Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezdomność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of the research on marginalization of the homeless in the Lublin Province. 500 individual questionnaire interviews were conducted with the homeless in four cities in the region. Specially de-veloped for this type of research indicators were used. The research findings show that more than half of the homeless experience very high levels of social exclusion (maximum, on the scale). The article also attempts to link the exclusion level with social and demographic characteristics of the homeless (gender, age, education) and variables, such as causes and length of homelessness, family-of-origin and willingness to get out of homeless-ness. The research conducted contributes to the discussion on the social dimension of sustainable development and its barriers, such as marginalization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących marginalizacji osób bezdomnych na terenie województwa lubelskiego. Przeprowadzono 500 indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych z bezdomnymi w czterech miastach regionu. Wykorzystując opracowane specjalnie dla tego typu badań wskaźniki stwierdzono, że ponad połowa bezdomnych charakteryzuje się bardzo dużym (maksymalnym na skali) poziomem wykluczenia spo-łecznego. W artykule podjęto również próbę powiązania wielkości marginalizacji bezdomnych z ich cechami społeczno-demograficznymi (płeć, wiek, wykształcenie) oraz takimi zmiennymi, jak typ przyczyny bezdomno-ści, długość stażu bezdomności, typ rodziny pochodzenia i chęć wyjścia ze stanu bezdomności. Przeprowadzone badania stanowią przyczynek do dyskusji odnoszącej się do społecznego wymiaru rozwoju zrównoważonego oraz jego barier takich jak marginalizacja.
PL
W zaprezentowanym artykule opisano zasadę działania mieszkania treningowego jako jednego z ważniejszych elementów w procesie wychodzenia z bezdomności, a w rzeczywistości najmniej rozpowszechnionego w świadomości instytucji działających na rzecz osób bezdomnych. Mieszkania treningowe spełniają ogromną rolę w procesie prewencyjnym, np. w przypadkach nagłych zdarzeń losowych, kataklizmach, w sytuacjach osób opuszczających zakłady penitencjarne czy domy dziecka.
EN
Homelessness is a huge problem all over the world. Every civilization, including those which are called the most advanced have problems with homelessness. Before we would be proud of our techno-logical, educational and cultural achievements, we need to solve the problem concerning excluded members of our society. In the article, the author tried to describe what homelessness is and how wc could handle it. The philosophy of training complex has also been described, which in the author's opinion is the most desired solution as regards homelessness and social exclusion problem.
3
Content available remote Problem bezdomności na Górnym Śląsku
PL
Autor przedstawia specyfikę problemu bezdomności w regionie Górnego Śląska. Województwo śląskie a szczególnie Górny Śląsk jest jednym z największych skupisk bezdomnych we współczesnej Polsce. Szukając wytłumaczenia takiego stanu rzeczy, autor odwołuje się do hipotez dotyczących przemieszczania się bezdomnych i do procesów zachodzące na tym obszarze w czasach PRL-u i po transformacji w 1989 r.
EN
The author presents the specificity of the problem of homelessness in Upper Silesia. The province of Silesia and especially Upper Silesia has one of the largest numbers of the homeless in contemporary Poland. Looking for an explanation for this situation, the author refers to hypotheses concerning migration of the homeless and to processes which occurred in this area in the communist era and after the 1989 transformation.
4
Content available remote Przyczyny i procesy prowadzące do bezdomności
PL
Autor przedstawia modelowe drogi prowadzące do bezdomności. Modele te stworzone zostały na podstawie badań przeprowadzonych wśród bezdomnych mężczyzn, z zastosowaniem metody biograficznej. Artykuł jest próbą przedstawienia w usystematyzowany sposób przyczyn i procesów prowadzących do bezdomności z perspektywy indywidualnych doświadczeń biograficznych.
EN
The author presents model ways leading to homelessness. The models were created on the basis of research conducted among homeless men, with a use of the biographical method. The article is an attempt to present in a systematised way the reasons and processes which lead to homelessness, from the perspective of individual biographical experiences.
5
Content available remote Zrównoważony rozwój i bezdomność - uwarunkowania społeczne i prawne
PL
Artykuł jest próbą przeprowadzenia klasyfikacji przyczyn I skutków zjawiska społecznego, jakim jest bezdomność. Opisane zostały prawne aspekty bezdomności i obowiązki Państwa wobec bezdomnych. Rozważania na temat społecznych i prawnych uwarunkowań pozwalają określić rodzaje organizacji oraz pomocy, na jaką może liczyć osoba bezdomna. Podsumowanie dotyczy rozważań na temat problemu bezdomności w społeczeństwie, które rozwija się w sposób zrównoważony.
EN
This article is trying to classify causes and results of social phenomenon of homelessness. It describes legal aspects of homelessness and duties of State in accordance with homeless. Consideration about social and legal conditioning helps to qualify kinds of organizations as well as help on which homeless person may count. Recapitulation concerns consideration about of homelessness in society, which develops sustainable.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.