows of methane from the adjacent goaf. Relevant simulations for multiple variants were carried out using the Finite Volume Method. As part of the process of verifying the adopted numerical methods, the simulation of the stationary propagation of methane under conditions corresponding to in-situ measurements, and in relation to the end segment of the CW-4 longwall in the „Budryk” coliery, was carried out. The dimensions adopted were consistent with the data obtained in the course of in-situ measurements. The model encompassed eight sections of a powered roof support, a segment of a temporary support, and a fragment of the CW-4 heading. The distributions of velocity for the SST k-ω and SAS turbulence models were compared with the data from the in-situ measurements. The highest compatibility with the results of the flow velocity measurements was demonstrated in the case of the SAS model. The verified models were subsequently used in the process of simulating the results of sudden, local methane inflows from the goaf adjacent to the temporary support, as well as from underneath the shield of the fifth section. The simulation results were presented as a sequence of methane concentration distributions, on selected internal surfaces of the computational domain.
PL
Rozpatrywano zagadnienie propagacji metanu w końcowym odcinku ściany przewietrzanej w systemie na Y wywołanej przez nagłe dopływy od strony zrobów. Przeprowadzono wielowariantowe symulacje wykorzystując metodę objętości skończonej. W ramach weryfikacji użytych metod numerycznych przeprowadzono symulację stacjonarnego rozpływu metanu dla warunków odpowiadających pomiarom in-situ, w odniesieniu do końcowego odcinka ściany CW-4 z KWK Budryk. Przyjęto wymiary zgodne z danymi z pomiarów in-situ. Model składał się ośmiu sekcji obudowy zmechanizowanej, odcinka w obudowie doraźnej, oraz fragmentu chodnika CW-4. Porównano rozkłady prędkości dla modeli turbulencji k-ω SST i SAS z danymi z pomiarów “in-situ”. Najlepszą zgodność z wynikami pomiarów prędkości przepływu otrzymano dla modelu SAS. Zweryfikowane modele użyto do symulacji skutków nagłych dopływów metanu od strony zrobów obudowy doraźnej i spod osłony odzawałowej piątej sekcji. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci sekwencji rozkładów stężeń metanu na wybranych przekrojach obszaru obliczeniowego.
EN
The paper presents results of a research on the migration of methane from goaf into an area of a longwall ventilated by means of the U-type ventilation system. Two-dimensional models of the area in question were prepared. The models encompassed longwalls whose length was 240 m, as well as segments of the main and tailgate whose length was minimum 50 m. The geometry of the models took into account the details that could make three-dimensional models too complex. These details include: the ribs of the arch support of the headings, frictional and hydraulic props, and the ribs of a section of the longwall powered roof support. Additionally, the presence of gaps between the support sections, by means of which an exchange of gases between the longwall and the adjacent goaf could take place - was taken into consideration. Using the 2D description method, an analysis of the flow of air in the area was carried out. The simulation results were shown as profiles of velocity and streamlines in surrounding of intersections of longwall. with main and tailgate Then, the grid depenadncy of numerical solutions was investigated. This was done by comparing results for three grid densities. The process of methane propagation was simulated for shearer located at two-thirds of the longwall length. The fields of methane concentrations for a steady inflow from goaf were calculated. Subsequently, the effects of a sudden inflow of methane along a segment comprising ten recently advanced roof support sections were computed. The results were presented as a sequence of concentration distributions for selected simulation moments.
PL
Rozpatrywano migrację metanu ze zrobów do wyrobisk rejonu ściany przewietrzanego w systemie na U. Przygotowano dwuwymiarowe modele rejonu ściany obejmujące ściany o długości 240 m i odcinki chodników ścianowych od długościach co najmniej 50 m. W modelach tych wprowadzono reprezentację geometrii z uwzględnieniem szczegółów, które mogą nadmiernie skomplikować modele 3D. Elementami tymi są żebra obudowy łukowej chodników, stojaki cierne i hydrauliczne oraz żebra sekcji zmechanizowanej obudowy ściany. Uwzględniono również obecność szczelin między sekcjami obudowy, poprzez które może następować wymiana gazów ze zrobami. Przeprowadzono analizę przepływu powietrza w rejonie przy pomocy opisu 2D. Wyniki symulacji pokazano w postaci profili prędkości i linii prądu w otoczeniu skrzyżowań z chodnikami pod i nadścianowym w postaci profili prędkości i linii prądu. Sprawdzono zależności rozwiązania od siatki porównując wyniki dla trzech gęstości siatki. Przeprowadzono symulacje rozpływu metanu dla położeń kombajnu w 2/3 długości ściany. Obliczono pola stężeń metanu przy stałym dopływie ze zrobów a następnie skutki nagłego dopływu na odcinku 10 ostatnio dosuniętych sekcji. Wyniki przedstawiono w formie sekwencji rozkładów stężeń dla wybranych chwil symulacji
EN
A calculation example of the longwall face crew selection, including taking under consideration stochastic character of the production process is presented in this study. On the basis of observation of duration of activities realized in the hard coal mine longwall face with use of the roof cut and fill system, the calculations with use of the proposed crew selection method have been executed. The method in question takes into consideration stochastic character of the realized production process (Snopkowski & Sukiennik, 2012). In the final part of this study, graphical interpretation of the executed calculations has been presented.
PL
Zagadnienie wyznaczania obsady przodka ścianowego jest przedmiotem badań i analiz praktycznie od momentu rozpoczęcia stosowania systemu ścianowego w kopalniach węgla kamiennego. Metoda opisana w niniejszej pracy uwzględnia jednak czynnik dotychczas nie uwzględniany w opracowaniach z tego zakresu, a mianowicie stochastyczny charakter realizowanego w przodku procesu. Początki prac z zakresu analizy funkcjonowania przodków ścianowych z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego sięgają lat 90-tych, kiedy zaczęto wykorzystywać metodę symulacji stochastycznej jako metodę badawczą. W części pierwszej publikacji (Wyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego cz. 1 - opis metody), zamieszczono szczegółowy opis opracowanej metody. W niniejszym artykule przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym wyznaczono obsadę dla warunków konkretnego przodka ścianowego. Przykład opracowano na podstawie danych uzyskanych z przodka ścianowego, prowadzonego z zawałem stropu, którego charakterystykę zawiera tabela 1. Proces produkcyjny realizowany w analizowanym przodku ścianowym obejmował cykl produkcyjny oraz czynności i operacje związane z cyklem technologicznym. Cykl produkcyjny realizowany był w technologii dwukierunkowego urabiania kombajnem. Na rysunku 1 zaprezentowano schemat tego cyklu z wyodrębnionymi i zaznaczonymi modułami, które będą stanowiły podstawę dalszych obliczeń. W ramach prac związanych z cyklem technologicznym wyznaczono obsadę prac, które przedstawiono na rysunku 2. Są to prace związane z przebudową skrzyżowania i korygowania położenia przenośników w związku z postępem ściany. Na podstawie badań chronometrażowych przeprowadzonych w warunkach danego przodka ścianowego, przyjęto do dalszych obliczeń funkcje gęstości, opisujące czasy realizacji na odcinku 1 metra, poszczególnych czynności i operacji. Charakterystykę funkcji zamieszczono w tabeli 2. Obliczenia, które przeprowadzono w celu wyznaczenia obsady procesu produkcyjnego wykonano dla każdego z wyodrębnionych modułów. Schemat obliczeń w ramach poszczególnych modułów przedstawia się następująco: w module pierwszym z wykorzystaniem wzorów 1 i 2, w module drugim z wykorzystaniem wzorów 3 i 4, w trzecim z wykorzystaniem wzorów od 5 do 17, w czwartym wzory od 18 do 20, w module piątym wzory od 21 do 23. Moduł szósty zawiera tylko jedną czynność, więc obsada jest przyjmowana w ilości dwóch pracowników. Dla modułu siódmego, wyznaczono 4 ścieżki pełne (tabela 3) a następnie dokonywano szereg obliczeń, które są zestawione w tabeli 4. Wyniki przeprowadzonych obliczeń zamieszczono na rysunku 3. Wyznaczona, za pomocą zaproponowanej w pracy metody, obsada przodka ścianowego, prowadzonego technologią dwukierunkowego urabiania kombajnem, jest obsadą zapewniającą ciągłą realizację procesu produkcyjnego w tym przodku, przy najmniejszej liczbie potrzebnych pracowników. Zaproponowana metoda zakłada wykorzystanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa czasów trwania czynności do wyznaczania obsady przodka wydobywczego. W metodzie wykorzystano odmienne od deterministycznego podejście, polegające na traktowaniu czasów realizacji czynności jako zmiennych losowych. Zastąpienie zmiennych deterministycznych zmiennymi losowymi pozwoliło na jednoczesne uwzględnienie, w postaci funkcji gęstości prawdopodobieństwa, wielu czynników wpływających na czas realizacji czynności.
11
Content available remote Wydajność ścian w Kompanii Węglowej SA
PL
Kluczowym zagadnieniem w prowadzeniu efektywnej produkcji węgla jest osiągnięcie odpowiedniej wydajności w poszczególnych ścianach wydobywczych. "Odpowiedniej" oznacza na poziomie planowanym, uwzględniającym rachunek ekonomiczny oraz czynniki ryzyka niewykonania planu. Celem oceny wydobycia ze ścian w kopalniach Kompanii Węglowej przeprowadzono analizę danych statystycznych w tym zakresie za listopad 2011 r., która wykazała, że ponad 38% wydobycia dobowego pochodzi ze ścian o wydajności powyżej 4000 t/dobę. Ściany te stanowią tylko ok. 19% liczby wszystkich analizowanych ścian.
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano zagrożenia naturalne oraz częstość ich występowania w rejonach ścian wydobywczych. Przedstawiono skutki wystąpienia ponadnormatywnych poziomów zagrożeń. Opisano metody rozpoznawania zagrożeń naturalnych oraz przykładowe narzędzia do ich kontroli i monitorowania.
EN
The natural hazards and their occurring frequency at active longwall areas have been characterized on the basis of carried out research works. The effects of occurrence of the hazards exceeding the normal levels have been presented. Methods of identifying the natural hazards and exemplary tools for their control and monitoring have been described.
PL
Problematyka współpracy różnych typów obudów zmechanizowanych w jednej ścianie pojawiła się już na początku lat 80. XX wieku, jednak ostatecznie została prawnie usankcjonowana w 2002 roku. Rozporządzenie nakłada na użytkowników obudowy zmechanizowanej obowiązek uzyskania (przed rozpoczęciem eksploatacji ściany wydobywczej wyposażonej w więcej niż jeden typ obudowy) "Opinii rzeczoznawcy". W pierwszej części artykułu (nr 12/2010 WG) opisano metodykę opracowania "Opinii rzeczoznawcy" oraz "Opinie rzeczoznawcy" wykonywane w latach 2003-2010 w KOM AG-u, natomiast w tej części artykułu publikuje się dwa ostatnie rozdziały.
EN
The issue of co-operation between the different types of powered supports in one longwall had already appeared in the early 80s of the twentieth century, but was eventually legally sanctioned in 2002. The Regulation imposes on the users of powered supports the obligation to obtain (prior to starting operation of a longwall equipped with more than one type support) an "Expert's Opinion". The first part of this article (No. 12/2010 WG) describes the methodology of elaboration of an "Expert's Opinion" and "Expert's opinions" elaborated in the years of 2003-2010 in KOMAG, but this part of the article publishes two last chapters.
PL
Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego to ogromny kompleks zmian w zakresie planowania, organizowania, koordynacji i kontroli procesów wydobycia, przeróbki i dystrybucji węgla. Koszty pozyskania węgla obejmują wszystkie procesy produkcji górniczej. Niewątpliwie poważną pozycję stanowią koszty wyposażenia i prowadzenia ścian. Stąd też ich liczba ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania kopalni i oceny jej efektywności. Wprowadzenie nowoczesnych układów techniczno-organizacyjnych umożliwiło zmniejszenie liczby ścian wydobywczych przy większej koncentracji produkcji i zwiększeniu wydobycia z jednej ściany.
EN
Restructuring of Polish hard coal industry is a huge complex of changes with to planning organisation, coordination and control of production, coal preparation and distribution processes. The cost of coal winning covers all the process of development and mining production. Cost of equipment and longwalls running are undoubtedly a very important position. Therefore the number of longwalls is of significant importance for functioning and the effectiveness assessment of the mine. Introduction of modem technical-organisation systems allowed for reduction of active longwalls number. In 1990-2005 the rate of longwalls number &&on was decisively higher that the rate of coal production reduction.
PL
W artykule omówiono przyczyny i przebieg prowadzonych w ostatnich latach działań związanych ze zmianą modelu kopalni. Przedstawione zmiany dotyczą przejścia kopalni z modelu dwuruchowego na model jednoruchowy, co niesie ze sobą konieczność likwidacji całego rejonu szybu 6. Efektem tych działań jest uproszczenie szkieletu kamiennego kopalni, odblokowanie zasobów w filarze ochronnym dla szybu 6 oraz możliwość wydłużenia wybiegów ścian do około 3 km. Działania te wpłynęły na wzrost koncentracji produkcji i wskaźników wydajności. Planuje się, że zakładane wydobycie powinno być uzyskiwane z maksymalnie trzech ścian.
EN
The article discusses the reasons and the course of the activities carried out in recent years connected with a change in a mine's model. The herein presented changes regard the transfer of the mines from a two - mining areas mine to a model of a single mining area mine leading thus to the necessity to liquidate the whole area of shaft 6. The effect of these activities consists in simplification of the skeleton of a hard coal mine. releasing of the reserves blocked in a safety pillar for shaft 6 and the possibility of expansion of the longwalls advance about 3 km. These activities influenced the increase of production concentration and the indices of productivity. It is planned the anticipated production potential could be accomplished from three active longwalls.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.