Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 274

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrabiarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available Drugi zębnik – budowa i montaż w obrabiarce
PL
Obecnie w przemyśle maszynowym pracują nowoczesne obrabiarki, które przemieszczane są po prowadnicach za pomocą mechanizmów kulowych. Mechanizmy te są drogie i skomplikowane w montażu obrabiarki, szczególnie gdy dotyczy to przejazdu po poziomych długich prowadnicach.
EN
A lot of horizontal boring mills moving on horizontal guide ways using traditional solution type toothed bar and pinion still work in the machine industry. This kind of drive shows errors in positioning caused by clearance in meshing between teeth of toothed bar and pinion. The existing clearance increases with the working time of the machine as a result of wear of the parts mating with each other. Inter-teeth clearance has a negative effect on the accuracy of the workpiece being machined. An effective way to improve the positioning of the machine while driving on the guides is to mount the second pinion to the drive. The principle of the second pinion operation is so that if the first pinion has contact with the tooth of the toothed bar on one side, the second pinion always contacts the tooth of the toothed bar on the other side. This arrangement of both pinions eliminates the negative impact of the inter-teeth clearance, and thus contributes to improving the accuracy of the machine tool.
PL
Przedstawiono opracowaną metodę identyfikacji sygnału z analizatora sieci zasilania na przykładzie frezarki sterowanej numerycznie. Otrzymane wyniki umożliwiają obserwację wpływu zużywających się ostrzy skrawających na wartość mocy pobieranej przez obrabiarkę z sieci w trakcie realizowania na niej różnych zabiegów.
EN
The developed method of identifying the signal from the power network analyzer on the example of a numerically controlled milling machine is presented. Obtained results allow observation of the impact of the condition of cutting edges on the value of power consumption by the machine tool from the network, for individual treatments performed on the milling machine under tests.
EN
A test stand with a high speed spindle equipped with an active support, which provides the possibility of changing the preload of the bearings, was presented. The LabVIEW software environment was used for control. The benefits resulting from the use of the active system to reduce the amplitude of the vibration displacement of the spindle tip are presented.
PL
Przedstawiono stanowisko badawcze z wrzecionem szybkoobrotowym wyposażonym w podporę aktywną, która umożliwia zmianę napięcia wstępnego łożysk. Do sterowania wykorzystano środowisko programowe LabVIEW. Pokazano korzyści wynikające z zastosowania układu aktywnego do redukcji amplitudy przemieszczenia drgań końcówki wrzeciona.
4
Content available remote Static condensation in modeling roller guides with preload
EN
This article presents the methodology for modeling the stiffness of a machine tool load-bearing system using the finite element method. A new, simplified model of stiffness of the linear guide with a preload based on equivalent contact model was proposed. An equivalent contract model was developed where the ball was replaced with four rod elements of equivalent stiffness, interconnecting the opposite ends of the face of cuboidal finite ele- ments. To shorten the computation time and facilitate modeling reduction and substructur-ing methods was used. The accuracy of the proposed model was compared with experimental results. In addition, the computation times were evaluated by comparing the simplified model with the full model and other equivalent models. Then, the model was used to determine the stiffness of the machine load-bearing system on the example of a machining table using the aforementioned methods and the obtained results were com-pared in terms of accuracy (less than 1% difference in maximum displacement value) and computation time with the classic approach (up to 97% in time reduction). This paper demonstrated the validity of the proposed model, allowing accurate and fast determination of the stiffness of machine tool load-bearing system.
5
Content available remote Produkcja 24 godziny na dobę w centrach obróbkowych HURCO
PL
HURCO pokazuje, jak współpraca obrabiarek i robotów załadowczych może zwiększyć wydajność produkcji z zachowaniem stałej jakości. W celu ładowania i wyładowywania maszyn centra obróbkowe CNC marki HURCO można wyposażyć w odpowiednie systemy automatyzacji. Podnosi to produktywność bez zwiększania nakładu pracy personelu.
PL
Współczesne obrabiarki muszą spełniać wiele wymagań, z których najważniejszym jest osiąganie wysokiej dokładności i powtarzalności wytwarzanych wyrobów. Niestety, istnieje też wiele czynników, które mogą wpłynąć na błąd pozycjonowania elementów wykonawczych maszyn. Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania problemom jest wyposażanie obrabiarek w zaawansowane systemy sterowania CNC, umożliwiające skuteczną kompensację błędów.
7
Content available remote Shaping the dynamic properties of a machine tool using experimental modal analysis
EN
The article presents the results of a diagnostic procedure aimed at detecting the cause of loss of stability of a knee–type milling machine prototype and proposing remedial methods. To this end, operational research was followed by modal tests of the machine prototype. The operational research identified the mechanism behind the vibration and a detailed evaluation of the amplitude levels, mode shapes and phase relations between the individual machine tool components. This allowed identification of the so-called weak link and determination of relevant changes in construction. The study showed the effectiveness of the proposed diagnostic procedure and applied research tools, with the results being the basis for effective corrective actions.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty realizacji procedury diagnostycznej, mającej na celu wykrycie przyczyny utraty stabilności prototypu frezarki wspornikowej i zaproponowanie metod naprawczych. Przeprowadzono w tym celu badania operacyjne, a następnie testy modalne prototypu maszyny. W trakcie badań operacyjnych zidentyfikowano mechanizm powstawania drgań oraz dokonano szczegółowej oceny poziomów amplitud, postaci drgań i relacji fazowych ruchu poszczególnych komponentów obrabiarki. Pozwoliło to w efekcie na wskazanie tzw. słabego ogniwa oraz określenie wymaganych zmian konstrukcyjnych. Wykazano efektywność zaproponowanej procedury diagnostycznej i zastosowanych narzędzi badawczych, a ich wyniki były podstawą podjęcia skutecznych działań naprawczych.
8
Content available remote Zaokrąglanie krawędzi skrawających ostrzy z węglików spiekanych
PL
Przedstawiono genezę zaokrąglania krawędzi ostrzy skrawających wykonanych z węglików spiekanych. Zaprezentowano różne obrabiarki i ścierniwa służące do wygładzania krawędzi skrawających. Porównano metody pomiaru promienia zaokrąglenia krawędzi. Zwrócono uwagę na możliwości zwiększenia trwałości narzędzi dzięki zastosowaniu nowych technologii wykańczania powierzchni roboczych narzędzi.
EN
The paper describes the origins of edge rounding of machine-cutting blades made of sintered carbides. Various processing machines and abrasive materials used to smoothen the cutting edges are presented. Various methods of measurement of the edge radius are compared. Stressed are the possibilities of improvement of tool durability through the use of new finishing process technologies for tool working surfaces.
PL
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje oraz praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania. Artykuł ma charakter przeglądowy i odwołuje się głównie do badań realizowanych w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Opisy koncepcji i zastosowań poprzedzono wybiórczą dyskusją zmian (ewolucji) podejść do diagnozowania obrabiarki i procesu skrawania. Zarys ewolucji podejść pozwala na umiejscowienie i jednocześnie uzasadnienie zrealizowanych prac i badań. W celu uwypuklenia efektywności proponowanych rozwiązań przedstawiono przykład selekcji i integracji danych pozyskiwanych podczas projektowania układów diagnostycznych.
EN
The paper presents selected concepts and practical implementation of artificial intelligence for machine tool and cutting process diagnostics. The paper reflects the review of main directions of research conducted in Department of Machine Technology at Silesian Technical University. The description of concepts and their implementation is introduced by selective discussion of evolution of approaches to machine tool and cutting process diagnostics. Such discussion allows for placement and justification of the conducted research, at the same time. In order to emphasis the affectivity of proposed solutions, an example of data selection and integration while designing a diagnostic system is depicted.
10
Content available Badania symulacyjne ciężkich frezarek bramowych
PL
Artykuł powstał w oparciu o wyniki badań prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej w ramach prac badawczo-rozwojowych, projektów celowych i badań własnych autora realizowanych we współpracy z krajowymi producentami obrabiarek ciężkich. Przedstawiono w nim wyniki analiz MES prowadzonych pod kątem oceny sztywności statycznej oraz częstotliwości drgań własnych, jako cech eksploatacyjnych decydujących o dokładności obrabiarki, a jednocześnie możliwych do określenia jeszcze na etapie projektowania. Wyniki analiz przedstawiono w odniesieniu do charakterystycznych wymiarów i mas konstrukcji nośnych, co nadaje artykułowi utylitarną wartość. Mogą one stanowić punkt odniesienia dla nowych konstrukcji tego rodzaju obrabiarek.
EN
This article is based on the results of research carried out in the Department of Machine Technology of Silesian University of Technology within the framework of research and development, targeted projects and own authors' research carried out in cooperation with domestic producers of heavy machine tools. It presents the results of FEM analysis conducted for the assessment of static stiffness and natural frequencies, as the operating characteristics that determine the accuracy of the machine tool, which can be determined at the design stage. The results of the analysis are presented in relation to the characteristic dimensions and masses of the supporting structures, which gives the article a utilitarian value. They can serve as a point of reference for designers developing new constructions of this kind of machine tools.
11
Content available remote TOOLEX 2017 - jubileuszowy sukces
PL
10. edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, jak przystało na jubilata, wypadła okazale. Doceniane przez specjalistów i wysoko oceniane pod względem efektywności i merytoryki targi były imponujące: blisko 500 Wystawców z 14 krajów, reprezentujących prawie 600 światowych marek, zaprezentowało nowości z branży na imponującej powierzchni 15 tys. m kw. Targom towarzyszył bogaty program seminariów i prelekcji. Wydarzenie odwiedziło blisko 10 tysięcy zwiedzających. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby podkreślić wyjątkowość 10. edycji m.in. poprzez wręczenie specjalnych statuetek 10-lecia dla wystawców, którzy od początku wspierali rozwój wydarzenia.
12
Content available remote Targi nie do podrobienia EUROTOOL
PL
Świat maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej mocno się zmienia. Aby za tymi zmianami nadążyć, poszerzać wiedzę i w przyszłości móc korzystać z najnowszych technologii należy wybrać się na 22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®. Długa lista branżowych nowości oraz bogaty program towarzyszący z udziałem cenionych ekspertów generuje ogromne zainteresowanie tysięcy profesjonalistów – przedsiębiorców, wykorzystujących technologie obróbki metali w procesach produkcyjnych. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2017 r w EXPO Kraków. To jedno z największych tego typu spotkań branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W zeszłym roku na Targach zaprezentowało się 461 wystawców, których stoiska odwiedziło ponad 9000 specjalistów z całego świata.
13
Content available remote Przemysłowa Wiosna znów pobiła rekord
PL
Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce, cykl imprez organizowanych od wielu lat w marcu w Targach Kielce, cieszy się z każdą edycją coraz większym zainteresowaniem. Rok 2017 okazał się dla tego wydarzenia szczególnie rekordowy. Najważniejszymi miernikami tego sukcesu jest ilość firm - 900 wystawców, międzynarodowy charakter wydarzenia, wystawcy z 35 krajów, ilość maszyn - 260 sztuk o łącznej wadze 850 ton oraz liczba zwiedzających, ponad 12 tys. osób.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane korpusom obrabiarkowym w świetle rozwoju obrabiarek do obróbki szybkościowej. Stwierdzono konieczność zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak polimerobeton. Omówiono własności mechaniczne dostępnych na rynku polimerobetonów w kontekście wymagań stawianych obrabiarkom HSC (High Speed Cutting). Dokonano porównania właściwości eksploatacyjnych obrabiarek wykorzystujących głównie żeliwo szare i stale z nowymi konstrukcjami obrabiarek, wykorzystujących tzw. struktury hybrydowe, czyli wykorzystujących zarówno żeliwo czy stal z polimerobetonem. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przykładowego korpusu żeliwnego i hybrydowego.
EN
The paper presents requirements of machine frames for the point of view of machine tools development. It was confirmed necessity of application of modern materials like Polymer Concrete (PC). Mechanical properties of market availability Polymer concrete were analyzed for the point of view of requirements of HSC machine tools. Exploitation properties of grey cast iron, steel and so called hybrid structures (grey cast iron or steel plus polymer concrete) used in machine design were compared. Some simulation results, using FEM, for grey cast iron frame and hybrid frame was shown.
EN
Friction stir welding was invented for the welding of Aluminium alloys and progressively using for other different metallic alloys which was difficult to welding by other conventional welding method as fusion welding. FSW is a solid state joining welding technique in which material undergoes intense plastic deformation at elevated temperaturę resulting in generation of fine grain microstructure which exhibited good mechanical properties. Development of FSW is considered to be most significant for the industry of aerospace and aircraft, shipping and marine industries, railway industries etc. There was difficulty in mass production of fabrication of soft material like aluminium. That was major challenge. And the second thing was costly FSW machine. To resolve these problems, converted vertical milling machine and flexible fixture had been designed. Fixture was designed using solid works software keeping certain things in view like groove of fixture to be such that it accommodates metal plate to be welded, then manufacturing of fixture was done using different machine tool. Apart from this a two nos. of clamps was also manufactured for holding the plates firmly and subsequently a stopper was also manufactured for the purpose of fixing and balancing of plates to be welded. Design was accommodating butt weld and lap joint both in single frame. The fixture was also investigated vibration analysis for machinery fault diagnosis. The vibration results were satisfactory for welded joints.
EN
Machine tools have found application in the field of forming and unconventional forming in cases when such machine tools can be appropriately used for various tasks. Forming of tube ends is one of these tasks. The paper presents author’s solution for forming apparatus used in experimental work. These results have confirmed the suitability of using a lathe for the given above-mentioned tasks.
PL
Obrabiarki znalazły zastosowanie w procesach złożonego i niekonwencjonalnego kształtowania, pod warunkiem właściwego wykorzystania tych maszyn do różnych operacji technologicznych. Do tych operacji zalicza się kształtowanie końców rur. W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie dotyczące konstrukcji obrabiarki do kształtowania końców rur. Obrabiarkę tą wykorzystano w pracach eksperymentalnych. Wyniki eksperymentów potwierdziły możliwość aplikacji wykorzystania tokarki dla wyżej wymienionych zadań.
17
Content available remote ITM Polska 2016 wszystkie ręce na pokład
18
Content available remote Monitorowanie obróbki : źródła błędów oraz sposoby przeciwdziałania im
PL
Dokładność obróbki zależy od wielu czynników związanych z całościowo postrzeganym układem: obrabiarka – przedmiot – narzędzie (UOPN) oraz warunków środowiskowych. Konieczne jest rozpoznanie źródeł niedokładności i przeciwdziałanie ich niepożądanemu wpływowi na jakościowy efekt obróbki. W artykule skupiono się przede wszystkim na aspekcie niedokładności obrabiarki CNC, błędach systematycznych, badaniu obrabiarki w celu określenia tzw. mapy błędów (ang. error map). Istotnym innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość pomiarów przedmiotów obrabianych na obrabiarce. Nie zastępuje to specjalistycznych stanowisk pomiarowych, lecz stanowi efektywne rozszerzenie możliwości w ramach kontroli technicznych przedmiotu obrabianego.
19
Content available remote Wykorzystanie sieci Profibus-DP do określania stanu obrabiarki i procesu
PL
Wewnętrzna magistrala komunikacyjna obrabiarki może być interesującym źródłem aktualnych i precyzyjnych informacji o stanie maszyny i realizowanej obróbki. Omówiono samodzielnie wykonane oprogramowanie pozwalające na przechwytywanie informacji z wewnętrznej sieci Profibus-DP oraz zaprezentowano wyniki eksperymentu związanego z analizą pozyskanych danych. Poprawnie zinterpretowane dane zasilają zakładowy system informatyczny i ułatwiają skuteczne zarządzanie realizowanym procesem wytwarzania.
EN
For the purpose of accurate monitoring of production, there is necessary to use every available source of information. The internal communication bus machine can be an interesting, accurate and timely source of information about the machine state and process. The article discusses the self made software that allows to capture information from internal Profibus-DP and presents the results of an experiment related to the analysis of the acquired data.
20
Content available remote Sensory we współczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie
PL
Celem pracy jest przedstawienie postępów w dziedzinie zastosowań różnych sensorów w obrabiarkach sterowanych numerycznie. Omówiono współczesne napędy obrabiarek i układy pomiaru położenia. Wskazano na przyczyny monitorowania nowoczesnych systemów wytwórczych i opisano stosowane układy diagnostyki i nadzoru. Przedstawiono wybrane inteligentne rozwiązania mechatroniczne w dziedzinie obrabiarek, których celem jest ograniczenie różnego rodzaju błędów obróbki.
EN
The aim of the study was to present the progress in the application of a variety of sensors and mechatronic systems in numerically controlled machine tools. Modern machine tools drives and position measurement systems were discussed. The reasons for modern manufacturing systems monitoring were indicated and diagnostic and supervision systems employed in machine tools were described. Some selected intelligent mechatronic solutions in the field of machine tools whose aim is to reduce various types of machining errors were presented.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.