Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  możliwości technologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny konkurencyjności technologii i możliwości technologicznych w wybranym przedsiębiorstwie z branży metalowej. Do oceny konkurencyjności technologii wykorzystano matrycę STO, z kolei w celu oceny możliwości technologicznych zastosowano macierz 3x3. W ramach oceny konkurencyjności technologii dokonano porównania czynników wpływających na technologie w badanej firmie oraz w dwóch firmach konkurencyjnych. Analiza wykazała przewagę badanej firmy w badanym zakresie nad firmami konkurencyjnymi. Ocena możliwości technologicznych i czynników je determinujących wykazała z kolei, że przedsiębiorstwo powinno „szukać okazji”, bazując na swoim potencjale technologicznym i pozycji na rynku. Koniecznym działaniem wymagającym poprawy ze strony kadry zarządzającej przedsiębiorstwem jest system motywacyjny, który skutkuje dużą rotacją pracowników, częstym napływem nowych pracowników, co oddziałuje w efekcie na małe doświadczenie pracowników z zastaną technologią.
EN
The article presents the results in the field of assessment of technology competitiveness and technological capabilities in a selected company from the metal industry. The STO matrix was used to assess the competitiveness of the technology, while the 3x3 matrix was used to assess the technological capabilities. In order to assess the competitiveness of technology, a comparison was made between factors affecting technologies in the company under study and two competing companies. The analysis showed the studied company's advantage in this respect over competing companies. The assessment of technological capabilities and factors determining them has shown that the company should "look for opportunities" based on its technological potential and market position. Necessary action requiring improvement on the part of the company's management staff is the incentive system, which results in high employee turnover, frequent inflow of new employees, which in effect results in low experience of employees with existing technology.
2
Content available remote Wybrane możliwości technologiczne hybrydowej metody spawania Plasma-MAG
PL
W artykule scharakteryzowano innowacyjną metodę spawania hybrydowego będącą ekonomiczną alternatywą dla spawania hybrydowego laser-MAG. Przedstawiono wybrane możliwości technologiczne oraz wybrane wyniki badań metalograficznych spoin czołowych wykonywanych metodą wysokowydajnego spawania hybrydowego Plasma-MAG. Przedstawiono korzyści techniczne i ekonomiczne wynikające z zastosowania opisanego rozwiązania.
EN
The article describes an innovative method of hybrid welding being economical alternative to welding hybrid laser-MAG. Selected technological capabilities and selected results of metallographic butt welds made by means of high-plasma hybrid welding MAG has been presented. The paper presents technical and economic benefits resulting from the use of the described solution.
PL
W artykule dokonano analizy siły zależności pomiędzy możliwościami technologicznymi oraz pozycją na rynku za pomocą macierzy powiązań w przedsiębiorstwie produkcyjnym wytwarzającym wózki dziecięce. Analiza ta stanowiła część badań związanych z oceną technologii w tym przedsiębiorstwie.
EN
The analysis of strength of relationships of technological possibilities and company position on the market using matrix of connections in the company producing baby strollers was presented in this paper. This analysis was part of the research related to the evaluation of technologies in this company.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania uniwersalnych pieców próżniowych dla realizacji obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej elementów maszyn, urządzeń i pojazdów w hartowniach usługowych, głównie przy krótkoseryjnym, kooperacyjnym charakterze świadczenia usług technologicznych. Podjęto dyskusje nad krytycznymi parametrami hartowania w gazach obojętnych pod wysokim ciśnieniem, podstawowymi problemami obróbki cieplno-chemicznej pod obniżonym ciśnieniem wyrobów stalowych. Omówiono standardowe i opcjonalne wyposażenie uniwersalnych pieców próżniowych oraz wskazano na nowe potencjalne obszary wykorzystania tych urządzeń dla utwardzania powierzchniowego stopów tytanu.
EN
The possibilities of utilization the universal vacuum furnaces for heat, thermo-chemical and surface treatments of parts of machines, devices and vehicles at hardening shops mainly in short-serial, cooperative character of rendered services .are presented in this paper. The critical an uenching parameters in case of inert gases under high pressures are under discussion as well as basi ar problems of thermo-chemical treatment under low pressures of steel elements. The standard and optional e cu uipment of universal vacuum furnaces is discussed and the new, potential areas of application of these installations for surface harde a ng of tita en um alloys.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.