Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atomizer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Różne typy rozpylaczy znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej. Każdy wyprodukowany typ rozpylaczy musi przejść szereg badań eksperymentalnych, a następnie badań kontrolnych potwierdzających jego skuteczność działania w przewidywanym obszarze działania. Badania rozpylaczy wymagają sporego nakładu finansowego, dlatego też wyniki takich badań są opatentowane, a dostęp do ich wyników ograniczony. W niniejszym artykule ukazano złożoność prowadzonych badań oraz ich zakres. Przedstawiono podstawową klasyfikację rozpylaczy oraz przykłady ich zastosowania w ochronie przeciwpożarowej.
EN
Different types of atomizers are increasingly used in fire protection. Each type of atomizers produced must pass a series of both experimental and control tests to prove its effectiveness in the intended area of operation. Atomizers research require sizeable financial effort. That is why the results of such research are patented, and access to the results are very limited. This article deals with the complexity of the studies and their scope. The basic classification of atomizers and examples of their use in fire protection was introduced.
EN
The objective of the research is to justify kinematic parameters of volumetric sprayers in order to improve the efficiency of delivery of the process solutions of pesticides onto the objects of treatment. Theoretical research was carried out on the basis of the laws of aerodynamics and mechanics. The results of the theoretical research formed the foundation for the justification of the scheme of a relative position and the main parameters of the air and hydraulic systems of volumetric sprayers.
PL
Celem pracy było uzasadnienie parametrów kinematycznych opryskiwaczy objętościowych w celu poprawy skuteczności dostarczania roztworów procesowych zawierających pestycydy na opryskiwane obiekty. Badania teoretyczne przeprowadzono na podstawie praw aerodynamiki i mechaniki. Wyniki badań teoretycznych przyczyniły się do sformułowania podstawy dla uzasadnienia schematu odpowiedniego ułożenia i głównych parametrów systemów powietrznych i hydraulicznych opryskiwaczy objętościowych.
4
Content available remote Tribological wear of diesel engine atomisers
EN
The authors indicate design changes in injection systems that result in increased tribological loads of atomizers. It is observed that mechanisms of tribological wear of atomizers should be examined in detail. The following four tribological nodes were identified in an atomizer: guide-cylindrical part of the needle, atomizer seat-closing cone of the needle, needle front surface-front surface of injector spring, atomizer front surface-body front surface. A limited set of one type of atomizers was visually examined. Typical images of damage for each node are presented and wear mechanisms are described as well as the feedback between the technical conditions of atomizer tribological nodes and the node load. The authors indicate that: the technical condition of the needle-guide node affects the force imposing a load on the other nodes; the wear of needle front surface-spring node and the seat-needle cone node results in an increased travel of the needle; the time to failure should be considered as the time to the loss of tightness and depends on the distribution of wear on the ring circumference of the conical seat-needle contact.
PL
Przebadano trzy układy atomizacji cieczy stosujące technologię wibrującej membrany, używane w nebulizatorach medycznych nowej generacji. Określono wydajność atomizacji i jej zmiany w czasie, zmienność temperatury oraz rozkładu wielkości kropel w emitowanym aerozolu. Porównano działanie układów podczas atomizacji wody RO oraz 0,001 M roztworu SDS. Stwierdzono, że pomimo podobnej zasady działania układy różnią się wydajnością, wielkością rozpraszanych kropel oraz wpływem napięcia powierzchniowego na przebieg procesu.
EN
Three novel atomizers based on vibrating mesh technology were investigated. Time dependence of aerosol output, liquid temperature and droplet size distribution were measured for RO water and 0.001 M aqueous SDS solution. It was found that in spite of similar operation principle, the tested systems differ in aerosol generation rate, droplet size distribution and the sensitivity regarding the surfacc tension of atomized liquids.
6
Content available remote System zasilania głowic atomizacyjnych do wytwarzania elektro-aerozoli
PL
W pracy przedstawiono problematykę wysokonapięciowego zasilania układu do elektryzacji indukcyjnej cząstek aerozoli wytwarzanych w głowicach z naddźwiękowym rozpraszaniem pneumatycznym w dyszy de Lavala. Do zasilania elektrod indukcyjnych głowic zastosowano indywidualne zasilacze wysokiego napięcia stałego małej mocy, pracujące w układzie rezonansowych przetwornic dc-dc. Zasilacze zamontowano na belce prototypowego, elektro-aerozolowego opryskiwacza agrotechnicznego bezpośrednio przy głowicach w celu ograniczenia do minimum połączeń w obwodzie WN. System zasilania wysokonapięciowego wyposażono w zdalny układ sterujący oraz opto-akustyczny sygnalizator stanu systemu wielogłowicowego. W pracy przedstawiono właściwości typowego zasilacza małej mocy oraz zwrócono uwagę na problematykę zagrożeń porażeniowych, jakie mogą wystąpić w warunkach awaryjnych. Oszacowano energię gromadzoną w układzie powielacza wysokiego napięcia, która może być rozproszona w warunkach niekontrolowanego rozładowania lub zwarcia, np. przez ciało człowieka.
EN
The paper discuses problems related to HV supply system for induction charging of aerosol droplets generated in supersonic pneumatic atomizing heads fitted with de Laval nozzle. Individual low power DC HV supply units, configured as resonant DC-DC converters, are applied for induction electrode charging. Supply units are installed on a drag-bar of prototype electro-aerosol agricultural spraying machine directly next to atomizing heads in order to minimize HV wiring length. The HV supply system is fitted with remote unit and opto-acoustic indicator for multi-head system state control. Operational characteristics of a standard HV low-power supply unit are presented and attention is drawn to problems related to electric shock hazards, which may arise in case of HV supply failure. Energy accumulated in HV multiplier subsystem, which may be discharged in case of any uncontrolled shorting (e.g. involving human body), is also assessed.
PL
Badano parametry pracy rozpylaczy, które mają wpływ na wielkość śladu kropli. Ocenie poddano rozpylacze nowe i po laboratoryjnym zużyciu. Badano wpływ zużycia rozpylaczy na wielkość śladu kropli. Stwierdzono, że wzrost natężenia wypływu cieczy powoduje zwiększenie średniej średnicy śladu kropli. Z kolei wzrost ciśnienia roboczego lub prędkości roboczej powoduje odpowiednio zmniejszenie średnicy śladu kropli oraz ograniczenie zlewania się kropli na powierzchni oprysku. Wzrost stopnia zużycia rozpylaczy powoduje zwiększenie stopnia pokrycia.
EN
The researchers examined those operating parameters of atomizers, which affect drop trace size. New atomizers and those worn in laboratory were analysed. The scope of the research included the impact of atomizer wear on drop trace size. It has been observed that growing liquid outflow intensity brings about increase in average drop trace diameter. On the other hand, the increase in working pressure or operating speed results in reduction of drop trace diameter and limitation of drop flowing off onto spray surface, respectively. Growing atomizer wear results in higher coverage degree.
PL
Za jakość wykonania procesu technologicznego oprócz odpowiednich środków technicznych i prawidłowych parametrów procesu odpowiedzialny jest nadzór nad krytycznymi węzłami lub w szczególnych przypadkach nad całym procesem.
EN
Besides ensuring proper engineering measures and right process parameters, the unit controlling critical points, or in special cases the whole process, is responsible for the quality of technological process execution.
10
Content available remote Wpływ sprężenia polimeru na średnicę kropli w atomizerach pęcherzykowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu rozpylania cieczy w układach powietrze-woda i powietrze-wodne roztwory polimeru (po-litłenek etylenu) o różnych stężeniach z wykorzystaniem metody mikrofotografii. Wykazano, że na wielkość tworzących się kropel wpływa stężenie polimeru. Wartości średniej objętościowo-powierzchniowej średnicy kropli wzrastają wraz ze wzrostem lepkości cieczy.
EN
The paper presents experimental results dealing with atomization process in air-water and air-aqueous polymer (polyethylene oxide) solutions of different concentrations carried out in effervescent atomizers obtained by means of the microphotography method. The analysis showed that droplet sizes were dependent on polymer concentration. The Sauter mean diameter values increased with an increase of liquid viscosity.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu rozpylania wody oraz wodnych roztworów gliceryny w atomizerach typu pęcherzykowego z wykorzystaniem metody mikrofotografii. Na podstawie przeprowadzonej ana-łizy obrazów stwierdzono, że rozmiary powstających kropeł załeżą od natężeń przepływu gazu i cieczy oraz od konstrukcji dyszy. Wartości średniej objętościowo-powierzchniowej średnicy kropłi wzrastają wraz ze wzrostem lepkości cieczy.
EN
The paper presents results of experimental studies on water and aqueous solutions of glycerine atomization process in effervescent atomizers using the digital microphotography method. The analysis of photos showed that droplet sizes arę dependent on gaś and liquid flow rates and atomizer construction. The Sauter mean diameter increased with an inerease of liquid viscosity.
PL
Komputery pokładowe stosowane w opryskiwaczach spełniają głównie rolę sterowników odciążając w ten sposób operatora i dokładniej sterują procesem. Informacje dostarczane przez czujniki wykorzystywane są tylko do zmiany parametrów roboczych, ponieważ mikrokomputery nie mają zaimplementowanych procedur diagnostycznych. Rozszerzenie funkcji komputera pokładowego o moduły diagnostyczne wymaga opracowania bardzo wydajnego, a równocześnie prostego w aplikacji systemu diagnostycznego. W pracy przedstawiony został moduł wnioskowania diagnostycznego umożliwiający diagnostykę rozpylaczy opryskiwacza polowego jako osobny moduł jak również może być wykorzystany do rozbudowy istniejących komputerów pokładowych.
EN
On-board computers employed in spraying machines work mainly as controllers, and thus they relieve machine operators and control the process more precisely. Information delivered by sensors is used only to change working parameters, because microcomputers do not have any implemented diagnostic procedures. Adding diagnostic modules to on-board computer functions requires a diagnostic system to be developed, which would be very efficient and at the same time simple to apply. The work presents diagnostic concluding module allowing to diagnose field spraying machine atomisers that may either work as a separate module or be used to expand existing on-board computers.
PL
Szybkość reakcji chemicznej zależy od stopnia rozdrobnienia reagentów. Wzrost tej szybkości pociąga za sobą skrócenie czasu kontaktu sorbent-spaliny i umożliwia zmniejszenie gabarytów instalacji. W opisanej metodzie sorbentem jest woda amoniakalna, rozpylana do postaci suchej mgły za pomocą atomizerów. Podano ich cechy i rodzaje.
EN
The faster is chemical reaction the bigger is degree of reacting substances fineness. Increase of reaction speed causes shortening of sorbent-flue gases contact time and enables diminishing of installation overall dimensions. Ammonia water is reacting substance in the method described. It is sprayed acquiring the form of dry mist with the help of atomizers. Given are their features and types.
15
Content available remote Przeciętna średnica kropel wtryskiwacza pneumatycznego
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnego badania procesu rozpylania cieczy przez specjalnie skonstruowany wtryskiwacz pneumatyczny, przyjmując przeciętną średnicę kropel w stożku jako główne kryterium oceny jakości procesu rozpylania. Ideą tej konstrukcji było wytworzenie strugi o małych kroplach przy względnie niskim ciśnieniu tłoczenia rozpylanej cieczy. W tym celu został skonstruowany i wykonany rozpylacz trójkanałowy. Przeciętną średnicę kropel określano metodą dyfrakcyjną analizując obrazy powstałe po przejściu równoległej wiązki świetlnej przez stożek rozpylania. Stanowisko pomiarowe zostało wyposażone w aparaturę rejestracyjną oraz system przetwarzania danych. Przeprowadzono pomiary w szerokim zakresie zmian ciśnienia wtrysku i ciśnienia powietrza wspomagającego proces rozpylania. Wykonano prawie sto eksperymentów, stosując wodę jako rozpylaną ciecz. Uzyskane rezultaty mogą być wykorzystanie nie tylko w silnikach przepływowych, ale również w innych gałęziach przemysłu.
EN
The paper presents results of experimental study of atomizing process with using of specially designed swirl atomizer, assuming the average diameter of aerosol droplets inside the spray cone to be the main criterion of spray quality. Idea of the atomizer was to obtain the aerosol of relatively small average droplets diameter at relatively low injection pressure. For this purpose the three channel atomizer was built. The average diameter of spray droplets was evaluated by studying diffraction of the plane parallel light wave propagating through the spray cone. The research stand was equipped with a registered apparatus providing computer processing of measurement data. Measurements was done for the wide range of injection pressure and fuel rate so almost one hundred experiments were carried out. In all experiments water was used as the fuel. Results obtained show that designed atomizer could be used not only in turbomachinery but in many branches of industry also.
PL
Analizowano wpływ parametrów pracy (ciśnienia roboczego i prędkości roboczej) rozpylaczy płaskostrumieniowych na spektrum śladu kropel. Badano rozpylacze nowe i po laboratoryjnym zużyciu. Wraz ze wzrostem natężenia wypływu cieczy następuje zwiększenie średniej średnicy śladu kropli. Stwierdzono, że wzrost ciśnienia roboczego lub prędkości roboczej powoduje odpowiednio zmniejszenie śladu kropli oraz ograniczenie zlewania się kropli na powierzchni oprysku. Wraz ze wzrostem stopnia zużycia rozpylaczy następuje zwiększenie stopnia pokrycia. Ponadto wysokie ciśnienie robocze w rozpylaczach o niskim natężeniu wypływu cieczy oraz stosowanie rozpylaczy zużytych powodują wzrost zagrożenia ekologicznego poprzez odpowiednio wzrost liczby kropel o mniejszej średnicy lub zlewanie się kropel i spływanie z powierzchni rośliny.
EN
The impact of work parameters (working pressure and working speed) of flat-fan atomizers on droplet trace spectrum was analysed. Both new and laboratory-worn atomizers were examined. With the increase of outflow intensity there was an increase of the average diameter of droplet trace. It was established that the increased working pressure or working speed resulted in the respective reduction of droplet trace and decreased droplet collision on the sprayed surface. With the increase of wear of the atomizers, there is an increase of cover level. In addition, high working pressure in atomizers with low outflow intensity and the use of worn out atomizers lead to increased ecological hazards by respectively increased number of smaller diameter drops or droplet collision and flowing down from the surface of the plant.
PL
Przedmiotem artykułu jest dowilżanie powietrza za pomocą atomizerów naddźwiękowych.
19
Content available remote Velocity and Pressure Distribution in the Jet-Swirl Atomizer Chamber
EN
Atomization of liquids has many applications and is very important for modern power engineering. The geometry of the atomizer and the boundary conditions are given in this paper. The most important is the momentum exchange between the axial and tangential components. As a result, the velocity and pressure distributions in the chamber of this atomizer are obtained. The CFX code with the k-ε model of turbulence was employed for this purpose. The Rossby number was taken as the similarity criterion to assure the similarity between the velocity distribution in the present work and in the experimental one carried out before.
EN
The present article is devoted to the results of calculation of ZD72/48 type (of different models - with and without undercut) engine atomizers in tense-deformed condition by the finite elements method. Besides, the article deals with the influence of heat and mechanical loads and design features on the atomizer body deformation for that type of engine.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.