Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PCM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy było wskazanie podstawowych parametrów, jakimi powinny się charakteryzować materiały zmiennofazowe (PCM) wykorzystywane w technice instalacyjno-budowlanej. W artykule podano charakterystyczne parametry cieplne różnych związków chemicznych pełniących funkcję PCM. Dobranie materiału o właściwościach dopasowanych do celu, np. magazynowania nadwyżek ciepła występujących w pomieszczeniu, pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści energetycznych. Dodatkowo w artykule wskazano możliwe sposoby wkomponowania materiału zmiennofazowego w komponenty budowlane. Spośród dostępnych technologii to mikrokapsulacja umożliwia wyeliminowanie w największym stopniu podstawowych problemów związanych ze specyfiką działania PCM, tj. wycieki, zmiany objętości związane ze zmianą fazy czy niestabilność konstrukcji.
EN
The aim of this study was to indicate the basic parameters that should characterized the phase change materials (PCM) used in installation and construction technology. The paper presents characteristic thermal parameters of various chemical compounds that play the role of PCM. The selection of materials with properties tailored to the purpose, e.g. storing excess heat in the room, allows for measurable energy benefits. Additionally, the material indicates possible ways of integrating the phase change material into building components. Among the available technologies, microcapsulation is the best solution to eliminate the basic problems related to the specificity of PCM operation, i.e. leakages, volume changes related to phase change, structure stability.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko, w całym cyklu życia, rozwiązania polegającego na integracji materiału zmiennofazowego z kolektorem rurowo – próżniowym. Porównano dwa rozwiązania: tradycyjny kolektor rurowo – próżniowy oraz analogiczny kolektor, wypełniony parafiną. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono z wykorzystaniem metody Ekowskaźnik’99. Końcowy wynik LCA zaprezentowano z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych. Wykazano wpływ wszystkich etapów cyklu życia analizowanej technologii na środowisko. Największe wpływy na środowisko uzyskano w kategorii zdrowia ludzkiego, które stanowiły średnio 64% ogólnie wyrządzonych szkód, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość. Mniejsze obciążenie środowiskowe uzyskano dla kolektora zintegrowanego z parafiną.
EN
The article presents an assessment of the environmental impact throughout the life cycle of a solution based on the integration of phase-change material with a vacuum tube collector. Two solutions were compared: a traditional tube-vacuum collector and an analogue collector filled with paraffin. The ecological assessment of the life cycle was carried out using the Eko-indicator'99 method. The final LCA result was presented taking into account three categories of damage: human health, ecosystem quality and natural resources. The impact of all stages of the life cycle of the analysed technology on the environment has been demonstrated. The largest environmental impacts were obtained in the category of human health, which constituted on average 64% of the total damage caused, with the highest impact in the category of carcinogenicity. A lower environmental load was obtained for the collector integrated with paraffin.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania materiałów zmiennych fazowo jako przykład poprawienia zdolności akumulacji energii cieplnej wyrobów budowlanych, a także wyniki eksperymentu w zakresie oceny skuteczności działania materiału zmiennego fazowo w postaci mikrokapsułek Micronal®PCM firmy BASF, wprowadzonego w zróżnicowanej ilości do składu materiałów kompozytowych z matrycą gipsową i cementową. Oznaczono objętościową pojemność i przewodność cieplną w zmiennych warunkach temperaturowych, a także wykonano badania podstawowych parametrów technicznych analizowanych zapraw. Opisane rezultaty badań zaczerpnięto z prac dyplomowych, magisterskiej i inżynierskiej, zrealizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie.
EN
The article presents the possibilities of using phase changing materials as an example of improvement of thermal energy accumulation capacity of construction products, as well as results of an experiment regarding assessment of effectiveness of a phase changing material in the form of Micronal®PCM microcapsules, manufactured by the BASF company, introduced in varying amounts to the composition of composite materials with a gypsum and cement matrix. The volumetric capacity and heat conductivity were determined in changing temperature conditions, and the basic technical parameters of the analysed mortars were tested. The described research results have been taken from master's and engineer's dissertations, written at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin.
4
Content available remote Use of phase change materials in social container construction
EN
The paper presents a study on the thermal comfort of using the organic and inorganic phase change material. The experimental research were carried out in a climatic chamber Vötsch at temperatures ranging from -30°C to +50°C. For the data acquisition, applications prepared in the LabVIEW environment were used. In herein work, the results of the experimental research of thermal conductivity coefficient have been shown. The paper presents the possibilities of increasing the insulation parameters of external walls due to the use of phase-change materials. The tested materials were used in building external walls of container constructions.
PL
W pracy przedstawiono badania komfortu cieplnego z wykorzystaniem organicznych oraz nieorganicznych materiałów zmiennofazowych. Badania laboratoryjne przeprowadzono w komorze klimatycznej Vötsch w zakresie temperatur od -30°C do +50°C. Do akwizycji danych wykorzystano aplikacje przygotowane w środowisku LabVIEW. W artykule zaprezentowano także wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła. W pracy zaprezentowano możliwości zwiększenia parametrów izolacyjności ścian zewnętrznych dzięki zastosowaniu materiałów zmiennofazowych. Przebadane materiały zastosowano w zabudowie ścian zewnętrznych konstrukcji kontenerowych.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku materiału zmiennofazowego (PCM) do silikonu na bezwładność cieplną kompozytu stanowiącego budulec elastycznego fotowoltaiczno- termicznego kolektora słonecznego. W tym celu wykonano pod symulatorem słonecznym trybu ciągłego serię pomiarów struktur złożonych z ogniwa fotowoltaicznego i silikonowych odlewów o różnym udziale napełniacza funkcjonalnego. Stwierdzono, że zastosowanie samego silikonu jako materiału konstrukcyjnego pozwala na 5-krotne zwiększenie bezwładności cieplnej układu, podczas gdy wprowadzenie PCM pozwoliło na wzrost 6-krotny dla skrajnego przypadku. Badania pod symulatorem, analiza metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej, jak i błyskowy pomiar dyfuzyjności cieplnej wykazały przyrost pojemności cieplnej dla zwiększających się udziałów PCM w próbkach. Jednakże wykorzystanie napełniacza prowadzi do spadku dyfuzyjności cieplnej oraz współczynnika przewodzenia ciepła.
EN
Four types of heat exchangers were produced of a com. silicone resin without any additives or after addn. a com. acrylate-encapsulated paraffin-based phase-changing material (PCM). The mass proportions of the resin and PCM were 2:1, 3:1 or 4:1. The exchangers were placed on the underside surface of solar modules and studied for thermal inertia of the objects during their exposure to artificial radiation (1006 W/m2). The coupling of exchangers with the solar modules resulted in a fivefold increasing their thermal inertia compared to the object without the exchanger.
PL
W pracy omówiono zagadnienia projektowe związane z doborem magazynu chłodu z materiałem PCM do instalacji wody lodowatej zasilanej agregatem adsorpcyjnym. Dla analizowanego obiegu opracowano model o parametrach skupionych i wykonano obliczenia pięciu różnych przypadków. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na określenie optymalnej wielkości magazynu oraz wpływu działania elementów automatyki.
EN
Phase change materials (PCMs) are widely used in numerous engineering fields because of their good heat storage properties and high latent heat of fusion. However, a big group of them has low thermal conductivity and diffusivity, which poses a problem when it comes to effective and relatively fast heat transfer and accumulation. Therefore, their use is limited to systems that do not need to be heated or cooled rapidly. That is why they are used as thermal energy storage systems in both large scale in power plants and smaller scale in residential facilities. Although, if PCMs are meant to play an important role in electronics cooling, heat dissipation, or temperature stabilization in places where the access to cooling water is limited, such as electric automotive industry or hybrid aviation, a number of modifications and improvements needs to be introduced. Investigation whether additional materials of better thermal properties will affect the thermal properties of PCM is therefore of a big interest. An example of such material is diamond powder, which is a popular additive used in abradants. Its thermal diffusivity and conductivity is significantly higher than for a pure PCM. The article presents the results of an analysis of the effect of diamond powder on thermal conductivity and diffusivity of phase change materials in the case of octadecane.
EN
The purpose of this work was to examine the effect of diamond powder on the thermal properties of phase change materials on the example of octadecane. The experiment involved mixing of diamond powder with a specific granulation with the aforementioned representative of the alkanes group. Two different grain sizes were used: 50 and 250 micrometres. The change of specific heat, latent heat of phase change and degree of supercoiling in newly formed mixtures was compared to the pure forms of the phase-change materials used. Initial mixing with a glass-stirring rod showed strong stratification for each granulation due to the low viscosity of the mixture and too large differences between component densities. It was decided to add amorphous silicon dioxide to the mixtures, which increases density of the mixture. The optimal percentage of amorphous silicon dioxide was estimated experimentally. Measurements of thermal parameters were carried out using DSC technology. The results of the tests of specific heat and latent phase transition heat showed that with the increasing content of diamond, the specific heat of the mixture decreases almost twice, and the latent heat can decrease by up to three times. The effect of diamond powder on reducing the degree of supercoiling of the mixture was also observed. An important observation was that the mixture with higher granulation of diamond powder had greater tendency for sedimentation. This method could be used to increase thermal conductivity and diffusivity of phase change materials and make them viable for use in systems that require cooling at high rate or temperature stabilization, such as control systems in electronic vehicles or aviation industry and at the same time decrease the degree of supercoiling which could increase the efficiency of system.
EN
The propulsion system of a vehicle using an internal combustion engine generates a significant amount of waste heat during operation, which is almost entirely discharged into the environment without any useful effect. One of the ways of using waste heat is storing it, and then using, for example, when starting the engine in winter conditions. The application of the indicated solution, in particular for the combat vehicle will allow to reduce the effects of cold start and will shorten the time of preparing such a vehicle for combat operations. The article presents: types of heat accumulators that could be used in a military vehicle, the results of preliminary tests carried out on the test stand and the impact of an additional heat source on the time of heating the internal combustion engine and on emission of exhaust gas components.
PL
Zaprezentowano wyniki badań trzech organicznych materiałów zmiennofazowych PCM (phase-change material), które poddane zostały cyklicznym zmianom temperatur. Celem badań było określenie zmian wartości entalpii przemian fazowych i temperatur, w których przemiany zachodzą pod wpływem wielu cykli topnienia i krzepnięcia. Badania objęły PCM zarówno w stanie wolnym, jak i szczelnie zamkniętych w przezroczystych powłokach kopolimerowych. Zamknięcie organicznych PCM w szczelnych kapsułkach spowodowało ograniczenie parowania bardziej lotnych składników, takich jak alkany alifatyczne, alkohole i estry. Wyniki wskazały na zmiany właściwości fizykochemicznych badanych PCM, będących mieszaniną alkanów alifatycznych w stanie wolnym, w przeciwieństwie do badanej mieszaniny estrów. Nie odnotowano jednak zmian właściwości badanych PCM powleczonych kopolimerami.
EN
Two new org. phase-changing materials were prepd. by mixing Pr palmitate with Bu stearate (1:1 or 3:17 by mass), capsuled in a com. CH2=CHOAc/alkyl acrylate copolymer and studied for stability of melting enthalpy and temp. after 2200 melting and solidification cycles in temp. range 10–50°C. A com. alkane-based phase-changing material was used for comparison. The capsulation did result neither in any significant changes of enthalpy nor melting and solidification temps. of the new phase-changing materials studied but substantially contributed to stabilization of the com. phase-changing material.
EN
The process of melting of a phase-change material (PCM) in eccentric horizontal cylinders geometry is studied numerically. Numerical simulations are performed for symmetric melting of phase change material between the two cylinders using the finite volume method. The inner cylinder is a finned-tube to enhance the heat transfer between the inner cylinder and the PCM. Inner cylindrical is considered as hot wall while outer is insulated. These simulations show the melting process from the beginning to the end. As result, it is found that the use of fins on the inner tube increases the melting process by decreasing the time of melting by 72.72 %.
EN
This work presents an experimental study of thermal energy storage by the use of PCM. The aim of the study was to establish the influence of the different inlet temperature of heat transfer fluid (HTF) and the different Reynolds number of HTF on the intensity of the charging and discharging processes. The PCM used in this study was stearic acid and water was used as HTF. A copper helical coil mounted in a cylindrical container served as a heat transfer surface.
PL
W artykule podjęto próbę określenia wpływu wykorzystania ciepła przemiany fazowej parafiny w próżniowo-rurowym kolektorze słonecznym na parametry pracy instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyznaczono temperaturę wody w zasobniku ciepłej wody oraz udział energii promieniowania słonecznego w jej przygotowaniu w ciągu typowego roku meteorologicznego miasta Częstochowy. Zastosowanie metody akumulacji ciepła z wykorzystaniem parafiny (temperatura onset topnienia 51,24 °C) w kolektorze próżniowo-rurowym umożliwiło wieczorem uwalnianie ciepła zmagazynowanego w parafinie, tj. w czasie gdy natężenie promieniowania słonecznego było niewystarczające do bezpośredniego podgrzania wody. W efekcie tego, odnotowano podgrzanie wody w zasobniku w okresie największego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową we wszystkich charakterystycznych okresach typowego roku meteorologicznego. Wyższa temperatura w zasobniku cieplej wody użytkowej, zasilanym przez kolektor próżniowo-rurowy z parafiną, spowodowała zwiększenie rocznego udziału energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej o 20,5%, w porównaniu z klasycznym próżniowo-rurowym kolektorem słonecznym bez parafiny.
EN
The article presents the influence of latent heat of paraffin in an evacuated tube solar collector on the operation parameters of domestic hot water installation. The water temperature in the domestic hot water tank and the share of solar energy in the preparation of domestic hot water were determined during a typical meteorological year for the city of Czestochowa. An application of latent heat storage (paraffin with melting point of 51.24 °C) in the evacuated tube solar collector allowed the delayed release of heat in the evening, when the intensity of solar radiation was insufficient. As a result, there was an increase in the obtained water temperature in the domestic hot water tank during the greatest demand for hot water in all characteristic periods of a typical meteorological year. Higher temperature in the domestic hot water tank supplied by the evacuated tube collector with storage resulted in an increase in the annual solar fraction in the domestic hot water system by 20.5% compared with the reference evacuated tube collector without storage.
14
Content available remote Termodynamiczny model sterowania akumulatorem ciepła wypełnionym materiałem PCM
PL
W artykule na podstawie zależności termodynamicznych udowodniono, że akumulator wypełniony materiałem zmiennofazowym może generować stałą moc cieplną ze stałą temperaturą wody wylotowej.
EN
In an article on the basis of thermodynamic relations it has been proven that the heat accumulator filled with phase change material can generate a constant heat output with a constant water temperature of the outlet.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów cieplnego funkcjonowania przegrody kolektorowo-akumulacyjnej modyfikowanej materiałem zmiennofazowym. Badania przeprowadzono w komorze zewnętrznej w miesiącu kwietniu, uwzględniając rzeczywiste warunki klimatyczne: wartość promieniowania słonecznego i temperaturę zewnętrzną powietrza. W celu porównania wyników wykonano przegrodę referencyjną bez udziału materiału zmienno-fazowego. Podczas badań w komorze stabilizowano temperaturę wewnętrzną na poziomie 20°C. W badanej przegrodzie materiał zmienno-fazowy został wkomponowany w ścienny element ceramiczny, którym wypełniono połowę jego przestrzeni. Materiał ten usytuowano od strony zewnętrznej elementu, w celu uzyskania odpowiedniej temperatury wystarczającej do wystąpienia procesu przemiany fazowej. Przegroda kolektorowo-akumulacyjna posiada przeszklenie o współczynniku przenikania ciepła U = 0,6 W/m2K. Analizując wpływ materiału zmienno-fazowego, autorzy przedstawili i porównali wartości gęstości strumienia ciepła na powierzchni przegród od strony wewnętrznej. Celem badań było określenie wpływu wartości promieniowania słonecznego na modyfikowaną przegrodę kolektorowo-akumulacyjną, w okresie przejściowym, w którym zazwyczaj występują zmienne warunki klimatyczne. Umieszczenie PCM od strony zewnętrznej w elementach ceramicznych, jako składowej przegród kolektorowo- akumulacyjnych, jest jednym z wariantów w prowadzonych badaniach. Dalszej analizie poddane zostaną inne rozwiązania usytuowania materiału zmiennofazowego, w celu wybrania najkorzystniejszego wykorzystania tego materiału.
EN
The article presents the analysis of selected parameters of thermal performance of thermal storage walls modified with a phase-change material (PCM). The tests were carried out in April, in an outdoor chamber, taking into account the actual climatic conditions: the value of solar 504 L. Lichołai, J. Krasoń, P. Miąsik, A. Starakiewicz, M. Kruk radiation and the outdoor air temperature. A reference wall without PCM has been set up in order to compare the test results. During the tests, the internal temperature of the chamber was kept at 20°C. The PCM in the tested chamber was integrated into the ceramic element of the wall and filled half of the element’s area. The PCM was placed on the outer side of the element in order to have a suitable temperature sufficient for a phase change process to occur. The thermal storage wall has a glazing with a heat transfer coefficient of U = 0.6 W/m2K. While analysing the impact of the PCM, the authors presented and compared the density of the heat flux on the internal side of the walls surface. The aim of the study was to determine the impact of solar radiation value on the modified thermal storage wall during a transitional period, when changing climatic conditions are quite common. Placing PCM on the outer side of the ceramic elements, as a component of the thermal storage walls, is one of the options applied in the carried out tests. Other PCM arrangement solutions will be the subject of further studies in order to select the most beneficial use of this material.
PL
Wykorzystanie materiału fazowo zmiennego w budownictwie wymaga zbadania wielu jego właściwości fizykochemicznych. Aby zapewnić powtarzalność pracy i wysoką efektywność energetyczną systemu akumulatora ciepła, materiał PCM musi charakteryzować się przede wszystkim stabilnością termodynamiczną. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności termodynamicznej trzech komercyjnych materiałów PCM należących do grupy hydratów. Badania doświadczalne przeprowadzono dwiema powszechnie stosowanymi metodami badawczymi: metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC oraz metodą analizy termicznej prostej. Pozwoliło to na porównanie wyników badań uzyskanych przy zastosowaniu obu procedur laboratoryjnych oraz ich ocenę w badaniach stabilności termodynamicznej hydratów.
EN
The potential use of the phase change material in the building construction sector requires a deep investigation of the thermophysical properties of the PCM. In order to achieve repeatable and constant operational parameters as well as high energy efficiency of the heat storage, the PCM must maintain its thermal properties over many working cycles. This paper presents results of an experimental investigation of the thermodynamic stability of three commercial phase change materials, classified as salt hydrates. The measurements were conducted with the use of two commonly used methods: differential scanning calorimetry (DSC) and simple thermal analysis. This approach enabled to compare results obtained from both laboratory procedures as well as the method evaluation in determination of the salt hydrates thermal stability.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania materiałów zmiennofazowych w budownictwie do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Przedstawiono wyniki badań własnych. Pomiarów dokonano w warunkach rzeczywistych na stanowisku badawczym, składającym się z modeli budynków wraz z opomiarowaniem, przy czym jeden z nich służył jako punkt odniesienia, a drugi został zmodyfikowany za pomocą odpowiednio dobranego materiału zmiennofazowego (PCM). Cykliczne zmiany fazy materiału PCM w ciągu dnia i nocy pozwoliły na akumulację, magazynowanie i uwalnianie znaczących ilości ciepła w cyklu dobowym, a co za tym idzie - wpłynęły na możliwość zapewnienia oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach. Wyniki badań potwierdzają przydatność wykorzystania przyjętego do badań materiału PCM w celu poprawy komfortu cieplnego budynku.
EN
This paper presents results of research on the possibility of using phase change materials in the building industry to provide indoors thermal comfort. Measurements were performed in real conditions on a testing bench, consisting of two constructed building models containing measurement devices. One model was a reference and the other was modified with a property selected phase change material (PCM). Cyclic transition of PCM during the day and night allows to accumulation, storage and release of significant amounts of heat in period cycle having an influence on maintaining the appropriate indoor temperature. Obtained results confirm suitability of certain PCMs in use to improve thermal comfort of the building.
PL
Przedstawiono najczęściej stosowane metody analizy termicznej (TA) do określania parametrów termofizycznych materiałów zmiennofazowych (PCM). Określenie właściwości termofizycznych, m.in. takich jak temperatura topnienia/krzepnięcia, temperatura rozkładu, entalpia, ciepło właściwe jest bardzo istotne przy wyborze danego materiału do konkretnych aplikacji. Przedstawione metody pozwalają na szybką analizę zjawisk i procesów zachodzących w materiałach pod wpływem temperatury oraz na ocenę przydatności tych materiałów do dalszych zastosowań.
EN
A review, with 19 refs., of methods for thermal anal. used to det. melting/freezing points, decompn. temps., enthalpy and heat capacity of phase change materials.
19
EN
The paper deals with a theoretical analysis of using thermal energy storage filled with Phase Change Material (PCM) to optimise adsorption chiller application. The lumped model equations were developed to analyse heat transfer dynamics inside cooling installation. Model equations result from energy balances of the chiller, PCM thermal storage and heat load. Influence of heat transfer fluid flowrate control, heat capacity of the system components as well as heat losses to the ambient were taken into account. This study shows the great potential of PCM storage unit to optimize cooling systems.
PL
Materiały PCM charakteryzują się znacznie większą akumulacją cieplną niż powszechnie stosowane materiały budowlane. Akumulacja ciepła jest wynikiem nie tylko zwiększenia ich temperatury (ciepło właściwe), ale przede wszystkim jest związana z izotermiczną przemianą fazową (najczęściej topnieniem), charakteryzującą się dużym ciepłem przemiany, tzw. ciepłem utajonym. Materiały PCM pełniłyby w bloczkach ABK rolę akumulatorów ciepła lub chłodu, który pochłaniałby nadwyżki ciepła z różnych źródeł i uwalniał je do pomieszczenia w okresie występowania niskiej temperatury w otoczeniu. W ten sposób ograniczyłoby się wahania temperatury w pomieszczeniu, redukując je do zakresu zgodnego z wymaganiami komfortu cieplnego. W artykule przedstawiono zasadność stosowania materiałów zmiennofazowych PCM w produkcji autoklawizowanych betonów komórkowych ABK oraz wyniki badań wpływu zmiennej ilości materiałów zmiennofazowych PCM na właściwości betonu komórkowego. Badania właściwości betonu komórkowego prowadzono wg EN 771-4.
EN
The materials using PCM characterized by considerably higher the effective heat capacity than the commonly used construction materials. Heat accumulations is due not only to increase their temperature (heat capacity), but it’s connected with the isothermal phase change (most melting). It characterized by a heat of transformation, so, latent heat. PCM materials played a role in the AAC blocks heat or cold battery, which would consume surplus heat from various sources and released them into the room during periods of low temperature outside. In the way it reduces the fluctuations of the room temperature, reducing it the extent compatible with the requirements of thermal comfort. In the article the authors present research possibility of the use of phase change materials PCM to the production of autoclaved aerated concrete AAC. Research the influence of the changeable amount PCM on properties autoclaved aerated concrete will also stay in this paper. Research of properties autoclaved aerated concrete will be conducted according to EN 771-4.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.