Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food producers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Najważniejszą determinantą skutecznej implementacji klastrów w gospodarce żywnościowej jest racjonalność ich celów i struktury. Koncentracja i specjalizacja producentów tradycyjnych produktów mlecznych na Podlasiu predysponuje ich do utworzenia inicjatywy klastrowej. Analiza funkcjonowania tych podmiotów i ich otoczenia wskazuje na zasadność wdrożenia modelu klastra zbliżonego do włoskiego dystryktu przemysłowego, którego najogólniej ujęte cechy to m.in. brak sformalizowania struktury i brak powiązań kapitałowych. Racjonalne wydaje się również funkcjonowanie brokera sieciowego koordynującego i aktywizującego działania całości klastra oraz budującego struktury sprawnego partnerstwa i współpracy. W pierwszym etapie inicjowania kooperacji należy pobudzić świadomość funkcjonowania w klastrze oraz zdolność wykorzystywania jego potencjału. Artykuł powstał jako efekt wdrożenia projektu 7PR TRADEIT na Podlasiu.
EN
The most important determinant of effective implementation of the clusters in the food economy is the rationality of their objectives and structure. Concentration and specialization of the producers of traditional dairy products in the Podlasie region predisposes them to create a cluster initiative. Analysis of functioning of the mentioned entities and their environment indicates the justness of implementing the cluster model similar to the Italian industrial district; whose most generally recognized features include lack of formalization of the structure and the lack of capital ties. It also seems reasonable functioning of the network broker who would coordinate and activate operation of the whole structure of the cluster and build an efficient partnership and cooperation. In the first step of initiating cooperation, we should stimulate awareness of functioning within the cluster and the ability to utilize its potential. The present article was created as a result of the implementation 7FP TRADEIT project in the Podlasie region.
PL
Prawie 10 lat funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej korzystnie wpłynęło na rozwój wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego. W całym okresie członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się czterokrotnie, a importu trzyipółkrotnie, natomiast saldo obrotów wzrosło aż siedmiokrotnie. Tak dynamiczny wzrost wymiany handlowej żywnością świadczy o wysokiej konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach zagranicznych. Żywność w ostatnich latach stała się motorem polskiego eksportu. Najbliższe lata powinny być okresem dalszego rozwoju polskiego przemysłu spożywczego i poprawy naszej konkurencyjności.
EN
Almost 10 years of functioning of Poland in the frameworks of the European Union has positively affected the development of the trade exchange of agro-food products. Very good results of the foreign trade are the evidence of this fact. During the entire period of the membership of Poland in the European Community, the value of export of agro-food products increased fourfold, and that of import three-and-half times, however the balance of turnovers increased as high as seven times. Such dynamic growth of the trade exchange of food is an evidence of the high competitiveness of Polish food producers on foreign markets. The food in final years has become a driving force of the Polish export. The nearest years should be a period of the subsequent development of the Polish food industry and the improvement of our competitiveness.
PL
Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 9% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Wystąpili na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
EN
The producers of food, alcoholic and non-alcoholic beverages and tobacco products represent 9% of companies and capital groups included in List 2000 of Polish enterprises. The share of this group in turnover amounts to approximately 5%. The mentioned List contains representatives from all sectors of food industry. Their share in revenues of individual sectors frequently exceeds 50% and in some branches of food industry it was close to 100%.
PL
Przedstawiono konkurencyjność polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) na podstawie analizy wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2000-2010. W tym czasie eksport żywności do krajów WNP zwiększył się prawie trzykrotnie z 0,5 do 1,4 mld euro, podobnie import z 0,1 do 0,3 mld euro. Najważniejszymi krajami WNP, z którymi Polska prowadzi ożywioną wymianę handlową towarami rolno-spożywczymi są: Rosja, Ukraina i Białoruś. Wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki ww. krajów i umocnienie się na nich pozycji polskich producentów żywności w ostatnich latach nie byłyby możliwe, gdyby nie mieli oni przewag komparatywnych nad producentami z innych państw.
EN
The paper discusses the competitiveness of the Polish food producers on the Commonwealth of Independent States (CIS) countries' markets. In the material, the competitiveness was analyzed on the ground of the results of foreign trade in agricultural products in the period 2000-2010. During ten years the export of agro-food products increased from 0.5 to 1.4 billion euro, import increased from 0.1 to 0.3 billion euro. The major CIS countries with which Poland is conducting the revived foreign trade of agri-food products are: Russia, Ukraine and Belarus. The increase in export of Polish agro-food products to CIS countries and consolidating on them of item of Polish food producers in the recent time would not be possible, if they did not have comparative edges above the producers from other countries.
PL
Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej przewiduje wspieranie działalności promocyjnej, informacyjnej i reklamowej prowadzonej na rynku produktów rolno-spożywczych. W ramach tego mechanizmu można uzyskać dofinansowanie do realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych. Celem działań prowadzonych w ramach tych programów jest pogłębienie wiedzy konsumentów na temat zalet produktów żywnościowych wytwarzanych na terenie Wspólnoty Europejskiej i zwiększanie na nie popytu przez wzmocnienie wizerunku produktu, zwłaszcza w odniesieniu do jakości, wartości odżywczej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz metod produkcji.
EN
Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union provides support for the information, advertising and promotional activity on the agro-food products market. In the framework of this mechanism it is possible to get partial funding for implementations of promotional and/or information programs. As part of those programs is increasing the knowledge of consumers about advantages of foodstuffs produced in European Community. Moreover, the aim of conducted action should be increasing demand for food by strengthening the product image, in particular with reference to the quality, nutritional value, food safety and production methods.
PL
Ukraina jest ważnym partnerem gospodarczym i handlowym Polski. W latach 2000-2008 odnotowano wzrost znaczenia handlu towarami rolno-spożywczymi między tymi krajami. W 2008 r. wzajemne obroty handlowe tymi produktami wyniosły prawie 650 mln euro i były cztery razy wyższe niż w 2000 r. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę w latach 2000-2008 wzrosła ponad trzykrotnie (ze 133 do 422 mln euro). Import w tym okresie wzrósł ponad dziewięciokrotnie - z 24 mln w 2000 r. do 222 mln euro w 2008 r. W strukturze eksportu rolno-spożywczego na Ukrainę dominują przede wszystkim: mięso i jego przetwory, żywe zwierzęta oraz świeże owoce i warzywa. Polska importuje z Ukrainy głównie zboża i rośliny oleiste.
EN
Ukraine is one of the most significant economic and trade partners of Poland. During 2000-2008 the foreign trade in agri-food products between Poland and Ukraine increased considerably. In 2008 the value of turnovers of foreign trade in agricultural products between Poland and Ukraine amounted almost to 650 mln Euro and were four-time higher then that in 2000. Value of exports of agri-food products from Poland to Ukraine during the years 2000-2008 increased over threefold (from 133 to 422 mln Euro). Import in this period increased over nine folds from 24 mln Euro in 2000 to 222 mln Euro in 2008. In structure of export to Ukraine dominate first of all: meat and its products live animals, fresh fruits and vegetables. Poland imports from Ukraine mainly: cereals and plant oils.
PL
W 2002 r. poprawiła się koniunktura dla producentów żywności. Wzrosły dochody ludności, realne płace i emerytury oraz świadczenia społeczne, zwiększyła się sprzedaż detaliczna żywności, osłabła złotówka w stosunku do euro oraz poprawiły się relacje cen zbytu do cen rolnych. W ślad za tym nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu produkcji całego sektora oraz poprawiły się wyniki i stan finansowy. Zanotowano objawy powrotu ożywienia inwestycyjnego, a procesy restrukturyzacji prowadzą do dalszej poprawy efektywności przemysłu spożywczego.
EN
The situation of food producers in the year 2002 has improved. Peoples incomes, salaries, pensions and social benefits in real terms increased. There was also an increase in retail sales of food products. Polish currency was depreciated versus EURO. The relations between sale prices and the prices of agricultural products also improved. Therefore the rate of production growth increased along with an improvement of economic results and financial standing of the entire sector. A recovery in investment activities was observed. On-going restructuring processes lead to further improvement in efficiency of food industry.
PL
W pracy przedstawiono interpretację polskich i unijnych wymagań prawnych, które odnoszą się do polskich producentów (przetwórców) żywności w zakresie podstawowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności. Ze względu na to, że polskie regulacje prawne wprowadzające wymóg stosowania systemu HACCP nie zawierają informacji szczegółowych dotyczących opracowywania, wdrażania jak i weryfikacji tego systemu, w pracy przedstawiono uznawane w UE przepisy o charakterze norm, przewodników i wytycznych. Omówiono również uwarunkowania weryfikacji systemu, ze szczególnym wyróżnieniem zasad jego certyfikacji.
EN
The paper presents interpretation of Polish and EU legal requirements for Polish food producers regarding basic responsibilities in the area of food safety. Due to the fact, that Polish legal regulations introducing compulsory implementation of the HACCP system do not include detailed information on the system development, implemen-tation and verification, the paper presents the EU recognized regulations on the issue (standards, guidelines and recommendations). The paper describes also the conditions for the system verification, with special. regards to the rules for the system's certification.
PL
W ciągle zmieniających się uwarunkowaniach wolnego rynku oraz starań Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej producenci żywności w Polsce powinni wygrywać walkę o klienta poprzez ciągłe podnoszenie jakości oferowanych wyrobów. Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z faktu, iż jakość, o której mowa, to nie tylko kontrola jakości, ale przede wszystkim system zarządzania jakością. Należy pamiętać również o tym, iż w sytu-acji wolnego rynku producenci żywności są również klientami, mającymi pełne prawo wymagania od swoich dostawców spełniania wszystkich norm i uregulowań prawnych wymaganych przez Zjednoczoną Europę.
EN
Under the conditions of changing free market and Polish endeavours aimed at the accession the European Union food producers in Poland have to win the battle for client by continuous increasing the quality of their products. Simultaneously, it is necessary to know that the Quality is not only the quality control but above alt, the quality system management. It is also necessary to remember that in free market conditions, food producers are also the clients who have the right to require from the suppliers to meet all standards and legal regulations of Common Europe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.