Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PVD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The article presents selected properties of TiN coating on HS6-5-2C steel by Physical Vapour Deposition (PVD). The coating thickness was measured with a Calotest, and its hardness was measured with a nanohardness tester. Tribological parameters were determined, namely, the coefficient of friction and linear wear on the TRB3 tester operating in a ball-on-disk sliding friction pair. The disc was made of HS6-5-2C steel with a TiN coating and the ball of 100Cr6 steel without coating and with a-C:H coating, with Al2O3. The tests were performed under technically dry friction conditions. The coating structure observations were made using a scanning microscope, and the analysis of the geometric structure of samples, before and after tribological tests, were performed with an optical profile measurement gauge. The test results showed that the lowest linear wear was obtained for friction pairs with an Al2O3 ball and a steel ball with a-C:H coating applied.
PL
W artykule przedstawiono wybrane właściwości powłoki TiN osadzonej na stali HS6-5-2C techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD. Zmierzono grubość powłoki przy użyciu Calotestera oraz jej twardość za pomocą nanotwardościomierza. Określono parametry tribologiczne, a mianowicie współczynnik tarcia i zużycie liniowe na testerze TRB3 pracującym w skojarzeniu trącym kula–tarcza w ruchu ślizgowym. Tarcza wykonana była ze stali HS6-5-2C z powłoką TiN, a kula ze stali 100Cr6 bez i z naniesioną powłoką a-C:H, z Al2O3. Badania wykonano w warunkach tarcia technicznie suchego. Obserwacje struktury powłoki zrealizowano przy użyciu mikroskopu skaningowego, a analizę struktury geometrycznej powierzchni próbek przed i po testach tribologicznych wykonano profilometrem optycznym. Wyniki badań wskazały, że najmniejsze zużycie liniowe uzyskano dla par trących z kulą wykonaną z Al2O3 oraz stalową z naniesioną powłoką a-C:H.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki doświadczeń dotyczących wpływu modyfikacji podłoża na energię i zdolność kiełkowania nasion lucerny i koniczyny czerwonej. Do badań wykorzystano podłoża naturalne wykonane z włókien bambusowych, bez i po modyfikacji. Zaproponowano zastosowanie tkanin pokrytych cienką warstwą srebrną otrzymaną w procesie fizycznego osadzania próżniowego, jako procesu zapewniającego dobrą adhezję cząstek metalu do włókien. W efekcie uzyskano zwiększenie zdolności kiełkowania nasion o około 20%.
EN
The article presents the results of experiments on the impact of substrate modification on energy and germination ability of lucerne and red clover seeds. Natural substrates made of bamboo fibers were used for the tests, without and after modification. It has been proposed to use fabrics covered with a thin silver layer obtained in the process of physical vacuum deposition as a process ensuring good adhesion of metal particles to fibers. As the result of research, the germination ability of seeds increased by about 20%.
EN
The article presents an overview of currently used coatings for the surface protection of die casting moulds and continuous casting moulds against liquid Al. The analysis of literature data indicates that coatings based on CrN, TiN nitrides, carbonitrides and carbides (TiC), as well as multilayer coatings are most commonly used. Various PVD and CVD processes are used for their production. Coatings produced by thermal spraying processes are also of great importance. The results described in the literature are divergent, which hinders the selection of a protective coating for new applications and determines the performance of experimental studies.
PL
W artykule przedstawiono przegląd obecnie stosowanych powłok do ochrony powierzchni kokili do odlewania ciśnieniowego oraz krystalizatorów do ciągłego odlewania przed oddziaływaniem ciekłego aluminium. Analiza danych literaturowych wskazuje, że najczęściej stosowane są powłoki oparte na azotkach CrN, TiN, węglikoazotkach i węglikach (TiC) oraz wielowarstwowe. Do ich wytwarzania stosuje się różne procesy PVD i CVD. Duże znaczenie mają też powłoki wytwarzane w procesach natryskiwania cieplnego. Wyniki opisane w literaturze są rozbieżne co utrudnia dobór powłoki ochronnej dla nowych zastosowań i determinuje przeprowadzenie badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents the analysis of effect of the Zr to Zr2N layer thickness ratios of 1:1, 1:2, and 1:4 on the mechanical properties of Zr /Zr2N multilayer coatings. With the increase in the amount of the ceramic phase in the multilayer coating, an increase in hardness from 11 to 14.5 GPa and Young's modulus from 158 to 211 GPa was observed. This was accompanied by improved scratch resistance as critical load LC2 raises from 17 to over 30 N. A ratio increase from 1:1 to 1:2 caused a 3-fold improvement in the coating wear resistance, which was also accompanied by a change in the wear mechanism. However, there was no further improvement of this parameter with a ratio increase to 1:4. Microscopic analysis of wear tracks, using the TEM technique revealed that the Zr metal layers change the direction of crack propagation. This phenomenon results in the improved fracture resistance of multilayer coatings compared to single coatings. Such a mechanism was even observed for the 1:4 coating with the thinnest 58 nm Zr layers.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu stosunku grubości warstw Zr i Zr2N 1:1, 1:2 i 1:4 na właściwości mechaniczne powłok wielowarstwowych Zr/Zr2N. Wraz ze wzrostem udziału fazy ceramicznej w powłoce wielowarstwowej obserwowano wzrost jej twardości z 11 do 14,5 GPa i modułu Younga ze 158 do 211 GPa. Towarzyszyła temu także poprawa odporności na zarysowanie, o czym świadczy wzrost wartości obciążenia krytycznego LC2 z 17 do ponad 30 N. Wzrost stosunku z 1:1 do 1:2 powodował 3-krotną poprawę odporności na zużycie powłoki, czemu towarzyszyła także zmiana mechanizmu zużywania. Natomiast nie następowała dalsza poprawa tej cechy przy wzroście stosunku do 1:4. Analizy mikroskopowe torów tarcia przy użyciu techniki TEM wykazały, że warstwy metali Zr powodują zmianę kierunku propagacji pęknięć, co przekłada się na poprawę odporności na pękanie powłok wielowarstwowych w stosunku do powłok pojedynczych. Mechanizm taki obserwowano nawet dla powłoki 1:4, dla której grubość warstwy Zr była najmniejsza i wynosiła 58 nm.
5
Content available remote Badania antybakteryjnych właściwości komercyjnych fotokalizatorów TiO2
PL
Zbadano antybakteryjne właściwości czterech komercyjnych fotokatalizatorów opartych na ditlenku tytanu, o różnym składzie fazowym. W badaniach prowadzonych w obecności promieniowania UVA i UV-Vis oraz w ciemności stosowano bakterie Gram-ujemne Escherichia coli i Gram-dodatnie Staphylococcus epidermidis. Lepszą skuteczność dezynfekcji wykazywały nanofotokatalizatory zawierające w składzie więcej anatazu. Żaden z testowanych fotokatalizatorów nie wykazywał właściwości bakteriostatycznych w ciemności.
EN
Four com. TiO₂ photocatalysts were studied for antibacterial activity against Gram-negative Escherichia coli and Grampositive Staphylococcus epidermidis bacteria. Efficient photocatalytic disinfection of water was achieved by using 2 of the catalyst under UV-Vis radiation. None of the tested photocatalysts showed bacteriostatic properties in dark.
6
Content available remote Właściwości narzędzi pokrywanych azotkiem wanadu
PL
Pokrywanie narzędzi skrawających azotkiem wanadu (VN) cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem ze względu na szczególne właściwości tego materiału – tworzy on warstewkę samosmarującą o niskim współczynniku tarcia w temperaturze powyżej 500°C. Opracowano twarde pokrycia VN i przetestowano je podczas frezowania hartowanych stali.
EN
One of the most effective ways of shaping the operating parameters of functional elements is the modification of the surface layer by modern surface engineering technologies. The most perspective directions in the development of surface engineering solutions are multilayer coatings. The appropriate selection of parameters of multi-layered structure such as thickness, chemical composition, microstructure, and the number of component layer in these type coatings enable effective shaping of their properties. However, a characteristic of the mechanical and tribological properties as a function of parameters of a multilayer structure are still unclear in literature. The paper presents the influence of multilayer structure on mechanical and tribological properties of the coatings prepared by arc vacuum technics. The analysis of mechanical properties included hardness, Young’s modulus, and adhesion tests. The analysis of microstructure was performed using Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM). The tribological properties were examined using the pin-on-disc produced by the DUCOM Company. The authors indicated that the multilayer coatings Cr/CrN were characterized by good mechanical and tribological properties. In this paper, the authors confirmed that parameters of the process of the multilayer creation are important in shaping the unique tribological properties of the multilayer coatings.
PL
Jednym z najbardziej efektywnych sposobów kształtowania właściwości eksploatacyjnych elementów użytkowych jest modyfikowanie warstwy wierzchniej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni. Głównym kierunkiem rozwoju rozwiązań inżynierii powierzchni stały się w ostatnich latach między innymi powłoki wielowarstwowe. Stwarzają one bardzo duże możliwość w zakresie kształtowania ich właściwości poprzez odpowiedni dobór struktury wielowarstwowej, w tym: grubość, ilość, mikrostruktura oraz skład chemiczny warstw składowych. Nadal jednak charakterystyka ich właściwości mechanicznych oraz trybologicznych w funkcji parametrów ich wielowarstwowej konfiguracji pozostaje niejasna w dostępnej literaturze. W artykule przedstawiono wpływ parametrów budowy wielowarstwowej powłok Cr/CrN wytwarzanych metodą łukowo-próżniową na ich właściwości mechaniczne oraz tribologiczne. Analiza właściwości mechanicznych obejmowała badania twardości, modułu Younga oraz badania adhezji metodą zarysowania. Analizę mikrostruktury przeprowadzono z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii transmisyjnej (STEM). Badania właściwości tribologicznych zostały przeprowadzone w temperaturze pokojowej z wykorzystaniem testera tribologicznego firmy DUCOM typu pin-on-disc. Autorzy wskazują, iż powłoki nanowielowarstowe Cr/CrN charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz dobrymi właściwościami tribologicznymi. W artykule autorzy potwierdzili wpływ parametrów budowy wielowarstwowej powłok PVD w procesie kształtowania ich właściwości trybologicznych.
PL
Celem artykułu jest porównanie wpływu metody wytwarzania oraz temperatury procesu na własności cienkich warstw tlenku cynku. Zbadano strukturę, morfologię i topografię wytworzonych warstw oraz ich własności optyczne i elektryczne. Badane warstwy ZnO zostały wytworzone w procesie rozpylania magnetronowego oraz osadzania warstw atomowych. Przeprowadzone badania wykazały wpływ metody wytwarzania oraz temperatury procesu na analizowane własności.
EN
The aim of this article is to compare the influence of prepation methods and process temperature on the production effects and properties of zinc oxide thin films. Coducted experiments included investigations of structure, morphology and topography of deposited thin films as well as their optical and electrical properties. Tested ZnO thin films were prepared by magnetron sputtering and atomic layer deposition metods. Results of studies have shown that impact of the manufacturing method and process temperature on the analyzed properties is significant.
PL
W artykule przedstawiono sposób syntezy nanokompozytu węglowego z nanocząstkami złota (warstw C-Au), charakteryzację oraz potencjalne możliwości aplikacyjne warstw w oparciu o ich właściwości fotoelektryczne i/lub fototermiczne. Omówione zostały wyniki badań topografii warstw otrzymane metodą skaningowej mikroskopii elektronowej, morfologii - metodą spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii, budowy krystalicznej - metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i struktury elektronowej - metodą spektroskopii w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego ultrafioletu.
EN
In this article the method of synthesis of carbon nanocomposite materials with gold nanoparticles was presented. The characterization and potential application of this films based on their photoelectric and / or photothermal properties were shown. The results of topography studies obtained by scanning electron microscopy, morphology - X-ray spectrometry with energy dispersion, crystal structure - X-ray diffraction and electron structure - visible and near ultraviolet spectroscopy are discussed.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wielowarstwowych powłok CVD oraz PVD na ostrzach skrawających z węglika spiekanego na wybrane parametry warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali konstrukcyjnej C45 (1.0503). Badania wykazały, że wpływ powłok przeciwzużyciowych na stan WW jest istotny. W przypadku wszystkich badanych ostrzy odnotowano wzrost stopnia umocnienia WW wraz ze wzrostem wartości posuwu.
EN
The results of research on the influence of multi-layer CVD and PVD coatings on carbide cutting tools on selected parameters of the surface layer after finishing turning of C45 steel (1.0503) are described. The research showed a significant effect of antiwear coatings on the condition of surface layer. In the case of all tested blades, an increase in the strengthening level of the surface layer was noted along with the increase of the feed rate.
EN
The subject of this research is the structure of a Si nanolayer deposited on a FeCrAl wire surface by means of magnetron sputtering method. Si layer was selected as one of possible protections of the wire surface against excessive corrosive-erosive wear. In order to increase the power necessary for the DC discharge of the magnetron with Si cathode, a second magnetron with an aluminum disc as a cathode was used. The wire was attached to a carousel holder to ensure its rotation around the magnetron. The thickness of the deposited layers was about 150 nm. A wire surface examination indicated the presence of defects such as gaps between grains, cavities as well as severely deformed grains of surface layer. The research was conducted on the sample sections which had been prepared by focused ion beam method (FIB). The technique of transmission microscopy, which was used for observation, allowed us to obtain images in bright field (BF), dark field (DF), as well as in high resolution (HREM). The studies were also performed on the wire surface after the cutting process of the expanded polystyrene blocks. A metallographic optical microscope Nikon MA200 with a large depth of field was used for the examination which showed the presence of carbon deposit products. Additionally, a composition microanalysis was carried out along the line within selected areas of samples, with the use of energy dispersive spectroscopy (EDS). A large impact of wire surface defects on Si layer forming was found as well as a high direct homogeneous growth. The examination of the sections indicated the existence of a mechanism of defects sealed by Si layer, where directionality of grains growth in these areas revealed the tendency for vertical location relative to defects surface. Consequently, closed nanopores, i.e. spaces not covered with Si layer, were created. It is a characteristic feature of areas with defects covered with an oxide film created in a natural way.
PL
W artykule zostały przedstawione: metoda otrzymywania warstw nanoprętów CuO, sposoby ich badań oraz przykłady zastosowania. Warstwy nanoprętów CuO zostały przygotowane metodą termicznego utleniania warstwy prekursora jakim jest nanokompozytowa warstw C-Ni otrzymanego przy zastosowaniu technologii PVD. Do badań właściwości warstw nanoprętów CuO zastosowano wysokorozdzielczą skaningową mikroskopię elektronową wraz z mikroanalizą, dyfrakcję rtg., spektrometrię FTIR. Nanopręty CuO mają grubość od 80 do kilkuset nm zaś ich długość leży w przedziale od 2 do kilkunastu μm. W artykule zostały również pokazane przykłady zastosowania warstw jako czujnika różnych gazów.
EN
The paper presents the method of CuO nanorods films preparation, their characterization methods and examples of application as gas sensors. Films of CuO nanorods were prepared by thermal oxidation of the precursor which is a nanocomposite C-Ni film obtained by PVD technology. High resolution scanning electron microscopy (SEM) with microanalysis, X-ray diffraction (XRD), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) spectrometry were applied for designation of CuO nanorods films properties. CuO nanorods have a thickness from 80 to several hundreds nm and their length lies in the range from 2 to several μm. In this paper, the examples of using films as a sensor for different gases are also shown.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości termicznych nanokompozytowych warstw węglowych zawierających nanocząstki palladu (warstw C-Pd). Warstwy zostały naniesione metodą PVD. Wcześniejsze badania wykazały, że warstwy te charakteryzują się silnymi właściwościami sorpcyjnymi wodoru. Ze względu na możliwości aplikacyjne warstw C-Pd jako warstwy aktywne w czujniku wodoru dla zastosowań w różnych warunkach środowiskowych istotne jest poznanie ich wytrzymałości termicznej. W artykule wykorzystano metodę analizy termograwimetrycznej (TGA) do zbadania zmian fazowych i dekompozycji warstw nankompozytowych C-Pd, otrzymanych przy różnych parametrach procesu PVD. Wiedza ta jest istotna, gdy weźmiemy pod uwagę zakres temperatur roboczych dla czujnika wodoru.
EN
The paper discuss the results of investigations of thermal properties of nanocomposite carbon films containing palladium nanoparticles (C-Pd film). The films were perform by PVD method. Previous studies have shown that these films are characterized by strong sorption properties of hydrogen. Due to the applicability of C-Pd films as active layers in the hydrogen sensor for applications in various environmental conditions, it is important to know their thermal strength. The thermo-gravimetric analysis (TGA) has been performed to investigate phase changes and decomposition of C-Pd films, obtained with various parameters of the PVD process, under the influence of temperature. This knowledge is important when we consider the operating temperature range for the hydrogen sensor.
14
Content available remote Wpływ technologii wytwarzania na parametry anten tekstylnych
PL
Praca doktorska składa się z części teoretycznej, eksperymentalnej oraz wniosków. Cześć eksperymentalna rozprawy doktorskiej składa się z trzech części. W pracy wytworzono anteny tekstylne trzema różnymi metodami: fizycznego osadzania z fazy gazowej, drukowania ink-jet oraz haftowania. Wszystkie te metody zostały wykorzystane do wytworzenia anteny o tej samej geometrii (anteny Vee). Taki rodzaj anteny może zostać wykorzystany w odzieży inteligentnej do przekazywania informacji o parametrach życiowych użytkownika. Potencjalnymi użytkownikami takiej odzieży mogą być strażacy, żołnierze, dzieci i osoby starsze. W elektronice noszonej zarówno nadajnik, jak i antena są ulokowane bardzo blisko ludzkiego ciała. Muszą one posiadać niewielkie wymiary i być lekkie, tak aby nie ograniczać komfortu użytkowania takiego systemu. Aby wytworzyć antenę tekstylną konieczne jest wytworzenie ścieżki elektroprzewodzącej na podłożu włókienniczym. W pracy właściwości elektryczne ścieżek elektroprzewodzących zostały ocenione na podstawie pomiaru oporności elektrycznej. Charakter, ciągłość i grubość ścieżek została oceniona za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Parametry elektryczne anten tekstylnych zostały ocenione na podstawie pomiaru impedancji wejściowej oraz współczynnika fali stojącej (WFS) odniesionego Z0 = 50 Ω. Pomiary charakterystyki promieniowania anten tekstylnych zostały wykonane w wolnej przestrzeni przy zastosowaniu generatora sygnału, analizatora widma i anteny pomiarowej. W pracy pokazano możliwość wytworzenie anten tekstylnym z zastosowaniem trzech różnych metod: fizycznego osadzania z fazy gazowej, drukowania ink-jet oraz haftowania. Najmniejszą wartość oporu elektrycznego uzyskano dla ścieżki antenowej wyprodukowanej z zastosowaniem metody PVD.
EN
The research and analysis of this work are divides into three parts, textile antennas were produced using three different methods: PVD (Physical Vapour Deposition), ink-jet printing and embroidery. For all of these methods the same antenna’s geometry (Vee antenna) was made. That kind of textile antenna can be used in smart clothes to transmit information about parameters of people’s life (firefighters, soldiers, babies, old people). In wearable communication system, both the transceiver and the antenna are located very close to human body. The requires very small and lightweight electronic components that have almost no impact on the user’s comfort. Textile antennas are widely used in wearable personal communication system. Electroconductive properties of formed antenna’s paths are evaluated by measuring surface electrical resistivity. The character, continuity and thickness of the paths are observed studying the images of surface and cross-sections of substrates under scanning electron microscope (SEM). The electrical parameters of textile antenna are verified by measurement of antenna input impedance and the voltage standing wave ratio (VSWR) referred to the impedance Z0 = 50 Ω of the antenna structures. Measurements of antenna’s radiation pattern are carried out in free space (open area test site), using a signal generator, spectrum analyzer and a measuring antenna. The possibility of making the effectively working textile antennas using Physical Vapour Deposition, ink-jet printing technique and embroidery technique has been shown. The antennas can be places in smart clothes and become part of electronics components of clothing. The smallest value of electrical resistivity of antenna’s paths exhibit the paths produce using the PVD process.
PL
Zastosowanie powłok ochronnych na ostrza skrawające wydłuża trwałość narzędzi, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie produktywności. Zwiększenie prędkości skrawania oraz stosowanych posuwów, skrócenie przestojów maszyn związane z wymianą narzędzi, niższe wartości parametrów chropowatości to główne zalety stosowania narzędzi pokrywanych.
EN
The use of protective coatings on cutting edges in creases tool life, which directly translates into increased productivity. Increased cutting speed and feed rates, shortening machine downtime associated with tool replacement, lower roughness values are the main benefits of using overlay tools.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań odporności warstw metalicznych Ag wytworzonych w procesie fizycznego osadzania próżniowego na deformacje mechaniczne. Warstwy wytworzone zostały na podłożu kompozytowym Cordura. Badano oporność warstw przewodzących na cykliczne naprężenia rozciągające, jako jedne z podstawowych odkształceń występujących w trakcie użytkowania tekstyliów z zaimplementowanymi systemami tekstronicznymi. Wyniki pomiarów wskazują na wysoką wytrzymałość mechaniczną takich warstw.
EN
In the article the authors present the results of tests concerning the resistance of Ag metallic layers produced in the process of physical vacuum deposition to mechanical deformation. The layers were made on Cordura composite substrate. Resistance of conductive layers to cyclic tensile stresses was investigated as one of the major deformations which appear during usage of textiles with implemented textronic systems. The results of the measurements indicate the high mechanical strength of such achieved layers.
17
Content available remote Szybkościowe toczenie Inconelu 718 narzędziami z PCBN powlekanymi metodą PVD
PL
Narzędzia skrawające z drogiego polikrystalicznego regularnego azotku boru (PCBN) są stosowane zamiast narzędzi z węglików lub ceramiki tam, gdzie pozwalają one uzyskać znacznie wyższe prędkości skrawania. Prędkość obróbki stopu Inconel 718 narzędziami z węglików wynosi ok. 80 m/min, natomiast narzędziami z PCBN powinno się osiągnąć prędkości pomiędzy 200 a 400 m/min, pod warunkiem że narzędzia te będą miały odpowiednie powłoki. Celem przedstawionych badań jest ocena przydatności różnych powłok narzędzi z PCBN do poprawy ich skrawności.
EN
The mechanisms of thermal decomposition of evaporated material during Physical Vapor Deposition (PVD) process depend on the kind of evaporated material. Such parameters of PVD process as deposition rate, source temperature and deposition time should be carefully selected taking into account the properties of material. Deposited films can span the range of chemical compositions based on the source materials. The nanostructural carbon films in form of palladium nanograins embedded in various carbonaceous matrixes were obtained by thermal evaporation during PVD process from two separated sources containing C60 fullerite and palladium acetate, both in a form of powder. The evaporation was realized by resistive heating of sources under a dynamic vacuum of 10−3 Pa. The influence of decomposition path of evaporated materials on the film structure has been discussed. Prepared C-Pd films were characterized using thermo-gravimetric method, differential thermal analysis, infrared spectroscopy and X-ray diffraction. The influence of decomposition of Pd acetate and fullerite on the final film structure was also shown.
PL
W artykule przedstawiono badania pod względem struktury materiałów przeznaczonych na innowacyjne detektory gazowe. Materiały te bazują na nanorurkach węglowych (NW), nanokrystalitach Pd i nanokrystalitach Ni. Materiały te otrzymywane są w postaci warstw przygotowanych w wielokrotnych procesach PVD, CVD. Nasze badania elektrono-mikroskopowe, FTIR oraz rtg pokazały strukturę tych materiałów zarówno krystaliczną jak i molekularną. Pokazano też wyniki pomiarów odpowiedzi tych warstw na wodór przy różnych jego stężeniach.
EN
The paper presents the investigations of the structure of materials for innovative gas detectors. These materials are based on carbon nanotubes (CNT), Pd nanocrystalite and Ni nanocrystallite. These materials are obtained in the form of films prepared in multiple PVD and CVD processes. Our electron microscope, FTIR and X-ray studies have shown the structure of both crystalline and molecular materials. The results of measurements of the response of these films to such hydrogen gas at various concentration were also presented.
EN
In this paper, the results of mechanical strength tests of thin conductive Ag and Au layers created on Cordura composite substrate using the thermal vapor deposition method are presented. The resistance of the conductive layers to the bending and tensile stresses was tested and changing the surface resistance of the test structures was accepted as a criterion. The layers created on unmodified and plasma-treated surfaces have been examined. As a result of the surface modification, the electrical and mechanical properties of the thin Ag and Au metal structures have been improved. The results of measurements of surface resistance changes during strength tests and SEM microscopic studies of stressed samples indicate the high mechanical strength of the electroconductive layers deposited on Cordura, which may be the basis for the application of such technology in textronics applications.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.