Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  superplastyfikator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych, podjętych w celu określenia wpływu rodzaju i ilości superplastyfikatorów (SP), domieszek przeciwpieniących (AFA) oraz stabilizujących (VMA) na zawartość powietrza i konsystencję oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie samozagęszczalnej zaprawy cementowej. Wyniki badań dowiodły, że zarówno rodzaj, jak i ilość AFA i VMA wpływa na właściwości świeżych i stwardniałych samozagęszalnych zapraw.
EN
The article presents the results of laboratory tests undertaken to determine the effect of the type and amount of superplasticizers (SP), anti-foaming (AFA) and stabilizing (VMA) admixtures on the air content and consistency as well as compressive and bending strength of the self-compacting cement mortar. The research results proved that both the type and amount of AFA and VMA affect the properties of fresh and hardened self-compacting mortars.
PL
W pracy przedstawiono badania zawartości chloru w betonie i proces korozji, w oparciu o pomiary oporu przewodnictwa elektrycznego i potencjału półogniwa próbek betonowych. Te analizy opierały się na doświadczalnych pomiarach próbek w funkcji czasu zanurzenia w 3,5% roztworze NaCl w wodzie, w temperaturze pokojowej, przez 18 miesięcy, zgodnie z europejskimi normami. Przygotowano mieszanki betonowe o różnym składzie, do których dodawano inhibitor, jakim był azotan wapnia i dwa rodzaje superplastyfikatorów. Wyniki doświadczeń pokazały, że po sześciu miesiącach zanurzenia próbki miały dużą zawartość jonów chlorkowych. Próbki C4 z dodatkiem 3% inhibitora i superplastyfikatora w formie Oxydtronu, jak również C3 z tym samym dodatkiem inhibitora i superplastyfikatora MAPEI Dynamon SR 31, wykazały dobrą odporność na korozję, w stosowanym roztworze NaCl. Znalazło to również potwierdzenie w serii pomiarów przewodnictwa elektrycznego i potencjału półogniwa, przeprowadzonych po doświadczalnym okresie 18 miesięcy.
EN
This work presents a study of the total chloride contents in concrete and the corrosion process by testing electrical resistivity and half-cell potential of concrete samples. The analysis was based on an experimental investigation of the samples with the time of immersion in 3.5% mass NaCl aqueous solution at room temperature for 18 months, according to European Standards. For this study, different mixtures of concrete were prepared by adding two types of superplasticizers and calcium nitrate inhibitor, in different concentrations. The results of the Cl- ions test showed that all the samples, after an immersion testing period of six months, contained high concentrations of Cl- ions. Samples C4 with 3% calcium nitrate inhibitor and Oxydtron superplasticizer as well as C3 with 3% calcium nitrate inhibitor and Mapei Dynamon SR 31 superplasticizer, showed good resistance to corrosion, in the tested environment. It was also proved by the results of several sets of measurements of the electrical resistivity and half-cell potentials carried on the concrete test samples, to the end of the 18 months testing period.
PL
Obecnie coraz bardziej powszechne staje się stosowanie suchych mieszanek zapraw cementowych. Ich użycie prowadzi do wzrostu wydajności i jakości pracy, obniżenia kosztów transportu i magazynowania oraz przyspieszenia procesów technologicznych. Jednym ze składników suchych mieszanek jest rozdrobiony wypełniacz, który bierze czynny udział w procesach twardnienia mieszanek. W warunkach niedoboru zasobów energetycznych, stopniowego wyczerpywania naturalnych surowców oraz zaostrzania problemów środowiskowych, ważnym kierunkiem w produkcji mieszanek jest rozwój zapraw wykorzystujących odpady z różnych działalności gospodarki. Badania wykazały, że jako wypełniacz można z powodzeniem stosować materiały o pochodzeniu antropogenicznym, takie jak pył granitowy, co jednocześnie pozwala na racjonalne rozwiązywanie problemów środowiskowych. Na właściwości reologiczne zapraw cementowych i mieszanek betonowych pozytywnie wpływa dodatek pyłu bazaltowego czy marmurowego, a nawet mączki wapiennej. Wytrzymałość zapraw cementowych na ściskanie zwiększa dodatek mączki granitowej i bazaltowej. Częściowa zamiana cementu pyłem marmurowym zwiększa wytrzymałość początkową zaprawy. Drobne kruszywo wypełnia przestrzeń między ziarnami piasku i tworzy sztywną strukturę, poprawiając szczelność oraz właściwości reologiczne zaprawy cementowej.
EN
In this study, the results of experiment research on building mortars based on dry mixtures with the use of granite dust are given. It also shows the possibilities of their industrial release. In the conditions of energy resources shortage, gradual exhaustion of natural raw materials, aggravation of environmental problems, an important direction in the production of building mixtures is the development of mixes with waste materials from various industries. In particular, granite dust, which simultaneously allows to rationally use natural mineral material and solve environmental problems. Based on the obtained data, experimental and statistical models of physical and mechanical properties of fresh and hardened mortar are constructed and ways of optimizing their compositions and improving the properties of mortars are analyzed. It is established that the use of granite dust and some additives provides high standardized parameters for mortar mixture and bricklaying process, including plasticity, compressive strength and others at the low level of cement consumption. Fresh mortar mixtures have a prolonged slump retention.
PL
Alkohol metyloallilowy, po wdrożeniu w skali technicznej ekonomicznych metod jego otrzymywania, stał się dostępnym surowcem dla przemysłowej syntezy organicznej. Przedstawiono przegląd aktualnej literatury dotyczącej metod produkcji tego związku i kierunków jego dalszych zastosowań, gdzie dominująca pod względem skali jest synteza polikarboksylanowych superplastyfikatorów dla mieszanek betonowych.
EN
A review, with 71 refs., of phys.-chem. properties, synthesis methods and applications mainly as polycarboxylate superplasticizers for concrete as well as an in prodn. of drugs, pesticides and fragrances.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obniżonej i podwyższonej temperatury na napowietrzenie i konsystencję nienapowietrzonych i napowietrzonych oraz upłynnionych zapraw wg PN-EN 480-1, które były wykonane z udziałem cementu CEM I. Do zwiększenia konsystencji zaprawy z CEM I zastosowano różne rodzaje plastyfikatorów i superplastyfikatorów oraz domieszki napowietrzające różniące się bazą chemiczną. Analiza rezultatów badań wskazuje, że charakter wpływu temperatury na konsystencję zaprawy zależy od efektu współdziałania danego rodzaju domieszki napowietrzającej i upłynniającej.
EN
The paper presents the results of research on the impact of low and high temperature on air content and consistency of nonair-entrained and air-entrained and plasticized mortars according to PN-EN 480-1, which were made with CEM I cement. In the case of mortar with CEM I, various types of plasticizers and superplasticizers as well as aeration admixtures differing in chemical base were used. Analysis of the results of the research indicates that the effect of temperature influence on the consistency of the mortar depends on the result of the interaction between the air-entraining and superplasticizing admixture.
EN
The aim of this paper is to investigate the effects of anti-foaming admixture type (AFA) and time of its introduction on compatibility with two types of PCP-based superplasticizer, air content, rheological parameters, physical adhesion, mechanical strength, microstructure and air-voids size of self-compacting mortar and concrete (SCC). Results reveal that the air content of plastic self-compacting mortars mixture decreases with the implementation of AFA regardless of the time of its introduction. Antifoaming admixture causes the increase of the mortar’s flow diameter most when it is introduced together with PCP. The plastic viscosity value depends on the type of AFA significantly. AFA admixtures reduce the physical adhesion of self-compacting mortar. Moreover, test results prove that mortars with AFA maintain initial consistency for a longer time in comparison with mortar with SP only. Too big amount of AFA has a negative effect on mechanical properties and microstructure. Proper dosage of the right type of the anti-foaming admixture does not influence negatively compressive strength of mortar or concrete. The research results proved that too high dosage of AFA may cause compressive strength decrease and microcracking of self-compacting mor-tar or concrete, indicated on the basis of SEM research results.
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych parametrów zaczynów cementowych sporządzanych z cementu portlandzkiego CEM I 32,5 z dodatkiem domieszek superplastyfikatorów na osnowie polikarboksylanów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że badane zaczyny pod względem reologicznym opisywane są modelem Herschela i Bulkleya.
EN
Portland cement was mixed sep. with tap water or satd. NaCl brine in a 40:100 mass ratio and then one of the 3 com. plasticisers was added to each of the obtained slurries in an amt. of 0.6% (relative to the dry cement mass). Rotational viscometer with shear rate in the range of 1022-1.7 1/s and various rheol. models were used to def. the flow curves of slurries. The rheol. properties of the tested slurries were best described by Herschel-Bulkley model.
PL
Zaprojektowanie receptury zaczynu o parametrach reologicznych umożliwiających uzyskanie wymaganych warunków przepływu pozwala na otrzymanie odpowiedniego współczynnika wyparcia płuczki, na usunięcie pozostałości osadu płuczkowego oraz wypełnienie skawernowanej przez świder powierzchni górotworu. Uzyskanie wymaganych parametrów reologicznych, a tym samym optymalnej przetłaczalności zaczynu cementowego w przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego, jest możliwe wskutek modyfikacji receptury zaczynu poprzez zastosowanie dodatków dyspergujących, tj. plastyfikatorów bądź superplastyfikatorów. Środki te, działając dyspergująco, powodują również obniżenie napięcia powierzchniowego zaczynu. Ponadto środki upłynniające przyczyniają się do zmiany hydrofilowości zaczynu, co jest istotne z punktu widzenia odpowiedniego nawilżenia powierzchni, do których przylega wiążący zaczyn cementowy. Wpływa to na wzrost przyczepności płaszcza cementowego do powierzchni styku. Dotychczas badania hydrofilowości wykonywane były jedynie dla różnego rodzaju środków polimerowych lub podobnych substancji, natomiast dla dyspersyjnego układu zaczynu cementowego modyfikowanego za pomocą superplastyfikatorów nie prowadzono tego rodzaju badań. W niniejszej publikacji podjęte zostały próby określenia hydrofilowości zaczynów cementowych z dodatkiem środków dyspergujących. Wykonano badania receptur kontrolnych (niepoddanych modyfikacji) oraz zaczynów zawierających określone ilości superplastyfikatora. Wykazano, że stosowane polimerowe dodatki superplastyfikatorów nie tylko wpływają na obniżenie parametrów reologicznych zaczynów cementowych, ale również powodują obniżenie napięcia powierzchniowego i zwiększenie hydrofilowości zaczynu. Uzyskane wyniki badań pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy zachodzące w dyspersyjnym układzie zaczynu cementowego, który poddano modyfikacji za pomocą środka upłynniającego, co może się przyczynić do poprawy szczelności na kontakcie płaszcza cementowego z powierzchniami styku.
EN
The design of cement slurry with rheological parameters enabling obtaining the required flow regimes, allows to achieve the appropriate mud displacement coefficient, removing the residue of the mud cake and filling the surface of the wellbore rocks caverned by the drill. Obtaining the required rheological parameters, and thus optimal circulation of cement slurry in the annular space of the borehole is possible due to the modification of the cement slurry recipe by the use of dispersing additives, i.e. plasticizers or superplasticizers. These additives acting dispersingly also reduce the surface tension of the cement slurry. Furthermore, plasticizers contribute to change in the hydrophilicity of the slurry, which is important for the proper hydration of the surfaces to which the binding cement slurry adheres. This results in increased adhesion of the cement sheath to the contact surface. So far, hydrophilicity studies have been conducted only for various types of polymeric agents or similar substances, whereas for dispersive systems of cement slurry modified with superplasticizers they were not. This article presents attempts to determine the hydrophobicity of cement slurries with the addition of dispersing agents. Base cement slurries (unmodified) were tested as well as slurries containing a specified amount of superplasticizer. Studies have shown that the polymeric superplasticizer additives used, not only reduced the rheological parameters of cement slurries, but also reduced the surface tension and increased the hydrophilicity of the slurries. The obtained test results allow to better understand the mechanisms occurring in the dispersive system of cement slurry, which has been modified by a dispersing agent, which may contribute to the improvement of the sealing of the contact between the cement sheath and the contact surfaces.
PL
Superplastyfikatory to obecnie największa grupa domieszek wykorzystywanych w technologii betonu. Na szczególną uwagę zasługuje ich trzecia generacja, oparta na bazie eterów polikarboksylowych (PCE). Jak podają statystyki, w ostatnich kilku latach zużycie tego typu domieszek w Polsce ciągle wzrasta i stanowi ponad 25% całego rynku.
EN
Superplasticizers are currently the largest group of admixtures used in concrete technology. Particularly interesting is the third generation of superplasticizers based on polycarboxylate ethers (PCE). According to statistics, over the past few years, this type of admixtures has been gaining popularity in Poland and currently amounts to over 25% of the market.
PL
W artykule omówiono wpływ czynników materiałowych i technologicznych na efekty działania superplastyfikatorów w aspekcie optymalnego ich doboru w danych warunkach wykonania betonu.
EN
The article discusses the impact of material and technological factors on the effectiveness of superplasticizers in terms of their optimal selection for concrete proccessed in given technological conditions.
12
Content available remote Właściwości betonu lekkiego na bazie wermikulitu
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wermikulitu i mączki perlitowej oraz lekkich betonów wytwarzanych z zastosowaniem tych lekkich kruszyw. Podczas badań mieszankę betonową modyfikowano przez dodanie superplastyfikatora (ze zmianą w/c w celu zachowania konsystencji) i włókien polipropylenowych. Przedstawiono wpływ włókien i superplastyfikatora na wybrane właściwości betonu lekkiego (wytrzymałość, gęstość, nasiąkliwość itd.). Wykazano, że zastosowane domieszki i dodatek włókien mają istotny wpływ na właściwości mechaniczne betonu. Zmiana składu mieszanek nie zwiększyła odporności na oddziaływanie wysokiej temperatury.
EN
The article presents the characteristics of vermiculite and perlite powder as well as the use of lightweight concrete produced with these lightweight aggregates. In the research, the concrete mix was modified by adding a superplasticizer (with a w/c change to maintain a consistency) and polypropylene fibers. The results of studies on the effect of fibres and superplasticizer addition on selected lightweight concrete properties (strength, density, absorbability, etc.) were presented. The applied dopants and fiber additions have a significant effect on the mechanical properties on concrete. Changing the composition of blends did not increase the resistance to high temperatures.
13
Content available remote Nowe rozwiązania w dziedzinie domieszek do betonu
PL
W artykule przedstawiono kierunki poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie domieszek do betonu. Domieszki, tak jak sam beton, powinny spełniać postulat dobrego zdefiniowania użyteczności, co pozwoli na zachowanie racjonalności technicznej i ekonomicznej. Wskazano obszary modyfikacji o szczególnym znaczeniu dla technologii betonu oraz potrzeby i możliwości kształtowania struktury wykorzystywanych związków chemicznych, również na poziomie molekularnym.
EN
The paper presents the directions of searching for new solutions in the range of concrete admixtures. The admixtures, as the concrete itself, should have well defined performance, which is essential for keeping the technical and economical rationality. The areas of modification, which are particularly important for the concrete technology, have been described, as well as the needs and possibilities of shaping the structure of the used chemical compounds, also at the molecular level.
PL
Artykuł przybliża zarys wymogów mających na celu zapewnienie odporności na mróz i odwilż betonu, bruku, mostów i konstrukcji hydraulicznych. Przedstawia wymogi zawarte zarówno w kodeksie, jak i w specyfikacjach technicznych, ze szczególnym naciskiem na te dotyczące właściwości pustek powietrznych. W tekście opisana jest metodologia badań oraz aktualne problemy związane z wymogami w zakresie właściwości pustek powietrznych dla betonu stwardniałego, obowiązujące w celu zapewnienia jego odporności na mróz i odwilż. Ponadto w artykule przytoczono przykłady zmian w strukturze porowatej w przypadku stosowania superplastyfikatorów, dodatku pyłów lotnych lub transportu agregatu w skrzynkach aluminiowych.
EN
The paper provides an overview of the requirements both of code and contained in the technical specifications for ensuring the freeze-thaw resistance of ordinary concrete, paving, bridges and hydraulic engineering, with particular emphasis on requirements for air void characteristic. Research methodology and contemporary problems related to the requirements as regards the air void characteristics in the hardened concrete used in order to ensure their freeze-thaw resistance are presented. In addition, there are examples of changes in the porosity structure in the case of application of superplasticizers, addition of fly ash or transport of aggregate in aluminum boxes.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość zwiększenia efektywności uszczelniania kolumn rur okładzinowych wskutek obniżenia parametrów reologicznych zaczynów cementowych. Zamierzony efekt został osiągnięty za pomocą obecnie stosowanych dodatków upłynniających oraz innowacyjnych superplastyfikatorów. Bazowe próbki zaczynów cementowych poddano działaniu dodatków upłynniających, w celu określenia zdolności dyspergujących, a także zwiększenia efektywności wypełnienia przestrzeni pierścieniowej. Jako zaczyn bazowy zastosowano recepturę powszechnie stosowaną w warunkach otworowych.
EN
This publication presents the possibility of increasing the effectiveness of sealing casings as a result of reducing the rheological parameters of cement slurries. The intended effect is achieved with the currently used plastificators and innovative superplastificators. The samples of cement slurry were treated by fluidifying additives in order to determine the dispersants ability and to increase the efficiency of filling the annular space. As base cement slurry, a formula commonly applied in borehole conditions was used.
16
Content available remote Domieszki do betonu – problem kompatybilności
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia kompatybilności domieszek do betonu z cementem, a także różnych domieszek między sobą, które jest jednym ze szczególnie istotnych problemów współczesnej technologii betonu. Przedstawiono możliwe przyczyny i skutki braku kompatybilności, ilustrując je odpowiednimi przykładami. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia dalszych intensywnych prac badawczych w tym obszarze.
EN
The paper deals with the problem of compatibility between admixtures for concrete and cement as well as between various types of modifiers. This is one of the particularly important issues in the contemporary concrete technology. The possible reasons and effects of incompatibility were presented, together with selected examples. Attention was paid to the need of further intensive research works in the discussed area.
EN
Chemical admixtures, in addition to cement, sand, gravel and water, are a primary component of concrete. High-range water reducers, also known as superplasticizers, are one of the most important chemical admixtures. The different kinds of superplasticizers possess specific advantages, but also drawbacks. Therefore, new chemical structures for advanced superplasticizers need to be tried. This paper presents new trends in the development of superplasticizers.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.