Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resonance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
In this paper, Finite Element Method (FEA) harmonic analysis of the changes caused by raising the centerline of a large, precise lathe is presented. Two standalone dynamic subsystems (“Rotor Shaft” and “Support”) are revealed and the resilience of the “Rotor Shaft” to the raising procedure is stated. The three subsystems of the “Support” class are much more dynamically pliable, only the main eigenmodes of the shaft and supports are excited in the 0…100 Hz range (MR1“Half-wave” and MS1…3 “Radial pecking”). Mounting the lunette suppresses the MR1 peak by a factor of two; therefore the lunette is strongly recommended, with an optional tuned-mass damper (TMD). The support’s resonant frequencies MS1…3 are more deleterious for precision; they should be omitted or weakened using TMD’s that are attached to the supports. For the above conditions, raising the centerline (up to 600 mm) may be included in the lathe renovation program.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
W artykule przedstawiono dwuczęstotliwościowy falownik o strukturze półmostka wykorzystywany powszechnie do wstępnego wygrzewania kół zębatych odbywającego się przed procesem hartowania. Na wstępie artykułu pokrótce omówiono problematykę związaną z odpowiednim doborem częstotliwości pracy układu w procesie nagrzewania kół zębatych. Następnie zaprezentowano laboratoryjny układ rezonansowego, jednoczesnego falownika dwuczęstotliwościowego (2F) oraz omówiono jego najistotniejsze elementy składowe. W dalszej części artykułu przedstawiono przebiegi czasowe prądu odbiornika i napięcia jednego z tranzystorów półmostka oraz zaprezentowano wyznaczoną analitycznie charakterystykę modułu impedancji |Z| i fazy ? szeregowo-równoległego obwodu rezonansowego. W końcowej części artykułu przedstawiono model komputerowy MES układu wzbudnik-wsad wykonany w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 3D oraz sprzęgnięty z nim model obwodowy przekształtnika. Opracowane modele komputerowe posłużyły do weryfikacji otrzymanych wyników badań oraz do zilustrowania rozkładu pola magnetycznego i prądów wirowych w układzie wzbudnik-wsad w zależności od częstotliwości pracy układu, natężenia prądu wzbudnika oraz parametrów materiałowych wsadu. Dodatkowo, dla trzech typowych stopów stali C45, 41Cr4 i 42CrMo4 wykreślono charakterystyki zmian temperatury i gęstości energii na pojedynczym zębie w zależności od natężenia prądu wzbudnika i odległości od czoła zęba.
EN
This paper presents a FEM simulation of induction heating of gears. The induction heating of gears was made in used a simultaneous dual-frequency inverter with MOSET SiC transistors. A prototype inverter was built in a half-bridge structure with a series-parallel resonant circuit. The operating frequencies were 8 kHz and 267 kHz, output power of inverter were 3kW and the drain efficiency was equal to 96%. Additionally, this paper presents the analysis of series-parallel resonant circuit. In this chapter the characteristics of impedance module and phase of resonant circuit are posted. Also this article include two co-simulation models made in ANSYS software: a circuit model of the inverter made in Simplorer and a FEM model of coil and gear made in Maxwell 3D. The co-simulation of models was made for three alloy steel: C45, 41Cr4 and 42CrMo4. Simulated distributions of eddy currents and magnetic induction in the gear, as well as energy density and temperature profile in a single tooth are presented.
EN
The effects of axial compressive forces on free vibration frequencies of rotating machine support beams are investigated taking into account their geometric stiffness. One class of structures that has economic and strategic importance is the base of machines, which is excited by vibrations induced by the supported equipment. These vibrations can affect the structures or, more generally, may generate damage to the supported equipment and the quality of production. They may also render human working conditions difficult. In the current work, these effects are studied via mathematical modeling, numerical simulation and experimental evaluation.
EN
Within this study, resonance phenomenon, which is one of the crucial problems in mechanical constructions, has been analyzed with respect to oil starvation failure in a ball bearing. A unique test rig is designed, constructed, and placed in a laboratory ambience. A ball bearing on the electrical motor, which is a component of the test rig, has been selected for acquisition of data within triple sensing technology in vibration, acoustic, and electrical consumption through testing conditions. The target of that study is condition monitoring of oil starvation fault and resonance fault for comparison of various predictive maintenance methods. The testing was carried out within the electrical frequency of 40.5 Hz, which actuated the electrical motor in order to identify the rotation speed. According to the analyzed results, oil starvation fault and resonance fault is most accurately inspected by vibration analysis.
6
Content available remote Odpowiedzi krótkich belek mostowych na przejazd pociągów szybkobieżnych
PL
W artykule przedstawiono porównanie odpowiedzi dynamicznych mostów o różnych charakterystykach dynamicznych na quasi-rzeczywiste obciążenie ruchome. Poddano analizie różne układy most – tor – pociąg poruszający się z dużą prędkością. Układ jest jednotorowy z nawierzchnią kolejową podsypkową. Modelem mostu jest 15 metrowa belka swobodnie podparta o konstrukcji stalowej. Model obciążenia odwzorowuje pociąg Shinkansen. Wyniki porównano z bardzo uproszczonymi modelami obciążeń, jak strumienie sił skupionych, mas skupionych, oscylatorów jednomasowych i oscylatorów dwumasowych.
EN
The paper presents a comparison of dynamic responses of bridges with different dynamic characteristics to a quasi-real mobile load. Different bridge – track – train (moving at high speed) systems were analyzed. The system is ballasted monotrack. The model of the bridge is a 15-meter beam simple-supported with a steel structure. The load model is represented by the Shinkansen train. The results are compared with very simplified load models, such as streams of concentrated forces, concentrated masses, one-mass oscillators and two-mass oscillators.
EN
The rational method of implementation of dual-frequency resonant systems with multiple eigenfrequencies of oscillations is considered. The efficiency of implementation of such operation modes is substantiated by the use of a pulsed electromagnetic drive with oscillations frequency of 50 Hz. The analysis of the vibrating system dynamics is carried out on the basis of numerical modelling of the system of nonlinear ordinary differential equations. The influence of inertia of auxiliary oscillating mass on the indexes of acceleration of the working device, namely on its maximum value and on the fundamental harmonics ratio, is investigated. The structure of a partial module, which is a means of modernization of single-frequency resonant systems, is proposed.
PL
Rozważana jest racjonalna metoda implementacji systemów rezonansowych o dwóch częstotliwościach z wieloma częstotliwościami drgań własnych. Efektywność realizacji takich trybów pracy jest uzasadniona przez zastosowanie impulsowego napędu elektromagnetycznego o częstotliwości drgań 50 Hz. Analiza dynamiki układu wibracyjnego przeprowadzana jest na podstawie numerycznego modelowania układu nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zbadano wpływ bezwładności pomocniczej masy oscylacyjnej na wskaźniki przyspieszenia urządzenia roboczego, a mianowicie na jej wartość maksymalną i na współczynnik podstawowej harmonicznej. Zaproponowano strukturę modułu częściowego, który jest środkiem do modernizacji układów rezonansowych o jednej częstotliwości.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniami lotniczych zespołów wirnikowych, a w szczególności ich łożysk tocznych i elementów przekładni zębatych. Opisano również podstawy teoretyczne badań i analizy zjawisk rezonansowych, identyfikowanych przy pomocy metod diagnostycznych FAM-C i FDM-A. Metody te oparte są na analizie modulacji napięcia wyjściowego prądnic i zapewniają monitorowanie zjawisk dynamicznych wszystkich podzespołów występujących w lotniczym zespole napędowym.
EN
The article presents the issues related to the research of aerodynamic rotor assemblies, in particular their rolling bearings and toothed gear components. The theoretical foundations of research and analysis of resonance phenomena, identified using the FAM-C and FDM-A diagnostic methods are also described. These methods are based on the analysis of generator output voltage modulation and provide monitoring of dynamic phenomena of all components found in the aviation power unit.
EN
A review of selected nonlinear phenomena which may occur in fixed or rotating structures has been presented in the paper. At first, a self, parametrically and externally exited oscillator with added time delay control has been studied. It has been shown that the interaction between different vibration types may produce an untypical resonance curve, with five solutions occurring, observed by an internal resonance loop. The existence of the loop may be controlled by adding a time delay input signal. A proper selection of the time delay may reduce the loop or eliminate it totally. In the second problem a rotating hub-beam structure has been studied. The blade, apart from passive layers, has been composed of two active PZT layers which enabled active vibration control. A nonlinear coupling of the structure (plant) and the controller resulted in the so called saturation phenomenon which has been effectively used for the vibration reduction.
PL
W artykule omówiono skutki obecności interharmonicznych, tj. częstotliwości wyższych od częstotliwości podstawowej harmonicznej, niebędących jej całkowitą krotnością, w napięciu zasilającym silnik indukcyjny. Pojawienie się interharmonicznych w sieci trójfazowej jest głównie skutkiem kołysania się wartości szczytowych napięć sieciowych. W maszynach indukcyjnych powoduje to przepływ prądów o częstotliwościach interharmonicznych i subharmonicznych, generację momentów przemiennych, kołysania prędkości wirnika i zmianę wartości skutecznej prądu podstawowej harmonicznej. W artykule zbadano te zjawiska symulacyjnie, z uwzględnieniem efektu wypierania prądów w klatce wirnika. Badania przeprowadzono zarówno dla interharmonicznych o zgodnej kolejności faz, jak i o kolejności przeciwnej.
EN
The paper discusses the effects of interharmonics, i.e. frequencies higher than the fundamental frequency, not being its total multiplicity, in the voltage supplying the induction motor. The emergence of interharmonics in a three-phase grid is mainly the result of the swinging of peak mains voltages. In induction machines, this results in the occurrence of currents with interharmonic and subharmonic frequencies, the generation of alternating moments, the swinging of the rotor speed and the change in the RMS value of the current of the fundamental frequency. The paper explores these phenomena simulation, taking into account the skin effect of currents in the rotor cage. The research was carried out both for interharmonics with a positive sequence of phases as well as for the negative sequence.
PL
W artykule przedstawiono strukturę pojedynczego szeregowego dwuczęstotliwościowego jednoczesnego falownika do nagrzewania indukcyjnego. Zaprezentowano metody sterowania mocy wyjściowych poszczególnych składowych. Dokonano analizy komutacji występujących przy pracy dwuczęstotliwościowej. Wykazano występowanie komutacji twardych D → sT.
EN
The paper presents topology of single simultaneous dual frequency serial inverter for inductive heating. The principles of power regulation control methods for each frequencies are presented. Commutation analysis of dual frequency operation is presented and illustrated by simulation tests. Occurrences of hard switching D→sT are shown.
PL
W artykule przedstawiono falownik napięciowy o strukturze półmostka wraz z szeregowym obwodem rezonansowym, jako układ testowy do pracy podczas komutacji twardych. Dokonano pomiarów dla trzech typów tranzystorów MOSFET o zbliżonych parametrach prądowonapięciowych. Wykazano możliwość pracy z dużą sprawnością falownika opartego o tranzystory SiC MOSFET przy komutacjach twardych D→sT.
EN
The paper presents half bridge, voltage source inverter with series RLC, as a hard switching test circuit. Three types of similar (voltagecurrent class) MOSFET transistors were implemented and measured. The conducted research proved the possibility of highly efficient operation of hard switching D→sT inverter based on SiC MOSFET
PL
W artykule przedstawiono półmostkowy, rezonansowy falownik dwuczęstotliwościowy wykorzystywany powszechnie do hartowania indukcyjnego kół zębatych. Na wstępie pokrótce omówiono problematykę związaną z hartowaniem obwiedniowym kół zębatych, następnie zaprezentowano laboratoryjny układ rezonansowego, jednoczesnego falownika dwuczęstotliwościowego (2F) oraz omówiono jego najistotniejsze elementy składowe. W dalszej części artykułu przedstawiono przebiegi czasowe prądu odbiornika i napięcia na tranzystorze T1 oraz zaprezentowano charakterystykę modułu impedancji |Z| i fazy Θ szeregowo-równoległego obwodu rezonansowego. W końcowej części artykułu zaprezentowano model MES układu wzbudnik-wsad wykonany w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 3D oraz sprzęgnięty z nim model obwodowy przekształtnika rezonansowego wykonany w ANSYS Simplorer. Opracowane modele komputerowe posłużyły do weryfikacji otrzymanych wyników badań oraz do zilustrowania rozkładu pola magnetycznego i prądów wirowych w układzie wzbudnik-wsad.
EN
This paper presents a simultaneous dual-frequency inverter used for induction hardening of gears. A prototype inverter was built in a halfbridge structure using two SCH2080KE SiC MOSFETs with a series-parallel resonant circuit. The control system was based on a MAX10 FPGA. The operating frequencies were 8 kHz and 267 kHz. The output power of the prototype was 3 kW and the drain efficiency was equal to 95%. Additionally, this paper presents two co-simulation models made in ANSYS software: a circuit model of the inverter made in Simplorer and a FEM model of coil and gear made in Maxwell 3D. Simulated distributions of eddy currents and magnetic induction in the gear, as well as energy density in a single tooth are presented.
PL
W artykule przedstawiono falownik napięcia o strukturze półmostka tranzystorowego SiC MOSFET wraz z dwuczęstotliwościowym szeregowo-równoległym obwodem rezonansowym. Przedstawiono sposób realizacji układu sterowania z cyfrowym modulatorem MSI zaimplementowanym do układu FPGA. Dokonano laboratoryjnego wyznaczenia charakterystyki sprawności drenowej badanego układu w funkcji mocy szyny DC metodą skalowania temperaturowego.
EN
The paper presents a SiC MOSFET half bridge voltage source inverter with capacitive divider, loaded with a dual-frequency series resonant circuit. FPGA-based digital PWM control scheme is presented. Converter’s efficiency as a function of active power (DC bus) was measured by relying on transistors’ cases temperature increase as a function of power loss.
15
Content available remote Rezonans drgań masztu rurowego elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu
PL
Głównym problemem projektowym elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu jest zapobieżenie występowaniu rezonansu drgań skrętnych i giętnych masztów. Analiza drgań skrętnych jest szczególnie trudna w przypadku zestawów wirników o dwuspójnych łopatach planetarnych silników wiatrowych. Przedstawiona metoda wyznaczenia momentu obrotowego, mocy oraz prędkości kątowej silnika wiatrowego pozwala na wyznaczenie częstotliwości drgań wymuszonych, a zatem umożliwia prawidłowe zaprojektowanie masztu.
EN
The prevention of the torsional and bending vibrations resonance is the main design problem of the wind power plant with vertical rotation axis. The torsion vibrations analysis is especially difficult for two – coherent cross – section blade of wind rotor with vertical axis, and planetary rotation of blades. The presented determination method of the wind turbines torque, power and angular speed enables the assessment of forced vibrations frequency and consequently for the mast proper design.
16
Content available remote Rezonans i niektóre jego skutki w praktyce
PL
Ze zjawiskiem rezonansu spotykamy się często w praktyce zawodowej w momentach kiedy przynosi on również niepożądane skutki. Ulega uszkodzeniu izolacja, gdy płyną zbyt duże prądy powodujące przegrzanie i zniszczenie urządzenia. Szukając przyczyny awarii związanych z rezonansem należy pamiętać o podstawowych zasadach jego powstawania oraz tłumienia. Jest to bardzo istotne w dobie wzrastającej liczby odbiorników nieliniowych oraz urządzeń energoelektroniki.
EN
We often meet with the phenomenon of resonance in professional practice at times when it also causes undesirable results. Insulation damage or overheating and destruction of the device due to excessive load current may occur. While searching for the causes of the failures which are related to resonance, the basic principles of its occurrence and suppression must be recalled. This is very important today, when the number of nonlinear loads and power electronics devices constantly increases.
17
Content available remote Resonance and Some of its Effects in Practice
EN
We often meet with the phenomenon of resonance in professional practice at times when it also causes undesirable results. Insulation damage or overheating and destruction of the device due to excessive load current may occur. While searching for the causes of the failures which are related to resonance, the basic principles of its occurrence and suppression must be recalled. This is very important today, when the number of nonlinear loads and power electronics devices constantly increases.
PL
Ze zjawiskiem rezonansu spotykamy się często w praktyce zawodowej w momentach kiedy przynosi on również niepożądane skutki. Ulega uszkodzeniu izolacja, gdy płyną zbyt duże prądy powodujące przegrzanie i zniszczenie urządzenia. Szukając przyczyny awarii związanych z rezonansem należy pamiętać o podstawowych zasadach jego powstawania oraz tłumienia. Jest to bardzo istotne w dobie wzrastającej liczby odbiorników nieliniowych oraz urządzeń energoelektroniki.
EN
The two-mass resonant vibro-impact module is presented as the rod system with cylindrical intermediate supports. The corresponding design diagram is constructed. Based on the finite element method, the frequency of free oscillations is defined for the corresponding location of the intermediate supports. A stress-strain state of the elastic element is considered. The stiffness of the intermediate supports is defined by solving the contact problem between the cylindrical rod supports and the flat spring. The dynamics of the vibro-impact rod system with multiple natural frequencies is analyzed taking into account the contact stiffness of the intermediate supports. The determination of contact and equivalent stresses occurring during the operation of the vibro-impact rod system is performed.
PL
Przedstawiono problemy związane z działaniem zabezpieczeń nadprądowych dławików kompensacyjnych, zainstalowanych w linii 400 kV Ełk Bis – Alytus.
EN
The principle of functioning of surcurrent compensating coils installed in 400 kV Ełk Bis – Alytus Line is presented in the article.
PL
W artykule omówiono skutki obecności subharmonicznych, tj. częstotliwości niższych od podstawowej 50Hz, w napięciu zasilającym silnik indukcyjny. Pojawienie się subharmonicznych w sieci trójfazowej jest skutkiem kołysania się wartości szczytowych napięć sieciowych. W maszynach indukcyjnych powoduje to przepływ prądów częstotliwości subharmonicznych i interharmonicznych, generację momentów przemiennych, wzrost wartości skutecznej prądów podstawowej harmonicznej i kołysania prędkości wirnika. W artykule wyprowadzono wyrażenia na dopuszczalną termicznie obciążalność silnika momentem i mocą, w sytuacji zasilania go napięciem trójfazowym zawierającym subharmoniczne o zgodnej kolejności faz. Przedstawiono przeszkody do wyprowadzenia analogicznych wyrażeń dla zasilania napięciem zawierającym subharmoniczne o kolejności przeciwnej.
EN
The paper discusses the effects of the presence of subharmonics (i.e. frequencies lower than the basic 50 Hz) in the voltage supplying the induction machine. Subharmonics in a three-phase grid are the result of the oscillations of peak values of the voltages. In induction machines, this results in the subharmonic and interharmonic currents, the generation of alternating moments, the increase in the rms value of the current of the fundamental harmonic and the oscillations of the rotor speed. In the paper is derived expression on the thermally acceptable load of the motor (by torque and power), in the case of supplying it by three-phase voltage containing a positive sequence of subharmonics. It presented the obstacles to derive the analogical expression for power supply containing a negative sequence of subharmonics.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.