Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microinstallation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce przyrasta 8,5-krotnie rok do roku. Od 1 lipca 2016 roku obowiązuje w Polsce Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia prosumentom rozliczanie się z wyprodukowanej energii elektrycznej w mikroinstalacjach na zasadzie opustów. W systemie opustów jako magazyn energii wykorzystywana jest sieć elektroenergetyczna, a sposób rozliczeń zachęca prosumentów do zmiany systemu zarządzania konsumpcją energii w obiekcie. Ustawa o odnawialnych źródłach energii dzieli instalacje ze względu na moc, a wśród inwestorów wyróżnia prosumentów i przedsiębiorców. System opustów jest dedykowany instalacjom pracującym na zaspokojenie potrzeb obiektów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, o mocy nie większej niż 40 kW. Takie instalacje nazywane są mikroinstalacjami. Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Polsce mają szansę się rozwijać coraz dynamiczniej dzięki licznym ułatwieniom administracyjnym. System opustów służy do zachęcenia prosumentów do wykorzystywania energii z instalacji fotowoltaicznej na zaspokojenie potrzeb energetycznych gospodarstwa przez wprowadzenie współczynników rozliczeniowych. Im więcej energii skonsumuje budynek w czasie rzeczywistym, w momencie produkcji, tym mniej odda do sieci. Im mniej energii oddane zostanie do sieci, tym efektywniej energia zostanie wykorzystana, z punktu widzenia prosumenta. Aby jak najwięcej energii konsumować należy przede wszystkim zmienić zasady zarządzania energią w obiekcie i dostosować konsumpcję energii do jego profilu energetycznego. Dzięki temu wśród prosumentów wzrasta poczucie dbałości o gospodarkę energetyczną obiektu i szukane są coraz efektywniejsze sposoby zarządzania energią w obiekcie.
EN
The capacity of photovoltaic (PV) microinstallations in Poland has been growing at a rate of 8,5 times year-on-year. Since July 1, 2016 a new legal Act of 22 June 2016 amending the Renewable Energy Sources Act and certain other acts has been in force in Poland and it enables prosumers the settlement of the electricity produced in microinstallations on the basis of discounts. In this system of discounts it is an electricity grid that is used as an energy store and the manner of clearings encourages prosumers to change the energy consumption management system in a facility. The law on renewable energy sources divides generating installations according to their capacity and it distinguishes prosumers from entrepreneurs among investors. The discount system is dedicated to installations producing energy to meet the needs of objects not related to a business activity and with a capacity of not more than 40 kW. Such systems are called microinstallations. PV microinstallations in Poland have a chance to develop more dynamically thanks to facilitations in numerous administrative arrangements. The system of discounts serves encouraging the prosumers to use energy from a PV installation to meet the energy needs of a farm by introducing settlement coefficients. The more energy a building consumes in a real time at the moment of production, the less will be fed to the grid. The less energy will be delivered to the grid, the more will be used more effectively from the point of view of the prosumer. But in order to consume as much energy as it is possible, first of all the rules of energy management in a building should be changed and the energy consumption should be adapted to its energy profile. As a result, the sense of concern for a facility energy economy is growing steadily among prosumers and sought are more and more efficient methods of power management in such a place.
PL
W opracowaniu zaprezentowano aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce. Omówiono najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia. Zaprezentowano również przykładową procedurę zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE. Oszacowano też oczekiwany czas zwrotu inwestycji dla typowej przydomowej mikroinstalacji PV.
EN
The paper presents the current legal status of PV microinstallations in Poland. The most important configurations of PV microinstallations cooperation with low voltage power grid are discussed. An example of a filing procedure the connection of PV microinstallations to the power grid is also presented. Time of return on investment for typical household PV installations is also estimated.
PL
W referacie omówione zostały - wynikające z ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej (zachowanie wymaganych odległości), a także zachowania wymaganych odległości od form ochrony przyrody oraz od leśnych kompleksów promocyjnych. W przepisach przejściowych zawarte zostały wymagania dotyczące zarówno już użytkowanych elektrowni wiatrowych, elektrowni wiatrowych znajdujących się w różnych stadiach realizacji, a także warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.
EN
The paper discusses - under the law on investments in wind power plants - the conditions and procedures for siting and building wind turbines and siting conditions of wind turbines in the vicinity of existing or planned residential buildings (keeping the required distance), as well as for maintaining the required distance from the forms of protected nature and the forest promotional complexes. Transitional provisions include requirements ranging from existing installations of wind power plants, wind power plants that are in various stages of implementation, to siting wind turbines in the vicinity of existing or planned residential buildings.
4
Content available The impact of solar power facilities on landscape
EN
The aim of the work is to determine the impact of various solar power facilities on the landscape. The study put forward a research hypothesis that their effect on the landscape increases along with the development of investments in helioenergetics. The study examined installations which differed in the type of technology and structure, as well as in installed power: large solar farms, structures such as solar power towers, building-integrated transparent installations, small-scale systems and micro-installations. It was shown that with the development of helioenergetics its impact on the landscape changes. In the case of solar installations the effect on landscape may be very diverse: from integration with the landscape, through a harmonious or disharmonious effect, to a landscape dominant character. The most commonly observed small-scale systems and micro-installations tend to be harmoniously integrated in the body of the building and only have a slight visual effect on the surroundings. The latest technological solutions (transparent systems) are applied in a relatively small number of investments, but effectively reduce the impact of solar installations on the landscape.
PL
Celem pracy było określenie zróżnicowania wpływu instalacji solarnych na krajobraz. Sformułowano hipotezę badawczą o rosnącym, wraz z rozwojem inwestycji z zakresu helioenergetyki, ich oddziaływaniu na krajobraz. W pracy rozpatrzono instalacje różniące się rodzajem zastosowanej technologii i konstrukcji oraz zainstalowaną mocą: wielkopowierzchniowe farmy solarne, konstrukcje typu wieża solarna, transparentne instalacje zintegrowane z budynkiem, systemy małoskalowe i mikroinstalacje. Stwierdzono, że wraz z rozwojem helioenergetyki zmienia się zakres jej oddziaływania na krajobraz. W przypadku instalacji solarnych wpływ na krajobraz może być znacznie zróżnicowany, od integracji z krajobrazem, przez harmonijny, dysharmonijny, jak i o cechach dominanty krajobrazowej. Najczęściej obserwowane systemy małoskalowe i mikroinstalacje są zazwyczaj harmonijnie wkomponowane w bryłę budynku i nieznacznie oddziałują wizualnie na otoczenie. Najnowsze rozwiązania technologiczne (systemy transparentne) są stosowane w stosunkowo małej liczbie inwestycji, ale skutecznie zmniejszają wpływ instalacji solarnych na krajobraz.
PL
W Polsce wprowadzono ustawowe ułatwienia rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Ułatwienia mają charakter formalno-prawny oraz finansowy (możliwość uzyskania dofinansowania realizacji inwestycji lub preferencyjna cena za energię elektryczną wprowadzaną do sieci). Aspekty techniczne eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną (mikroinstalacjami prosumenckimi) nie są praktycznie rozważane. W referacie dokonano oceny korzyści i zagrożeń wynikających z istnienia mikroinstalacji prosumenckich w kontekście technicznego funkcjonowania sieci z tego typu generacją. Analizowano problemy, które będą musieli rozwiązywać operatorzy sieci oraz wyjaśniono pojawiające się obawy odbiorców energii elektrycznej, którzy są przyłączeni do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacjami prosumenckimi, dotyczące zwiększenia opłat za energię elektryczną.
EN
The polish law facilitates the connection of prosumer micro-installations to the LV electric power network. Facilitation are formal legal and financial (the possibility for financing the investment or preferential price for electricity). Technical aspects of the distribution networks operation with distributed generation (prosumer micro-installations) are not considered. The paper assesses the benefits and risks of existence prosumer micro-installations. Technical operation states of the network with distributed generation are considered. We analyzed the problems the network operators. The paper explains the concerns of electricity consumers, who are connected to the distribution network with prosumer micro-installations, for increasing charges for electricity consumption.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące technicznych aspektów przyłączenia mikroinstalacji z odnawialnymi źródłami energii do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
EN
The paper presents problems concerning technical aspects of connecting microinstallations with renewable energy sources to low voltage electric power network.
PL
W artykule opisano zastosowania obecnych norm i przepisów oraz zasad regulacji źródeł rozproszonych niskiego napięcia w celu określenia możliwego wpływu źródła rozproszonego na zaburzenia jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia. W pracy przedstawiono wybrane relacje pomiędzy parametrami źródła oraz stosowanymi charakterystykami regulacyjnymi a możliwym wpływem na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia. Dokonano oszacowania wpływu systemu fotowoltaicznego o mocy 15kVA, opartego na trzech jednofazowych systemach fotowoltaicznych wykorzystujących różne technologie paneli, na wybrane parametry jakościowe. Weryfikację zaprezentowano na podstawie rzeczywistych pomiarów zaburzeń jakości energii w punkcie przyłączenia systemu fotowoltaicznego.
EN
The work concerns the use of existing standards and the characteristics of regulation used in distributed generation control of low voltage in order to determine the possible impact of distributed generation for power quality disturbances at point of common coupling. The paper presents relationships between characteristics applied in control strategy of distributed generation and possible impacts on the power quality at point of common coupling. There have been estimated possible impact on power quality of a photovoltaic system with the maximum apparent power equals 15kVA, based on three single-phase PV systems using different technologies of panels. The verification of the estimation is presented based on real measurements of power quality disturbances at the connection point of a photovoltaic system.
PL
Omówiono sposoby przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej w aspekcie ich wpływu na parametry tej sieci.
EN
The paper discusses methods of connecting of renewable energy sources to distribution network considering their influence on parameters of that network.
PL
Przedstawiono perspektywy wykorzystania generacji rozproszonej szczególnie opartej na źródłach fotowoltaicznych.
EN
The paper presents prospects of utilization of distributed generation, especially based on photovoltaic sources.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.