Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  celulaza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W nowoczesnej produkcji żywności występuje duże zapotrzebowanie na białka enzymatyczne. Ich stosowanie ma na celu zwiększenie wydajności i efektywności ekonomicznej produkcji tradycyjnej oraz pozwala otrzymać nowe produkty o ciekawych właściwościach funkcjonalnych i sensorycznych. Enzymy występują powszechnie w środowisku naturalnym, gdzie są syntetyzowane przez różnorodne organizmy. Są niezbędnymi katalizatorami wszystkich przemian biochemicznych zachodzących w przyrodzie. Cechuje je wysoka specyficzność i selektywność substratowa, co gwarantuje wysoką jakość produktu. W branżach przemysłu spożywczego takich jak np.: gorzelnictwo, piwowarstwo, piekarnictwo, przemysł owocowo-warzywny, szczególnie potrzebne są enzymy hydrolizujące tanie surowce skrobiowe, celulozowe oraz pektyny i β-glukany. Produkcja biotechnologiczna, która gwarantuje szybką, tanią i bardzo wydajną biosyntezę enzymów, może zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na te preparaty.
EN
There is a high demand for enzymatic proteins in modern food production. They are used to increase the efficiency and profitability of traditional production, as well as to obtain new products with interesting functional and sensory properties. Enzymes are present in the natural environment, where they are synthesized by various organisms. They are necessary catalysts of all biochemical reactions. They are characterized by high specificity and substrate selectivity, which guarantees high product quality. The enzymes that hydrolysing cheap starch and cellulosic raw materials, pectins and β-glucans are particularly needed in some of food industry branches, e.g. brewing, baking, or fruit and vegetable industry. Biotechnological production, which guarantees fast, cheap and very efficient biosynthesis of enzymes, can meet the increased demand for enzymatic products.
PL
Celem prezentowanych badań było oznaczenie aktywności enzymów wydzielanych do podłoża przez dwie formy trufli letniej: Tuber aestivum i Tuber uncinatum Vittad. W pracy wykazano, że T. aestivum i T. uncinatum uwalniają do podłoża hodowlanego białka enzymatyczne o aktywności: lakazy, proteazy, lipazy oraz celulazy i ksylanazy. Analiza aktywności enzymatycznej w płynnych hodowlach obu form trufli letniej wykazała znaczne różnice biochemiczne pomiędzy nimi. Obserwowano zdecydowanie większą aktywność zewnątrzkomórkowych enzymów u T. aestivum, szczególnie lakazową i peptydazową. Wyniki badań wskazują na różną swoistość substratową lipaz wydzielanych przez te trufle: T. uncinatum syntetyzuje lipazy wykazujące aktywność tylko do octanu p-nitrofenolu, natomiast T. aestivum – także do palmitynianu p-nitrofenolu. W hodowlach obu form trufli wykryto niewielką aktywność celulolityczną i ksylanolityczną. Ksylanazy i celulazy oraz lakazy wydzielane przez grzybnię obu form tych trufli mogą brać udział w procesie zawiązywania symbiozy mykoryzowej.
EN
Truffle have long been appreciated for their culinary value. However, knowledge about their biochemical activity is still insufficient. Therefore, the aim of this study was to preliminarily assess the enzymatic activity of two forms of summer truffle (Tuber aestivum Vittad.). The results showed that studied fungi of the genus truffle (Tuber spp.) – T. aestivum and T. uncinatum secrete extracellular enzymatic proteins with activities of: laccase, protease lipase, cellulase and xylanase. The high activity of the enzyme was observed between 10th and 20th day of truffle cultivation in liquid culture. Higher activity of all tested enzymes was detected in the culture of T. aestivum. Significant differences observed in the level and kind of enzymatic activity might indicate different metabolic activity of studied forms of summer truffle.
EN
Cellulase has the ability to remove fuzz-fibres from cellulosic textiles, which endows fabric with a glabrous appearance and soft handle. In this paper, the combined uses of bio-polishing and reactive dyeing in one bath were carried out, aiming at shortening the treatment time and reducing the overall consumption of water and energy as well. The properties of cotton fabrics before and after the combined treatments were investigated, including the colour strength, colour fastnesses and tearing strength. The results indicated that the colour fixing agent of soda had noticeable inhibiting effects on cellulase activity. Meanwhile reactive dyes might react with cellulase proteins under alkaline conditions, resulting in decelerating influences on the dye-fibre covalent reactions. The acceptable one-bath process consisted of bio-polishing and dyeing of cotton in neutral solution, followed by dye fixation under alkaline conditions. Compared to polishing and dyeing in two baths, the one-bath method endowed fabric with a bit lower colour strength.
PL
Celulaza ma zdolność do usuwania włosków zmechacenia z tekstyliów celulozowych, co pozwala na osiągnięcie gładkiej powierzchni o delikatnym chwycie. W pracy badano sumaryczny efekt biopolerowania i reaktywnego barwienia przeprowadzanych w jednej kąpieli. Metoda ta ma na celu skrócenie czasu obróbki i zredukowanie ogólnego zapotrzebowania na wodę i energię. Badano właściwości tkanin bawełnianych przed i po obróbce. Między innymi badano nasycenie kolorem, trwałość koloru i wytrzymałość na rozrywanie. Wyniki wskazują, że soda jako środek utrwalający kolor ma zauważalny wpływ na hamowanie działania celulazy. Porównując metodę równoczesnego polerowania i barwienia z metodą, gdzie obydwie obróbki stosowane są indywidualnie stwierdzono, że w metodzie równoczesnej obróbki uzyskuje się nieco niższe nasycenie koloru.
PL
Badano wpływ immobilizacji celulazy z Aspergillus sp EC 3.2.1.4. na aktywność katalityczną w reakcji enzymatycznej hydrolizy celulozy. Celulazę immobilizowano na hydrofilowych polimerowych nośnikach z grupami formamidowymi i pierwszorzędowymi grupami aminowymi. Nośniki syntezowano w procesie wolnorodnikowej kopolimeryzacji strąceniowej N-winyloformamidu (NVF) z diwinylobenzenem (DVB). Reaktywne pierwszorzędowe grupy aminowe w kopolimerze generowano na drodze reakcji hydrolizy w środowisku alkalicznym. Celulazę immobilizowano kowalencyjnie za pośrednictwem aldehydu glutarowego (GA) na nośniku z grupami aminowymi lub adsorbowano na nośniku z grupami formamidowymi. Otrzymane heterogeniczne biokatalizatory testowano w reakcji hydrolizy celulozy mikrokrystalicznej. Stwierdzono, że aktywność celulazy immobilizowanej na obu badanych nośnikach była większa niż dla enzymu w stanie natywnym.
EN
Immobilization effect of cellulase from Aspergillus sp. EC 3.2.1.4. catalytic activity in reaction of enzymatic hydrolysis of cellulose has been studied. Cellulase immobilized on a hydrophilic polymer carriers with formamide groups and primary amino groups. The carriers were synthesized in a free radical copolymerization of N-vinylformamide (NVF) with divinylbenzene (DVB). The reactive primary amino groups in the copolymer were generated by decarboxylation formamide groups in an alkaline medium. Cellulase was covalently immobilized via glutaraldehyde (GA) on the support with amino groups and adsorbed on a support with formamide groups. The resulting heterogeneous biocatalysts tested in the hydrolysis reaction microcrystalline cellulose. It was found that immobilized cellulase activity on both carriers tested was greater than the enzyme in the native state.
EN
Terry fabrics are exposed to frequent and intensive washing and must therefore be resistant to water, alkali, washing agents and rubbing. Washing agents frequently contain cellulase enzymes. The influence of two kinds of cellulase enzymes on the properties of a 100% cotton terry fabric was investigated. The whole cellulase mixture and an endoglucanaserich cellulase product were used. Fabric strength, resistance to rubbing, wettability, hand feeling, whiteness and other properties were observed. Moreover the influence of different pretreatment processes on the properties of the terry fabric was investigated. The fabric was scoured with alkali or with pectinase enzymes, and bleached with hydrogen peroxide or peracetic acid. It was established that enzymatic scouring and peracetic acid bleaching consume less energy and water but provide fabrics with lower whiteness and wettability, suitable only for further dyeing in dark or medium shades. Cellulases deteriorate the properties of terry fabrics; however, worse are the whole cellulase mixtures.
PL
Tkaniny frotte są intensywnie prane i dlatego muszą być odporne na działanie wody, zasad, środków piorących i tarcie. Środki piorące często zawierają celulazy. Badano wpływ dwóch rodzajów enzymów celulazy na właściwości 100%-bawełnianych tkanin frotte. W badaniach użyto mieszaniny celulaz i endoglukanaz. Badano m.in., wytrzymałość, odporność na ścieranie, zwilżalność, chwyt, stopień bieli. Ponadto badano wpływ różnych procesów obróbki wstępnej na właściwości tkanin. Tkaniny poddano obróbce alkalicznej i enzymatycznej używając pektyny oraz bielenie nadtlenkiem wodoru lub kwasem nadoctowym. Ustalono, że podczas obróbki enzymatycznej i bielenia kwasem nadoctowym zużywa się mniej energii i wody, ale uzyskuje się tkaniny o niższym stopniu bieli i mniejszej zwilżalności, nadające się tylko do dalszego barwienia w odcieniach ciemnych lub średniociemnych. Stwierdzono, że celulazy pogarszają właściwości tkanin frotte, jednakże gorszy wpływ mają mieszaniny celulazowe.
8
Content available remote Scouring of Cotton with Cellulases, Pectinases and Proteases
EN
Cotton may contain between 4 and 12% by weight of impurities in the form of waxes, proteins, pectins, ash, and miscellaneous substances such as pigments, hemicelluloses and reducing sugars. These impurities are removed from the fabric by scouring, since their hydrophobic nature negatively affects the enhancement of the fabric’s wettability and absorbency. In this work, pectinase, protease and cellulase were used in various combinations for different treatment times, either in the baths containing one enzyme or different enzyme combinations, in order to evaluate the effects of these enzymes on 100% cotton fabric’s wettability and absorbency. At the end of the enzymatic and alkaline scourings, the wettability and absorbency properties of the garments were evaluated in terms of wettability, CIE*L, WI values and pectin analysis by Ruthenium Red dyeing. Furthermore, the effects of bioscouring on bleaching and dyeing were also investigated. At the end of the evaluation tests, it was found that in order to achieve adequate wettability and absorbency, cellulase + pectinase and cellulase + pectinase + protease gave better results than other enzymatic combinations.
PL
Bawełna może zawierać od 4% do 12% (wagowo) zanieczyszczeń w postaci wosków, protein, pektyn, popiołów i innych substancji, takich jak pigmenty, hemiceluloza i cukry. Zanieczyszczenia te usuwa się z tkanin poprzez pranie, ponieważ ich hydrofobowe właściwości wpływają negatywnie na zwilżalność i absorpcję tkanin. W opisanych badaniach zastosowano celulozy, pektynazy i proteinazy w różnych kombinacjach, różnych kąpielach i przy różnych warunkach temperaturowych i czasowych, dla zbadania ich wpływu na zwilżalność i absorpcję 100% tkanin bawełnianych. Po praniu enzymatycznym i alkalicznym badano zwilżalność, wartość CIE*L i WI oraz analizowano pektyny poprzez barwienie czerwienią rutenową. Dodatkowo badano efekty podwójnego prania, bielenia i barwienia. Stwierdzono, że najlepsze wyniki otrzymuje się, stosując zestawy: celulozy + pektynazy oraz celulozy + pektynazy + proteinazy.
9
Content available remote Stabilność termiczna wybranych enzymatycznych preparatów paszowych
PL
Zbadano wpływ mikronizacji (częstotliwość 2450 MHz, moc 350W, w czasie 60, 120 lub 180s) bądź kondycjonowania (95°C, w czasie 10, 20 lub 30 min.) na aktywność enzymatyczną: β glukanazy /endo-1, 3(4)-β-glukanazy/, ksylanazy/endo-1, 4 -β ksylanazy/, celulazy /endo-1, 4 -β -glukanazy/ oraz fitazy/hydrolizującej wiązania estrowe inozytolu z resztami kwasu fosforowego w fitynianach/. Wyniki badań aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów uzyskując oddzielnie dla każdego z enzymów oraz obu zastosowanych form ogrzewania (mikronizacji lub kondycjonowania) równania regresji o możliwie wysokim współczynniku dopasowania (R2). Posługując się tymi równaniami obliczono hipotetyczny czas niezbędny do dziesięciokrotnej redukcji aktywności każdego z enzymów w procesie mikronizacji (2450 MHz, 350 W) lub kondycjonowania (95°C). Najkrótszym czasem dziesięciokrotnej redukcji aktywności charakteryzował się enzym fitaza (14’16”- kondycjonowanie, 25’03”- mikronizacja), zaś największy okazał się czas dziesięciokrotnej redukcji aktywności dla ksylanazy (73’25”- kondycjonowanie, 45’29”- mikronizacja).
EN
The effect of micronization (2450 MHz frequency, 350 W for time of 60; 120 or 180 s) and conditioning (95°C for 10; 20 or 30 min) on enzymatic activity was studied for β-glucanase, xylanase, cellulase and phytase (hydrolysing inositol ester bindings with the rests of phosphoric acid in phytynians). Obtained results were approximated with the least squares method achieving for each enzyme separately and for both applied heating forms (micronization and conditioning) the regression equations of possibly high correlation coefficient (R2). Hypothetical time necessary to reduce tenfold the activity of each enzyme at micronization or conditioning process, was computed with the use of these equations. The shortest time to tenfold reduction of enzymatic activity was obtained for phytase (14’16” at conditioning, 25’03” at micronization), whereas the longest was the time to tenfold reduction of xylanase activity (73’25” at conditioning, 45’29” at micronization).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.