Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  AlSi 304 steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Technologia flowdrill wiercenia i gwintowania bezwiórowego
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu wybranych parametrów termowiercenia (zwanego także wierceniem tarciowym lub termicznym) wiertłem termicznym typu flat z węglików spiekanych na jakość otworów wykonanych w profilach prostokątnych ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2 mm oraz stali konstrukcyjnej S235 o grubości 1,5 mm. W badaniach szczególną uwagę zwrócono na wpływ termowiercenia na mikrostrukturę i mikrotwardość stali poddanych procesowi termowiercenia.
EN
The article describes the results of the research on the influence of the selected parameters of thermal drilling (also called friction or thermal drilling) with the use of a flat friction drilling tool made of high speed steel on the quality of holes made in rectangular profiles of the AISI 304 stainless steel of the thickness of 2 mm and of the structural grade S235 steel of the thickness of 1.5 mm. During the studies, particular attention was paid to the impact of thermal drilling on the microstructure and microhardness of the investigated steels.
2
Content available remote Wybrane aspekty odkształcenia plastycznego na zimno stali AISI 304
PL
Celem badań była analiza wybranych technicznych i strukturalnych aspektów odkształcenia plastycznego na zimno w procesie walcowania blach ze stali AISI 304. Metodyka badawcza obejmowała obserwacje struktury na mikroskopie świetlnym, badania własności mechanicznych określone w statycznej próbie rozciągania i pomiary twardości. Analizę składu fazowego przeprowadzono na podstawie badań rentgenograficznych. Potwierdzono analityczną zależność granicy plastyczności badanej stali od stopnia gniotu w procesie walcowania, co ma istotne znaczenie praktyczne dla tej technologii wytwarzania blach cienkich ze stali austenitycznej. Przeprowadzone badania metalograficzne i rentgenowska analiza fazowa wykazały, że w walcowanej na zimno stali austenitycznej przy większych stopniach gniotu zachodzi bezpośrednia przemiana fazowa (γĺα’).
EN
The aim of the study was to analyze the chosen technical and structural aspects of cold deformation in the rolling process of the AISI 304 steel sheets. The investigations included observations of the microstructure on a light microscope, a study of mechanical properties during static tensile tests and hardness measurements. The analysis of the phase composition was carried out by means of an X-ray diffractometer. It was found that the value of the AISI 304 steel’s tensile strength, yield point and hardness increase as the degree of its deformation increases, but simultaneously the value of elongation decreases. The analytic dependence of the yield point of the investigated steel on the deformation degree under cold rolling pressing process has been confirmed. The determination of this relation is crucial for the technology and precise shaping the properties of the sheet metal of austenitic steel under the production stage. The conducted metallographic investigations and X-ray phase analysis show that the plastic deformation under the cold working of austenitic steel AISI 304 induces the direct phase transformation (γĺα’) in its structure.
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu parametrów procesu spawania laserowego blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,2 mm walcowanej na zimno na jakość i właściwości złączy doczołowych. Próby spawania wykonano za pomocą lasera dyskowego TruDisk 3302 firmy TRUMPF o mocy maksymalnej 3,3 kW z głowicą ogniskującą wiązkę do średnicy 200 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy doczołowych laserem dyskowym du- żej mocy w obszarze SWC następuje wyraźny spadek mikrotwardości do ok. 250÷260 HV0,1 w porównaniu do materiału rodzimego (470÷500 HV0,1) oraz spadek mikrotwardości w środkowej części spoiny do ok. 210 HV0,1.
EN
The article describes the results of the research on the influence of the parameters of the laser welding of the cold rolled 1.2 mm thick stainless steel AISI 304 sheets on the quality and properties of butt joints. The tests of welding have been conducted by the means of a disk laser with maximum output power of 3.3 kW and a beam spot diameter of 200 μm, applying the autogenous technique, i.e. without additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld of fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires careful selection of the welding parameters, especially low energy input. The microhardness measurements have shown that as a result of the welding of butt joints using a high power disk laser, a significant decrease of microhardness, to approx. 250-260 HV0.1 takes place in the HAZ area, as compared to the base material (470-500 HV0.1), as well as a decrease in microhardness of the central part of the weld to approx. 210 HV0.1 have been observed.
4
PL
Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów spawania laserowego (tj. mocy wiązki laserowej i prędkości spawania oraz energii liniowej spawania) złączy doczołowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm na kształt i jakość złączy. Wstępne próby symulowanego spawania laserowego poprzez przetapianie blach ze stali austenitycznej (ang. bead-on-plate welding), jak i spawania właściwych złączy próbnych wykonano przy użyciu lasera diodowego dużej mocy firmy ROFIN DL 020, techniką bez materiału dodatkowego. Krytycznym parametrem decydującym zarówno o własnościach mechanicznych, ale również odporności korozyjnej złącza (obszar spoiny oraz SWC) w przypadku stali nierdzewnych o strukturze austenitycznej jest energia liniowa spawania, która powinna być ograniczona do minimum, przy zapewnieniu pełnego przetopienia blach oraz poprawnego kształtu spoiny. Badania wykazały, że możliwe jest wykonanie laserem diodowym złączy doczołowych blach ze stali AISI 304 o grubości 2,0 mm o poprawnym kształcie i wysokiej jakości.
EN
The subject of the study was to analyze the influence of the basic parameters of laser welding (i.e. laser beam power and welding speed, as well as energy input) of butt joints of the 2.0 mm thick stainless steel AISI 304 sheets on the weld shape and joint quality. The preliminary tri-als of simulated laser welding by melting the austenitic stainless steel sheets (the so called bead-on-plate welding), as well as the welding of the test butt joints, were carried out using the high-power diode laser (HPDL) ROFIN DL 020, without the additional material (the technique of autogenous welding). A crucial parameter that determines both the mechanical properties and the corrosive resistance of a joint (the region of a weld and HAZ) in the case of stainless steels with austenitic structure is energy input, which should be kept at a minimum, and at the same time full penetration and a proper shape of the fusion zone should be ensured. The study have shown that it is possible to produce high quality butt joints of the 2.0 mm thick austenitic stainless steel AISI 304 sheets by means of diode laser.
PL
Określono wpływ odkształcenia plastycznego na zimno w procesie walcowania na kształtowanie tekstury, struktury i własności mechanicznych stali AISI 304. Analizę tekstur przeprowadzono w oparciu o figury biegunowe i trójwymiarową funkcję rozkładu orientacji, FRO. Dyfrakcyjna analiza fazowa i badania magnetyczne wykazały obecność martenzytu ’ w strukturze stali po odkształceniu. Udział objętościowy martenzytu wzrastał wraz ze wzrostem stopnia odkształcenia. Odkształcenie plastyczne indukowało przemianę martenzytyczną γ → α’ w całym zakresie odkształcenia. Obserwowano rozwój tekstury zarówno austenitu, jak i martenzytu. W oparciu o przeprowadzone badania własności mechanicznych stwierdzono, że wraz ze wzrostem stopnia odkształcenia plastycznego w stali AISI 304 zwiększają się własności wytrzymałościowe i twardość, a maleją własności plastyczne.
EN
It has been determined the influence of the plastic strain in the cold rolling process on forming of the texture, structure and mechanical properties of AISI 304 steel. The texture analysis was carried out basing oneself on pole figures and three-dimensional function of orientation pattern. Diffraction phase analysis and magnetic examination have shown the presence of ’ martensite in the steel structure after deformation. The volume fraction of martensite grew larger together with the increase of the degree of deformation. The plastic strain induced γ → α’ martensitic transformation in the whole deformation range. It was observed the development of both austenite and martensite texture. On the basis of mechanical tests it has been found that together with the increase of the plastic strain amount in AISI 304 steel its mechanical properties and hardness grow while its plastic properties decrease.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.