Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor stalowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the general characteristics of the European project implemented by an international consortium, which includes the Łukasiewicz Research Network - Institute of Ferrous Metallurgy. The project concerns the preparation and improvement of personnel for the steel sector in the face of the rapidly approaching industrial revolution 4.0: WORK 4.0 for STEEL 4.0. The article presents the first results of the project obtained in 2019, highlighting the Institute’s contribution. The four-year project (completed in December 2022) integrates the efforts in this area of a broad European consortium, consisting of 24 partners from 10 countries and 14 associated partners from 8 countries, in the ERASMUS + programme.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę europejskiego projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza. Projekt dotyczy przygotowania i doskonalenia kadr dla sektora stalowego w obliczu szybko zbliżającej się rewolucji przemysłowej 4.0: WORK 4.0 dla STEEL 4.0. Przedstawiono pierwsze wyniki projektu uzyskane w 2019 r., podkreślając wkład Instytutu. Czteroletni projekt (zakończenie w grudniu 2022 r.) łączy w programie ERASMUS + wysiłki w tym obszarze szeroko zakrojonego konsorcjum europejskiego, w skład którego wchodzi 24 partnerów z 10 krajów i 14 partnerów stowarzyszonych z 8 krajów.
PL
Celem niniejszej publikacji jest opracowanie prognoz wielkości produkcji stali ogółem i według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według poszczególnych procesów wytwarzania w latach 2000-2017. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2022 roku. Jako instrumenty (metody) prognozowania zastosowano adaptacyjne modele wygładzania wykładniczego.
EN
The aim of the article is to forecast total steel production and according to the used technology (Bessemer and electrical process) in Poland. The article presents the course of trends in steel production according to manufacturing processes over the period of 2000-2017. A prediction of their changes until 2022 was developed based on the interpretation of the trends. Adaptive exponential smoothing models were used during forecasting.
PL
Celem niniejszej publikacji jest analiza i predykcja wielkości produkcji stali według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym, europejskim i światowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według procesów wytwarzania w układzie kraj, Europa, świat. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2020 roku.
XX
The aim of the article is analysis and prediction of steel production according to used technology (converter and electric process) in Poland, Europe and in the world. Particular time trends are presented in the paper. On the base of the analysis prediction of their changes until 2020 was developed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w zakresie aktywności publikacyjnej w tematyce stali i rud żelaza w latach 1996–2015 oraz ich odniesienie do zmian zachodzących w sektorze stalowym na świecie. W analizowanym okresie wzrostowi produkcji stali w Chinach towarzyszył wzrost liczby publikacji i udziału Chin w światowej puli (korpusie) publikacji, a także zmniejszanie udziału publikacji z USA, państw Europy Zachodniej i Japonii. Z perspektywy wpływu (oddziaływania) publikacje z Chin charakteryzowały się mniejszymi wartościami wskaźników, jak liczba cytowań na publikację, a także były publikowane w czasopismach o niższych wskaźnikach wpływu w porównaniu z publikacjami z USA, państw Europy Zachodniej, Japonii i Korei Południowej. W zakresie współpracy międzynarodowej w tematyce stali i rud żelaza wiodącymi państwami były USA oraz Niemcy i Francja. Państwa azjatyckie, w tym Chiny, Japonia i Korea Południowa, wyróżniały się natomiast względnie dużą aktywnością publikacyjną przedsiębiorstw stalowych. W artykule wskazano także główne wyzwania związane z prowadzeniem analiz bibliometrycznych w ww. tematyce.
EN
The aim of this article is to demonstrate the changes in the publication activity in the field of steel and iron ore in the years 1996–2015 and their reference to the changes taking place in the steel industry across the world. Over the analysed period, the growth of steel production in China was accompanied by the increase of the number of publications and participation of China in the global pool of publications, as well as the decreasing shares of publications from the US, Japan and European countries. Chinese publications, from the perspective of their impact, have received lower values of indicators, such as citations per publication, and were published in journals with lower values of their impact factors. In terms of international cooperation, the leading countries were the US, Germany and France. Asian countries, including China, Japan and South Korea, were characterised by relatively high publication activities of steel companies. The article also presents the major challenges related to bibliometric analyses in this field.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian w wydajności pracy w krajowym hutnictwie mierzonej wielkością produkcji stali na jednego zatrudnionego. Na podstawie statystycznych wielkości produkcji i poziomu zatrudnienia za lata 1990–2014 wykonano modelowanie prognostyczne na kolejne 6 lat.
EN
The aim of the article is to present changes in productivity in the steel industry in Poland. The productivity is expressed in steel production per employer. Based on statistical data of production and employment between 1990–2014, prognostic modeling for the next 6 years was carried out.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian w wielkości produkcji stali w krajowym hutnictwie. Na podstawie statystycznych wielkości produkcji za lata 2000–2015 wykonano modelowanie prognostyczne na kolejne 5 lat. Uzyskane prognozy stały się podstawą do opracowania scenariusza bazowego.
EN
The aim of the article is to present changes in steel production in Poland. Based on statistical volume of production for 2000-2015, prognostic modelling for the next 5 years was carried out. The prognosis is helpful for establishing a baseline scenario.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian w poziomie wydajności pracy w p olskim sektorze stalowym. Analiza rozpoczyna się od pokazania sytuacji technologicznej i związanych z nią poziomów energochłonności i materiałochłonności w okresie przed transformacją polskiej gospodarki. Następnie zestawiono poziomy wydajności pracy mierzone wielkością produkcji stali na jednego zatrudnionego. Zestawienie statystyczne wydajności pracy stało się podstawą do wykonania prognoz na najbliższe sześć lat.
EN
The purpose of this publication is to present changes in the level of labor productivity in the Polish steel sector. Analysis begins by showing technological situation and related levels of energy consumption and material consumption in the period before the transformation of the Polish economy. Then matched labor productivity levels measured in the production of steel per employee. A statistical summary labor productivity became the basis for the forecast for the next six years.
PL
W artykule przedstawiono problematykę, zaproponowanego do ustanowienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, programu sektorowego dla sektora stalowego, pod nazwą InnoStal. Inicjatywa realizacji programów sektorowych pojawiła się dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej lat 2014÷2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Opracowanie wniosku o ustanowienie, w postaci studium wykonalności, wymagało konsolidacji środowiska, co nastąpiło dzięki zaangażowaniu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Przeanalizowany stan sektora oraz aktualna sytuacja na rynku stalowych wyrobów hutniczych pozwoliły na określenie problemów sektora w Polsce, sformułowanie głównego celu oraz celów pomocniczych, opracowanie oczekiwanych wyników oraz przygotowanie agendy badawczej przyszłego programu.
EN
The paper presents the issues proposed to be established by the National Centre for Research and Development as sectoral program for the steel sector, under the name InnoStal. The initiative implementation of sectoral programs appeared on the possibility of use of EU funds in the financial perspective 2014÷2020 years under the Operational Programme Smart Growth. The proposal development for the establishment, in the form of a feasibility study, required the consolidation of the environment, which took place thanks to the commitment o Polish Steel Association. The analyzed state of the sector and the current situation on the steel market allowed to identify the problems of the sector in Poland, the wording of main purpose and secondary objectives, the development of expected results and prepare the research agenda of the future program.
9
Content available Renesans przemysłu stalowego w Unii Europejskiej
PL
Omówiono sposoby przeciwdziałania trwającemu kryzysowi przemysłu stalowego w Unii Europejskiej oraz wynikające stąd zadania w obszarze badań i innowacji dla przemysłu stalowego. Kryzys finansowy z roku 2008, który przerodził się w kryzys gospodarczy o zasiągu światowym, ujawnił niedoskonałości europejskiej polityki gospodarczej. Nadmierna dbałość UE o środowisko naturalne i dążenie do zostania światowym liderem w zakresie polityki proekologicznej skutkowało zaniedbaniami w polityce przemysłowej, zwłaszcza w odniesieniu do przemysłów surowcowych, w tym hutnictwa żelaza i stali. Niekorzystne skutki takiej polityki gospodarczej przyczyniły się do pogłębienia kryzysu gospodarczego. Od 2012 roku Komisja Europejska rozpoczęła działania zmierzające do zmiany tego stanu, co nazwane zostało „industry renaissance”. Obecnie przemysł europejski, w tym szczególnie budownictwo, przemysł motoryzacyjny i stalowy, zaczynają być uznawane jako wiodące sektory gospodarki, o znaczeniu strategicznym i jako siła napędowa rozwoju gospodarczego. Na tym tle pojawiły się większe niż dotychczasowe możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowo-innowacyjnych dla sektora stalowego z wykorzystaniem zarówno środków europejskich (np. Horyzont 2020, Programy Operacyjne), jak i krajowych (np. programy strategiczny i sektorowy).
EN
The ways of dealing with the ongoing crisis in the steel industry in the European Union and the consequent tasks in the area of research and innovation for steel industry were discussed. The financial crisis of 2008, which turned into an economic crisis worldwide, revealed the inadequacy of European economic policy. Excessive care of the EU about the environment and strive to become a world leader in environmental policy led to neglect in industrial policy, particularly in relation to commodity industries, including iron and steel. The adverse effects of economic policy emerged during the economic crisis. From 2012, the European Commission launched efforts to change this situation, which has been called ”industry renaissance”. Currently, the European industry, particularly construction, automotive and steel sectors, begins to be recognized as an industry for the future of strategic importance and as a driving force of economic development. On this background appeared larger than the existing ability to conduct R&D&I projects for the steel sector using both European funds (e.g. Horizon 2020, Smart Development Operational Programme) and national (e.g. Strategic programmes).
10
Content available remote Modelowanie ekonometryczne sektora stalowego w okresie restrukturyzacji. Etap II
PL
Opracowanie jest kontynuacją pracy badawczej pt: "Modelowanie ekonometryczne procesu restrukturyzacji sektora stalowego", zrealizowanej w roku 2009. Praca ta zawiera opis sektora na poziomie zagregowanym. Wyniki w niej przedstawione zostały w niniejszej pracy rozagregowane do poziomu trzech klas: 27.1 - producenci surówki żelaza, stali surowej i wyrobów walcowanych, 27.2 - producenci rur stalowych, 27.3 - producenci wyrobów ciągnionych, walcowanych, formowanych na zimno, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2004. Dane poddane analizie są publikowane przez CIBEH i są zgodne z systemem rachunkowości przedsiębiorstw. Celem opracowania było przygotowanie materiału do dalszej analizy, która będzie uwzględniała zmienne specyficzne dla poszczególnych klas producentów. Modele, których parametry zostały oszacowane dla danych zagregowanych na poziomie całego sektora, zostały powtórnie zastosowane do danych rozagregowanych. Pozawala to ocenić ich dopasowanie do danych empirycznych oraz wskazać te, które wymagają korekty. Służą temu wybrane testy statystyczne, oceniające istotność parametrów oraz analiza właściwości reszt modeli ekonometrycznych. W opracowaniu przedstawiono również teoretyczne podstawy modelowania ekonometrycznego w warunkach występowania załamań strukturalnych.
EN
This study is the continuation of the research work entitled "Econometric modelling of the restructuring process of steel sector", completed in 2009. The work includes description of the sector on the aggregated level. In this work, the results presented there were disaggregated to the level of three classes: 27.1 - manufacture of pig iron, crude steel and rolled products, 27.2 - manufacture of steel tubes, 27.3 - manufacture of drawn, rolled, and cold-formed products, in accordance with the Polish Classification of Activity (PKD) 2004. The analysed data are published by CIBEH and are in compliance with the accounting system of enterprises. The purpose of the study was to prepare the material for further analysis, which will include variables specific to the individual classes of manufacturers. Models in which parameters were evaluated for data aggregated on the entire sector level were once again used for disaggregated data. It allows the assessment of their fitting to the empirical data and indication of those that need to be corrected. For this reason the selected statistical tests that assess the significance of parameters and the analysis of residuals of econometric models are used. In the study, theoretical bases for econometric modelling under the structural slump conditions were presented too.
11
Content available remote Restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce. Zostały one porównane z przebiegiem i wynikami restrukturyzacji sektora stalowego w innych państwach, zwłaszcza Europy Zachodniej, USA i Japonii. Podkreślono malejącą z czasem rolę władz publicznych w procesie restrukturyzacji sektora stalowego (pomoc publiczna, instrumenty polityki handlowej) oraz rosnące znaczenie prywatnych przedsiębiorstw (np. fuzje i przejęcia), w szczególności przedsiębiorstw międzynarodowych. Wskazano, że mimo formalnego zakończenia procesu restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce (zgodnie z postanowieniami Protokołu Nr 8 do Traktatu Akcesyjnego oraz programu rządowego) niezbędne jest kontynuowanie dalszych działań restrukturyzacyjnych.
EN
The course and results of steel sector restructuring in Poland are presented in the paper. The comparison between the course and the restructuring results of steel sector in Poland and in other countries, especially those in Western Europe, USA and Japan was made. The decreasing role of public authorities in steel sector restructuring processes (state aid, instruments of trade policy) and increasing significance of private enterprises (e.g. mergers, take-overs), in particular the international enterprises, was underlined. It was emphasized that despite formal completion of the restructuring process of the Polish steel sector (according to Protocol no 8 of Accession Treaty and the national restruc­turing plan) continuation of restructuring activities is necessary.
12
Content available remote Modelowanie ekonometryczne procesu restrukturyzacji sektora stalowego. Etap I
PL
W opracowaniu przeanalizowano grupę przedsiębiorstw obejmującą klasy 21.1 (producenci surówki żelaza, stali surowej i wyrobów walcowanych), 27.2 (producenci rur stalowych), 26.3 (producenci wyrobów ciągnionych, walcowanych, formowanych na zimno) zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2004. Skoncentrowano się na wewnętrznych relacjach w sektorze hutnictwa. Wyspecyfikowano i oszacowano na poziomie zagregowanym sektora hutniczego parametry sześciu podstawowych modeli ekonometrycznych oraz sześciu dodatkowych, które również mogą być przedmiotem dalszych prac. Przyjęto systemowe podejście do analizy przedsiębiorstwa i sektora, które same są systemami złożonymi i jednocześnie częściami większego systemu gospodarczego.
EN
In this study, the group of enterprises, which includes classes: 21.1 (manufacture of pig iron, crude steel and rolled products), 27.2 (manufacture of steel tubes), 26.3 (manufacture of drawn, rolled, and cold-formed products), in accordance with the Polish Classification of Activity (PKD) 2004, was analysed. The focus was on the internal relationships in the steel sector. On the aggregated level of the steel sector, parameters of six basic econometric models and six additional ones, which can also be the subject of further works, were specified and estimated. The systemic approach to the analysis of enterprise and industry, which are themselves complex systems and, at the same time, parts of a bigger economic system, was adopted.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą prawa unijnego i polskiego w odniesieniu do pomocy publicznej dla sektora stalowego i na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi, czy pomoc publiczna dla sektora hutnictwa żelaza i stali udzielana na zasadach ogólnych jest dopuszczalna od roku 2004.
EN
The comparative analysis of the European Union and Polish law with regard to the public aid for the steelmaking sector was carried out and an attempt to answer the question whether the public aid for the steel sector is in line with general principles has been permissible since 2004 was made.
PL
Przedstawiono wyniki restrukturyzacji sektora stalowego w krajach byłego bloku komunistycznego Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonej po transformacji ustrojowej. Przytoczono przykłady restrukturyzacji hutnictwa światowego. Omówiono główne czynniki restrukturyzacji, zarówno w hutnictwie światowym, jak i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślono rolę Komisji Europejskiej w procesie restrukturyzacji hutnictwa w nowych krajach członkowskich. Szczególną uwagę zwrócono na wagę, jaką Komisja Europejska przywiązuje do równoważenia pomocy publicznej na restrukturyzację redukcją zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych netto.
EN
Results of restructuring of steel sector in East and Central Europe countries (belonged formerly to the communistic block) carried out after system transforming are presented. Examples of restructuring of steel sector in the World are discussed. The main factors for restructuring process both in the World and in East and Central Europe countries are described. The role of European Commission in the process of steel sector restructuring in new member states has been emphasized. Special attention has been given for the importance attached by European Commission to offset the amount of state aid for restructuring by net reduction of production capacities of final products.
PL
Celem, pracy było przedstawienie najnowszych nurtów analizy ekonometrycznej i próba ich zastosowania do analizy i prognozy zjawiska wzrostu i rozwoju gospodarczego w sektorze stalowym. Zbadano szeregi czasowe miesięcznej produkcji stali surowej w siedmiu gospodarkach. Teorię ekonometrii w warunkach równowagi dynamicznej rozwinięto o teorię ekonometrii w warunkach zmian strukturalnych, opartą na teorii samoorganizacji w adaptacyjnych systemach złożonych, która może opisywać zjawiska w warunkach zmierzania systemu ekonomicznego do nowego stanu równowagi. Stworzono podstawy do zastosowania badań panelowych, w których nacisk kładziony jest na modelowanie zróżnicowania obiektów gospodarczych, przy zachowaniu metodyki analizy ekonomicznych szeregów czasowych. Do badań zastosowano oprogramowanie OxMetrics 4, stworzone przez firmę Timberlake Consultants Ltd przy współpracy Wydziału Ekonomii Unwersity of Oxford.
EN
The objective of this paper was to present the latest trends in econometric analysis and attempt to apply them in analysis and forecast of economic increase and development in steel sector. Time series of the monthly output of raw steel in seven economies were analysed. The theory of econometry under the dynamic equilibrium conditions was expanded into the theory of econometry under the structural changes, based on the theory of self-organisation in complex adaptation systems which may describe processes under the conditions of economic system approaching to the new equilibrium condition. The grounds for application of panel techniques where emphasis is put to modelling the diversification of economic objects were created, retaining the methodology for analysis of economical time series. In the studies, OxMetrics 4 software created by Timberlake Consultants Ltd in cooperation with the Faculty of Economy of the University of Oxford was used.
PL
Celem pracy było wykonanie studiów dostępnych publikacji i materiałów źródłowych oraz przeprowadzenie konsultacji dla opracowania Wizji rozwoju sektora stalowego w Polsce do 2030 roku i Strategicznego Programu Badań (SPB). W wyniku realizacji pracy opracowano Wizję rozwoju sektora stalowego w Polsce do 2030 roku i Strategiczny Program Badań dla przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Przy opracowaniu dokumentów wykorzystano publikacje Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, tak w zakresie podejścia metodycznego, jak również zawartości merytorycznej. Główne obszary i kierunki badawcze SPB są zbieżne z Programem Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, natomiast potrzeby badawcze specyficzne dla krajowego sektora stalowego zostały zawarte w postaci problemów badawczych.
EN
The objective of this paper was to conduct studies on the available publications and source materials and carry out consultations for preparation of the Vision of development of steel sector in Poland by 2030 and the Strategic Research Programme (SRP). As a result the Vision of development of steel sector in Poland by 2030 and the Strategic Research Programme for the iron and steel industry in Poland were drawn up. When developing the documents the publications of the European Steel Technology Platform were used with regard to both the methodological approach and the subject matter. The main research areas and trends of the SRP coincide with the European Steel Technology Platform Programme, while the research needs that are specific to the national steel sector were included there as the research problems.
PL
Artykuł jest wstępem do zapoznania się z najnowszą metodologią i terminologią stosowaną w badaniach systemów ekonomicznych. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę glównych nurtów analizy ekonometrycznej i prognozowania. Temat został rozwinięty o zagadnienia związane ze strzałką czasu i ewolucją adaptacyjnych systemów złożonych. Postawiono tezę, że analiza harmoniczna jest etapem pośrednim pomiędzy analizą systemów utrzymywanych w równowadze statycznej i dynamicznej, a podejściem uwzględniającym ewolucyjne zmiany w strukturze systemu. Obliczono prognozę sprzedaży dla sektora i postawiono tezę, że sektor stalowy znajduje się w fazie przejściowej rozwoju, która powinna poprzedzać fazę wzrostu logistycznego.
EN
The article is an introduction to most recent methodology and terminology, which are employed in research of economic systems. It describes short characteristics of main directions of econometric analysis and forecasting. The subject has been extended to arrow of time and complex systems' evolution problems. Besides the thesis that harmonic analysis is a stage between analysis of systems in static and dynamic long-run equilibrium and analysis which takes into consideration structural evolutionary changes of systems was proposed. The sales forecast for the sector have been calculated, and thesis that steel sector is in transition stage of development, which could be previous to logistic growth phase, has been submitted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.